• Biologiske undersøkelser i Gjerstadvassdraget – Vurdering av forsuringstilstand og påvirkninger 

   Skrutvold, Johanna; Rognan, Yvonne; Roseth, Roger; Hereid, Silje; Roer, Ole; Skautvedt, Elisabeth (NIBIO-rapport;8(2) 2022, Others, 2022-01)
   NIBIO og Faun har på oppdrag for Statsforvalteren i Agder gjennomført biologiske undersøkelser i nedre deler av Gjerstadvassdraget for å vurdere forsuringstilstanden. Tre av fem bekker havnet i moderat tilstand for forsuring. ...
  • E-18 Knapstad - Retvet. Sammenligning av kjemisk og økologisk tilstand før, under og etter anleggsperioden 

   Fosse, Oda; Pettersen, Ruben Alexander; Skrutvold, Johanna (NIBIO-rapport;7(90) 2021, Research report, 2021-05)
   Etter oppdrag fra Statens vegvesen har NIBIO og samarbeidspartner FAUN utført undersøkelser av biologiske kvalitetsparametere i tre vannforekomster som er berørt av anleggsaktivitet ved bygging av ny E-18 Knapstad- Retvet. ...
  • E-18 Retvet-Vinterbro. Forundersøkelser av vannkjemi og biologiske kvalitetselementer i 2017 og 2018. 

   Greipsland, Inga; Pettersen, Ruben Alexander; Reinemo, Jonas; Skrutvold, Johanna; Roseth, Roger; Stabell, Trond; Saltveit, Svein Jakob; Bremnes, Trond; Pavels, Henning (NIBIO Rapport;5(73) 2019, Research report, 2019-05)
   Etter oppdrag fra Statens vegvesen Region øst har NIBIO og samarbeidspartnere Faun og LFI utført forundersøkelser av biologiske kvalitetsparametere (bunndyr, begroingsalger og fisk) og vannkjemi i bekker og vassdrag som ...
  • E-18 Retvet-Vinterbro. Forundersøkelser av vannkjemi og biologiske kvalitetselementer i 2019 

   Pettersen, Ruben Alexander; Våge, Kristine; Skrutvold, Johanna; Roseth, Roger; Skautvedt, Elisabeth; Hereid, Silje; Stabell, Trond (NIBIO-rapport;6(110) 2020, Research report, 2020-09)
   Etter oppdrag fra Statens vegvesen Region øst har NIBIO og samarbeidspartnere Faun forundersøkelser av biologiske kvalitetsparametere i vassdrag som vil kunne berøres av anleggsaktivitet ved bygging av ny E18 Retvet – ...
  • E16 Bjørum - Skaret. Forundersøkelser i vassdrag som kan påvirkes av anleggsaktivitet. Årsrapport 2019. 

   Skrutvold, Johanna; Roseth, Roger; Aasestad, Ingar; Våge, Kristine; Skautvedt, Elisabeth (NIBIO Rapport;6(48) 2020, Research report, 2020-05)
   Etter oppdrag fra Statens Vegvesen har NIBIO gjennomført forundersøkelser i vannforekomster som kan bli påvirket av anleggsaktivitet i forbindelse med utbygging av ny E16 på strekningen Bjørum - Skaret i Bærum og Hole ...
  • E16 Bjørum – Skaret. Forundersøkelser av fisk i vassdrag som kan påvirkes av anleggsarbeid 

   Skrutvold, Johanna; Aasestad, Ingar; Roseth, Roger (NIBIO Rapport;5(54) 2019, Research report, 2019-04)
   Etter oppdrag fra Statens vegvesen har NIBIO i samarbeid med Naturplan utført forundersøkelser av fiskebestander i vassdrag som kan påvirkes av anleggsaktivitet i forbindelse med utbyggingen av E16 på strekningen Bjørum - ...
  • E16 Bjørum – Skaret. Forundersøkelser i Isielva, Rustanbekken og Holsfjorden, samt i noen mindre bekker 

