• Analyser av næringsstoff og suspendert tørrstoff i turbide vannprøver - sammenligning av resultater fra fem ulike laboratorier 

   Krogstad, Tore; Øgaard, Anne K. Falk; Skarbøvik, Eva (Bioforsk rapport;8(2) 2013, Research report, 2013-01-23)
  • Catchment effects of a future Nordic bioeconomy: From land use to water resources 

   Skarbøvik, Eva; Jordan, Philip; Lepistö, Ahti; Kronvang, Brian; Stutter, Marc; Vermaat, Jan (Peer reviewed; Journal article, 2020-09-14)
   In the future, the world is expected to rely increasingly on renewable biomass resources for food, fodder, fibre and fuel. The sustainability of this transition to bioeconomy for our water systems depends to a large extent ...
  • Challenges of Reducing Phosphorus Based Water Eutrophication in the Agricultural Landscapes of Northwest Europe 

   Bol, Roland; Gruau, Gerard; Mellander, Per-Erik; Dupas, Remi; Bechmann, Marianne; Skarbøvik, Eva; Bieroza, Magdalena; Djodjic, Faruk; Glendell, Miriam; Jordan, Philip; van der Grift, Bas; Rode, Michael; Smolders, Erik; Verbeeck, Mieke; Gu, Sen; Klumpp, Erwin; Pohle, Ina; Fresne, Maelle; Gascuel-Odoux, Chantal (Journal article; Peer reviewed, 2018-08-23)
   In this paper, we outline several recent insights for the priorities and challenges for future research for reducing phosphorus (P) based water eutrophication in the agricultural landscapes of Northwest Europe.We highlight ...
  • Climate effects on land management and stream nitrogen concentrations in small agricultural catchments in Norway 

   Wenng, Hannah; Bechmann, Marianne; Krogstad, Tore; Skarbøvik, Eva (Peer reviewed; Journal article, 2020-09-12)
   Land use and climate change can impact water quality in agricultural catchments. The objectives were to assess long-term monitoring data to quantify changes to the thermal growing season length, investigate farmer adaptations ...
  • Comparing nutrient reference concentrations in Nordic countries with focus on lowland rivers 

   Skarbøvik, Eva; Aroviita, Jukka; Fölster, Jens; Lyche Solheim, Anne; Kyllmar, Katarina; Rankinen, Katri; Kronvang, Brian (Peer reviewed; Journal article, 2020-09-15)
   Reference conditions of water bodies are defined as the natural or minimal anthropogenically disturbed state. We compared the methods for determining total phosphorus and total nitrogen concentrations in rivers in Finland, ...
  • Cultivation of new land: Effects on water quality 

   Bloem, Esther; Bechmann, Marianne; Clarke, Nicholas; Skarbøvik, Eva (NIBIO Rapport;6(59) 2020, Research report, 2020-06)
   Denne rapporten er en litteratursammenstilling over tap av suspendert stoff, fosfor og nitrogen fra arealer med hhv. jordbruk og skog/utmark. I tillegg er det gjort en vurdering av tilsvarende tap i perioden der nydyrking ...
  • Effekt av buffersoner - på vannmiljø og andre økosystemtjenester 

   Blankenberg, Anne-Grete Buseth; Skarbøvik, Eva; Kværnø, Sigrun (NIBIO RAPPORT;3(14) 2017, Research report, 2017-05-15)
   Det er gjennomført et omfattende litteraturstudium som omfatter renseeffekter i buffersoner, og prosesser og faktorer som påvirker disse, samt kanterosjon langs elver og bekker og kantsoners mulige bidrag til flomdemping. ...
  • Effekter av ulik jordarbeiding i korn 

