• 3Q: Monitoring agricultural landscapes in Norway 

   Stokstad, Grete; Fjellstad, Wendy Jane; Eiter, Sebastian; Dramstad, Wenche (NIBIO POP;3(19) 2017, Journal article, 2017-06)
   Agricultural landscapes are products of farming activity in the past and present. They are everyday landscapes for many people and are important for outdoor recreation. Many plant and animal species find their habitat in ...
  • Agri-environmental policies and their effectiveness in Norway, Austria, Bavaria, France, Switzerland and Wales: Review and recommendations 

   Blumentrath, Christina; Stokstad, Grete; Dramstad, Wenche; Eiter, Sebastian (Rapport fra skog og landskap;, Research report, 2014)
   This review identifies ‘successful’ policies for biodiversity, cultural heritage, and landscape scenery and recreation in Austria, France, Bavaria (Germany), Wales (UK), and Switzerland, and a comparison with current efforts ...
  • AGRISPACE: Background, concepts and frameworks 

   Stokstad, Grete; Eiter, Sebastian (Rapport fra Skog og landskap;, Research report, 2015)
   This report is a means to help establishing a common foundation through providing a brief summary of different themes of importance for scientists involved in the research project “Space, land and society: challenges and ...
  • Bruk av RMP-tiltaket «soner for pollinerende insekter» i 2019–2022 

   Stokstad, Grete; Karan, Shivesh (Journal article, 2024)
   Soner for pollinerende insekter i form av striper med blomster langs jordbruksareal, kom inn som et eget tiltak under regionalt miljøtilskudd i landbruket (RMP) i 2019. Hensikten er å bedre levevilkårene for ville pollinerende ...
  • Bærekraftindikator 2.4.7: Endringer i kulturlandskap: 3Q-indikatoren kant per dekar av jordbruksareal 

   Stokstad, Grete (Journal article, 2023)
   Kanter langs jorder i jordbrukslandskapet er områder med et variert biologisk mangfold. Verdien eller «kvaliteten» av kantsonene vil variere. Lengre kantsone gir uansett flere mulige leveområder for arter som trives i ...
  • Datakilder og metoder for analyse og illustrasjon av arealfragmentering i jordbruket 

   Stokstad, Grete; Heggem, Eva Solbjørg Flo; Krøgli, Svein Olav (NIBIO-rapport;6(125) 2020, Research report, 2020-10)
   Denne rapporten oppsummerer arbeidet i Landfrag arbeidspakke 1, «Arealstruktur og avstander». Den dokumenterer hvordan vi har etablert datasettene med veinettverk, jordteiger og driftssentre for bruk i modelleringsarbeid ...
  • Endring i jordbruksareal i drift fordelt på jordbruksregioner 

   Stokstad, Grete (Fakta fra Skog og landskap;08/2012, Others, 2012)
   Arealovervåkingsprogrammet 3Q viser en moderat netto avgang av jordbruksareal på 1, 5 prosent over 5 år. Nettotall skjuler imidlertid at det lokalt kan foregå større endringer, og dette varierer over landet. Her vises de ...
  • Endring i jordbruksareal i drift per fylke 

   Stokstad, Grete (Fakta fra Skog og landskap;10/2012, Others, 2012)
   Både avgang og tilgang av jordbruksareal betyr endringer i kulturlandskapet. Netto endring i jordbruksareal over 5 år basert på data fra 3Q viste kun en reduksjon på 1,5 prosent, men i snitt for Norge så utgjør endringsarealet ...
  • Experiences from a National Landscape Monitoring Programme: Maintaining Continuity Whilst Meeting Changing Demands and Opportunities 

   Stokstad, Grete; Fjellstad, Wendy Jane (Journal article; Peer reviewed, 2019-04-30)
   Over the past few decades, there has been increasing interest in recording landscape change. Monitoring programmes have been established to measure the scope, direction and rate of change, and assess the consequences of ...
  • Fordeling og konsentrasjon av fulldyrka areal i Norge 

   Krøgli, Svein Olav; Stokstad, Grete (NIBIO POP;1(7) 2015, Others, 2015-12)
   Arealressurskartet AR5 viser at det er nær 8.8 millioner dekar fulldyrka areal i Norge. Her har vi sett på hvordan disse arealene er spredd utover i landet, og hvordan konsentrasjonen av det fulldyrka arealet varierer ...
  • Fulldyrka areal og kornarealer på Østlandet 

