Recent Submissions

 • Vegetasjon og utmarksbeite i området Hitterdal – Valset – Harsjøen. Rapport frå vegetasjonskartlegging i Røros kommune. 

  Rekdal, Yngve (NIBIO-rapport;7(54) 2021, Research report, 2021-04)
  Norsk institutt for bioøkonomi utførte sommaren 2020 vegetasjonskartlegging av eit areal på 66 km2 på sørsida av Aursunden i Røros kommune. Kartlegginga er gjort etter instruks for kartlegging i målestokk 1:20 000 - 50 000 ...
 • Mat, matindustri og verdikjeder 2020. Status og utvikling i norsk matindustri og verdikjeder for matvarer 

  Pettersen, Ivar; Kårstad, Signe (NIBIO-rapport;7(67) 2021, Research report, 2021-03)
  The Norwegian food industry has over the past centuries constituted a growing share of a declining industrial sector in Norway. Seafood processing is a main driver of growth in the sector, although a dominating share of ...
 • Arealrepresentativ overvåking av norske verneområder 

  Strand, Geir-Harald; Bentzen, Frode (NIBIO-rapport;7(62) 2021, Research report, 2021-03)
  Prosjektet «Arealrepresentativ overvåking av norske verneområder» er en forventningsrett og arealrepresentativ undersøkelse av inngrep, drenering, linjeelement, gjengroing og arealendringer i norske verneområder. Metodikken ...
 • Monitoring pinewood nematode - Bursaphelenchus xylophilus IN NORWAY 2019 

  Magnusson, Christer; Hietala, Ari Mikko; Hansen, Per; Heggem, Eva Solbjørg Flo; Rasmussen, Irene; Schaller, Birgit; Tangvik, Marte Persdatter; Hellal, Ben Z (NIBIO-rapport;6(141) 2020, Research report, 2020-12)
  I 2019 års kartlegging av furuvednematoden Bursaphelenchus xylophilus i Norge ble 400 prøver tatt fra hogstavfall og vindfall av Pinus sylvestris L. med angrep av furubukk Monochamus spp. Prøvene ble tatt ut i Akershus, ...
 • Bioøkonomiens geografi og geografiske målkonflikter 

  Krøgli, Svein Olav; Debella-Gilo, Misganu; Dramstad, Wenche (Peer reviewed; Journal article, 2020-09-08)
  The development of a new bioeconomy implies an increased need for renewable biological resources. This means that more of the existing biomass will be har vested and a larger land area is likely to be utilized. While it ...
 • Virkemidler innen landbruksnæringen som kan påvirke automatisk fredete arkeologiske kulturminner: Kartlegging og vurdering 

  Stokstad, Grete; Eiter, Sebastian (NIBIO-rapport;7(26) 2021, Research report, 2021-03)
  I rapporten ser vi på i hvilken grad utvalgte støtteordninger i landbruket kan bidra til aktivitet som utgjør en fare for skade på automatisk fredete arkeologiske kulturminner. Vi ser på regelverk rundt, og omfang av, ...
 • Changes in subarctic vegetation after one century of land use and climate change 

  Kapfer, Jutta; Popova, Ksenia (Peer reviewed; Journal article, 2019-12-27)
  Questions Have species richness and composition in subarctic vegetation changed over the past ca. 90 years? Are compositional shifts linked to changes in land management or climate? Are observed changes associated with ...
 • Økonomien i jordbruket på Vestlandet 2019. Trendar og utvikling 2010-2019 Tabellsamling 2015-2019 

  Halland, Anders; Haukås, Torbjørn (NIIBO-rapport;7(55) 2021, Research report, 2021-03)
  Ei oversikt over utviklinga i landbruket dei siste 10 åra i dei tidlegare Vestlandsfylka Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal vert presentert. Driftsgranskingane i jord- og skogbruk er ei årleg rekneskapsundersøking ...
 • Supplerende utredning til revisjon av gjødselregelverket. 

  Hjelt, Anna Landrø; Dombu, Siri Voll; Pettersen, Ivar; Bjugan, Mathias; Øgaard, Anne Falk; Bechmann, Marianne; Bonesmo, Helge (NIBIO-rapport;7(50) 2021, Research report, 2021-03)
  Denne utredningen omfatter sentrale tema relatert til foreslåtte endringer i gjødselregelverket og oppdaterer og supplerer kunnskapsgrunnlaget for de endringene som foretas. En stor del av utredningen omhandler konsekvenser ...
 • Investeringsbehov innen melkeproduksjon 

  Halland, Anders; Walland, Finn; Rustad, Lars Johan; Haukås, Torbjørn; Hegrenes, Agnar (NIBIO-rapport;7(46) 2021, Research report, 2021-03)
  Formålet med denne rapporten er å beregne investeringsbehovet i melkeproduksjonen som følger av næringens omlegging fra båsfjøs til løsdrift. I 2019 var 60 prosent av besetningene fremdeles i båsfjøs og 37 prosent av melka ...
 • Verdiklasser for jordbruksareal. Verdiklasser basert på jordsmonnkart langs aksene E39 Stord-Os, Ådland-Svegatjørn. 

