• Analyse av størrelse, årsaker til og reduksjonsmuligheter for avskoging i Norge 

   Breidenbach, Johannes; Eiter, Sebastian; Eriksen, Rune; Bjørkelo, Knut; Taff, Gregory; Søgaard, Gunnhild; Tomter, Stein Michael; Dalsgaard, Lise; Granhus, Aksel; Astrup, Rasmus Andreas (NIBIO Rapport;3(152) 2017, Research report, 2017-12-14)
   I henhold til det Norske klimagassregnskap leder avskoging til en betydelig del av de nasjonale klimagassutslipp. Målet med denne rapporten er en kartlegging av størrelse og årsaker til avskoging som kan forbedre forståelsen ...
  • Analyser av skogressursene i Hedmark. Basert på Landsskogtakseringens data 

   Tomter, Stein Michael (NIBIO Rapport; 2(53) 2016, Research report, 2016)
   Rapporten «Analyser av skogressursene i Hedmark» gir en oversikt over tilgjengelige skogressurser i Hedmark de neste 30 år. I beregningene av dagens stående volum i hogstmoden skog (hogstklasse V), samt volum i skog som ...
  • Analyser av skogressursene i Oppland. Basert på Landsskogtakseringens data 

   Tomter, Stein Michael (NIBIO Rapport; 2(52) 2016, Research report, 2016)
   Rapporten «Analyser av skogressursene i Oppland» gir en oversikt over tilgjengelige skogressurser i Oppland de neste 30 år. I beregningene av dagens stående volum i hogstmoden skog (hogstklasse V), samt volum i skog som ...
  • Assessing forest availability for wood supply in Europe 

   Alberdi, I.; Bender, S.; Riedel, T.; Avitable, V.; Boriaud, O.; Bosela, M.; Camia, A.; Cañellas, I.; Rego, F. Castro; Fischer, C.; Freudenschuß, A.; Fridman, J.; Gasparini, P.; Gschwantner, T.; Guerrero, S.; Kjartansson, B.T.; Kucera, M.; Lanz, A.; Marin, G.; Mubareka, S.; Notarangelo, M.; Nunes, L.; Pesty, B.; Pikula, T.; Redmond, J.; Rizzo, M.; Šebeň, V.; Snorrason, A.; Tomter, Stein Michael; Hernández, L. (Peer reviewed; Journal article, 2019-11-10)
   The quantification of forests available for wood supply (FAWS) is essential for decision-making with regard to the maintenance and enhancement of forest resources and their contribution to the global carbon cycle. The ...
  • Bestandstilvekstmodeller for "alminnelig" ensaldret skog i Norge 

   Andreassen, Kjell; Eid, Tron; Tomter, Stein Michael (Forskning fra Skog og landskap;6/08, Research report, 2008-09)
   Formålet med dette arbeidet har vært å lage modeller som beskriver tilveksten i «alminnelig skog» i Norge. Det er benyttet datamateriale fra Landsskogtakseringen siden dette representerer et godt tverrsnitt av skogtyper, ...
  • Bruk av satellittdata i kombinasjon med feltdata i Landsskogtakseringen 

   Gjertsen, Arnt Kristian; Tomter, Stein Michael (NIJOS-rapport;19-98, Research report, 1998-11-23)
   NIJOS har prøvd ut en metode for kartlegging av skogstatistikk som baserer seg på bruk av Landsskogtakseringens prøveflater, satellittbilder, og digitale kartdata. Metoden kalles Multi-Source Forest Inventory (MSFI) og er ...
  • Bærekraftig skogbruk i Norge 

   Tomter, Stein Michael; Dalen, Lars Sandved (Book, 2014)
   Rapporten sammenstiller datagrunnlag som gir en samlet presentasjon av utvikling og status for de norske skogene. Oversikten er basert på både Skog og landskaps forskning og landsdekkende og langsiktige undersøkelser av ...
  • CO2-opptak i jord og vegetasjon i Norge. Lagring, opptak og utslipp av CO2 og andre klimagasser 

