• Analyse av kjørekostnader i mjølkeproduksjonen. Ei samanlikning av kjøring langs vegen ved grovfôrhausting og spreiing av husdyrgjødsel i to bygder 

   Kårstad, Signe; Haukås, Torbjørn; Hegrenes, Agnar (NIBIO RAPPORT 1(9) 2015, Research report, 2015-09-18)
   Formålet med dette prosjektet er å få eit inntrykk av omfanget av kjøring langs veg med grovfôr og husdyrgjødsel, og kva denne transporten kostar. Prosjektet er avgrensa til å gjelde mjølkebruk i to bygder på Vestlandet, ...
  • Bygdenæringer i Norge. Hvordan kan vi få bedre kunnskap om den næringsaktiviteten som foregår på norske gårdsbruk? 

   Knutsen, Heidi; Kårstad, Signe; Øvren, Eva; Moss, Ole Osvald; Bye, Anne Snellingen (Notat (Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning : trykt utg.);, Research report, 2015)
   I Meld. St. 9 (2011–2012) «Landbruks- og matpolitikken» innfører Landbruks- og matdepartementet betegnelsen bygdenæringer om det som tidligere har vært omtalt som tilleggsnæringer, nye næringer, attåtnæringer eller andre ...
  • Bærekraftig næringsøkonomi - Struktur og økonomi i reindrifta 

   Pettersen, Ivar; Kårstad, Signe; Nebell, Ingunn (NIBIO Rapport;3(115) 2017, Research report, 2017-10-26)
   The study of structure and economics in Norwegian reindeer herding is commissioned by the Ministry of Agriculture and Food in order to better understand the relations between economic sustainability in reindeer herding and ...
  • Exploring the opportunities for building a rooftop greenhouse . Case study from Bergen, Norway 

   Milford, Anna Birgitte; Kårstad, Signe; Verheul, Michel (NIBIO Rapport;5(127) 2019, Research report, 2019-11)
   Building greenhouses on rooftops in cities has several advantages. Shorter distance to consumers gives fresher products and less financial expenses and pollution from transport and storage. This is particularly important ...
  • Flaskehalser og muligheter i verdikjeden for økologisk frukt, bær og grønnsaker 

   Milford, Anna Birgitte; Storstad, Oddveig; Kårstad, Signe; Pettersen, Ivar; Prestvik, Anne (NIBIO Rapport;2(36), Research report, 2016)
   I denne rapporten presenteres resultatene for et prosjekt som har sett på flaskehalser og muligheter for norskprodusert økologisk frukt, bær og grønnsaker gjennom hele verdikjeden fra produsent til forbruker. For å få mer ...
  • Frakttilskudd kjøtt – Evaluering 

   Kårstad, Signe; Pettersen, Ivar (NILF Notat;2013-16, Research report, 2013)
   Formålet med frakttilskudd kjøtt er å virke utjevnende på pris til produsent over ulike avstander mellom husdyrprodusent og slakteri. Det vektlegges at ordningen ikke skal hindre effektiv og miljøvennlig inntransport. Vi ...
  • Konsekvensvurderinger av utkast til revidert forskrift om lagring og bruk av gjødsel til landbruksformål 

   Øgaard, Anne K. Falk; Knutsen, Heidi; Kårstad, Signe; Fystro, Gustav; Bechmann, Marianne; Morken, John (Bioforsk rapport;9(148) 2014, Research report, 2014-11-15)
   Miljødirektoratets forslag til revidert forskrift for lagring og bruk av gjødsel til landbruksformål blir her utredet angående økonomiske- og praktiske konsekvenser av et utvalg av de foreslåtte bestemmelsene, samt hvilke ...
  • Kunnskapsgrunnlag for trøndersk landbruk 

   Knutsen, Heidi; Sand, Roald; Kårstad, Signe (NIBIO Rapport;3(154) 2017, Research report, 2017-12-14)
   Landbruk og landbruksbasert virksomhet har stor betydning for sysselsetting og verdiskaping i Trøndelag. Dette prosjektet gir er oversikt over status og utviklingstrekk for jord- og skogbruksbasert virksomhet i regionene. ...
  • Liten, utsatt, mangfoldig og blomstrende Struktur, innovasjon og verdiskaping i norsk blomsternæring 

   Pettersen, Ivar; Kårstad, Signe; Knutsen, Heidi (NIBIO Rapport;5(135) 2019, Research report, 2019-12)
   The Norwegian production of decorative plants consists of somewhere between 150 and 160 primary producers, of varying size and modes of operations. The sector constitutes a minor sector in Norwegian agriculture as a whole, ...
  • Mat og industri 2015. Status og utvikling i norsk matindustri 

   Kårstad, Signe (Mat og industri;, Report, 2015)
   Norsk matindustri er en av Norges største fastlandsindustrier og har stor sysselsetting i distriktene med bedrifter spredt ut over hele landet. Matindustrien er en stor avtaker av produkter fra norsk primærnæring, og med ...
  • Mat, matindustri og verdikjeder 2020. Status og utvikling i norsk matindustri og verdikjeder for matvarer 