  Svendgård-Stokke, Siri; Lågbu, Roar; Mjaavatten, Elling (NIBIO-rapport;7(27) 2021, Research report, 2021-03)
  Rapporten beskriver resultatet av jordsmonnkartleggingen som er utført for utvalgte jordbruksområder i kommunene Stord, Tysnes og Bjørnafjorden. Resultatene fra denne kartleggingen er brukt for å framskaffe kartlaget ...
 • Økonomien i jordbruket på Østlandet i 2019 

  Svennerud, Mads; Øvren, Eva (NIBIO-rapport;7(48) 2021, Research report, 2019-03)
  Rapporten tar for seg utviklingen i økonomien i jordbruket på Østlandet for perioden 2010-2019. Det presenteres nøkkeltall for Østlandet som helhet, for flatbygder kontra andre bygder, for ulike driftsformer og for de ...
 • Status for rasene omfattet av «Produksjonstilskudd for bevaringsverdige husdyrraser» 2020 

  Sæther, Nina Alvilde Hovden; Holene, Anna Caroline (NIBIO-rapport;7(42) 2021, Research report, 2021-03)
  Rapporten gir status for husdyrrasene som er med i Produksjonstilskudd for bevaringsverdige husdyrraser. Rapporten trekker fram aktuelle problemstillinger for utviklingen av disse rasene. Alle de aktuelle rasene viser en ...
 • Økonomien i jordbruket i Agder-fylka og Rogaland 2019. Trendar og utvikling 2010-2019 - Tabellsamling 2015-2019 

  Berger, Marius; Knutsen, Heidi (NIBIO-rapport;7(47) 2021, Research report, 2021-03)
  Rapporten viser ei oversikt over utviklinga i landbruket dei siste 10 åra i Rogaland, Vest-Agder og Aust-Agder. Driftsgranskingane i jord- og skogbruk er ei årleg rekneskapsundersøking blant tilfeldig utvalde gardsbruk frå ...
 • Når formene endres og kantsonene forsvinner… 

  Aune-Lundberg, Linda; Dramstad, Wenche (NIBIO-pop;7(1) 2021, Journal article, 2021-02)
  Kantsoner fyller flere funksjoner i jordbrukslandskapet. De er viktige for vår opplevelse av landskapet, de er viktige for artsmangfoldet og de har betydning for jordbruksdrifta. Men når utformingen av jordbruksarealene ...
 • Indikator for nedbygging av dyrka jord 

  Fadnes, Kjetil Damsberg (NIBIO-rapport;6(123) 2020, Research report, 2020-12)
  Gjennom tildelingsbrev frå LMD har NIBIO fått i oppdrag å utvikle rapporteringssystem for jordvernpolitikken. Som ledd i dette har vi undersøkt korleis ein kan koble ferske kartdata for bygningar og vegar mot AR5 for å gje ...
 • Land-use dominates climate controls on nitrogen and phosphorus export from managed and natural Nordic headwater catchments 

  de Wit, Heleen A; Lepistö, Ahti; Marttila, Hannu; Wenng, Hannah; Bechmann, Marianne; Blicher-Mathiesen, Gitte; Eklöf, Karin; Futter, Martyn N.; Kortelainen, Pirkko; Kronvang, Brian; Kyllmar, Katarina; Rakovic, Jelena (Peer reviewed; Journal article, 2020-10)
  Agricultural, forestry‐impacted and natural catchments are all vectors of nutrient loading in the Nordic countries. Here, we present concentrations and fluxes of total nitrogen (totN) and phosphorus (totP) from 69 Nordic ...
 • Variability in greenhouse gas emission intensity of semi-intensive suckler cow beef production systems 

  Samsonstuen, Stine; Åby, Bente Aspeholen; Crosson, Paul; Beauchemin, Karen A.; Wetlesen, Marit Smith; Bonesmo, Helge; Aass, Laila (Peer reviewed; Journal article, 2020-05-20)
  Emission intensities from beef production vary both among production systems (countries) and farms within a country depending upon use of natural resources and management practices. A whole-farm model developed for Norwegian ...
 • The look of agricultural landscapes – How do non-crop landscape elements contribute to visual preferences in a large-scale agricultural landscape? 

  Stokstad, Grete; Krøgli, Svein Olav; Dramstad, Wenche (Peer reviewed; Journal article, 2020-04-27)
  Efficiency in agricultural food production has long been in focus and this has affected the spatial structure of agricultural land use. One outcome has been extensive criticism based on a wide range of negative consequences, ...
 • Assessing the genetic diversity conserved in the Norwegian live poultry genebank 

  Brekke, Cathrine; Groeneveld, Linn Fenne; Meuwissen, Theodorus; Sæther, Nina Alvilde Hovden; Weigend, Steffen; Berg, Peer (Peer reviewed; Journal article, 2020-02-28)
  The aim of this study was to evaluate genetic diversity within and between lines at the Norwegian live poultry gene bank as well as assessing the conservation value in an international context. Eight lines including the ...

View more