   Grønlund, Arne; Bjørkelo, Knut; Hylen, Gro; Tomter, Stein Michael (Bioforsk rapport;5(162) 2010, Research report, 2010)
   Rapporten gir en kunnskapsstatus om ulike norske naturtypers opptak og lagring av CO2 og deres sårbarhet for menneskelig aktivitet. Det totale karbonlageret i jordbruksareal, skog, myr og åpen fastmark er estimert til ca ...
  • Emissions and removals of greenhouse gases from land use, land-use change and forestry in Norway 

   Rypdal, K.; Bloch, V.V.H.; Flugsrud, Ketil; Gobakken, Terje; Hoem, B.; Tomter, Stein Michael; Aalde, Harald (NIJOS-rapport;11/2005, Research report, 2005-09)
   Intergovernmental Panel on Climate Change under the UN finalised in 2004 the report “Good Practice Guidance for Estimating and Reporting of Emissions and Removals from Land Use, Landuse Change and Forestry”. The present ...
  • En bærekraftig utvikling - mulige indikatorer for jord- og skogbruk 

   Dramstad, Wenche; Lågbu, Roar; Fjellstad, Wendy Jane; Tomter, Stein Michael (NIJOS-rapport;5/2004, Research report, 2004-01-31)
   Bærekraftstrategien ble signert av de nordiske ministrene i 1998. Strategien fokuserer på flere temaer der det må skje en utvikling i retning av en mer bærekraftig praksis. Landbruk og skogbruk er to temaer som berøres. ...
  • Estimates of emissions and removals resulting from activities under article 3.3 and 3.4 of the Kyoto Protocol 

   Bloch, V.V.H.; Flugsrud, Ketil; Gobakken, Terje; Hylen, Gro; Rypdal, Kristin; Tomter, Stein Michael (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;2-2006, Research report, 2006)
   As a party to the Kyoto Protocol, Norway will be required to report its emissions by sources and removals by sinks of CO2 and other greenhouse gases resulting from afforestation, reforestation and deforestation (Article ...
  • Growing stock monitoring by European National Forest Inventories: Historical origins, current methods and harmonisation 

   Gschwantner, Thomas; Alberdi, Iciar; Bauwens, Sébastien; Bender, Susann; Borota, Dragan; Bosela, Michal; Bouriaud, Olivier; Breidenbach, Johannes; Donis, Jānis; Fischer, Christoph; Gasparini, Patrizia; Heffernan, Luke; Hervé, Jean-Christophe; Kolozs, László; Korhonen, Kari T.; Koutsias, Nikos; Kovácsevics, Pál; Kučera, Miloš; Kulbokas, Gintaras; Kuliešis, Andrius; Lanz, Adrian; Lejeune, Philippe; Lind, Torgny; Marin, Gheorghe; Morneau, François; Nord-Larsen, Thomas; Nunes, Leónia; Pantić, Damjan; Redmond, John; Rego, Francisco C.; Riedel, Thomas; Šebeň, Vladimír; Sims, Allan; Skudnik, Mitja; Tomter, Stein Michael (Peer reviewed; Journal article, 2021-12-12)
   Wood resources have been essential for human welfare throughout history. Also nowadays, the volume of growing stock (GS) is considered one of the most important forest attributes monitored by National Forest Inventories ...
  • Harmonisation of stem volume estimates in European National Forest Inventories 

