Recent Submissions

 • Arealrekneskap i utmark. Utmarksbeite – ressursgrunnlag og beitebruk 

  Rekdal, Yngve; Angeloff, Michael (NIBIO-rapport;7(208) 2021, Research report, 2021-12)
  For prosjektet «Arealrekneskap i utmark» er det i denne rapporten gjeve omtale av ressursgrunnlaget for utmarksbeite og ulike tilhøve kring bruk av beite. Omtalen er knytt til fylke og landet samla, og det er berekna grove ...
 • Five Ways of Characterizing Agricultural Land Use Dynamics and Abandonment from Subsidy Data 

  Dramstad, Wenche; Sang, Neil; Mathiesen, Henrik Forsberg; Bryn, Anders (Peer reviewed; Journal article, 2021-10-26)
  Abandonment of agricultural land is a process described from different regions of many industrialized countries. Given the current focus on land use, land use change and food security, it appears highly relevant to develop ...
 • Driftsgranskingar i jord- og skogbruk. Rekneskapsresultat 2020 

  Rye, Siv Karin Paulsen (NIBIO-bok;7(7) 2021, Research report, 2021-12)
 • Handbok for driftsplanlegging 2021/2022 

  Hovland, Ivar (NIBIO-bok;7(6) 2021, Research report, 2021-12)
 • Hyperspectral and Lidar Data Applied to the Urban Land Cover Machine Learning and Neural-Network-Based Classification: A Review 

  Kuras, Agnieszka Kinga; Brell, Maximilian; Rizzi, Jonathan; Burud, Ingunn (Peer reviewed; Journal article, 2021-08-26)
  Rapid technological advances in airborne hyperspectral and lidar systems paved the way for using machine learning algorithms to map urban environments. Both hyperspectral and lidar systems can discriminate among many ...
 • Undersøkelse om arbeidsforbruket i reindriftsnæringen i Norge 

  Bjugan, Mathias (NIBIO-rapport;7(189) 2021, Research report, 2021-12)
  Hensikten med en ny undersøkelse om arbeidsforbruket i reindriftsnæringen i Norge var å få oppdaterte tall på arbeidsforbruket for driftsåret 2020/2021 (1. april 2020 til 31. mars 2021) og å lage en regresjonsmodell som ...
 • Willingness to pay for urban agriculture in Oslo 

  Gustavsen, Geir Wæhler; Berglann, Helge; Jenssen, Elisabeth; Kårstad, Signe; Rodriguez, Divina Gracia P. (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  Urban agriculture is increasingly recognized as an important sustainable pathway for climate change adaptation and mitigation, for building more resilient cities, and for citizens’ health. Urban agriculture systems appear ...
 • Landskapsovervåking. Tabellsamling for Vestfold og Telemark 2010 

  Stokstad, Grete (NIBIO rapport;6(176) 2020, Research report, 2020-12)
  Rapporten dokumenterer innsamlede data fra overvåkingsprogrammet 3Q for Vestfold og Telemark. Det er samlet inn data om jordbruksareal i drift, og hvilke arealtyper som ligger rundt jordbruksarealet i en 100 meter bred ...
 • Beetles in an urban community garden can indicate global warming 

  Hofmann, Thyra Sophie; Bayramov, Günay; Wagner, Thomas; Karlsson, Anneli; Fjellstad, Wendy Jane; Eiter, Sebastian (NIBIO-pop;7(29) 2021, Journal article, 2021-11)
  Beetles were surveyed using pitfall traps in a community garden in Andernach, Germany. Two years of data revealed a beetle fauna characteristic of sandy, warm and dry habitats. Sporadic findings include species typical for ...
 • Verdiskaping i utmark: Status og muligheter 

  Strand, Geir-Harald; Svensson, Arvid; Rekdal, Yngve; Stokstad, Grete; Mathiesen, Henrik Forsberg; Bryn, Anders (NIBIO-rapport;7(175) 2021, Research report, 2021-11)
  Om lag 5 % av landarealet i Norge er bebygd eller opparbeidet areal. De resterende 95 % er utmark. Fotosyntesebasert verdiskaping i utmark skjer i form av skogbruk, utmarksbeite, reindrift og en rekke former for høstingsbruk. ...
 • Quantification of accuracy in field-based land cover maps: A new method to separate different components 

