Recent Submissions

 • Demensomsorg på gård: Et samarbeid mellom landbruk og kommunal helsesektor 

  Prestvik, Anne; Logstein, Britt; Pettersen, Ivar; Brobakk, Jostein Tapper; Farstad, Maja; Vennesland, Birger (NIBIO rapport;6(127) 2020, Research report, 2020-10)
  This report is part of the research project called Farm-based day care services for people With dementia: quality development through interdisciplinary collaboration. We have studied farmers who are offering these services ...
 • Mye jord der folk flest bo 

  Aune-Lundberg, Linda; Ulfeng, Hege (NIBIO-POP;6(39)2020, Journal article, 2020-10)
  «Mye av den beste jorda i Norge ligger i og rundt byer og tettsteder». Denne påstanden har blitt gjentatt utallige ganger. Likevel har ingen visst hvor mye av jordbruksarealet som faktisk ligger tettstedsnært. Nå har NIBIO ...
 • Setrene i Sjodalen 50 år etter. Feltarbeid i 1969 og 2019. 

  Stensgaard, Kari (NIBIO rapport;6(120( 2020, Research report, 2020-10)
  Rapporten dokumenterer fotografering og registrering i et seterområde i Sjodalen i Vågå i 2019. Arbeidet refererer til et etnologisk registreringsarbeid utført samme sted 50 år tidligere, i 1969. Seterhus og seterbruk ...
 • Status og utvikling i jordbrukslandskapet på Vestlandet 

  Stokstad, Grete (NIBIO rapport;6(121) 2020, Research report, 2020-10)
  Rapporten dokumenterer status og endringer i jordbrukslandskapet innen Rogaland og Møre og Romsdal og innen de tidligere fylkene Hordaland og Sogn og Fjordane. I tillegg til å presentere tall for fylker, er det brukt en ...
 • Deforestation and Connectivity among Protected Areas of Tanzania 

  Gizachew, Belachew; Rizzi, Jonathan; Shirima, Deo D.; Zahabu, Eliakimu (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  Protected Areas (PAs) in Tanzania had been established originally for the goal of habitat, landscape and biodiversity conservation. However, human activities such as agricultural expansion and wood harvesting pose challenges ...
 • Landskap i kartlegging og analyser: En systematisk gjennomgang av begrepsbruken 

  Eiter, Sebastian; Fjellstad, Wendy Jane; Dramstad, Wenche; Puschmann, Oskar; Abderhalden, Bigna Lu (NIBIO rapport;6(116) 2020, Research report, 2020-10)
  Denne rapporten gir en oversikt over begrepsapparater som er brukt i ulike systemer for landskapskartlegging og landskaps- eller stedsanalyser. I en gjennomgang av 14 forskjellige systemer har seks begreper eller ...
 • AUTOMATED UPDATING OF FOREST COVER MAPS FROM CLOUD-FREE SENTINEL-2 MOSAIC IMAGES USING OBJECT-BASED IMAGE ANALYSIS AND MACHINE LEARNING METHODS 

  Debella-Gilo, Misganu; Borchsenius, Bjørn Tobias; Bjørkelo, Knut; Breidenbach, Johannes (Peer reviewed; Journal article, 2020-08-03)
  Planning sustainable use of land resources and environmental monitoring benefit from accurate and detailed forest information. The basis of accurate forest information is data on the spatial extent of forests. In Norway ...
 • Effekter av utfasing av uttak og bruk av torv 

  Haraldsen, Trond; Borch, Håkon; Kløve, Bjørn; Strand, Geir-Harald; Veggeland, Frode; Joner, Erik (NIBIO rapport;6(25) 2020, Research report, 2020-09)
  Klima- og miljødepartementet (KLD) arbeider med et forslag for utfasing av bruk av torv. Utfasingen gjelder både privat og landbruksindustriell bruk. Det legges opp til utfasing av torv innen 2030. Hvis det viser seg ...
 • Maskinlæring til bildeanalyse 

  Bayr, Ulrike (NIBIO-pop;6(35) 2020, Journal article, 2020-09)
  Stadig oftere møter vi begreper som stordata, kunstig intelligens, maskinlæring, nevrale nettverk og dyp læring. Slike «smarte teknologier» har for lengst blitt en del av hverdagen vår – iblant også uten at vi vet det. ...
 • Klimatiltak i landbruket i Trondheim kommune 

  Søgaard, Gunnhild; Bardalen, Arne; Walland, Finn; O'Toole, Adam; Belbo, Helmer; Fjellstad, Kjersti Bakkebø; Hanssen, Kjersti; Hietala, Ari Mikko (NIBIO Rapport;6(103) 2020, Research report, 2020-08)
  Rapporten gir en oversikt over klimatiltak for landbruket i Trondheim, både for jord- og skogbruk. Vi ser på potensialet for utslippsreduksjoner, muligheter for karbonlagring, klimarisiko og klimatilpasning. Verdiskaping ...
 • Verdiskaping og sysselsetting i landbruk og landbruksbasert industri i Nord-Norge. Oppdaterte beregninger basert på tall fra 2018 