   Gschwantner, Thomas; Alberdi, Iciar; Balázs, András; Bauwens, Sébastien; Bender, Susann; Borota, Dragan; Bosela, Michal; Bouriaud, Olivier; Cañellas, Isabel; Donis, Jānis; Freudenschuß, Alexandra; Hervé, Jean-Christophe; Hladnik, David; Jansons, Jurģis; Kolozs, László; Korhonen, Kari T.; Kucera, Milos; Kulbokas, Gintaras; Kuliešis, Andrius; Lanz, Adrian; Lejeune, Philippe; Lind, Torgny; Marin, Gheorghe; Morneau, François; Nagy, Dóra; Nord-Larsen, Thomas; Nunes, Leónia; Pantić, Damjan; Paulo, Joana A.; Pikula, Tomas; Redmond, John; Rego, Francisco Castro; Riedel, Thomas; Saint-André, Laurent; Šebeň, Vladimír; Sims, Allan; Skudnik, Mitja; Solti, György; Tomter, Stein Michael; Twomey, Mark; Westerlund, Bertil; Zell, Jürgen (Journal article; Peer reviewed, 2019-02-28)
   Key message Volume predictions of sample trees are basic inputs for essential National Forest Inventory (NFI) estimates. The predicted volumes are rarely comparable among European NFIs because of country-specific dbh-thresholds ...
  • Kulturminner i skog 

   Tomter, Stein Michael; Risbøl, Ole (Chapter, 2014)
   Kulturminner er alle slags spor etter menneskelig aktivitet gjennom tidene. Det omfatter blant annet dyrkingsspor, fangstgroper, forhistoriske graver, veger og vegfar, spor etter jernutvinning, kullproduksjon og tjærebrenning, ...
  • Landsskogtakseringen 1919–2019 

   Tomter, Stein Michael (Book, 2019)
  • Nå teller han deg også - hele landets skogareal kartlagt 

   Tomter, Stein Michael (Fakta fra Skog og landskap;07/2012, Others, 2012)
   Med fullføringen av Landsskogtakseringens takst i Finnmark har Norge for første gang en oppdatert oversikt som omfatter hele landets skogareal.
  • Ressursgrunnlaget og potensialet for økt aktivitet i skogbruket i Buskerud 

   Tomter, Stein Michael (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;09/2008, Research report, 2008)
   I "Embetsoppdraget" for 2007 fra Landbruks- og matdepartementet er Fylkesmannen gitt i oppdrag å utarbeide regionale strategier for økt avvirkning og aktivitet. Buskerud fylke gjennomfører dette arbeidet i perioden 2007-2009. ...
  • Resultatkontroll Skogbruk/Miljø, Rapport 2001 - Hovedtall og utviklingstendenser for skogen i fylkene: Østfold, Oslo/Akershus, Hedmark, Aust-Agder, Vest-Agder og Nord-Trøndelag 

   Tomter, Stein Michael; Eriksen, Rune; Ludahl, Anette; Hylen, Gro (NIJOS-rapport, Research report, 2003)
   Del I av rapporten er en presentasjon av data for enkelte fylkestakster som utføres i forbindelse med Landsskogtakseringen. Det er data fra fylkene som ble taksert i 7. omdrev som er presentert. Dette gjelder for fylkene ...
  • Skogressursene langs kysten. Tilgjengelighet, utnyttelse og prognoser for framtidig tilgang 

   Granhus, Aksel; Andreassen, Kjell; Tomter, Stein Michael; Eriksen, Rune; Astrup, Rasmus Andreas (Rapport fra Skog og landskap;11/2011, Research report, 2011)
   I denne rapporten gis en oversikt over den produktive skogen langs kysten, med fokus på ressursgrunnlaget, tilgjengelighet for utnyttelse og hogstaktiviteten de senere årene. Videre presenteres prognoser for framtidig ...
  • Statistikk over skogforhold og -ressurser i Akershus og Oslo - Landsskogtakseringen 1995-99 

   Tomter, Stein Michael; Eriksen, Rune; Aalde, Harald (NIJOS Ressursoversikt;4/01, Research report, 2001-01-15)
   Takseringen av Akershus og Oslo i perioden 1995-1999 inngår som ledd i Landsskogtakseringens landsomfattende takstomdrev. Registreringen er basert på 1.810 permanente eller temporære prøveflater, som er lagt ut over fylket ...