• Anthrosol 

   Svendgård-Stokke, Siri; Kok, Nora Hua Ly (Journal article, 2024)
   Anthrosol er en gammel kulturjord. Jorda er selvdrenert og har et tykt matjordlag og en godt utviklet jordstruktur, dannet gjennom dyrking over lang tid. Dette er ei jord med svært gode betingelser for plantedyrking.
  • Arenosol 

   Svendgård-Stokke, Siri; Kok, Nora Hua Ly (Journal article, 2024)
   Arenosol er en selvdrenert jord med høyt sandinnhold. Jorda har liten evne til å lagre vann og lavt til moderat høyt innhold av organisk materiale. Arealer med Arenosol er tidlig klare for jordarbeiding om våren.
  • Cambisol 

   Svendgård-Stokke, Siri; Kok, Nora Hua Ly (Journal article, 2024)
   Cambisol er selvdrenert jordsmonn med utviklet jordstruktur. Arealer med Cambisol er stort sett lettdrevne jordbruksarealer.
  • Dreneringsforhold 

   Nyborg, Åge Arild; Olsen, Hilde; Svendgård-Stokke, Siri (NIBIO POP;2(14) 2016, Others, 2016-02)
   Et for høyt vanninnhold i jorda gir dårlig avling og økt miljørisiko. Med et framtidig våtere klima vil behovet for en god vannhusholdning i jorda øke. Mange jordbruksarealer i Norge har, fra naturens side, problemer med ...
  • Enhancement of sustainable land soil resource management in agriculture - E2SOILAGRI. Final project implementation review (PIR) 

   Strand, Geir-Harald; Svendgård-Stokke, Siri; Kok, Nora Hua Ly (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
   This is the final report for the NIBIO assignment in E2SOILAGRI. The report is a final project implementation review (PIR) assessing implementation results according to the planned results for E2SOILAGRI and the recommendations ...
  • Enhancement of sustainable land soil resource management in agriculture - E2SOILAGRI. NIBIO Inception report 

   Strand, Geir-Harald; Svendgård-Stokke, Siri (NIBIO-rapport;8(24) 2022, Research report, 2022-02)
   Dette er en oppstartrapport for NIBIOs bidrag i prosjektet “E2SOILAGRI”. Rapporten sammenfatter informasjon om det latviske jordinformasjonssystemet som framkom gjennom intervjuer med part-nere og interessenter i prosjektet. ...
  • Enhancement of sustainable land soil resource management in agriculture - E2SOILAGRI. Project mid-term implementation review 

   Strand, Geir-Harald; Svendgård-Stokke, Siri (NIBIO Rapport 8(149) 2022;, Research report, 2022-12)
   This is a mid-term report for the NIBIO assignment in “E2SOILAGRI”. The report gives information on the process and the deliveries for the Latvian partners in the project and includes remarks from the review team. This ...
  • Fluvisol 

   Svendgård-Stokke, Siri; Kok, Nora Hua Ly (Journal article, 2024)
   Fluvisol kjennetegnes av at det er ungt, selvdrenert jordsmonn som er dannet i materiale avsatt i elver og bekker. Innenfor gruppa er det stor variasjon i jordegenskapene.
  • Gleysol 

   Svendgård-Stokke, Siri; Kok, Nora Hua Ly (Journal article, 2024)
   Gleysol kjennetegnes av en gråblå basisfarge på jordsmonnet, som skyldes periodevis metning av grunnvann. For å kunne gi gode avlinger må dreneringstiltak være velfungerende.
  • Grunnlag for prioritering av områder til nydyrking 

   Grønlund, Arne; Svendgård-Stokke, Siri; Hoveid, Øyvind; Rønning, Lars (Bioforsk rapport;8(151) 2013, Research report, 2013-12-13)
   Denne rapporten gir en oversikt over potensialet for nydyrking i Norge på grunnlag av Digitalt Markslagskart (DMK). Det er gitt en vurdering av de viktigste agronomiske, miljømessige, driftsmessige og økonomiske aspektene ...
  • Grønnsakskart 

