• Avling og avlingskvalitet i økologisk dyrka gras-raudkløvereng - samla analyse av eldre forsøksdata 

   Steinshamn, Håvard; Adler, Steffen Andreas; Frøseth, Randi Berland; Lunnan, Tor; Torp, Torfinn; Bakken, Anne Kjersti (Bioforsk FOKUS;, Research report, 2014)
   Det er behov for å vite kva ein kan vente seg av avling og avlingskvalitet i økologisk dyrka eng til bruk i taktisk og strategisk planlegging av økologisk mjølkeprodukjson. Formålet med dette arbeidet var å utnytte ...
  • Avling og kvalitet av økologisk vårhvete tilført organisk handelsgjødsel på leirjord og sandjord i Trøndelag 

   Frøseth, Randi Berland; Olsen, Anne Kari Bergjord; Weiseth, Lasse (NIBIO Bok;5(1) 2019, Chapter, 2019)
  • Effects of green manure herbage management and its digestate from biogas production on barley yield, N recovery, soil structure and earthworm populations 

   Frøseth, Randi Berland; Bakken, Anne Kjersti; Bleken, Marina Azzaroli; Riley, Hugh; Pommeresche, Reidun; Thorup-Kristensen, Kristian; Hansen, Sissel (Journal article; Peer reviewed, 2014-01)
   In repeatedly mown and mulched green manure leys, the mulched herbage contains substantial amounts of nitrogen (N), which may only slightly contribute to the following crops’ nutrient demand. The objective of the present ...
  • Krossensilering av korn 

   Frøseth, Randi Berland; Adler, Steffen Andreas; de Boer, Anne (NIBIO-pop;6(50) 2020, Journal article, 2020-12)
   Dyrking av korn til krossensilering kan gjere det mogleg å verte meir sjølvforsynt med kraftfôr for husdyrprodusentar som har god tilgang på areal. Haustetida er nokre veker før korn til fullmodning. Metoden er derfor også ...
  • Kunnskapsbehov i økologisk landbruk 

   Adler, Steffen Andreas; Frøseth, Randi Berland; Hykkerud, Anne Linn; Stubhaug, Erling; Milford, Anna Birgitte; Havstad, Lars T.; Bakken, Anne Kjersti (NIBIO Rapport;3(118) 2017, Research report, 2017-11-06)
   Forbruket av økologisk mat har økt jevnt i Norge fra 2011 til 2016, mens det økologiske arealet har blitt redusert i samme periode. NIBIO som er en viktig leverandør for kunnskap om økologisk landbruk fikk i Statsbudsjettet ...
  • Nitrogenfrigjøring og gjødslingsrespons av utvalgte avfallsstoffer fra storsamfunnet brukt som gjødsel til korn 

   Kristoffersen, Annbjørg; Olsen, Anne Kari Bergjord; Frøseth, Randi Berland (NIBIO Bok;4(1) 2018, Chapter, 2018)
  • Reviews and syntheses: Review of causes and sources of N2O emissions and NO3 leaching from organic arable crop rotations 

   Hansen, Sissel; Frøseth, Randi Berland; Stenberg, Maria; Stalenga, Jarosław; Olesen, Jørgen E.; Krauss, Maike; Radzikowski, Paweł; Doltra, Jordi; Nadeem, Shahid; Torp, Torfinn; Pappa, Valentini; Watson, Christine A. (Journal article; Peer reviewed, 2019-07-17)
   The emissions of nitrous oxide (N2O) and leaching of nitrate (NO3) from agricultural cropping systems have considerable negative impacts on climate and the environment. Although these environmental burdens are less per ...
  • Våronn plan B Jordarbeiding for såing av korn under ulaglige forhold 

   Frøseth, Randi Berland; Olsen, Anne Kari Bergjord; Weiseth, Lasse; Dahlen, Hanne (NIBIO Rapport;6(94) 2020, Research report, 2020-06)
   Prosjektet Våronn plan B (2017−2019) har hatt som mål å fremskaffe alternative strategier for våronn til korn når værforholdene gjør planlagt våronn vanskelig. Målgruppa for prosjektet har vært kornprodusenter, kornrådgivere ...
  • Våronn under ulaglige forhold 

   Frøseth, Randi Berland; Olsen, Anne Kari Bergjord; Dahlen, Hanne (NIBIO Bok;6 (1) 2020, Chapter, 2020)
   Som en del av prosjektet Våronn plan B gjennomførte NIBIO en spørreundersøkelse blant kornprodusenter i Trøndelag i 2017/2018 for å innhente deres erfaringer og våronnstrategier under vanskelige værforhold. Flertallet av ...
  • What should organic farmers grow: heritage or modern spring wheat cultivars? 

