• Dreneringsforhold 

   Nyborg, Åge Arild; Olsen, Hilde; Svendgård-Stokke, Siri (NIBIO POP;2(14) 2016, Others, 2016-02)
   Et for høyt vanninnhold i jorda gir dårlig avling og økt miljørisiko. Med et framtidig våtere klima vil behovet for en god vannhusholdning i jorda øke. Mange jordbruksarealer i Norge har, fra naturens side, problemer med ...
  • Enhancement of sustainable land soil resource management in agriculture - E2SOILAGRI. NIBIO Inception report 

   Strand, Geir-Harald; Svendgård-Stokke, Siri (NIBIO-rapport;8(24) 2022, Research report, 2022-02)
   Dette er en oppstartrapport for NIBIOs bidrag i prosjektet “E2SOILAGRI”. Rapporten sammenfatter informasjon om det latviske jordinformasjonssystemet som framkom gjennom intervjuer med part-nere og interessenter i prosjektet. ...
  • Grunnlag for prioritering av områder til nydyrking 

   Grønlund, Arne; Svendgård-Stokke, Siri; Hoveid, Øyvind; Rønning, Lars (Bioforsk rapport;8(151) 2013, Research report, 2013-12-13)
   Denne rapporten gir en oversikt over potensialet for nydyrking i Norge på grunnlag av Digitalt Markslagskart (DMK). Det er gitt en vurdering av de viktigste agronomiske, miljømessige, driftsmessige og økonomiske aspektene ...
  • Grønnsakskart 

   Svendgård-Stokke, Siri; Hofmeister, Frauke (NIBIO POP;2(13) 2016, Others, 2016)
   Det er et mål å øke den samlede matproduksjonen i Norge. NIBIO har utviklet kart som viser jordbruksarealers egnethet for dyrking av ulike grønnsaker. Kartene er tilgjengelige kun for Vestfold. Grønnsakskartet gjør det ...
  • Grønnsakskart for Vestfold 

   Svendgård-Stokke, Siri; Hofmeister, Frauke (Fakta fra Skog og landskap;2013-04, Others, 2013)
   Det er et mål å øke den samlede matproduksjonen i Norge. Skog og landskap har, i samarbeid med Norsk landbruksrådgivning Viken, utviklet kart som viser jordbruksarealets egnethet for dyrking av ulike grønnsaker. Kartene ...
  • Jorda i Agder 

   Lågbu, Roar; Svendgård-Stokke, Siri (Fakta fra Skog og landskap;04/2012, Others, 2012)
   Jorda i Agderfylkene har i det store og hele en god kvalitet. Dette har betydning for allsidighet i jordbruket og forutsigbarheten i matproduksjonen. Dette gjør jordbruksarealene i Agder viktig for framtiden.
  • Jorda i Farsund Jordsmonndata i praksis 

   Ulfeng, Hege; Svendgård-Stokke, Siri (NIBIO POP;5(21) 2019, Journal article, 2019-05)
  • Jorda i Hordaland 

   Lågbu, Roar; Svendgård-Stokke, Siri (Fakta fra Skog og landskap;14/2013, Others, 2013)
   Hordaland er et grasfylke. Det dyrkes gras til slått eller beite på mer enn 95 % av jordbruksarealet. Jordbruksarealet per jordbruksbedrift i Hordaland er kun 126 dekar, mot 222 dekar for landet som hel - het (Statistikkbanken, ...
  • Jorda i Klepp [Brosjyre] 

   Nyborg, Åge; Svendgård-Stokke, Siri; Olsen, Hilde (Jordrapport;02/15, Others, 2015)
   Norsk institutt for skog og landskap har utført jordsmonnkartlegging i Klepp kommune. Denne rapporten gir en kortfattet beskrivelse av jorda i kommunen.
  • Jorda i Målselv 

   Lågbu, Roar; Svendgård-Stokke, Siri (NIBIO POP;2(36) 2016, Others, 2016-12)
   På slutten av 1700-tallet startet oppdyrkingen av landbruksjord i Målselv. De driftigste og mest kunnskapsrike nybyggerne undersøkte jordsmonnet før de fant fram til sitt Sellanrå. De visste at all plantedyrking tar ...
  • Jorda i Oppdal 

   Svendgård-Stokke, Siri; Nyborg, Åge Arild; Olsen, Hilde; Ulfeng, Hege (NIBIO POP;1(10) 2015, Others, 2015)
   Den dyrka jorda i Oppdal kommune ble jordsmonnkartlagt i perioden 2003-2005. Denne rapporten gir en oversikt over viktige egenskaper ved jorda i kommunen.
  • Jorda i Rogaland 

   Lågbu, Roar; Svendgård-Stokke, Siri (Fakta fra Skog og landskap;02/2013, Others, 2013)
   De store, sammenhengende jordbruksarealene i deler av Rogaland er preget av en svært intensiv jordbruksproduksjon. Jordbruksarealet i fylket utgjør nesten 10 % av Norges jordbruksareal. Den samlede jordbruksproduksjonen i ...
  • Jorda i Sola [Brosjyre] 

   Olsen, Hilde; Nyborg, Åge Arild; Svendgård-Stokke, Siri (Jordrapport;3/15, Others, 2015)
   Norsk institutt for skog og landskap har utført jordsmonnkartlegging i Sola kommune. Denne rapporten gir en kortfattet beskrivelse av jorda i kommunen.
  • Jorda i Sunndal Jordsmonndata i praksis 

   Ulfeng, Hege; Svendgård-Stokke, Siri (NIBIO POP;5(23) 2019, Journal article, 2019-05)
   Sunndal er en viktig jordbrukskommune i Møre og Romsdal. Melkeproduksjon er hovedproduksjonen. I tillegg til grovfôrproduksjon til storfe dyrkes det både korn og potet. Kunnskap om jordsmonnet er viktig både for å produsere ...
  • Jorda i Vestvågøy 

   Lågbu, Roar; Svendgård-Stokke, Siri (NIBIO POP; 2(18) 2016, Others, 2016)
   Jordkartleggere fra NIBIO har kartlagt dyrka mark og dyrkbar jord i Vestvågøy. Nå foreligger resultatene. Denne publikasjonen beskriver de viktigste egenskapene ved jorda i kommunen. Jordsmonndata er til stor hjelp når ...
  • Jorda i Ørland [Rapport] 

   Svendgård-Stokke, Siri; Lågbu, Roar; Olsen, Hilde (Jordrapport;1/15, Others, 2015)
   Norsk institutt for skog og landskap har utført jordsmonnkartlegging i Ørland kommune. Denne rapporten gir en kortfattet beskrivelse av jorda i kommunen.
  • Jordkalender for 2015 

   Svendgård-Stokke, Siri (Others, 2014)
  • Jordkalender for 2016 

   Svendgård-Stokke, Siri (Others, 2015)
  • Jordkartlegging i Malm, Steinkjer kommune 

   Svendgård-Stokke, Siri; Cannell, Rebecca J S; Gangstad, Asbjørn (NIBIO-rapport;7(168) 2021, Research report, 2021-11)
   Rapporten beskriver resultatet av jordsmonnkartleggingen som er utført for et utvalgt område med fulldyrka jord i Malm, Steinkjer kommune.
  • Jordkvalitetskart - bringer jordvernhensyn tidlig inn i planprosessen 

   Nyborg, Åge Arild; Svendgård-Stokke, Siri; Olsen, Hilde (Journal article, 2013)