Nye registreringer

 • Økonomien i jordbruket på Østlandet i 2020 

  Svennerud, Mads; Øvren, Eva (NIBIO-rapport;8(112) 2022, Research report, 2022-08)
  Rapporten tar for seg utviklingen i økonomien i jordbruket på Østlandet for perioden 2011-2020. Det presenteres nøkkeltall for Østlandet som helhet, for flatbygder kontra andre bygder, for ulike driftsformer og for de ...
 • Large herbivores facilitate the persistence of rare taxa under tundra warming 

  Post, Eric; Pedersen, Christian; Watts, David A. (Peer reviewed; Journal article, 2022-01-25)
  Ecological rarity, characterized by low abundance or limited distribution, is typical of most species, yet our understanding of what factors contribute to the persistence of rare species remains limited. Consequently, ...
 • Lønner det seg å drenere? 

  Berger, Marius; Haukås, Torbjørn (NIBIO-rapport;8(103) 2022, Research report, 2022-07)
  I prosjektet Optikorn ble det i 2020 foretatt en spørreundersøkelse blant kornbønder som hadde foretatt drenering i perioden 2013 til 2017, etter at dreneringstilskudd ble gjeninnført. Målet med undersøkelsen var å kartlegge ...
 • Kulturminner i jordbrukslandskapet Askeladden-objekter og SEFRAK-bygninger vurdert på flyfoto 

  Wallin, Hanne Gro; Stensgaard, Kari; Stokstad, Grete (NIBIO-rapport;8(104) 2022, Research report, 2022-12)
  Rapporten undersøker status for Askeladden-lokaliteter og SEFRAK-bygninger på et utvalg av tilfeldige flater spredt i jordbrukslandskapet i Norge. Flatene er 1 km² store. Observasjonene er gjort fra flyfoto med ...
 • Effekter av vegbelysning på insekter og deres leveområder langs europa-, riks- og fylkesvegene 

  Bayr, Ulrike; Johansen, Nina S (NIBIO-rapport;8(105) 2022, Research report, 2022-07)
  I samarbeid med Statens vegvesen har NIBIO sammenstilt kunnskap og aktuell forskningslitteratur om effektene kunstig belysning langs vegene har på insekter og deres leveområder. Ved hjelp av geografiske analyser har vi ...
 • Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert industri i Vestland Oppdaterte berekningar basert på tal frå 2020 

  Knutsen, Heidi; Rye, Siv Karin Paulsen; Jenssen, Elisabeth; Lund, Per Olav; Lerfald, Merethe; Bern, Aleksander (NIBIO-rapport;8(102) 2022, Research report, 2022-06)
  Landbruk og landbruksbasert verksemd er viktig for sysselsetting og verdiskaping i mange kommunar i Vestland. I dette prosjektet er verdiskaping og sysselsetting i jordbruk, skogbruk, landbruksbasert tilleggsnæring og ...
 • Kartlegging og formidling av blå og grønne verdier 

  Mathiesen, Henrik Forsberg; Bjørkelo, Knut; Aune-Lundberg, Linda; Borch, Håkon; Borchsenius, Bjørn; Dramstad, Wenche; Frydenlund, Jostein; Hanslin, Hans Martin; Hobrak, Katharina Therese; Mohr, Christian Wilhelm; Mæhlum, Trond; Pedersen, Christian; Søgaard, Gunnhild (NIBIO Rapport;, Research report, 2022-06)
  The municipalities of Tønsberg and Drammen have assigned NIBIO for the provision of a series of thematic maps on climate gas emissions and climate adaption capabilities from land cover and land use in conjunction with land ...
 • Økt kunnskap om karbonlagring og klimatilpasning i byggesonen: Nye temakart for arealplanlegging i Oslo kommune 

  Mathiesen, Henrik Forsberg; Bjørkelo, Knut; Aune-Lundberg, Linda; Borch, Hans Olaf; Borchsenius, Bjørn; Dramstad, Wenche; Frydenlund, Jostein; Hanslin, Hans Martin; Hobrak, Katharina Therese; Mohr, Christian Wilhelm; Mæhlum, Trond; Pedersen, Christian; Søgaard, Gunnhild (NIBIO-rapport;8(71) 2022, Research report, 2022-06)
  The municipality of Oslo have assigned NIBIO for the provision of a series of thematic maps on climate gas emissions and climate adaption capabilities from land cover and land use in conjunction with land use planning. ...
 • Klimagassutslepp frå jordbruket i Vestland - Status og potensiale for reduksjon 

  Rivedal, Synnøve; Åby, Bente Aspeholen; Bjugan, Mathias; Knutsen, Heidi (NIBIO-rapport;8(94) 2022, Research report, 2022-06)
  Status for klimagassutslepp frå jordbruket i Vestland er kartlagt, og potensial for utsleppsreduksjon ved ulike tiltak som kjem inn under satsingsområde 2 og 5 i landbrukets klimaplan er estimert. Utvida samandrag finn ein ...
 • Diversity patterns in high-latitude grasslands 

  Kapfer, Jutta; Dramstad, Wenche; Pedersen, Christian; Sickel, Hanne; Heegaard, Einar (Peer reviewed; Journal article, 2022-02-17)
  Aim Grasslands of varying land-use intensity and history were studied to describe and test species richness and compositional patterns and their relationships with the physical environment, land cover of the surrounding ...
 • Bruk av biokull til grønne tak 

