• Analyser av næringsstoff og suspendert tørrstoff i turbide vannprøver - sammenligning av resultater fra fem ulike laboratorier 

   Krogstad, Tore; Øgaard, Anne K. Falk; Skarbøvik, Eva (Bioforsk rapport;8(2) 2013, Research report, 2013-01-23)
  • Beregning av næringsstoffavrenning fra skogarealer og skogsdrift til Oslofjorden. Med vurdering av kunnskaps- og databehov 

   Skarbøvik, Eva; Jackson-Blake, Leah Amber; Sample, James Edward; de Wit, Heleen; Clarke, Nicholas (NIBIO Rapport, Research report, 2024)
   Effekten av skogbruk på eutrofibelastningen i Oslofjorden er anslått basert på tilførsler av løst uorganisk nitrogen (DIN). Dette anslaget er beheftet med en rekke usikkerheter som kan forbedres ved å bl.a. samle inn flere ...
  • Bærekraft i norsk jordbruksproduksjon. Kunnskapsstatus for videre analyser 

   Bakken, Anne Kjersti; Bechmann, Marianne; Bonesmo, Helge; Flaten, Ola; Gustavsen, Geir Wæhler; Haukås, Torbjørn; Hegrenes, Agnar; Johansen, Line; Klingen, Ingeborg; Kværnø, Sigrun; Skarbøvik, Eva; Steinshamn, Håvard; Stenrød, Marianne; Winger, Anja Celine; Øgaard, Anne Falk; Korsæth, Audun (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
   Rapporten inneholder ei sammenstilling av kunnskap om status for miljømessig, økonomisk og sosial bærekraft i norsk jordbruksproduksjon og er svar på et oppdrag som NIBIO fikk fra Landbruks- og matdepartementet i november ...
  • Catchment effects of a future Nordic bioeconomy: From land use to water resources 

   Skarbøvik, Eva; Jordan, Philip; Lepistö, Ahti; Kronvang, Brian; Stutter, Marc; Vermaat, Jan (Peer reviewed; Journal article, 2020-09-14)
   In the future, the world is expected to rely increasingly on renewable biomass resources for food, fodder, fibre and fuel. The sustainability of this transition to bioeconomy for our water systems depends to a large extent ...
  • Challenges of Reducing Phosphorus Based Water Eutrophication in the Agricultural Landscapes of Northwest Europe 

   Bol, Roland; Gruau, Gerard; Mellander, Per-Erik; Dupas, Remi; Bechmann, Marianne; Skarbøvik, Eva; Bieroza, Magdalena; Djodjic, Faruk; Glendell, Miriam; Jordan, Philip; van der Grift, Bas; Rode, Michael; Smolders, Erik; Verbeeck, Mieke; Gu, Sen; Klumpp, Erwin; Pohle, Ina; Fresne, Maelle; Gascuel-Odoux, Chantal (Journal article; Peer reviewed, 2018-08-23)
   In this paper, we outline several recent insights for the priorities and challenges for future research for reducing phosphorus (P) based water eutrophication in the agricultural landscapes of Northwest Europe.We highlight ...
  • Climate effects on land management and stream nitrogen concentrations in small agricultural catchments in Norway 

   Wenng, Hannah; Bechmann, Marianne; Krogstad, Tore; Skarbøvik, Eva (Peer reviewed; Journal article, 2020-09-12)
   Land use and climate change can impact water quality in agricultural catchments. The objectives were to assess long-term monitoring data to quantify changes to the thermal growing season length, investigate farmer adaptations ...
  • Comparing in situ turbidity sensor measurements as a proxy for suspended sediments in North-Western European streams 