   Skrutvold, Johanna; Roseth, Roger; Greipsland, Inga; Aasestad, Ingar; Reinemo, Jonas; Stabell, Trond; Engh, Anne; Bremnes, Trond (NIBIO Rapport;5(60) 2019, Research report, 2019-05)
   Etter oppdrag fra Statens vegvesen Region øst har NIBIO i samarbeid med FAUN Naturforvaltning, Naturplan og Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfisk (LFI) utført forundersøkelser av vannkvalitet, bunndyr, ...
  • E16 Bjørum-Skaret - Forundersøkelser av vannkvalitet og biologi 2018-2020 

   Skrutvold, Johanna; Roseth, Roger; Øritsland Våge, Kristine; Aasestad, Ingar (NIBIO-rapport;7(82) 2021, Research report, 2021-04)
   På oppdrag fra Statens vegvesen har NIBIO gjennomført forundersøkelser i vannforekomster som kan bli påvirket av anleggsaktivitet i forbindelse med bygging av ny E16 på strekningen Bjørum – Skaret i Bærum og Hole kommune. ...
  • E16 Bjørum-Skaret Forundersøkelser av fisk som kan påvirkes av anleggsarbeid (2019) 

   Skrutvold, Johanna; Aasestad, Ingar; Roseth, Roger (NIBIO Rapport;6(75) 2020, Research report, 2020-05)
   Etter oppdrag fra Statens vegvesen har NIBIO i samarbeid med Naturplan utført forundersøkelser av fiskebestander i vassdrag som kan påvirkes av anleggsaktivitet i forbindelse med utbyggingen av E16 på strekningen Bjørum - ...
  • E16 Eggemoen-Olum – Vannkjemiske og biologiske undersøkelser 2018 

   Skrutvold, Johanna; Roseth, Roger (NIIBO Rapport;4(142) 2018, Research report, 2018-12)
   På oppdrag fra Statens vegvesen har NIBIO overvåket vannkvalitet i resipienter som kan motta avrenning fra anleggsarbeidet i forbindelse med utbygging av E16 mellom Eggemoen og Olum i Ringerike og Jevnaker kommune. NIBIO ...
  • E16 Eggemoen-Olum – Vannkjemiske og biologiske undersøkelser 2020 

   Kristiansen, Cilie; Carr, Charles H.; Fosse, Oda; Skrutvold, Johanna (NIBIO-rapport;7(88) 2021, Research report, 2021-06)
   På oppdrag fra Statens vegvesen har NIBIO overvåket vannkvalitet i resipienter som kan motta avrenning fra anleggsarbeid i forbindelse med utbygging av E16 mellom Eggemoen og Olum i Ringerike og Jevnaker kommune. NIBIO har ...
  • E18 Bommestad – Sky. Miljøoppfølging av Farriselva og Farrisvannet under anleggsarbeid i 2019. 

   Rognan, Yvonne; Skrutvold, Johanna; Roseth, Roger; Johansen, Øistein (NIBIO Rapport;6(7) 2020, Research report, 2020-01)
   Etter oppdrag fra Statens vegvesen Region sør og prosjektet E18 Bommestad – Sky har NIBIO utført miljøoppfølging i Farrisvannet og Farriselva i forbindelse bygging av nytt lokalveisystem ved Farriseidet (EK3). I 2019 har ...
  • E18 Bommestad – Sky: EK3 lokalvei Farriseidet. Forundersøkelser og miljøoppfølging ved riving av bruer over Farriselva og bygging av nye 

   Greipsland, Inga; Rognan, Yvonne; Skrutvold, Johanna; Roseth, Roger; Stabell, Trond; Bremnes, Toril (NIBIO Rapport;5(19) 2019, Research report, 2019-02)
   Etter oppdrag fra Statens vegvesen Region sør og prosjektet E18 Bommestad – Sky har NIBIO utført forundersøkelser og miljøoppfølging i Farriselva i forbindelse bygging av nytt lokalveisystem ved Farriseidet (EK3). NIBIO ...
  • E18 Lysaker – Ramstad. Overvåkingsprogram for resipienter og anleggsvann, (versjon 03) Revidert 

