Recent Submissions

 • Økt kunnskap om karbonlagring og klimatilpasning i byggesonen: Nye temakart for arealplanlegging i Oslo kommune 

  Mathiesen, Henrik Forsberg; Bjørkelo, Knut; Aune-Lundberg, Linda; Borch, Hans Olaf; Borchsenius, Bjørn; Dramstad, Wenche; Frydenlund, Jostein; Hanslin, Hans Martin; Hobrak, Katharina Therese; Mohr, Christian Wilhelm; Mæhlum, Trond; Pedersen, Christian; Søgaard, Gunnhild (NIBIO-rapport;8(71) 2022, Research report, 2022-06)
  The municipality of Oslo have assigned NIBIO for the provision of a series of thematic maps on climate gas emissions and climate adaption capabilities from land cover and land use in conjunction with land use planning. ...
 • Klimagassutslepp frå jordbruket i Vestland - Status og potensiale for reduksjon 

  Rivedal, Synnøve; Åby, Bente Aspeholen; Bjugan, Mathias; Knutsen, Heidi (NIBIO-rapport;8(94) 2022, Research report, 2022-06)
  Status for klimagassutslepp frå jordbruket i Vestland er kartlagt, og potensial for utsleppsreduksjon ved ulike tiltak som kjem inn under satsingsområde 2 og 5 i landbrukets klimaplan er estimert. Utvida samandrag finn ein ...
 • Diversity patterns in high-latitude grasslands 

  Kapfer, Jutta; Dramstad, Wenche; Pedersen, Christian; Sickel, Hanne; Heegaard, Einar (Peer reviewed; Journal article, 2022-02-17)
  Aim Grasslands of varying land-use intensity and history were studied to describe and test species richness and compositional patterns and their relationships with the physical environment, land cover of the surrounding ...
 • Bruk av biokull til grønne tak 

  Rivier, Pierre-Adrien; Hanslin, Hans Martin; Joner, Erik (NIBIO-pop;8(20) 2022, Journal article, 2022-06)
  Grønne tak tas i bruk i økende grad for å møte utfordringene med ekstrem nedbør og håndtering av overvann i byer og tettsteder. Biokull er et kortreist og karbonnegativt materiale som kan brukes som en komponent i jord til ...
 • E16 Bjørum-Skaret – Vannkjemiske og biologiske undersøkelser gjennom anleggsfasen 2021 

  Skrutvold, Johanna; Roseth, Roger; Hereid, Silje; Engh, Anne; Fossøy, Frode; Majaneva, Markus (NIBIO-rapport;8(33) 2022, Research report, 2022-06)
  NIBIO har på oppdrag fra Statens Vegvesen overvåket vannkvalitet og biologi i vassdrag tilknyttet vegprosjektet E16 Bjørum-Skaret. Automatiske målinger har dokumentert flere episoder med forhøyet turbiditet i perioder med ...
 • Nøkkeltall 2021 fra Norsk genressurssenter 

  Sæther, Nina Alvilde Hovden; Holene, Anna Caroline; Fjellstad, Kjersti Bakkebø; Nilsen, Linn Borgen; Frøiland, Christopher (NIBIO-rapport;8(93) 2022, Research report, 2022-05)
  Rapporten gir oversikt over status for bevaringsverdige husdyr, skogtrær og kulturplanter i Norge for 2021. Sentrale begreper i genressursarbeidet for husdyr, planter og skogtrær er definert og forklart.
 • Veikantene – levested for mange plantearter og pollinerende insekter. 

  Pedersen, Christian; Dramstad, Wenche (NIBIO-pop;8(19) 2022, Journal article, 2022-06)
  Veikanter blir ofte oversett og undervurdert som biologisk viktige områder. Men selv om de er smale er de mange, lange og finnes på kryss og tvers over store deler av landet. Derved utgjør de samlet et stort areal. Vi har ...
 • Om å konkurrere med formuende samvirke på like vilkår Mulige og umulige problemstillinger bak konkurransetiltakene i markedsordningen for melk 

  Dombu, Siri Voll; Pettersen, Ivar (NIBIO-rapport;8(81) 2022, Research report, 2022-05)
  Denne utredningen forsøker å avdekke hvilke samfunnsøkonomiske hensyn som kan begrunne de såkalte konkurransetiltakene innenfor markedsordningen for melk. Bak tiltakene ligger en klar ambisjon med solid forankring i ...
 • Verdiklasser for jordbruksareal - Verdiklasser basert på jordsmonnkart langs aksen E39 Bokn-Hope 

  Lågbu, Roar; Mjaavatten, Elling; Stav, Helene; Svendgård-Stokke, Siri (NIBIO-rapport;8(84) 2022, Research report, 2022-05)
  Rapporten beskriver resultatet av jordsmonnkartleggingen som er utført for utvalgte jordbruksområder i kommunene Bokn, Tysvær og Sveio. Resultatene fra denne kartleggingen er brukt for å framskaffe kartlaget Verdiklasser ...
 • Vegetasjon og beite på Engeløya. Rapport fra vegetasjonskartlegging i Steigen kommune. 

