• Arealregnskap som kartgrunnlag og arbeidsmetode 

   Aune-Lundberg, Linda; Fadnes, Kjetil Damsberg; Strand, Geir-Harald (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
   Arealregnskap som begrep er brukt i et vidt spekter av sammenhenger. Vi anbefaler at det etableres et felles, omforent rammeverk og definisjoner for arbeidet med arealregnskap. Sektorspesifikke arealregnskap kan deretter ...
  • Arealstatistikk: Eiendommer og utmark 

   Lågbu, Roar; Aune-Lundberg, Linda; Bye, Anne Snellingen; Gundersen, Geir Inge; Strand, Geir-Harald (Rapport fra Skog og landskap;14/2012, Research report, 2012)
   I denne rapporten er snaumark, myr, uproduktiv skog, vann og breer omtalt som utmark. Disse arealene, som totalt dekker drøyt 72 prosent av landarealet i Norge, utgjør en betydelig ressurs. Bruksområdene for disse arealene ...
  • Beitedyras geografi 

   Aune-Lundberg, Linda; Munsterhjelm, Nicolai; Fjellstad, Wendy Jane; Dramstad, Wenche (NIBIO-pop;7(25) 2021, Journal article, 2021-10)
   I perioden 2003–2018 har det kun skjedd mindre endringer i det totale antallet sau og storfe som beiter i norsk utmark. Men når vi ser nærmere på hvor i landet dyrene er, finner vi at det har skjedd store endringer i den ...
  • Composition and spatial structure of dwarf shrub heath in Norway 

   Aune-Lundberg, Linda; Strand, Geir-Harald (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Detailed descriptions of individual vegetation types shown on vegetation maps can improve the ways in which the composition and spatial structure within the types are understood. The authors therefore examined dwarf shrub ...
  • The content and accuracy of the CORINE land cover dataset for Norway 

   Aune-Lundberg, Linda; Strand, Geir-Harald (Peer reviewed; Journal article, 2020-11-20)
   The CORINE Land Cover dataset for Norway for the reference year 2018 (CLC2018) was compared to detailed national land cover and land use data. This allowed us to describe the thematic composition of the CLC-polygons and ...
  • CORINE land cover 

   Aune-Lundberg, Linda; Strand, Geir-Harald (NIBIO POP;5 (34) 2019, Journal article, 2019-11)
  • CORINE Land Cover 2006. The Norwegian CLC2006 project 

   Aune-Lundberg, Linda; Strand, Geir-Harald (Rapport fra Skog og landskap;11/2010, Research report, 2010)
   CORINE Land Cover (CLC) is a seamless European land cover vector database. The Norwegian CLC for the reference year 2006 (CLC2006) was completed by the Norwegian Forest and Landscape Institute (Skog og landskap) in 2009 ...
  • CORINE land cover classes. Examination of the content of CLC classes in Norway 

   Aune-Lundberg, Linda; Strand, Geir-Harald (Rapport fra Skog og landskap;05/2010, Research report, 2010)
   All the Norwegian CLC2006 classes are documented through descriptive statistical “profiles” of the actual contents in each class. The CLC2006 profiles are worked through based on an overlay operation between CLC2006 and ...
  • Grunnkart for bruk i arealregnskap 

   Strand, Geir-Harald; Steinnes, Margrete; Arneberg, Ellen; Lund, Maria; Munsterhjelm, Nicolai; Aune-Lundberg, Linda; Rørholt, Anne (NIBIO Rapport, Research report, 2024)
   Grunnkart for bruk i arealregnskap er en sammenstilling av arealressurs- og arealbruksdata fra de norske primærdatasettene. I tillegg er det lagt inn økosysteminformasjon i henhold til Eurostats klassifikasjonssystem. ...
  • Indikatorer for status og utvikling i nordnorsk jordbruksdrift i perioden 2002-2022 

   Aune-Lundberg, Linda; Bayr, Ulrike; Stokstad, Grete; Svendgård-Stokke, Siri (NIBIO Rapport, Research report, 2024)
   Rapporten gir en oversikt over status og utvikling i nordnorsk jordbruk i perioden 2002-2022. Beregningene er gjort basert på eksisterende kartdata og data fra søknader om produksjonstilskudd. Den generelle trenden i ...
  • Jordbruksareal rundt norske tettsteder 

   Aune-Lundberg, Linda (NIBIO POP;3(14) 2017, Others, 2017-06)
   Per 1. januar 2016 bodde 81 % av Norges befolkning i et tettsted, og mange av tettstedene vokser. Veksten er størst i de største byene, som Oslo, Bergen, Stavanger/Sandnes, Trondheim og Drammen. Denne veksten går på ...
  • Jordvernets begrunnelser Kunnskapsgrunnlag for revidert jordvernstrategi 