   Stokstad, Grete; Skulberg, Ole N. (Rapport fra skog og landskap;, Research report, 2014)
   Kornarealet har gått kraftig tilbake siden år 2000. Størst nedgang i kornareal finner vi i flatbygdene på Østlandet. Nær halvparten av kornarealet som har gått ut av produksjon her har blitt lagt om til gras. Den største ...
  • Fulldyrka areal og små jordstykker 

   Stokstad, Grete; Krøgli, Svein Olav (Fakta fra Skog og landskap;10/2013, Others, 2013)
   Litt over halvparten av arealet med gras ligger på jordstykker som er under 20 dekar, og nesten en fjerdedel av kornarealet ligger på jordstykker under 20 dekar. Å slå sammen jordstykker for å redusere andelen areal på små ...
  • Gårdsdammer - viktige biotoper. 

   Pedersen, Christian; Stokstad, Grete (Fakta fra Skog og landskap;11/2012, Others, 2012)
   Gårdsdammer er viktige småbiotoper i jordbrukets kulturlandskap. Ofte er det knyttet et spesielt dyre- og planteliv til disse landskapselementene. Av flere grunner har mange av dammene blitt fylt igjen, noe som har hatt ...
  • Hva er gode landskap for pollinerende insekter? 

   Kapfer, Jutta; Pedersen, Christian; Sickel, Hanne; Stokstad, Grete; Dramstad, Wenche (NIBIO-rapport;8(65) 2022, Research report, 2022-04)
   Pollinerende insekter er i tilbakegang over store deler av verden. Denne globale nedgangen forventes å ha uheldige konsekvenser for biomangfold, økosystemtjenester og matproduksjon i fremtiden. Norge har utarbeidet en ...
  • Hvilket jordbrukslandskap foretrekkes i kornområdene på Østlandet? 

   Stokstad, Grete; Dramstad, Wenche; Krøgli, Svein Olav (NIBIO-pop;8(1) 2022, Journal article, 2022-02)
   Vi har undersøkt allmenhetens preferanser for landskapselementer i det storskala jordbrukslandskapet på Østlandet. Preferanseverdiene var høyere der hvor landskapselementer visuelt deler opp ensartede jordstykker i mindre ...
  • Indikatorer for status og utvikling i nordnorsk jordbruksdrift i perioden 2002-2022 

   Aune-Lundberg, Linda; Bayr, Ulrike; Stokstad, Grete; Svendgård-Stokke, Siri (NIBIO Rapport, Research report, 2024)
   Rapporten gir en oversikt over status og utvikling i nordnorsk jordbruk i perioden 2002-2022. Beregningene er gjort basert på eksisterende kartdata og data fra søknader om produksjonstilskudd. Den generelle trenden i ...
  • Jordbruk og geografi. Jordbruksregioner og jordbruksdrift i Norge 

   Stokstad, Grete; Puschmann, Oskar (NIBIO Rapport;, Research report, 2018-07)
   I rapporten ser vi på geografisk fordeling av arealbruk og husdyrhold i Norge, basert primært på data fra søknad om produksjonstilskudd fra august 2016. Jordbruksdriften og arealbruk innen de ulike jordbruksregionene er ...
  • Kulturminner i jordbrukslandskapet Askeladden-objekter og SEFRAK-bygninger vurdert på flyfoto 

   Wallin, Hanne Gro; Stensgaard, Kari; Stokstad, Grete (NIBIO-rapport;8(104) 2022, Research report, 2022-12)
   Rapporten undersøker status for Askeladden-lokaliteter og SEFRAK-bygninger på et utvalg av tilfeldige flater spredt i jordbrukslandskapet i Norge. Flatene er 1 km² store. Observasjonene er gjort fra flyfoto med ...
  • Land based and marine based bioresources for feed production in Norway 

   Stokstad, Grete; Alfredsen, Gry (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
   This report provides an overview of resources for feed production from Norwegian bioresources. We look at present use of agricultural land, outfield pasture, forestry production and processing and present harvesting of ...
  • Landskapselementer i jordbrukets kulturlandskap 

   Stokstad, Grete (Rapport fra skog og landskap;, Research report, 2014)
   Tema i dette dokumentet er forekomst og endring i landskapselementer i jordbrukets kulturlandskap1. Dette er elementer som er registrert fra flyfoto gjennom Skog og landskaps overvåkingsprogram 3Q. Fordeling og status ...