Nye registreringer

 • Governing dual objectives within single policy mixes: an empirical analysis of large carnivore policies in six European countries 

  de BOON, Auvikki; Sandström, Camilla; Arbieu, Ugo; Hansen, Inger; Lehnen, Lisa; Marino, Agnese; Pohja-Mykrä, Mari; Risvoll, Camilla; Strand, Geir-Harald; Rønningen, Katrina (Peer reviewed; Journal article, 2020-11-03)
  Policy mixes (i.e. the total structure of policy processes, strategies, and instruments) are complex constructs that can quickly become incoherent, inconsistent, and incomprehensive. This is amplified when the policy mix ...
 • Økonomien i landbruket i Økonomien i landbruket i Trøndelag 2019 Utviklingstrekk 2010-2019 Tabellsamling 2015-2019 

  Rye, Siv Karin Paulsen; Hjelt, Anna Landrø; Jenssen, Elisabeth; Vasseljen, Jostein (NIBIO-rapport;7(11) 2021, Research report, 2021-01)
  Rapporten viser det økonomiske resultatet for gårdsbruk i Trøndelag i 2019, og utviklingen i sentrale økonomiske nøkkeltall fra 2010 til 2019. For skogbruket viser rapporten resultater for et større geografisk område der ...
 • Driftsgranskingar i jord‐ og skogbruk - Rekneskapsresultat 2019 Account results in agriculture and forestry 2019 

  Kristiansen, Berit (NIBIO Bok 6(5) 2019, Research report, 2020)
  Driftsgranskingane skal vise årlege resultat og meir langsiktige utviklingslinjer for økonomien i jordbruket. Undersøkinga er avgrensa til gardsbruk der inntekta frå jordbruk utgjer ein viktig del av den samla inntekta til ...
 • Beitebruk for å sikre naturverdier i ulvesonen i Oslo, Akershus og Østfold 

  Fjellstad, Wendy Jane; Mathiesen, Henrik Forsberg; Krøgli, Svein Olav; Dramstad, Wenche (NIBIO-rapport;6/175, Research report, 2020-12)
  Denne rapporten beskriver forekomst og utvikling av innmarksbeite, beitedyr og beite i ulvesonen i Oslo, Akershus og Østfold og analyserer sammenhenger mellom beite og naturverdier. Rapporten er utarbeidet på oppdrag av ...
 • Landskapsovervåking. Tabellsamling for Trøndelag 2010 

  Stokstad, Grete (NIBIO-rapport;6(181) 2020, Research report, 2020-12)
  Rapporten dokumenterer innsamlede data fra overvåkingsprogrammet 3Q for Trøndelag. Det er samlet inn data om jordbruksareal i drift, og hvilke arealtyper som ligger rundt jordbruksarealet i en 100 meter bred buffersone. ...
 • Landskapsovervåking. Tabellsamling for Agder 2010 

  Stokstad, Grete (NIBIO-rapport;6(182) 2020, Research report, 2020-12)
  Rapporten dokumenterer innsamlede data fra overvåkingsprogrammet 3Q for Agder. Det er samlet inn data om jordbruksareal i drift, og hvilke arealtyper som ligger rundt jordbruksarealet i en 100 meter bred buffersone. Rapporten ...
 • Matjord som levende kulturminne 

  Eiter, Sebastian; Potthoff, Kerstin; Cannell, Rebecca J S (NIBIO-pop;6(47) 2020, Journal article, 2020-12)
  Noe av Norges mest produktive matjord er del av en levende kulturarv. Jordas kvalitet er et resultat av kontinuerlig jordforbedring gjennom mange hundre år.
 • The combined effects of centralization and carnivore management on sheep farmers and sheep farming in Norway 

  Strand, Geir-Harald (Peer reviewed; Journal article, 2020-09-12)
  Sheep farmers in areas with large carnivores experience economic loss, psychological stress, and perceived alienation from political processes. This can result in decisions that differ from those made by farmers in areas ...
 • Plantesamfunn i beitemarker og brakklagte enger - observerte endringer over 10 år og betydningen for pollinerende insekter 

  Pedersen, Christian; Kapfer, Jutta; Sickel, Hanne (NIBIO-rapport;6(173) 2020, Research report, 2020-12)
  I denne rapporten presenteres resultater fra den systematiske overvåkingen av karplanter som er en del av det nasjonale programmet «Tilstandsovervåking og resultatkontroll i jordbrukets kulturlandskap» (3Q). Vi identifiserte ...
 • Landbrukets kompetansebehov og utdanninger 

