Recent Submissions

 • Vegetasjon og beite i Lordalen. Rapport fra vegetasjonskartlegging i Lesja kommune. 

  Stenbrenden, Magnus; Angeloff, Michael; Rekdal, Yngve (NIBIO-rapport;8(72) 2022, Research report, 2022-05)
  Norsk institutt for bioøkonomi utførte somrene 2019, 2020 og 2021 vegetasjonskartlegging i Lordalen i Lesja kommune. I denne rapporten sammenstilles resultatene fra dette arbeidet som omfatter 205 km². Kartlegginga er gjort ...
 • Veterinærkostnader i forskjellige landsdeler. Belyst med data fra Driftsgranskinger i jord- og skogbruk 2012 til 2019 

  Halland, Anders; Øvren, Eva; Kirsanova, Elena (NIBIO-rapport;8(76) 2022, Research report, 2022-05)
  Det er innhentet og systematisert data som gjør det mulig å vurdere graden av variasjon i veterinærutgifter blant et geografisk spredt utvalg av husdyrprodusenter. Det er tatt utgangspunkt i data fra Driftsgranskingene i ...
 • Hva er gode landskap for pollinerende insekter? 

  Kapfer, Jutta; Pedersen, Christian; Sickel, Hanne; Stokstad, Grete; Dramstad, Wenche (NIBIO-rapport;8(65) 2022, Research report, 2022-04)
  Pollinerende insekter er i tilbakegang over store deler av verden. Denne globale nedgangen forventes å ha uheldige konsekvenser for biomangfold, økosystemtjenester og matproduksjon i fremtiden. Norge har utarbeidet en ...
 • The Norwegian Soil Information System. Data capture, Data management, Data processing and Dissemination 

  Svendgård-Stokke, Siri; Cannell, Rebecca J S (NIBIO-rapport;8(67) 2022, Research report, 2022-04)
  Dette er en rapport som beskriver det norske jordkartleggingsprogrammet. Kjennskap til det norske programmet og de erfaringer som er gjort for bruk av WRB (2014) vil sannsynligvis være nyttig for det latviske arbeidet i ...
 • Verdiskaping og sysselsetting i landbruk og landbruksbasert industri i Møre og Romsdal 

  Knutsen, Heidi; Rye, Siv Karin Paulsen; Lund, Per Olav; Malasevska, Iveta (NIBIO-rapport;8(64) 2022, Research report, 2022-04)
  I 2007 vart det første gang utført verdiskapingsberekningar for jordbruket i Møre og Romsdal basert på tal for 2005, og i 2012 vart det gjennomført oppdaterte berekningar basert på tal frå 2010. I denne rapporten er ...
 • Can Action Days in a community garden contribute to social integration and cohesion? 

  Firmbach, Paula; Burckhardt, Hanna; Dermitzel, Daniel; Fjellstad, Wendy Jane; Eiter, Sebastian (NIBIO-pop;8(13) 2022, Journal article, 2022-03)
  The Prinzessinnengarten community garden uses Cultural and Culinary Action Days to invite diverse participants to come together to grow food, learn about sustainable urban agriculture and participate in other cultural and ...
 • Ekspropriasjonsrettslig erstatning for tap av rett til å drive pelsdyroppdrett - Forslag til beregning av bruksverdi og økonomisk tap 

  Pettersen, Ivar; Dombu, Siri Voll (NIBIO-rapport;7(99) 2021, Research report, 2021-12)
  Rapporten presenterer et forslag til utmåling av erstatning som følge av forbud mot pelsdyroppdrett basert på ekspropriasjonsrettslig praksis.
 • Jordbærdyrking i tunnel- Produsentenes muligheter og utfordringer 

  Prestvik, Anne; Kårstad, Signe; Milford, Anna Birgitte (NIBIO-rapport;8(53) 2022, Research report, 2022-03)
  De siste tjue årene (1999-2020) har antall jordbærdyrkere i Norge gått ned med 77 prosent. Arealet som brukes til jordbærdyrking er i samme periode redusert med 25 prosent. Utviklingen viser også at andelen små dyrkere ...
 • Geografisk fordeling av egnethet for korn i Innlandet og Trøndelag 

  Bjørkelo, Knut; Nilsen, Anne B.; Lågbu, Roar; Klakegg, Ove; Strand, Geir-Harald (NIBIO-rapport;8(51) 2022, Research report, 2022-03)
  Rapporten beskriver hvordan potensialet for gras- og kornproduksjon fordeler seg innenfor fylkene Innlandet og Trøndelag. En overordnet vurdering av tilskuddssonene er at de i all hovedsak er godt tilpasset forskjellene i ...
 • Produktivitetsutvikling i norsk matsektor 

  Pettersen, Ivar; Steen, Frode; Ulsaker, Simen Aardal (Chapter, 2020)
  This chapter examines productivity changes in the Norwegian grocery industry. We analyze three levels in the vertical chain: the food industry, wholesale and distribution, and the retail level. We provide new, updated ...
 • Annerledeslandet Norge : butikktilgjengelighet og markedskonsentrasjon i Sverige og Norge 