   Skarbøvik, Eva; Gyritia Madsen van't Veen, Sofie; Lannergård, Emma E.; Wenng, Hannah Tabea; Stutter, Marc; Bieroza, Magdalena; Atcheson, Kevin; Jordan, Philip; Fölster, Jens; Mellander, Per-Erik; Kronvang, Brian; Marttila, Hannu; Kaste, Øyvind; Lepistö, Ahti; Kämäri, Maria (Peer reviewed; Journal article, 2023-02-24)
   Climate change in combination with land use alterations may lead to significant changes in soil erosion and sediment fluxes in streams. Optical turbidity sensors can monitor with high frequency and can be used as a proxy ...
  • Comparing nutrient reference concentrations in Nordic countries with focus on lowland rivers 

   Skarbøvik, Eva; Aroviita, Jukka; Fölster, Jens; Lyche Solheim, Anne; Kyllmar, Katarina; Rankinen, Katri; Kronvang, Brian (Peer reviewed; Journal article, 2020-09-15)
   Reference conditions of water bodies are defined as the natural or minimal anthropogenically disturbed state. We compared the methods for determining total phosphorus and total nitrogen concentrations in rivers in Finland, ...
  • Coordination of water policies for quality and quantity: experiences from Nordic and Baltic countries 

   Larsson, Rolf; Belinskij, Antti; Kløve, Bjørn; Meilutyte-Lukauskiene, Diana; Lode, Elve; Skarbøvik, Eva; Akstinas, Vytautas (Peer reviewed; Journal article, 2022-08-19)
   The European Union (EU) Water Framework Directive is of paramount importance for water management. According to the legal text, coordination with other directives like the Floods Directive is imperative and motivated by ...
  • Cultivation of new land: Effects on water quality 

   Bloem, Esther; Bechmann, Marianne; Clarke, Nicholas; Skarbøvik, Eva (NIBIO Rapport;6(59) 2020, Research report, 2020-06)
   Denne rapporten er en litteratursammenstilling over tap av suspendert stoff, fosfor og nitrogen fra arealer med hhv. jordbruk og skog/utmark. I tillegg er det gjort en vurdering av tilsvarende tap i perioden der nydyrking ...
  • Ecological status assessment of clay rivers with naturally enhanced water phosphorus concentrations 

   Schneider, Susanne Claudia; Skarbøvik, Eva (Peer reviewed; Journal article, 2022-08-10)
   The species composition of benthic algae changes as water phosphorus concentrations increase, and these changes can be used for ecological status assessment according to the Water Framework Directive. Natural background ...
  • Effekt av buffersoner - på vannmiljø og andre økosystemtjenester 

   Blankenberg, Anne-Grete Buseth; Skarbøvik, Eva; Kværnø, Sigrun (NIBIO RAPPORT;3(14) 2017, Research report, 2017-05-15)
   Det er gjennomført et omfattende litteraturstudium som omfatter renseeffekter i buffersoner, og prosesser og faktorer som påvirker disse, samt kanterosjon langs elver og bekker og kantsoners mulige bidrag til flomdemping. ...
  • Effekt av renseparker på Jæren – pilotstudie: Undersøkelser av renseparker i Hå kommune sommer/høst 2021 

   Skarbøvik, Eva; Hansen Nærland, Karin; Rognan, Yvonne; Blankenberg, Anne-Grete Buseth (NIBIO-rapport;7(24) 2021, Research report, 2021-12)
   Renseparker på Jæren er undersøkt ved å analysere vannprøver og begroingsalger fra inn- og utløp, undersøke bunnsediment, og gjennomføre en spørreundersøkelse blant bønder. Oppsummert er det høye konsentrasjoner av ...
  • Effekter av ulik jordarbeiding i korn 