   Tørresen, Kirsten Semb; Skarbøvik, Eva; Kværnø, Sigrun; Bechmann, Marianne; Stenrød, Marianne; Eklo, Ole Martin; Brodal, Guro; Hofgaard, Ingerd Skow; Björkman, Maria; Riley, Hugh; Kvakkestad, Valborg; Refsgaard, Karen; Børresen, Trond; Dörsch, Peter; Stabbetorp, Jan; Strand, Einar (NIBIO POP;1(5) 2015, Others, 2015-12-17)
   Hvilken jordarbeiding som benyttes i den enkelte kornåker påvirker blant annet avlingsmengde, kvaliteten på kornet og miljøet. I denne publikasjonen er det samlet informasjon om effekter av ulik jordarbeiding, som hjelp ...
  • EUs Rammedirektiv for vann 

   Skarbøvik, Eva; Gjemlestad, Lars (Bioforsk TEMA;4(14) 2009, Research report, 2009)
   Bioforsk Jord og Miljø har bred ekspertise på Vanndirektivet. Vi rådgir forvaltningen og utfører FoU og oppdrag innen blant annet miljøovervåking, tilførselsberegninger og tiltaksanalyser. Vi har kompetanse på både ...
  • Gjennestadmyra: Forslag til restaurering av vannveier ved myra 

   Blankenberg, Anne-Grete Buseth; Skarbøvik, Eva; Mæhlum, Trond; Kløve, Bjørn (NIBIO-rapport;7(143) 2021, Research report, 2021-07)
   NIBIO har på oppdrag for Statsforvalteren i Vestfold og Telemark vurdert tiltak for å bedre biomangfold i tre lokaliteter rundt Gjennestadmyra ved Tønsberg. Arealet eies av Miljødirektoratet. I løpet av prosjektperioden ...
  • Har miljøtiltak i jordbruket effekt på biologiske kvalitetselement i vannforekomstene? 

   Pettersen, Ruben Alexander; Turtumøygard, Stein; Skarbøvik, Eva (NIBIO-rapport;7(65) 2021, Research report, 2021-03)
   Prosjektet har undersøkt om det finnes en sammenheng mellom gjennomførte jordbrukstiltak og økologisk tilstand i vannforekomster, målt gjennom de biologiske valitetselementene bunndyr og begroingsalger. For nedbørfelt med ...
  • Helhetlig utredning av manøvrering og flombegrensning i Vansjø. Med utkast til fremtidig manøvreringsreglement. 

   Skarbøvik, Eva; Udnæs, Hans Christian; Øgaard, Anne Falk; Eggestad, Hans; Rohrlack, Thomas; Tingvold, Jens Kristian; Drageseth, Turid Anne (Bioforsk rapport;6(63) 2011, Research report, 2011-04-01)
   Rapporten gir resultatet av en utredning om Vansjøs manøvreringsreglement. Et utkast til nytt manøvreringsreglement er gitt. I tillegg er det utført hydrologiske analyser av ulike flomtiltak, resultatene viser bl.a. at en ...
  • Hva betyr nydyrking for vannmiljøet? 

   Bechmann, Marianne; Skarbøvik, Eva (NIBIO pop;6(41) 2020, Journal article, 2020-11)
   Nydyrking skal bidra til å gjøre mer areal tilgjengelig til matproduksjon eller annen jordbruksproduksjon. Nydyrking av arealer går på bekostning av skog og utmark. Det er større næringsstoffavrenning fra jordbruksarealer ...
  • Hva vet vi om Vansjø i dag – og hva trengs det mer kunnskap om? Rapport fra workshop om Vansjø, oktober 2013 

   Haande, Sigrid; Bechmann, Marianne; Isdahl, Carina; Gullberg, Gorm; Kaste, Øyvind; Wright, Richard Frederic; Jantsch, Tor Gunnar; Bjørndalen, Knut; Søndergaard, Martin (Bioforsk rapport;8(188) 2013, Research report, 2013-12)
   Moss kommune, i samarbeid med vannområdet Morsa, Østfold fylkeskommune og EU-prosjektet REFRESH, arrangerte den 21. og 22. oktober 2013 en workshop om Vansjø. I denne rapporten oppsummeres både foredrag og gruppearbeid fra ...
  • Impacts of climate change adaptation options on soil functions: A review of European case‐studies 