  Haugen, Finn-Arne; Angeloff, Michael (NIBIO-rapport;8(73) 2022, Research report, 2022-05)
  Norsk institutt for bioøkonomi har i 2021 kartlagt vegetasjonen på Engeløya i Steigen kommune, til sammen 70 km². Kartlegginga er gjort etter instruks for kartlegging i målestokk 1:20 000–50 000 (VK25). Det er produsert ...
 • Aerob rankekompostering av ulike avfallsstrømmer ved Maaruds fabrikk ved Disenå 2020 og 2021 

  Bergersen, Ove; Ødegaard, Elling (NIBIO-rapport;8(79) 2022, Research report, 2022-05)
  Maarud fabrikker på Disenå ønsket å finne en god løsning på hvordan man kunne sirkulere ulike nærings avfall strømmer fra fabrikken. Komposteringsløsning ble valgt siden avfallet, som ikke er av animalsk opprinnelse, egner ...
 • Modellering av temperaturutvikling i store kompostranker før og etter vending hos Maarud 2022 – Delrapport 2 

  Bergersen, Ove; Ødegaard, Elling (NIBIO-rapport;8(69) 2022, Research report, 2022-05)
  Det ble lagt opp en testranke med 22 temperatursensorer for å måle og modellere temperaturutviklingen i kompostrankene hos Maarud. Hygieniserings tiden som krever temperaturer over 55°C i ranken er forventet å være 45-50 ...
 • Vegetasjon og beite i Lordalen. Rapport fra vegetasjonskartlegging i Lesja kommune. 

  Stenbrenden, Magnus; Angeloff, Michael; Rekdal, Yngve (NIBIO-rapport;8(72) 2022, Research report, 2022-05)
  Norsk institutt for bioøkonomi utførte somrene 2019, 2020 og 2021 vegetasjonskartlegging i Lordalen i Lesja kommune. I denne rapporten sammenstilles resultatene fra dette arbeidet som omfatter 205 km². Kartlegginga er gjort ...
 • Veterinærkostnader i forskjellige landsdeler. Belyst med data fra Driftsgranskinger i jord- og skogbruk 2012 til 2019 

  Halland, Anders; Øvren, Eva; Kirsanova, Elena (NIBIO-rapport;8(76) 2022, Research report, 2022-05)
  Det er innhentet og systematisert data som gjør det mulig å vurdere graden av variasjon i veterinærutgifter blant et geografisk spredt utvalg av husdyrprodusenter. Det er tatt utgangspunkt i data fra Driftsgranskingene i ...
 • Hva er gode landskap for pollinerende insekter? 

  Kapfer, Jutta; Pedersen, Christian; Sickel, Hanne; Stokstad, Grete; Dramstad, Wenche (NIBIO-rapport;8(65) 2022, Research report, 2022-04)
  Pollinerende insekter er i tilbakegang over store deler av verden. Denne globale nedgangen forventes å ha uheldige konsekvenser for biomangfold, økosystemtjenester og matproduksjon i fremtiden. Norge har utarbeidet en ...
 • The Norwegian Soil Information System. Data capture, Data management, Data processing and Dissemination 

  Svendgård-Stokke, Siri; Cannell, Rebecca J S (NIBIO-rapport;8(67) 2022, Research report, 2022-04)
  Dette er en rapport som beskriver det norske jordkartleggingsprogrammet. Kjennskap til det norske programmet og de erfaringer som er gjort for bruk av WRB (2014) vil sannsynligvis være nyttig for det latviske arbeidet i ...
 • Verdiskaping og sysselsetting i landbruk og landbruksbasert industri i Møre og Romsdal 

  Knutsen, Heidi; Rye, Siv Karin Paulsen; Lund, Per Olav; Malasevska, Iveta (NIBIO-rapport;8(64) 2022, Research report, 2022-04)
  I 2007 vart det første gang utført verdiskapingsberekningar for jordbruket i Møre og Romsdal basert på tal for 2005, og i 2012 vart det gjennomført oppdaterte berekningar basert på tal frå 2010. I denne rapporten er ...
 • Can Action Days in a community garden contribute to social integration and cohesion? 

  Firmbach, Paula; Burckhardt, Hanna; Dermitzel, Daniel; Fjellstad, Wendy Jane; Eiter, Sebastian (NIBIO-pop;8(13) 2022, Journal article, 2022-03)
  The Prinzessinnengarten community garden uses Cultural and Culinary Action Days to invite diverse participants to come together to grow food, learn about sustainable urban agriculture and participate in other cultural and ...
 • Ekspropriasjonsrettslig erstatning for tap av rett til å drive pelsdyroppdrett - Forslag til beregning av bruksverdi og økonomisk tap 

  Pettersen, Ivar; Dombu, Siri Voll (NIBIO-rapport;7(99) 2021, Research report, 2021-12)
  Rapporten presenterer et forslag til utmåling av erstatning som følge av forbud mot pelsdyroppdrett basert på ekspropriasjonsrettslig praksis.
 • Jordbærdyrking i tunnel- Produsentenes muligheter og utfordringer 

  Prestvik, Anne; Kårstad, Signe; Milford, Anna Birgitte (NIBIO-rapport;8(53) 2022, Research report, 2022-03)
  De siste tjue årene (1999-2020) har antall jordbærdyrkere i Norge gått ned med 77 prosent. Arealet som brukes til jordbærdyrking er i samme periode redusert med 25 prosent. Utviklingen viser også at andelen små dyrkere ...

View more