   Pettersen, Ivar; Kårstad, Signe (NIBIO-rapport;7(67) 2021, Research report, 2021-03)
   The Norwegian food industry has over the past centuries constituted a growing share of a declining industrial sector in Norway. Seafood processing is a main driver of growth in the sector, although a dominating share of ...
  • Produksjon og omsetning av økologisk frukt, bær og grønnsaker gjennom alternative salgskanaler 

   Milford, Anna Birgitte; Prestvik, Anne; Kårstad, Signe (NIBIO Rapport;5(95) 2019, Research report, 2019-09-02)
   Det meste av norsk økologisk frukt og grønt selges gjennom de store butikkjedene, men mange produsenter selger også gjennom såkalte alternative salgskanaler som andelslandbruk, Bondens Marked, spesialbutikker og restauranter. ...
  • Regionalt miljøprogram i Hordaland. Ei evaluering av regionale miljøtilskot i programperioden 2013-2016 

   Kårstad, Signe; Knutsen, Heidi (NIBIO Rapport;3(27) 2017, Research report, 2017-02-14)
   På oppdrag frå Fylkesmannen i Hordaland ved Landbruksavdelinga, er tilskotsordningane knytt til regionalt miljøprogram (heretter; RMP) i Hordaland evaluert i perioden 2013 til 2016. RMP Hordaland fell inn under nasjonalt ...
  • Sammenhenger mellom pris, tilskudd og produsert mengde i norsk husdyrproduksjon 

   Mittenzwei, Klaus; Haukås, Torbjørn; Kårstad, Signe; Hoveid, Øyvind; Gustavsen, Geir Wæhler; Romsaas, Ingrid (NIBIO Rapport;5(37) 2019, Research report, 2019-03-21)
   To prosjekter angående sammenheng mellom pris, tilskudd og produsert mengde i noen husdyrproduksjoner ligger bak denne rapporten. Arbeidet med prosjektene har gått parallelt, og det har vært et tett samarbeid mellom ...
  • Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert verksemd i Hordaland og Sogn og Fjordane Oppdaterte berekningar 2018 

   Knutsen, Heidi; Haukås, Torbjørn; Berger, Marius; Kårstad, Signe; Lerfald, Merethe; Kvamme, Stine (NIBIO Rapport;4(174) 2018, Research report, 2018-12)
   Landbruk og landbruksbasert verksemd er viktig for sysselsetting og verdiskaping i mange kommunar i Hordaland og Sogn og Fjordane. I dette prosjektet er verdiskaping og sysselsetting i jordbruk, skogbruk, landbruksbaserte ...
  • Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert verksemd i Rogland Oppdaterte berekningar 2019 

   Knutsen, Heidi; Haukås, Torbjørn; Kårstad, Signe (NIBIO Rapport;5(38) 2019, Research report, 2019-02)
   Det er tidlegare gjennomført verdiskapingsberekningar for landbruket og landbruksbaserte næringar i Rogaland basert på tal frå 2010 og 2014. I denne rapporten vert oppdaterte berekningar med utgangspunkt i data for 2017 ...
  • Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert verksemd i Sogn og Fjordane 

   Knutsen, Heidi; Haukås, Torbjørn; Olsen, Anastasia; Berger, Marius; Kårstad, Signe; Lerfald, Merethe; Alnes, Per Kristian (Notat (Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning : trykt utg.);, Research report, 2015)
   På oppdrag frå Samarbeidsrådet for landbruket i Hordaland og Sogn og Fjordane har Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Østlandsforskning oppdatert verdiskapingsberekningar for jordbruk, skogbruk og ...
  • Verdsetting av eiendeler i norsk pelsdyrhold 

   Kårstad, Signe; Hovland, Ivar; Pettersen, Ivar (NIBIO Rapport;4(136) 2018, Research report, 2018-12)
   I denne rapporten er verdi på varige eiendeler i pelsdyrholdet beregnet i 2017 og i 2024, se kapittel 3. Ved å benytte saldoavskrivning er verdi på varige driftsmidler i 2024 beregnet til å ligge på rundt 124 til 148 ...
  • Vurdering av FKT-ordningen 

   Hansen, Inger; Strand, Geir-Harald; Krange, Olve; Mattisson, Jenny; Støen, Ole-Gunnar; Kårstad, Signe; Eilertsen, Svein; Winje, Erlend; Austmo, Lars Bendik; Skogen, Ketil; Lindhjem, Henrik (NIBIO-rapport;6(130) 2020, Research report, 2020-12)
   Denne rapporten gir en vurdering av hvorvidt praktiseringen av Forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak (FKT-forskriften) har god måloppnåelse, om den kan realiseres på en ...
  • Økonomien i jordbruket i Agder-fylka og Rogaland 2018. Trendar og utvikling 2009-2018. Tabellsamling 2014-2018 

   Berger, Marius; Kårstad, Signe; Haukås, Torbjørn (NIBIO Rapport;6(27) 2020, Research report, 2020-02)
   Rapporten viser ei oversikt over utviklinga i landbruket dei siste 10 åra i Rogaland, Vest-Agder og Aust-Agder. Driftsgranskingane i jord- og skogbruk er ei årleg rekneskapsundersøking blant tilfeldig utvalde gardsbruk frå ...