   Hamidov, Ahmad; Helming, Katharina; Bellocchi, Gianni; Bojar, Waldemar; Dalgaard, Tommy; Ghaley, Bhim Bahadur; Hoffmann, Christian; Holman, Ian; Holzkämper, Annelie; Krzeminska, Dominika; Kværnø, Sigrun; Lehtonen, Heikki; Niedrist, Georg; Øygarden, Lillian; Reidsma, Pytrik; Roggero, Pier Paolo; Rusu, Teodor; Santos, Cristina; Seddaiu, Giovanna; Skarbøvik, Eva; Ventrella, Domenico; Żarski, Jacek; Schönhart, Martin (Journal article; Peer reviewed, 2018-05-12)
   Soils are vital for supporting food security and other ecosystem services. Climate change can affect soil functions both directly and indirectly. Direct effects include temperature, precipitation, and moisture regime ...
  • Kantsoner: Renseeffekt av plantedekke mellom jordbruksjord og vassdrag 

   Blankenberg, Anne-Grete Buseth; Skarbøvik, Eva; Kværnø, Sigrun (NIBIO POP;5(7) 2019, Journal article, 2019-02)
   Tilførsler av jord, næringsstoffer, plantevernmidler og fekal forurensning forringer vannkvaliteten i vann og vassdrag. Fosfor er det næringsstoffet som hovedsakelig forårsaker eutrofiering og algeoppblomstring i ferskvann ...
  • Kartlegging av kantsoner langs jordbrukskanaler og -elver i Rogaland Forprosjekt 

   Blankenberg, Anne-Grete Buseth; Skarbøvik, Eva (NIBIO Rapport;, Research report, 2018-06-28)
   I dette forprosjektet har kantsoner langs jordbruksvassdrag i Rogaland blitt vurdert. Både kantsoner langs kandidater til sterkt modifiserte vannforekomster og langs verna vassdrag er vurdert. En spørreundersøkelse blant ...
  • Miljømål og tiltak i sterkt modifiserte vannforekomster i jordbruksområder. Basert på eksempler fra Jæren, Rogaland 

   Pettersen, Ruben Alexander; Hereid, Silje; Våge, Kristine; Skarbøvik, Eva (NIBIO Rapport, Research report, 2020)
   Biologiske kvalitetselementer er undersøkt i sterkt modifiserte vannforekomster (SMVF) i jordbruksområder på Jæren, Rogaland. Det ble funnet overraskende mange arter, og det er foreslått tiltak som kan benyttes for å oppnå ...
  • Multiparameteranalyse av feltkarakteristika og vannkjemi i leirvassdrag. Underlag for fastsettelse av miljømål i henhold til vannforskriften 

   Greipsland, Inga; Skarbøvik, Eva; Barneveld, Robert (NIBIO Rapport;3(110) 2017, Research report, 2017-10-13)
   Rapporten gir resultatene av en multiparameteranalyse av vannkjemi (næringsstoffer og suspendert sediment) og om lag 20 ulike feltkarakteristika i leirvassdrag. Korrelasjonsmatrisene viser at det i overveiende grad er ...
  • On-line målinger av vannkvalitet i vegutbyggingsprosjekter - erfaringer 

   Roseth, Roger; Johansen, Øistein; Leikanger, Eirik; Nytrø, Thor; Tveiti, Geir; Rise, Øyvind; Skarbøvik, Eva (Bioforsk rapport;9(5) 2014, Research report, 2014-04-06)
   Etter oppdrag fra Statens vegvesen Vegdirektoratet og NORWAT-programmet har Bioforsk utarbeidet en erfaringsrapport for on-line målinger av vannkvalitet i vegutbyggingsprosjekter. Rapporten er utarbeidet med bakgrunn i ...