   Tørresen, Kirsten Semb; Skarbøvik, Eva; Kværnø, Sigrun; Bechmann, Marianne; Stenrød, Marianne; Eklo, Ole Martin; Brodal, Guro; Hofgaard, Ingerd Skow; Björkman, Maria; Riley, Hugh; Kvakkestad, Valborg; Refsgaard, Karen; Børresen, Trond; Dörsch, Peter; Stabbetorp, Jan; Strand, Einar (NIBIO POP;1(5) 2015, Others, 2015-12-17)
   Hvilken jordarbeiding som benyttes i den enkelte kornåker påvirker blant annet avlingsmengde, kvaliteten på kornet og miljøet. I denne publikasjonen er det samlet informasjon om effekter av ulik jordarbeiding, som hjelp ...
  • EUs Rammedirektiv for vann 

   Skarbøvik, Eva; Gjemlestad, Lars (Bioforsk TEMA;4(14) 2009, Research report, 2009)
   Bioforsk Jord og Miljø har bred ekspertise på Vanndirektivet. Vi rådgir forvaltningen og utfører FoU og oppdrag innen blant annet miljøovervåking, tilførselsberegninger og tiltaksanalyser. Vi har kompetanse på både ...
  • Gjennestadmyra: Forslag til restaurering av vannveier ved myra 

   Blankenberg, Anne-Grete Buseth; Skarbøvik, Eva; Mæhlum, Trond; Kløve, Bjørn (NIBIO-rapport;7(143) 2021, Research report, 2021-07)
   NIBIO har på oppdrag for Statsforvalteren i Vestfold og Telemark vurdert tiltak for å bedre biomangfold i tre lokaliteter rundt Gjennestadmyra ved Tønsberg. Arealet eies av Miljødirektoratet. I løpet av prosjektperioden ...
  • Har miljøtiltak i jordbruket effekt på biologiske kvalitetselement i vannforekomstene? 

   Pettersen, Ruben Alexander; Turtumøygard, Stein; Skarbøvik, Eva (NIBIO-rapport;7(65) 2021, Research report, 2021-03)
   Prosjektet har undersøkt om det finnes en sammenheng mellom gjennomførte jordbrukstiltak og økologisk tilstand i vannforekomster, målt gjennom de biologiske valitetselementene bunndyr og begroingsalger. For nedbørfelt med ...
  • Helhetlig utredning av manøvrering og flombegrensning i Vansjø. Med utkast til fremtidig manøvreringsreglement. 

   Skarbøvik, Eva; Udnæs, Hans Christian; Øgaard, Anne Falk; Eggestad, Hans; Rohrlack, Thomas; Tingvold, Jens Kristian; Drageseth, Turid Anne (Bioforsk rapport;6(63) 2011, Research report, 2011-04-01)
   Rapporten gir resultatet av en utredning om Vansjøs manøvreringsreglement. Et utkast til nytt manøvreringsreglement er gitt. I tillegg er det utført hydrologiske analyser av ulike flomtiltak, resultatene viser bl.a. at en ...
  • Hva betyr nydyrking for vannmiljøet? 

   Bechmann, Marianne; Skarbøvik, Eva (NIBIO pop;6(41) 2020, Journal article, 2020-11)
   Nydyrking skal bidra til å gjøre mer areal tilgjengelig til matproduksjon eller annen jordbruksproduksjon. Nydyrking av arealer går på bekostning av skog og utmark. Det er større næringsstoffavrenning fra jordbruksarealer ...
  • Hva vet vi om Vansjø i dag – og hva trengs det mer kunnskap om? Rapport fra workshop om Vansjø, oktober 2013 

   Haande, Sigrid; Bechmann, Marianne; Isdahl, Carina; Gullberg, Gorm; Kaste, Øyvind; Wright, Richard Frederic; Jantsch, Tor Gunnar; Bjørndalen, Knut; Søndergaard, Martin (Bioforsk rapport;8(188) 2013, Research report, 2013-12)
   Moss kommune, i samarbeid med vannområdet Morsa, Østfold fylkeskommune og EU-prosjektet REFRESH, arrangerte den 21. og 22. oktober 2013 en workshop om Vansjø. I denne rapporten oppsummeres både foredrag og gruppearbeid fra ...