• Biologiske undersøkelser i Gjerstadvassdraget – Vurdering av forsuringstilstand og påvirkninger 

   Skrutvold, Johanna; Rognan, Yvonne; Roseth, Roger; Hereid, Silje; Roer, Ole; Skautvedt, Elisabeth (NIBIO-rapport;8(2) 2022, Others, 2022-01)
   NIBIO og Faun har på oppdrag for Statsforvalteren i Agder gjennomført biologiske undersøkelser i nedre deler av Gjerstadvassdraget for å vurdere forsuringstilstanden. Tre av fem bekker havnet i moderat tilstand for forsuring. ...
  • E-18 Knapstad - Retvet. Sammenligning av kjemisk og økologisk tilstand før, under og etter anleggsperioden 

   Fosse, Oda; Pettersen, Ruben Alexander; Skrutvold, Johanna (NIBIO-rapport;7(90) 2021, Research report, 2021-05)
   Etter oppdrag fra Statens vegvesen har NIBIO og samarbeidspartner FAUN utført undersøkelser av biologiske kvalitetsparametere i tre vannforekomster som er berørt av anleggsaktivitet ved bygging av ny E-18 Knapstad- Retvet. ...
  • E-18 Retvet-Vinterbro. Forundersøkelser av vannkjemi og biologiske kvalitetselementer i 2017 og 2018. 

   Greipsland, Inga; Pettersen, Ruben Alexander; Reinemo, Jonas; Skrutvold, Johanna; Roseth, Roger; Stabell, Trond; Saltveit, Svein Jakob; Bremnes, Trond; Pavels, Henning (NIBIO Rapport;5(73) 2019, Research report, 2019-05)
   Etter oppdrag fra Statens vegvesen Region øst har NIBIO og samarbeidspartnere Faun og LFI utført forundersøkelser av biologiske kvalitetsparametere (bunndyr, begroingsalger og fisk) og vannkjemi i bekker og vassdrag som ...
  • E-18 Retvet-Vinterbro. Forundersøkelser av vannkjemi og biologiske kvalitetselementer i 2019 

   Pettersen, Ruben Alexander; Våge, Kristine; Skrutvold, Johanna; Roseth, Roger; Skautvedt, Elisabeth; Hereid, Silje; Stabell, Trond (NIBIO-rapport;6(110) 2020, Research report, 2020-09)
   Etter oppdrag fra Statens vegvesen Region øst har NIBIO og samarbeidspartnere Faun forundersøkelser av biologiske kvalitetsparametere i vassdrag som vil kunne berøres av anleggsaktivitet ved bygging av ny E18 Retvet – ...
  • E134 Oslofjordforbindelsen - Forundersøkelser i resipienter 2022 

   Roseth, Roger; Skrutvold, Johanna; Fossøy, Frode; Majaneva, Markus (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
   Etter oppdrag fra Statens vegvesen har NIBIO utført forundersøkelser i bekker, tjern og marine områder som vil kunne berøres av anleggsaktivitet under bygging av E134 Oslofjordforbindelsen. Forundersøkelsene har omfattet ...
  • E16 Bjørum - Skaret. Forundersøkelser i vassdrag som kan påvirkes av anleggsaktivitet. Årsrapport 2019. 

   Skrutvold, Johanna; Roseth, Roger; Aasestad, Ingar; Våge, Kristine; Skautvedt, Elisabeth (NIBIO Rapport;6(48) 2020, Research report, 2020-05)
   Etter oppdrag fra Statens Vegvesen har NIBIO gjennomført forundersøkelser i vannforekomster som kan bli påvirket av anleggsaktivitet i forbindelse med utbygging av ny E16 på strekningen Bjørum - Skaret i Bærum og Hole ...
  • E16 Bjørum – Skaret. Forundersøkelser av fisk i vassdrag som kan påvirkes av anleggsarbeid 

