Nye registreringer

 • Hovedøkosystemkart for Norge 

  Strand, Geir-Harald; Framstad, Erik; Opsahl, Lars Aksel (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
  Rapporten dokumenterer første utgave av hovedøkosystemkart for Norge. Kartet er basert på en kombinasjon av arealressurskartet AR50 og utvalgte data fra topografisk kart (N50). Klassifikasjons-systemet for økosystemkartet ...
 • Norsk selvforsyning av matvarer - status og potensial 

  Svennerud, Mads; Smedshaug, Christian A.; Rustad, Lars Johan (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
  Rapporten tar for seg norsk selvforsyning for matvarer i perioden 1999-2021. Et lands evne til å brødfø seg selv med utgangspunkt i egne ressurser og produksjon kan være vesentlig for et lands beredskap, verdiskaping og ...
 • Variasjon skaper variasjon – landskapets betydning for landskapets innhold 

  Krøgli, Svein Olav; Dramstad, Wenche; Nilsen, Linn Borgen; Myking, Tor (Journal article, 2023)
  Det er velkjent innen økologi at det er en sammenheng mellom variasjon i landskapet og det biologiske mangfoldet. Det er heller ingen hemmelighet at terreng er avgjørende for den geografiske fordelingen av ulike ...
 • Bygningsmiljøer i jordbrukslandskapet. Feltregistrering på 3Q-flater i et 10 års-perspektiv. 

  Stensgaard, Kari (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
  Rapporten dokumenterer i tall og bilder feltregistrering av bygningsmiljøer på 3Q-flater spredt rundt i landet. De samme områdene er registrert i to omdrev, i periodene 2005-2008 og 2015-2018. Hustyper, tilstand og bruk ...
 • Litteraturstudie av veitrafikkstøy og effekter på dyreliv 

  Hanslin, Hans Martin; Kroeger, Svenja; Bayr, Ulrike; Hansen, Inger (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
  Det er behov for en bedre forståelse av hvordan veitrafikkstøy påvirker dyreliv langs vei til bruk i planlegging av veiprosjekter og vurdering av effekten av ulike tiltak for å redusere støybelastning. Vi gjennomførte en ...
 • Klimaframskrivninger i Tønsberg og Drammen - Styrking av kommunenes kart over blå og grønne verdier 

  Mathiesen, Henrik Forsberg; Eisner, Stephanie; Krokene, Paal; Frydenlund, Jostein (NIBIO Rapport;9(128) 2023, Research report, 2023-11-11)
  Denne rapporten gjør rede for metoder brukt for å fremstille temakart for framskrivninger av klima i Tønsberg og Drammen for perioden 2040-2070. Kartene skal gjøres tilgjengelige i kommunenes kartportaler. Temakartene går ...
 • Økt utnyttelse av trevirke og treavfall i Norge - Effekter på klima og samfunn 

  Ross, Lone; Alfredsen, Gry; Bogstad, Marie Henriksen; Farstad, Fay Madeleine; Hermansen, Erlend Andre T. (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
  De siste årene har det vært økende oppmerksomhet rundt ombruk og materialgjenvinning av tre i Norge. Flere initiativer fra byggebransjen og industri ser på muligheten for å bruke treavfall i nye produkter som krysslimt ...
 • Overvåkingsprogrammet «Tilstandsovervåking og resultatkontroll i jordbrukets kulturlandskap» 

  Stokstad, Grete (Journal article, 2023)
  NIBIO overvåker jordbrukslandskapet gjennom det nasjonale overvåkingsprogrammet «Tilstandsovervåking og resultatkontroll i jordbrukets kulturlandskap (3Q)». Basert på 3Q-registreringene rapporterer NIBIO indikatorer for ...
 • Tilrettelegging for nyttedyr i jordbrukslandskapet 

  Maurset, Marie Uhlen; Thøming, Gunda; Bär, Annette; Karlo, Magda; Henriksen, Marie Vestergaard (Journal article, 2023)
  Integrert plante- og pollinatorvern (IPPV) er et relativt nytt konsept som omfatter tiltak med mål om å forbedre bærekraften i norsk jordbruk. Gjennom målrettede IPPV tiltak legges det til rette for økt biologisk mangfold ...
 • Bærekraftindikator 2.4.7: Endringer i kulturlandskap: 3Q-indikatoren kant per dekar av jordbruksareal 

  Stokstad, Grete (Journal article, 2023)
  Kanter langs jorder i jordbrukslandskapet er områder med et variert biologisk mangfold. Verdien eller «kvaliteten» av kantsonene vil variere. Lengre kantsone gir uansett flere mulige leveområder for arter som trives i ...
 • Kartlegging av karbonrike arealer - Kunnskapsgrunnlag til regionalplan for klimaomstilling i Rogaland 