   Engebretsen, Alexander Melvold; Roseth, Roger; Skrutvold, Johanna (NIBIO-rapport;8(59)2022, Research report, 2022-04)
   Etter oppdrag fra Statens vegvesen og prosjektet E18 Lysaker-Ramstadsletta har NIBIO utarbeidet et overvåkingsprogram for resipienter og anleggsvann. Overvåkingsprogrammet er utarbeidet med bakgrunn i gjennomførte ...
  • E18 Rugtvedt – Dørdal. Miljøovervåking anleggsperioden 2016-2019. Sammenfattende rapport. 

   Rognan, Yvonne; Roseth, Roger; Skrutvold, Johanna; Johansen, Øistein; Våge, Kristine; Roer, Ole; Rolandsen, Sigbjørn (NIBIO rapport;6(115) 2020, Research report, 2020-10)
   Rapporten sammenfatter alle resultater for undersøkte vannforekomster og stasjoner langs ny E18 Rugtvedt – Dørdal, både før og under anlegg i perioden 2016 – 2019. Presenterte resultater omfatter biologiske kvalitetselementer, ...
  • E18 Vestkorridoren - Overvåking i resipienter 2021 

   Engebretsen, Alexander Melvold; Roseth, Roger; Skrutvold, Johanna (NIBIO-rapport;8(58) 2022, Research report, 2022-04)
   Statens vegvesen bygger ny vei, E18 Vestkorridoren, mellom Lysaker og Ramstadsletta med nytt kollektivfelt, ny sykkelveg, ny vegforbindelse fra Strand til Fornebu og ny fylkesvei mellom Gjønnes og E18. Forberedende ...
  • Highways associated with expansion of boreal scavengers into the alpine tundra of Fennoscandia 

   Rød-Eriksen, Lars; Skrutvold, Johanna; Herfindal, Ivar; Jensen, Henrik; Eide, Nina Elisabeth (Peer reviewed; Journal article, 2020-05-17)
   1. Habitat fragmentation may affect species distributions through, for example, altered resource availability and shifts in species interactions. Fragmentation by roads has had negative impacts on Fennoscandian alpine ...
  • Miljøovervåkingsprogram ved Torp Sandefjord lufthavn 

   Skrutvold, Johanna; Tveiti, Geir; Johansen, Øistein; Roseth, Roger (NIBIO RAPPORT;4(27) 2018, Research report, 2018-03-05)
   Gjennom 2017 ble det brukt 108 tonn glykol (100 %) til flyavising ved Torp Sandefjord lufthavn. For baneavisingsmidler ble det brukt 80 tonn formiat. Forbruket av baneavisingsmidler var vesentlig høyere enn i 2016, da det ...
  • Miljøovervåkingsprogram ved Torp Sandefjord lufthavn. Resultater fra kalenderåret 2018. 

   Roseth, Roger; Skrutvold, Johanna; Tveiti, Geir; Johansen, Øistein (NIBIO Rapport;5(28) 2019, Research report, 2019-02)
   Det ble påvist glykol i bare to av vannprøvene fra Rovebekken i 2018, og da i lave konsentrasjoner. En episode med stort forbruk av baneavisingsmidler i januar ga noe utvasking av formiat mot Rovebekken, men det nye ...
  • Miljøovervåkingsprogram ved Torp Sandefjord lufthavn. Resultater fra kalenderåret 2019. 

   Roseth, Roger; Skrutvold, Johanna; Johansen, Øistein (NIBIO Rapport;6(29) 2020, Research report, 2020-02)
   Det ble påvist glykol i bare to vannprøver fra Rovebekken i 2019, i lave konsentrasjoner. En episode med stort forbruk av baneavisingsmidler i desember ga utvasking av formiat mot Rovebekken. Ved fiskeundersøkelsen ble det ...