   Skrutvold, Johanna; Aasestad, Ingar; Roseth, Roger (NIBIO Rapport;5(54) 2019, Research report, 2019-04)
   Etter oppdrag fra Statens vegvesen har NIBIO i samarbeid med Naturplan utført forundersøkelser av fiskebestander i vassdrag som kan påvirkes av anleggsaktivitet i forbindelse med utbyggingen av E16 på strekningen Bjørum - ...
  • E16 Bjørum – Skaret. Forundersøkelser i Isielva, Rustanbekken og Holsfjorden, samt i noen mindre bekker 

   Skrutvold, Johanna; Roseth, Roger; Greipsland, Inga; Aasestad, Ingar; Reinemo, Jonas; Stabell, Trond; Engh, Anne; Bremnes, Trond (NIBIO Rapport;5(60) 2019, Research report, 2019-05)
   Etter oppdrag fra Statens vegvesen Region øst har NIBIO i samarbeid med FAUN Naturforvaltning, Naturplan og Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfisk (LFI) utført forundersøkelser av vannkvalitet, bunndyr, ...
  • E16 Bjørum – Skaret. Resultater for renseanlegg for nitrogen i 2022 

   Roseth, Roger; Skrutvold, Johanna; Vartdal, Ida Viddal; Fjermestad, Halldis; Barland, Tiril (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
   Avrenning av nitrogen fra sprengstein gir forhøyede konsentrasjoner av nitrat og ammonium i vassdrag. Avhengig av deponert volum og type masser kan det skje avrenning av store mengder nitrogen, i størrelsesorden 10-70 gram ...
  • E16 Bjørum-Skaret - Forundersøkelser av vannkvalitet og biologi 2018-2020 

   Skrutvold, Johanna; Roseth, Roger; Øritsland Våge, Kristine; Aasestad, Ingar (NIBIO-rapport;7(82) 2021, Research report, 2021-04)
   På oppdrag fra Statens vegvesen har NIBIO gjennomført forundersøkelser i vannforekomster som kan bli påvirket av anleggsaktivitet i forbindelse med bygging av ny E16 på strekningen Bjørum – Skaret i Bærum og Hole kommune. ...
  • E16 Bjørum-Skaret - Vannkjemiske og biologiske undersøkelser gjennom anleggsfasen 2022 

   Skrutvold, Johanna; Roseth, Roger (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
   På oppdrag fra Statens vegvesen og prosjektet E16 Bjørum - Skaret har NIBIO med samarbeidspartnere utført vannkjemiske og biologiske undersøkelser i vannforekomstene berørt av anleggsvirksomheten i prosjektet. Tunneldriving ...
  • E16 Bjørum-Skaret Forundersøkelser av fisk som kan påvirkes av anleggsarbeid (2019) 

   Skrutvold, Johanna; Aasestad, Ingar; Roseth, Roger (NIBIO Rapport;6(75) 2020, Research report, 2020-05)
   Etter oppdrag fra Statens vegvesen har NIBIO i samarbeid med Naturplan utført forundersøkelser av fiskebestander i vassdrag som kan påvirkes av anleggsaktivitet i forbindelse med utbyggingen av E16 på strekningen Bjørum - ...
  • E16 Bjørum-Skaret – Vannkjemiske og biologiske undersøkelser gjennom anleggsfasen 2021 

   Skrutvold, Johanna; Roseth, Roger; Hereid, Silje; Engh, Anne; Fossøy, Frode; Majaneva, Markus (NIBIO-rapport;8(33) 2022, Research report, 2022-06)
   NIBIO har på oppdrag fra Statens Vegvesen overvåket vannkvalitet og biologi i vassdrag tilknyttet vegprosjektet E16 Bjørum-Skaret. Automatiske målinger har dokumentert flere episoder med forhøyet turbiditet i perioder med ...
  • E16 Eggemoen-Olum - Vannkjemiske og biologiske undersøkelser 2021 