   Bardalen, Arne; Aune-Lundberg, Linda; Ulfeng, Hege (NIBIO-rapport;7(72) 2021, Research report, 2021-04)
   Denne rapporten er utarbeidet som kunnskapsgrunnlag for Regjeringens revisjon av norsk jordvernstrategi og et eventuelt forsterket jordvernmål. Rapporten omtaler sammenhenger mellom jordvern og bærekraft. Vi beskriver ...
  • Kartlegging av grønnstruktur i bebygde områder - Datagrunnlag og metodikk for fremstilling av et nasjonalt grønnstrukturkart 

   Borchsenius, Bjørn; Gjertsen, Arnt Kristian; Mathisen, Henrik; Aune-Lundberg, Linda (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
   Rapporten dokumenterer datagrunnlaget og metodikken bak NIBIOs nasjonale kartlegging av grønnstruktur i og rundt bebygde områder. Grønnstruktur er per nå dårlig dokumentert og ikke systematisk kartlagt i Norge. Informasjon ...
  • Kartlegging av karbonrike arealer - Kunnskapsgrunnlag til regionalplan for klimaomstilling i Rogaland 

   Aune-Lundberg, Linda; Mathiesen, Henrik Forsberg; Weldon, Simon; Hobrak, Katharina Therese; Mohr, Christian Wilhelm; Bjørkelo, Knut; Munsterhjelm, Nicolai; Frydenlund, Jostein (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
   Rapporten er utarbeidet på oppdrag for Rogaland fylkeskommune og viser mengden og fordelingen av karbonrikt areal i Rogaland. Den viser også utslipps- og opptak av klimagasser angitt i tonn CO2-ekvivalenter fra nåværende ...
  • Kartlegging og formidling av blå og grønne verdier 

   Mathiesen, Henrik Forsberg; Bjørkelo, Knut; Aune-Lundberg, Linda; Borch, Håkon; Borchsenius, Bjørn; Dramstad, Wenche; Frydenlund, Jostein; Hanslin, Hans Martin; Hobrak, Katharina Therese; Mohr, Christian Wilhelm; Mæhlum, Trond; Pedersen, Christian; Søgaard, Gunnhild (NIBIO Rapport;, Research report, 2022-06)
   The municipalities of Tønsberg and Drammen have assigned NIBIO for the provision of a series of thematic maps on climate gas emissions and climate adaption capabilities from land cover and land use in conjunction with land ...
  • Kunnskapsgrunnlag for norsk jordvernstrategi 

   Bardalen, Arne; Aune-Lundberg, Linda; Ulfeng, Hege (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
   Rapporten er et kunnskapsgrunnlag for revisjon av norsk jordvernstrategi og et forsterket må for jordvern. Vi beskriver utfordringer for verdens matproduksjon i lys av en mer utfordrende geopolitisk situasjon og betydning ...
  • Land Resource Classification in Mountain Areas. Examination of the classification system used in land resource mapping of Norwegian mountain areas 

   Aune-Lundberg, Linda; Strand, Geir-Harald (Rapport fra Skog og landskap;01/2011, Research report, 2011)
   AR-FJELL is the Norwegian land resource database for the mountain areas. AR-FJELL is not distributed as a separate product from Skog og landskap, but does – together with topographic data (series N50) from the Norwegian ...
  • Langt ute på landet? 

   Dramstad, Wenche; Aune-Lundberg, Linda; Krøgli, Svein Olav (Journal article, 2023)
   En stor andel av jordbruksarealet i Norge ligger nær byer og tettsteder. Nær 83 % av befolkningen bor i tettsteder, og denne andelen øker årlig. Fra dette perspektivet kan nærheten være positiv, om man tenker på avstand ...
  • Mange planter trenger dyr på beite 

   Kapfer, Jutta; Aune-Lundberg, Linda; Fjellstad, Wendy Jane (NIBIO POP;5(31) 2019, Journal article, 2019-10)
   Beite opprettholder kulturlandskapet og gir ofte rom til mange og iblant sjeldne planter. Gjengroing i forbindelse med beiteopphør truer dette artsmangfoldet og forekomsten av arter som er avhengige av et åpent landskap.
  • Mer og samlet areal gir mer areal i drift 

   Krøgli, Svein Olav; Debella-Gilo, Misganu; Aune-Lundberg, Linda; Dramstad, Wenche (Journal article, 2023)
   I 2021 var det cirka 122 000 landbrukseiendommer i Norge som hadde mer enn 10 dekar maskinelt høstbart jordbruksareal. De fleste av disse, nesten hundre tusen, hadde så og si alt jordbruksareal i drift. Det betyr imidlertid ...