   Løes, Anne-Kristin; Frøseth, Randi Berland; Dieseth, Jon Arne; Skaret, Josefine; Lindö, Caroline (Peer reviewed; Journal article, 2020-05-29)
   To achieve a complete organic value chain, we need organic seed from cultivars adapted to organic growing. A separate breeding for organic growing is difficult to achieve in small markets. Many breeding goals are equal for ...
  • Yield and herbage quality from organic grass clover leys—a meta-analysis of Norwegian field trials 

   Steinshamn, Håvard; Adler, Steffen Andreas; Frøseth, Randi Berland; Lunnan, Tor; Torp, Torfinn; Bakken, Anne Kjersti (Journal article; Peer reviewed, 2016-12)
   A meta-analysis based on experiments in organically cultivated grasslands in Norway was conducted to quantify the effects of management factors on herbage yield and feed quality. A dataset was collected that included 496 ...
  • Økologisk kornproduksjon: Arts- og sortsvalg 

   Frøseth, Randi Berland (Bioforsk TEMA;1(36) 2006, Research report, 2006)
   Artsvalg har generelt større betydning for endelig resultat ved økologisk korndyrking enn valg av sort. Lokalt klima avgjør hvilke arter som er aktuelle. Sammen med avsetningsmulighet og –pris, bestemmer næringstilgang, ...
  • Økologisk kornproduksjon: Belgvekster til modning 

   Frøseth, Randi Berland (Bioforsk TEMA;1(38) 2006, Research report, 2006)
   Frø av belgvekster er viktige proteinkilder i kraftfôrproduksjonen. De viktigste belgvekstene til kraftfôr er soya, lupiner, åkerbønner og erter. Klimaet i Norge begrenser hvilke arter som kan dyrkes. Erter er dyrkingssikre ...
  • Økologisk kornproduksjon: Flerårige ugras 

   Frøseth, Randi Berland (Bioforsk TEMA;1(34) 2006, Research report, 2006)
   Ugrasarter som lever lenger enn to år kalles flerårige ugras eller rotugras. Flerårige ugrasarter deles inn i stedbundne ugrasarter, som vi stort sett finner i eng, og vandrende ugrasarter. De mest brysomme i økologisk ...
  • Økologisk kornproduksjon: Frøugras 

   Frøseth, Randi Berland (Bioforsk TEMA;1(33) 2006, Research report, 2006)
   Ugrasharving er det viktigste direkte tiltaket mot frøugras. Effekten av ugrasharving er størst når ugraset er på et tidlig utviklingsstadium, det vil si fram til frøbladstadiet. Ugrasharving utføres derfor vanligvis rett ...
  • Økologisk kornproduksjon: Jord 

   Frøseth, Randi Berland (Bioforsk TEMA;1(28) 2006, Research report, 2006)
   Jorda er tilholdssted for planter, dyr og mikroorganismer. Dyr og mikroorganismer bryter ned planterester og frigjør næringsstoffer til nytte for plantene. De sørger også for bedre vekstvilkår for plantene gjennom forbedring ...
  • Økologisk kornproduksjon: Mekanisering 

   Frøseth, Randi Berland (Bioforsk TEMA;1(42) 2006, Research report, 2006)
   Mekaniseringsbehovet i økologisk korndyrking uten husdyr avviker lite fra konvensjonell korndyrking. I tillegg til de tradisjonelle redskapene må en ha tilgang til ugrasharv og utstyr for å pusse grønngjødslingsareal og ...
  • Økologisk kornproduksjon: Næringsforsyning - generelt 

   Frøseth, Randi Berland (Bioforsk TEMA;1(29) 2006, Research report, 2006)
   Ved plantedyrking uten bruk av mineralgjødsel er plantene helt avhengige av de biologiske og kjemiske prosessene som skjer i jorda for å få tilgang på lettløselige næringsstoffer. For å oppnå vellykket kornproduksjon på ...
  • Økologisk kornproduksjon: Næringsforsyning - gjødslingsmidler 

   Frøseth, Randi Berland (Bioforsk TEMA;1(30) 2006, Research report, 2006)
   Ved dårlig vekst i kornplantene og lav avling er det som oftest nitrogen som er mangelvare. Dette kan skyldes lite plantetilgjengelig nitrogen i jorda og/eller dårlige vekstforhold for røtter og jordliv. Gjødsling med ...
  • Økologisk kornproduksjon: Næringsforsyning - underkultur 

   Frøseth, Randi Berland (Bioforsk TEMA;1(32) 2006, Research report, 2006)
   Med underkultur menes vekster som dyrkes sammen med kornplantene for å samle næringsstoffer, motvirke jordtap og stimulere livet i jorda. Hvis formålet først og fremst er å holde på overskudd av næring fra ett år til det ...