  Aune-Lundberg, Linda; Mathiesen, Henrik Forsberg; Weldon, Simon; Hobrak, Katharina Therese; Mohr, Christian Wilhelm; Bjørkelo, Knut; Munsterhjelm, Nicolai; Frydenlund, Jostein (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
  Rapporten er utarbeidet på oppdrag for Rogaland fylkeskommune og viser mengden og fordelingen av karbonrikt areal i Rogaland. Den viser også utslipps- og opptak av klimagasser angitt i tonn CO2-ekvivalenter fra nåværende ...
 • Hvorfor jordvern? - Sammendrag av rapport som omhandler kunnskapsgrunnlag for jordvernstrategi i Follo-kommunene 

  Bardalen, Arne; Fadnes, Kjetil Damsberg; Skog, Kristine Lien (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
  Rapporten er utarbeidet som en kortversjon av revidert NIBIO rapport 105/2023, «Kunnskapsgrunnlag for jordvernstrategi i Follo-kommunene». Den omhandler jordas og jordbruksarealenes betydning i samfunnet og beskriver ...
 • Driftsopplegg og lønnsomhet i kombinert melk- og kjøttproduksjon med bevaringsverdige storferaser 

  Johnsen, Hanne Margrete; Holene, Anna Caroline (Journal article, 2023)
  Landbruksøkonomer i NIBIO har undersøkt hvordan ulike tilpasninger i driftsopplegg slår ut på lønnsomheten i kombinert melk- og kjøttproduksjon med bevaringsverdige storferaser. Målet var å identifisere de viktigste faktorene ...
 • Driftsopplegg og lønnsomhet i spesialisert kjøttproduksjon med bevaringsverdige storferaser 

  Holene, Anna Caroline; Johnsen, Hanne Margrete (Journal article, 2023)
  Landbruksøkonomer i NIBIO har undersøkt hvordan ulike tilpasninger i driftsopplegg slår ut på lønnsomheten i spesialisert kjøttproduksjon med bevaringsverdige storferaser. Målet var å identifisere de viktigste faktorene ...
 • Vestlandsk raudkolle – en kollet rase 

  Holene, Anna Caroline; Svartedal, Nina (Journal article, 2023)
  Det har ikke vært samme mistanke om forekomst av gen for horn i vestlandsk raudkolle. Men siden rasen i årene 1947–1990 var slått sammen med vestlandsk fjordfe, en rase der ca 1/3 av dyra er hornet, til sør- og vestlandsfe, ...
 • Restoration of seagrass habitats: Effects of artificial and natural sediments on the development of transplanted eelgrass (Zostera marina) 

  Størdal, Ingvild; Uleberg, Embla Vildalen; Alemu, Diress Tsegaye; Colman, Jonathan Edward (Peer reviewed; Journal article, 2023-06-19)
  Near-shore areas face multiple stressors, effects of climate change, coastal construction and contamination. Although capping the seabed in these areas with mineral masses can reduce the impact of legacy contaminants in ...
 • Kartlegging av grønnstruktur i bebygde områder - Datagrunnlag og metodikk for fremstilling av et nasjonalt grønnstrukturkart 

  Borchsenius, Bjørn; Gjertsen, Arnt Kristian; Mathisen, Henrik; Aune-Lundberg, Linda (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
  Rapporten dokumenterer datagrunnlaget og metodikken bak NIBIOs nasjonale kartlegging av grønnstruktur i og rundt bebygde områder. Grønnstruktur er per nå dårlig dokumentert og ikke systematisk kartlagt i Norge. Informasjon ...
 • Bærekraft i norsk jordbruksproduksjon. Kunnskapsstatus for videre analyser 

  Bakken, Anne Kjersti; Bechmann, Marianne; Bonesmo, Helge; Flaten, Ola; Gustavsen, Geir Wæhler; Haukås, Torbjørn; Hegrenes, Agnar; Johansen, Line; Klingen, Ingeborg; Kværnø, Sigrun; Skarbøvik, Eva; Steinshamn, Håvard; Stenrød, Marianne; Winger, Anja Celine; Øgaard, Anne Falk; Korsæth, Audun (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
  Rapporten inneholder ei sammenstilling av kunnskap om status for miljømessig, økonomisk og sosial bærekraft i norsk jordbruksproduksjon og er svar på et oppdrag som NIBIO fikk fra Landbruks- og matdepartementet i november ...
 • Bagadeaddji boazoorohagaid areálaáššiiguin bargui 

  Haugen, Finn-Arne (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
  Bagadeaddji lea čállojuvvon boazoorohagaide veahkkin sin bargui sihkkarastit boazoealáhusa beroštumiid areálaplánain. Divvojuvvojit garra gáibádusat dasa mo boazoealáhus galgá vuhtiiváldojuvvot almmolaš plánemis. Plána- ...
 • Kunnskapsgrunnlag for jordvernstrategi i Follo-kommunene - Rapport revidert 20.10.2023. 

  Bardalen, Arne; Fadnes, Kjetil Damsberg; Julseth, Lars Martin; Skog, Kristine Lien (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
  Rapporten er skrevet for å gi et best mulig kunnskapsgrunnlag for arbeid med jordvernstrategier i Follo-kommunene. Den omhandler jordas og jordbruksarealenes betydning i samfunnet og beskriver jordbruket i Follo-regionen, ...

Vis flere