• Avlingspotensialet i seint sådde ettårige fôrvekster 

   Todnem, Jørgen; Lunnan, Tor (NIBIO Rapport;6(104) 2020, Research report, 2020-06)
   Tørkesommeren 2018 ga fôrkrise og viser at det er behov for mer kunnskap om fôrdyrking i ekstraordinære situasjoner. På Østlandet ble kornarealer høstet som grovfôr tidlig i juli for å avhjelpe fôrsituasjonen. Dette ...
  • Biologisk mangfold i utmarkas kulturbetingete naturtyper - hvilken rolle spiller beitedyrene? 

   Sickel, Hanne; Svalheim, Ellen; Daugstad, Kristin; Grenne, Synnøve Nordal; Todnem, Jørgen (NIBIO-rapport;7(183) 2021, Research report, 2021-11)
   I dette prosjektet har vi ved hjelp av naturtypekartlegging, botaniske analyser, GPS-data, observasjoner av beitedyr, modellering og GIS arbeid undersøkt beitepreferanser og beitemønstre til kjøttfe og sau på utmarksbeite ...
  • Enggransking i fjellbygdene i Sør-Noreg. 1. Botanisk samansetjing av fulldyrka eng 

   Lunnan, Tor; Todnem, Jørgen (NIBIO RAPPORT;3(144) 2017, Research report, 2017-12-05)
   fjellbygdene i Sør-Noreg dominerer fleirårig eng arealbruken på fulldyrka jord, og andel eng med alder over ni år var 23 % i jordbruksteljinga i 2010. Dei første åra etter såing er botanisk samansetjing som oftast dominert ...
  • Evaluering av og prioritering av forebyggende tiltak i rovviltregion 3 

   Hansen, Inger; Odden, John; Linnell, John Durrus; Todnem, Jørgen; Løken, Øivind (Bioforsk rapport;8(45) 2013, Research report, 2013-03-08)
   Bioforsk Nord Tjøtta har i samarbeid med NINA, Bioforsk Øst Løken og Norsk Sau og Geit på oppdrag av Fylkesmannen i Oppland utført en evaluering og prioritering av forebyggende tiltak i rovviltregion 3. Tiltakene er vurdert ...
  • Evaluering av og prioritering av forebyggende tiltak mot gaupe i rovviltregion 3 

   Hansen, Inger; Odden, John; Linnell, John Durrus; Løken, Øivind; Todnem, Jørgen (Bioforsk rapport;8(142) 2013, Research report, 2013-11-15)
   Bioforsk Nord Tjøtta har i samarbeid med NINA, Norsk Sau og Geit og Bioforsk Øst Løken på oppdrag av Fylkesmannen i Oppland utført en evaluering og prioritering av forebyggende tiltak mot gaupe i rovviltregion 3. Dette er ...
  • Flendalen beiteområde — Sauehold på inngjerda utmarksbeite i Trysil 

   Todnem, Jørgen; Lunnan, Tor (Bioforsk rapport;7(72) 2012, Research report, 2012-04-04)
   Våren 2008 ble et område på ca. 22 km2 i Flendalen, Trysil kommune, inngjerdet med rovdyravvisende gjerde. Mesteparten av området ligger i fjellskogterreng med små åser eller koller, 700-800 m o.h.. Det vesentlige av ...
  • Forskingshistoria for Løken Forskingsstasjon 1918-2018 

   Eltun, Ragnar; Daugstad, Kristin; Fystro, Gustav; Lunnan, Tor; Marum, Petter; Sickel, Hanne; Todnem, Jørgen (NIBIO RAPPORT;4(69) 2018, Research report, 2018-05-23)
   Denne rapporten presenterer forskingshistoria for Løken forskingsstasjon 1918-2018 med fokus på forskingsoppgåver i desse 100 åra. Viktige arbeidsområde har vore sortsutvikling og dyrkingsteknikk for aktuelle vekstar i ...
  • Fôrkvalitet i typiske enger i fjell- og dalbygder Undersøkte grasarter, bladfaks, engrapp, engsvingel, hundegras, kveke og timotei 

   Todnem, Jørgen; Lunnan, Tor (NIBIO Rapport;3(73) 2017, Research report, 2017-05-16)
   Botaniske undersøkelser i enger i fjellbygdene viser at de sådde artene timotei og engsvingel har kort varighet i engene, og at andelen av arter som engrapp og kveke øker mye når enga blir over tre år gammel. Hvordan ulike ...
  • Gjenlegg av eng i fjellbygdene – effekt av ulike såtider og dekkvekster 