  Rivier, Pierre-Adrien; Hanslin, Hans Martin; Joner, Erik (NIBIO-pop;8(20) 2022, Journal article, 2022-06)
  Grønne tak tas i bruk i økende grad for å møte utfordringene med ekstrem nedbør og håndtering av overvann i byer og tettsteder. Biokull er et kortreist og karbonnegativt materiale som kan brukes som en komponent i jord til ...
 • E16 Bjørum-Skaret – Vannkjemiske og biologiske undersøkelser gjennom anleggsfasen 2021 

  Skrutvold, Johanna; Roseth, Roger; Hereid, Silje; Engh, Anne; Fossøy, Frode; Majaneva, Markus (NIBIO-rapport;8(33) 2022, Research report, 2022-06)
  NIBIO har på oppdrag fra Statens Vegvesen overvåket vannkvalitet og biologi i vassdrag tilknyttet vegprosjektet E16 Bjørum-Skaret. Automatiske målinger har dokumentert flere episoder med forhøyet turbiditet i perioder med ...
 • Nøkkeltall 2021 fra Norsk genressurssenter 

  Sæther, Nina Alvilde Hovden; Holene, Anna Caroline; Fjellstad, Kjersti Bakkebø; Nilsen, Linn Borgen; Frøiland, Christopher (NIBIO-rapport;8(93) 2022, Research report, 2022-05)
  Rapporten gir oversikt over status for bevaringsverdige husdyr, skogtrær og kulturplanter i Norge for 2021. Sentrale begreper i genressursarbeidet for husdyr, planter og skogtrær er definert og forklart.
 • Veikantene – levested for mange plantearter og pollinerende insekter. 

  Pedersen, Christian; Dramstad, Wenche (NIBIO-pop;8(19) 2022, Journal article, 2022-06)
  Veikanter blir ofte oversett og undervurdert som biologisk viktige områder. Men selv om de er smale er de mange, lange og finnes på kryss og tvers over store deler av landet. Derved utgjør de samlet et stort areal. Vi har ...
 • Om å konkurrere med formuende samvirke på like vilkår Mulige og umulige problemstillinger bak konkurransetiltakene i markedsordningen for melk 

  Dombu, Siri Voll; Pettersen, Ivar (NIBIO-rapport;8(81) 2022, Research report, 2022-05)
  Denne utredningen forsøker å avdekke hvilke samfunnsøkonomiske hensyn som kan begrunne de såkalte konkurransetiltakene innenfor markedsordningen for melk. Bak tiltakene ligger en klar ambisjon med solid forankring i ...
 • Verdiklasser for jordbruksareal - Verdiklasser basert på jordsmonnkart langs aksen E39 Bokn-Hope 

  Lågbu, Roar; Mjaavatten, Elling; Stav, Helene; Svendgård-Stokke, Siri (NIBIO-rapport;8(84) 2022, Research report, 2022-05)
  Rapporten beskriver resultatet av jordsmonnkartleggingen som er utført for utvalgte jordbruksområder i kommunene Bokn, Tysvær og Sveio. Resultatene fra denne kartleggingen er brukt for å framskaffe kartlaget Verdiklasser ...
 • Vegetasjon og beite på Engeløya. Rapport fra vegetasjonskartlegging i Steigen kommune. 

  Haugen, Finn-Arne; Angeloff, Michael (NIBIO-rapport;8(73) 2022, Research report, 2022-05)
  Norsk institutt for bioøkonomi har i 2021 kartlagt vegetasjonen på Engeløya i Steigen kommune, til sammen 70 km². Kartlegginga er gjort etter instruks for kartlegging i målestokk 1:20 000–50 000 (VK25). Det er produsert ...
 • Aerob rankekompostering av ulike avfallsstrømmer ved Maaruds fabrikk ved Disenå 2020 og 2021 

  Bergersen, Ove; Ødegaard, Elling (NIBIO-rapport;8(79) 2022, Research report, 2022-05)
  Maarud fabrikker på Disenå ønsket å finne en god løsning på hvordan man kunne sirkulere ulike nærings avfall strømmer fra fabrikken. Komposteringsløsning ble valgt siden avfallet, som ikke er av animalsk opprinnelse, egner ...
 • Modellering av temperaturutvikling i store kompostranker før og etter vending hos Maarud 2022 – Delrapport 2 

  Bergersen, Ove; Ødegaard, Elling (NIBIO-rapport;8(69) 2022, Research report, 2022-05)
  Det ble lagt opp en testranke med 22 temperatursensorer for å måle og modellere temperaturutviklingen i kompostrankene hos Maarud. Hygieniserings tiden som krever temperaturer over 55°C i ranken er forventet å være 45-50 ...
 • Vegetasjon og beite i Lordalen. Rapport fra vegetasjonskartlegging i Lesja kommune. 

  Stenbrenden, Magnus; Angeloff, Michael; Rekdal, Yngve (NIBIO-rapport;8(72) 2022, Research report, 2022-05)
  Norsk institutt for bioøkonomi utførte somrene 2019, 2020 og 2021 vegetasjonskartlegging i Lordalen i Lesja kommune. I denne rapporten sammenstilles resultatene fra dette arbeidet som omfatter 205 km². Kartlegginga er gjort ...

Vis flere