  Knutsen, Heidi; Rye, Siv Karin Paulsen; Hansen, Øyvind; Lerfald, Merethe; Lund, Per Olav; Kvamme, Stine (NIBIO Rapport;6(108) 2020, Research report, 2020-07)
  I 2018 var det 1 949 jordbruks-foretak i Nordland som søkte om produksjonstilskudd. I Troms var tilsvarende tall 853 og i Finnmark 286. Fra 2009 er antall foretak redusert med 24, 27 og 21 prosent for henholdsvis Nordland, ...
 • Økonomien i jordbruket på Østlandet i perioden fra 2017 til 2018 

  Kirsanova, Elena; Svennerud, Mads; Øvren, Eva (NIBIO Rapport;6(105) 2020, Research report, 2020-07)
  Rapporten tar for seg utviklingen i økonomien i jordbruket på Østlandet for perioden 2009-2018. Det presenteres nøkkeltall for Østlandet som helhet, for flatbygder kontra andre bygder, for ulike driftsformer og for de ...
 • Nøkkeltall fra Norsk genressurssenter 2019 

  Sæther, Nina Alvilde Hovden; Holene, Anna Caroline; Fjellstad, Kjersti Bakkebø; Rasmussen, Morten; Wallin, Hanne Gro (NIBIO Rapport;6(107) 2020, Research report, 2020-07)
  Rapporten gir oversikt over status for bevaringsverdige husdyr, skogtrær og kulturplanter i Norge for 2019. Sentrale begreper i genressursarbeidet for husdyr, planter og skogtrær er definert og forklart. For de bevaringsverdige ...
 • Økonomi i økologisk fruktdyrking 

  Haukås, Torbjørn; Romsaas, Ingrid (NIBIO Rapport;6(86) 2020, Research report, 2020-06)
  I dette prosjektet i oppdrag frå Landbruksdirektorat er det gjort registreringar på økologiske eple- og plommefelt med tanke på å vurdere økonomi i økologisk fruktproduksjon. Det er føreteke avlingsregistreringar, ...
 • Vurdering av toppdekket på avsluttet avfallsdeponi. Vurdering av mulig gassfluks i toppdekket – Spillhaug, 2019 

  Bergersen, Ove (NIBIO Rapport;6(101) 2020, Research report, 2020-06)
  Det ble under befaring i aug. 2019 observert ingen synlige åpne områder i toppdekket hvor evt. gass lekker ut. Ingen sulfid lukt som tegn på deponigass lekkasje ble påvist. Høsten 2018 ble det lagt på ekstra vekstlag av ...
 • Landskapsovervåking. Tabellsamling for Nordland 2015 

  Stokstad, Grete (NIBIO Rapport;6(92) 2020, Research report, 2020-06)
  Rapporten dokumenterer innsamlede data fra vervåkingsprogrammet 3Q for Nordland. Det er samlet inn data om jordbruksareal i drift, og hvilke arealtyper som ligger rundt jordbruksarealet i en 100 meter bred buffersone. ...
 • Landskapsovervåking. Tabellsamling for Finnmark 2018 

  Stokstad, Grete (NIBIO Rapport;6(91) 2020, Research report, 2020-06)
  Rapporten dokumenterer innsamlede data fra overvåkingsprogrammet 3Q for Finnmark. Det er samlet inn data om jordbruksareal i drift, og hvilke arealtyper som ligger rundt jordbruksarealet i en 100 meter bred buffersone. ...
 • Utprøving av nye rådgivingsmetoder i jordbruket – resultater fra fire pilotstudier 

  Ystad, Eystein; Stræte, Egil Petter; Kvam, Gunn Turid; Haugum, Margrete Hembre (NIBIO Rapport;6(88) 2020, Research report, 2020-06)
  Rapporten inneholder resultatene av fire pilotstudier på nye rådgivingsmetoder i prosjektet Kompetent bonde. Pilotstudiene ble gjennomført i samarbeid med Tine, Norsk landbruksrådgiving, Nortura, Felleskjøpet Agri og ...
 • Vegetasjon og beite i området Asbjørnsdalen – Grøndalen – Tverrfjellet 

  Stenbrenden, Magnus; Rekdal, Yngve (NIBIO Rapport;6(83) 2020, Research report, 2020-05)
  Norsk institutt for bioøkonomi utførte somrene 2018 og 2019 vegetasjonskartlegging i Lesja kommune. I denne rapporten sammenstilles resultater fra i alt 151 km². Kartlegginga er gjort etter instruks for kartlegging i ...
 • Vegetasjon og beite i to utmarksområder i Meråker kommune - Feren og Torsbjørka. 

  Stenbrenden, Magnus; Rekdal, Yngve (NIBIO Rapport;6(71) 2020, Research report, 2020-05)
  Norsk institutt for bioøkonomi har vegetasjonskartlagt to jevnstore områder i Meråker kommune på i alt 103 km². Av det kartlagte arealet er 17 % over skoggrensa, litt i bjørkeskogbeltet og det meste i nordboreal barskog. ...

View more