   Elverland, Ellen; Todnem, Jørgen; Lunnan, Tor (NIBIO-rapport;8(43) 2022, Research report, 2022-03)
   Eng kan legges igjen både med og uten dekkvekst, og gjenleggsmåte kan ha stor virkning på planteutvikling og avling både i gjenleggsåret og i etterfølgende engår. Resultater fra tidligere forsøk i fjellbygdene har gitt ...
  • Halm som biobrensel. Tilgjengelige halmmengder, halmbehov til dyrefôr og strø/talle, samt konsekvenser av halmfjerning for jordas bæreevne og kvalitet 

   Riley, Hugh; Åssveen, Mauritz; Eltun, Ragnar; Todnem, Jørgen (Bioforsk rapport;7(67) 2012, Research report, 2012-06-04)
   Rapporten omfatter følgende problemstillinger: 1) Beregning av totale halmavlinger, 2) Halmbehov til fôr og strø/talle, og 3) Konsekvenser av halmfjerning for bærekraftig produksjon. Totale halmmengder ble evaluert ut fra ...
  • Høstsådd rug til sauebeite i fjellbygdene 

   Todnem, Jørgen; Lunnan, Tor (NIBIO POP;4(27) 2018, Journal article, 2018-12)
  • Innmarksbeite - aktuell beitetype til lam på ettersommer/høst? 

   Todnem, Jørgen; Lunnan, Tor (Bioforsk Rapport;, Research report, 2015)
   Lamb growth on cultivated meadow (CM) was compared with lamb growth on enclosed uncultivated pasture land (EUPL). Field experiments were conducted at two sites in Vågå, Oppland, in 2013 and 2014. Quality of plant samples ...
  • Innmarksbeite til sau i fjellbygdene 

   Todnem, Jørgen; Lunnan, Tor (Journal article, 2020)
   I fjellbygdene er gode gårdsnære beiter vår og høst en nøkkelfaktor i saueholdet for god utnytting av utmarksbeitet, og tilfredsstillende lammevekter om høsten. Ved liten tilgang på fulldyrka beite, kan innmarksbeite gi ...
  • Italiensk raigras som kvalitetsfôr til sau (og storfe) 

   Johansen, Astrid; Todnem, Jørgen (Bioforsk rapport;1(17) 2006, Research report, 2006-12-31)
   Fôropptak og utnytting av italiensk raigras sådd i blanding med havre, hausta og konservert til vinterfôr i tida omkring lamming, og som haustbeite (av gjenveksten etter slått) til ikkje-slaktemodne lam er undersøkt i ...
  • Kasjmirgeit – kulturlandskapspleieren 

   Todnem, Jørgen (Bioforsk rapport;4(32) 2009, Research report, 2009-01-30)
   Denne undersøkelsen bygger på ett beiteforsøk med kasjmirgeit og spælsau, anlagt i Magnilldalen, Tynset kommune. Forsøket ble utført av Bioforsk Øst Sæter i perioden 2001 til 2006. Formålet med prosjektet var å undersøke ...
  • Kje - Kjøttproduksjon og vegetasjonseffekter 

   Todnem, Jørgen; Lunnan, Tor (NIBIO RAPPORT;Vol. 1 (37), Research report, 2015-12-02)
  • Nattkve som driftssystem ved hold av sau og ammegeit 

   Todnem, Jørgen (Bioforsk rapport;2(72) 2007, Research report, 2007-07-13)
   Denne undersøkelsen bygger på et treårig feltforsøk utført ved Bioforsk Øst Sæter (tidligere Planteforsk Sæter fagsenter), i årene 2003 – 2005. Formålet med prosjektet var å undersøke om søyer og ammegeiter vil beite i ...
  • Oppal av kopplam – innefôring eller beiting/ 

   Todnem, Jørgen; Lunnan, Tor (NIBIO Rapport;5(71) 2019, Research report, 2019-05)
   De senere årene har det blitt mer vanlig med innefôring av kopplam i hele oppalsperioden. Kopplam utgjorde ca. ni prosent av slakta lam i 2017 i sauekontrollen. I dette prosjektet er ulike metoder – innefôring/beiting – ...
  • Raigras og svingelarter under fjellbygdforhold 

   Todnem, Jørgen; Lunnan, Tor (NIBIO Rapport;3(19) 2017, Research report, 2017-01-26)
   Saueholdet i fjellbygdene bygger på utnytting av utmark, men av total beitetid beiter sau og lam gjennomsnittlig 30 - 35 prosent av tida ― vår og høst — på innmark. Kvalitet og mengde av beite vår og høst er viktig, og i ...
  • Smyle (Avenella flexuosa) - avling, gjenvekst og fôrkvalitet 

   Todnem, Jørgen; Lunnan, Tor (Bioforsk Rapport;, Research report, 2015)
   Avenella flexuosa is the main pasture plant in blueberry mountain birch forest and dwarf birch— blueberry moorland, which covers large parts of outfield pastures in the mountainous region of southern Norway. Four sites in ...