  Haga, Hannah Emma Emilie Strømsrud; Nilsen, Anne-Barbi; Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter; Bryn, Anders (Peer reviewed; Journal article, 2021-04-02)
  Aim Many thematic land cover maps, such as maps of vegetation types, are based on field inventories. Studies show inconsistencies among field workers in such maps, explained by inter-observer variation in classification ...
 • Jordkartlegging i Malm, Steinkjer kommune 

  Svendgård-Stokke, Siri; Cannell, Rebecca J S; Gangstad, Asbjørn (NIBIO-rapport;7(168) 2021, Research report, 2021-11)
  Rapporten beskriver resultatet av jordsmonnkartleggingen som er utført for et utvalgt område med fulldyrka jord i Malm, Steinkjer kommune.
 • Arealbruksendring til utbygd areal Faktagrunnlag for vurdering av avgift på utslipp fra arealbruksendring – rapporterte utslipp og mulige kartgrunnlag 

  Søgaard, Gunnhild; Mathiesen, Henrik Forsberg; Bjørkelo, Knut; Eriksen, Rune; Hobrak, Katharina Therese; Mohr, Christian Wilhelm; Smith, Aaron (NIBIO-rapport;7(164) 2021, Research report, 2021-10)
  Miljødirektoratet har fått i oppdrag av Klima- og miljødepartementet å utarbeide et faktagrunnlag for vurdering av en avgift på utslipp av klimagasser fra permanente og/eller irreversible endringer av areal, som nedbygging. ...
 • Beitedyras geografi 

  Aune-Lundberg, Linda; Munsterhjelm, Nicolai; Fjellstad, Wendy Jane; Dramstad, Wenche (NIBIO-pop;7(25) 2021, Journal article, 2021-10)
  I perioden 2003–2018 har det kun skjedd mindre endringer i det totale antallet sau og storfe som beiter i norsk utmark. Men når vi ser nærmere på hvor i landet dyrene er, finner vi at det har skjedd store endringer i den ...
 • Herbivory and warming interact in opposing patterns of covariation between arctic shrub species at large and local scales 

  Post, Eric; Cahoon, Sean M. P.; Kerby, Jeffrey T.; Pedersen, Christian; Sullivan, Patrick F. (Peer reviewed; Journal article, 2021-02-09)
  A major challenge in predicting species’ distributional responses to climate change involves resolving interactions between abiotic and biotic factors in structuring ecological communities. This challenge reflects the ...
 • Utsyn over norsk landbruk. Tilstand og utviklingstrekk 2021 

  Knutsen, Heidi (NIBIO-bok;7(4) 2021, Research report, 2021-10)
 • The content and accuracy of the CORINE land cover dataset for Norway 

  Aune-Lundberg, Linda; Strand, Geir-Harald (Peer reviewed; Journal article, 2020-11-20)
  The CORINE Land Cover dataset for Norway for the reference year 2018 (CLC2018) was compared to detailed national land cover and land use data. This allowed us to describe the thematic composition of the CLC-polygons and ...
 • Spatial Big Data. Application examples from NIBIO 

  Rizzi, Jonathan; Debella-Gilo, Misganu; Mathisen, Åsmund Ertshus; Skog, Tor-Einar (NIBIO-rapport;7(156) 2021, Research report, 2021-10)
  Rapporten dokumenterer utvalgte eksempler på bruk av stordata (engelsk: big data) teknologi og metode i NIBIO. Det første eksemplet er knyttet til oppdatering av arealressurskartet AR5, hvor det undersøkes om stordata-tilnærming ...
 • Plantevekst- verdien i grønt. Utviklingsmuligheter og samarbeidsløsninger for planteskolesektoren 

  Kårstad, Signe; Pettersen, Ivar; Ystad, Eystein (NIBIO-rapport;7(159) 2021, Research report, 2021-09)
  Utredningen av utviklingsmuligheter og samarbeidsløsninger for norske planteskoler viser at planteskolene utgjøre en liten hagebruksnæring med stadig færre produsenter. Vi ser også at kundemarkedet til planteskolene i stor ...
 • Markedshager i Norge. Utfordringer og muligheter med småskala grønnsaksproduksjon for direktesalg 

  Milford, Anna Birgitte; Prestvik, Anne; Kårstad, Signe (NIBIO-rapport;7(153) 2021, Research report, 2021-09)
  Både i Norge og i mange andre industrialiserte land har det i de senere år vært økende omfang av markedshagedyrking, som, gitt en vid definisjon, kan beskrives som småskala grønnsaksdyrking for salg direkte til forbruker, ...

View more