  Friberg, Richard; Pettersen, Ivar; Steen, Frode Bernt; Ulsaker, Simen Aardal (Chapter, 2020)
  This chapter provides new numbers on retail concentration and grocery store availability in Norway. We compare Norway to the other Scandinavian countries and, in particular, to Sweden. Retail concentration is high, and ...
 • Monitoring people’s motivations to participate in an urban neighbourhood and community garden 

  Eiter, Sebastian; Fjellstad, Wendy Jane; Kristiansen, Pia C.; Myrås, Julie B.; Nørvåg, Thea T.; Kvernmoen, Marit I.; Nilssen, Benedicte S. (NIBIO-pop;8(7) 2022, Journal article, 2022-03)
  Participation in Linderud neighbourhood and community garden in Oslo is mostly motivated by social aspects and by the desire to grow organic food.
 • Foretaksøkonomiske konsekvenser av forslag til endringer i gjødselregelverk. Disaggregerte analyser basert på data fra Driftsgranskinger i jord- og skogbruk 

  Halland, Anders; Bjugan, Mathias; Dombu, Siri Voll; Haukås, Torbjørn; Bonesmo, Helge (NIBIO-rapport;8(47) 2022, Research report, 2022-03)
  Landbruks- og matdepartementet har i supplerende tildelingsbrev av 11. oktober 2021 bedt om at det utredes foretaksøkonomiske konsekvenser av tilpasninger til forslag til nye grenseverdier for tilført fosfor fra all gjødsel ...
 • Økt matproduksjon i Europa kan forringe naturmangfoldet i jordbrukslandskapet 

  Fjellstad, Wendy Jane; Eiter, Sebastian (NIBIO-pop;8(6) 2022, Journal article, 2022-03)
  Karplanter, meitemark, edderkopper og ville bier ble registrert på økologisk og konvensjonelt drevne gårdsbruk i Nord-Østerdalen og i ni andre regioner i Europa. Semi-naturlige områder som kantsoner, skogholt og små ...
 • Mer norsk frukt og grønt i offentlig sektor 

  Dombu, Siri Voll; Johnsen, Hanne Margrete; Kårstad, Signe; Pettersen, Ivar (NIBIO-rapport;8(34) 2022, Research report, 2022-03)
  Andelen norsk frukt og grønt i offentlige anskaffelser kan økes. Ifølge vårt anslag er norskandelen av frukt og grønt i offentlige innkjøp på ca. 20 prosent, og vi anslår at norskandelen i offentlig sektor er lavere enn ...
 • Evaluering av reintallsreduksjonsprosessen 

  Hansen, Inger; Kårstad, Signe; Rustad, Lars Johan; Haugen, Finn-Arne (NIBIO-rapport;7(188) 2021, Research report, 2021-12)
  NIBIO har evaluert reintallsreduksjonsprosessen (2011-2021) i Finnmark, med fastsetting av øvre reintall i bruksreglene og forholdsmessig (prosentvis lik) reduksjon for siidaer som ikke klarte å gjennomføre reduksjonsplanen. ...
 • Pollinatorer i jordbrukslandskapet 

  Fjellstad, Wendy Jane; Dramstad, Wenche; Pedersen, Christian (NIBIO-pop;8(5) 2022, Journal article, 2022-02)
 • Økonomien i jordbruket i Agder-fylka og Rogaland 2020. Trendar og utvikling 2011-2020 Tabellsamling 2016-2020 

  Berger, Marius (NIBIO-rapport;8(31) 2022, Research report, 2022-02)
  Rapporten viser ei oversikt over utviklinga i jordbruket dei siste 10 åra i Rogaland og Agder. Driftsgranskingane i jord- og skogbruk er ei årleg rekneskapsundersøking blant tilfeldig utvalde gardsbruk frå heile landet. I ...
 • Utredning av avlingssviktordningen 

  Rustad, Lars Johan; Bakken, Anne Kjersti; Lågbu, Roar; Höglind, Mats; Steinshamn, Håvard; Svendgård-Stokke, Siri (NIBIO-rapport;7(180) 2021, Research report, 2021-12)
  Denne rapporten er en del av kunnskapsgrunnlaget ved fastsetting av tilskudd ved avlingssvikt i eng. Registrerte engavlinger har vært stabile etter 2014, med unntak for tørkeåret 2018. Kommuneinndelingen er endret i deler ...
 • Hvilket jordbrukslandskap foretrekkes i kornområdene på Østlandet? 

  Stokstad, Grete; Dramstad, Wenche; Krøgli, Svein Olav (NIBIO-pop;8(1) 2022, Journal article, 2022-02)
  Vi har undersøkt allmenhetens preferanser for landskapselementer i det storskala jordbrukslandskapet på Østlandet. Preferanseverdiene var høyere der hvor landskapselementer visuelt deler opp ensartede jordstykker i mindre ...

View more