   Svendgård-Stokke, Siri; Hofmeister, Frauke (NIBIO POP;2(13) 2016, Others, 2016)
   Det er et mål å øke den samlede matproduksjonen i Norge. NIBIO har utviklet kart som viser jordbruksarealers egnethet for dyrking av ulike grønnsaker. Kartene er tilgjengelige kun for Vestfold. Grønnsakskartet gjør det ...
  • Grønnsakskart for Vestfold 

   Svendgård-Stokke, Siri; Hofmeister, Frauke (Fakta fra Skog og landskap;2013-04, Others, 2013)
   Det er et mål å øke den samlede matproduksjonen i Norge. Skog og landskap har, i samarbeid med Norsk landbruksrådgivning Viken, utviklet kart som viser jordbruksarealets egnethet for dyrking av ulike grønnsaker. Kartene ...
  • Histosol 

   Svendgård-Stokke, Siri; Kok, Nora Hua Ly (Journal article, 2024)
   Histosol er organisk jordsmonn, eller myrjord, og kjennetegnes av periodevis vannmetting. Det er denne jorda som har størst karbonlager. For vellykket plantedyrking er det behov for velfungerende dreneringstiltak.
  • Implementering av nasjonalt overvåkingsprogram på jordbruksjord 

   Barcena, Teresa G.; Kolberg, Dorothee; Kok, Nora Hua Ly; Lågbu, Roar; Svendgård-Stokke, Siri; Strand, Geir-Harald; Nilsen, Anne B.; Karan, Shivesh; Aas, Anders Bjørnsgaard; Almvik, Marit; Barneveld, Robert; Coutris, Claire; Joner, Erik; Seehusen, Till (NIBIO Rapport, Research report, 2024)
   Denne rapporten beskriver alle prosesser som er utarbeidet innenfor datafangst, dataforvaltning, bearbeiding og analyse samt formidling i implementeringsfasen av et nytt jordovervåkingsprogram for jordbruksjord i Norge. ...
  • Indikatorer for status og utvikling i nordnorsk jordbruksdrift i perioden 2002-2022 

   Aune-Lundberg, Linda; Bayr, Ulrike; Stokstad, Grete; Svendgård-Stokke, Siri (NIBIO Rapport, Research report, 2024)
   Rapporten gir en oversikt over status og utvikling i nordnorsk jordbruk i perioden 2002-2022. Beregningene er gjort basert på eksisterende kartdata og data fra søknader om produksjonstilskudd. Den generelle trenden i ...
  • Jorda i Agder 

   Lågbu, Roar; Svendgård-Stokke, Siri (Fakta fra Skog og landskap;04/2012, Others, 2012)
   Jorda i Agderfylkene har i det store og hele en god kvalitet. Dette har betydning for allsidighet i jordbruket og forutsigbarheten i matproduksjonen. Dette gjør jordbruksarealene i Agder viktig for framtiden.
  • Jorda i Farsund Jordsmonndata i praksis 

   Ulfeng, Hege; Svendgård-Stokke, Siri (NIBIO POP;5(21) 2019, Journal article, 2019-05)
  • Jorda i Hordaland 

   Lågbu, Roar; Svendgård-Stokke, Siri (Fakta fra Skog og landskap;14/2013, Others, 2013)
   Hordaland er et grasfylke. Det dyrkes gras til slått eller beite på mer enn 95 % av jordbruksarealet. Jordbruksarealet per jordbruksbedrift i Hordaland er kun 126 dekar, mot 222 dekar for landet som hel - het (Statistikkbanken, ...
  • Jorda i Klepp [Brosjyre] 

   Nyborg, Åge; Svendgård-Stokke, Siri; Olsen, Hilde (Jordrapport;02/15, Others, 2015)
   Norsk institutt for skog og landskap har utført jordsmonnkartlegging i Klepp kommune. Denne rapporten gir en kortfattet beskrivelse av jorda i kommunen.
  • Jorda i Målselv 

   Lågbu, Roar; Svendgård-Stokke, Siri (NIBIO POP;2(36) 2016, Others, 2016-12)
   På slutten av 1700-tallet startet oppdyrkingen av landbruksjord i Målselv. De driftigste og mest kunnskapsrike nybyggerne undersøkte jordsmonnet før de fant fram til sitt Sellanrå. De visste at all plantedyrking tar ...