  Prestvik, Anne; Ystad, Eystein; Pettersen, Ivar; Helgesen, Hilde; Romsaas, Ingrid (NIBIO-rapport;6(171) 2020, Research report, 2020-12)
  Denne rapporten gjør en gjennomgang av kompetansebehovet i landbrukets verdikjeder, inkludert matindustrien. Det er også en oversikt og gjennomgang av utdanningstilbudene, fra videregående til universitet, som er rettet ...
 • Arbeidskraftens tilknytningsformer i matindustrien; bruk av innleie og underentrepriser vurdert ut fra regnskapsdata 

  Pettersen, Ivar; Romsaas, Ingrid (NIBIO-rapport;5(159) 2019, Research report, 2019-12)
  The prevailing understanding on the use of temporary work contracts is that the situation is stable, that the great majority of employees work on long-term contracts. Extensive use of rented labour and irregular work ...
 • Vurdering av FKT-ordningen 

  Hansen, Inger; Strand, Geir-Harald; Krange, Olve; Mattisson, Jenny; Støen, Ole-Gunnar; Kårstad, Signe; Eilertsen, Svein; Winje, Erlend; Austmo, Lars Bendik; Skogen, Ketil; Lindhjem, Henrik (NIBIO-rapport;6(130) 2020, Research report, 2020-12)
  Denne rapporten gir en vurdering av hvorvidt praktiseringen av Forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak (FKT-forskriften) har god måloppnåelse, om den kan realiseres på en ...
 • Handbok for driftsplanlegging 2020/2021 

  Hovland, Ivar (NIBIO-bok;6(3) 2020, Research report, 2020-12)
 • Lamb performance on island pastures in Northern Norway 

  Lind, Vibeke; Holand, Øystein; Haugen, Finn-Arne; Steinheim, Geir (Peer reviewed; Journal article, 2020-07-14)
  The Norwegian sheep industry is based on utilization of “free” rangeland pasture resources. Use of mountain pastures is dominating, with about two million sheep grazing these pastures during summer. Regional challenges ...
 • Bevaring og bruk av plantegenetiske ressurser - Handlingsplan for nytteplanter 2021-2025 

  Sæther, Nina Alvilde Hovden (NIBIO-rapport;6(152) 2020, Research report, 2020-11)
  Handlingsplanen er et styringsverktøy for arbeidet med de bevaringsverdige plantegenetiske ressursene i Norge. Handlingsplanen gir en kortfattet oversikt over motivasjon og status for arbeidet, og definerer mål og tiltak ...
 • Handlingsplan for bevaringsverdige husdyrraser i Norge 2021-2025 

  Holene, Anna Caroline; Sæther, Nina Alvilde Hovden (NIBIO-rapport;6(143) 2020, Research report, 2020-11)
  Handlingsplan for bevaringsverdige husdyrraser i Norge 2021-2025, er et styringsverktøy som gir en oversikt over motivasjon og status for arbeidet med disse ressursene, og definerer mål og tiltak innen viktige satsingsområder ...
 • Handlingsplan for bevaring og bærekraftig bruk av skogtregenetiske ressurser i Norge 2021-2025 

  Fjellstad, Kjersti Bakkebø; Sæther, Nina Alvilde Hovden (NIBIO-rapport;6(140) 2020, Research report, 2020-11)
  Handlingsplan for bevaring og bærekraftig bruk av skogtregenetiske ressurser i Norge 2021-2025, er et styringsverktøy som gir en oversikt over motivasjon og status for arbeidet med disse ressursene, og definerer mål og ...
 • Landskapsovervåking. Tabellsamling for Norge 

  Stokstad, Grete (NIBIO rapport;6(142) 2020, Research report, 2020-11)
  Rapporten dokumenterer innsamlede data fra overvåkingsprogrammet 3Q for Norge. Det er samlet inn data om jordbruksareal i drift, og hvilke arealtyper som ligger rundt jordbruksarealet i en 100 meter bred buffersone. Rapporten ...
 • Resirkulering av gjødselvann i veksthus. Investeringskostnader og lønnsomhet 

  Haukås, Torbjørn; Knutsen, Heidi (NIBIO-rapport;6(134) 2020, Research report, 2020-11)
  Fylkesmennene i Rogaland og Vestfold-Telemark har gått sammen med gartnerlagene om et prosjekt for å se på tiltak mot avrenning av næringsstoff fra veksthus. I prosjektet er ulike investeringsbehov og driftskostnader for ...
 • Datakilder og metoder for analyse og illustrasjon av arealfragmentering i jordbruket 

  Stokstad, Grete; Heggem, Eva Solbjørg Flo; Krøgli, Svein Olav (NIBIO-rapport;6(125) 2020, Research report, 2020-10)
  Denne rapporten oppsummerer arbeidet i Landfrag arbeidspakke 1, «Arealstruktur og avstander». Den dokumenterer hvordan vi har etablert datasettene med veinettverk, jordteiger og driftssentre for bruk i modelleringsarbeid ...

Vis flere