   Fosse, Oda; Isidorova, Anastasija; Pettersen, Ruben Alexander; Skrutvold, Johanna (NIBIO-rapport;8(107) 2022, Research report, 2022-08)
   På oppdrag fra Statens vegvesen har NIBIO overvåket vannkvalitet i resipienter som kan motta avrenning fra anleggsarbeid i forbindelse med utbygging av E16 mellom Eggemoen og Olum i kommunene Ringerike og Jevnaker. NIBIO ...
  • E16 Eggemoen-Olum – Vannkjemiske og biologiske undersøkelser 2018 

   Skrutvold, Johanna; Roseth, Roger (NIIBO Rapport;4(142) 2018, Research report, 2018-12)
   På oppdrag fra Statens vegvesen har NIBIO overvåket vannkvalitet i resipienter som kan motta avrenning fra anleggsarbeidet i forbindelse med utbygging av E16 mellom Eggemoen og Olum i Ringerike og Jevnaker kommune. NIBIO ...
  • E16 Eggemoen-Olum – Vannkjemiske og biologiske undersøkelser 2020 

   Kristiansen, Cilie; Carr, Charles H.; Fosse, Oda; Skrutvold, Johanna (NIBIO-rapport;7(88) 2021, Research report, 2021-06)
   På oppdrag fra Statens vegvesen har NIBIO overvåket vannkvalitet i resipienter som kan motta avrenning fra anleggsarbeid i forbindelse med utbygging av E16 mellom Eggemoen og Olum i Ringerike og Jevnaker kommune. NIBIO har ...
  • E16 Sandvika-Wøyen - Etterundersøkelser av vannkjemi og biologi 2021 

   Skrutvold, Johanna; Roseth, Roger (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
   NIBIO gjennomførte etterundersøkelser av vannkvalitet, bunndyr og fisk i Sandviksvassdraget etter ferdigstilling av ny vei mellom Sandvika og Wøyen i 2021. Vassdraget har tidvis hatt noe økte konsentrasjoner av næringsstoffer ...
  • E18 Bommestad – Sky. Miljøoppfølging av Farriselva og Farrisvannet under anleggsarbeid i 2019. 

   Rognan, Yvonne; Skrutvold, Johanna; Roseth, Roger; Johansen, Øistein (NIBIO Rapport;6(7) 2020, Research report, 2020-01)
   Etter oppdrag fra Statens vegvesen Region sør og prosjektet E18 Bommestad – Sky har NIBIO utført miljøoppfølging i Farrisvannet og Farriselva i forbindelse bygging av nytt lokalveisystem ved Farriseidet (EK3). I 2019 har ...
  • E18 Bommestad – Sky: EK3 lokalvei Farriseidet. Forundersøkelser og miljøoppfølging ved riving av bruer over Farriselva og bygging av nye 

   Greipsland, Inga; Rognan, Yvonne; Skrutvold, Johanna; Roseth, Roger; Stabell, Trond; Bremnes, Toril (NIBIO Rapport;5(19) 2019, Research report, 2019-02)
   Etter oppdrag fra Statens vegvesen Region sør og prosjektet E18 Bommestad – Sky har NIBIO utført forundersøkelser og miljøoppfølging i Farriselva i forbindelse bygging av nytt lokalveisystem ved Farriseidet (EK3). NIBIO ...
  • E18 Lysaker – Ramstad. Overvåkingsprogram for resipienter og anleggsvann, (versjon 03) Revidert 

   Engebretsen, Alexander Melvold; Roseth, Roger; Skrutvold, Johanna (NIBIO-rapport;8(59)2022, Research report, 2022-04)
   Etter oppdrag fra Statens vegvesen og prosjektet E18 Lysaker-Ramstadsletta har NIBIO utarbeidet et overvåkingsprogram for resipienter og anleggsvann. Overvåkingsprogrammet er utarbeidet med bakgrunn i gjennomførte ...