Instituttet forsker og leverer kunnskap om mat- og planteproduksjon, miljø, kart, arealbruk, genressurser, skog, foretaks-, nærings- og samfunnsøkonomi. Velkommen til våre nettsider på www.nibio.no.

Sub-communities within this community

 • Andre utgivelser [220]

  Brosjyrer, informasjonshefter og annet trykt materiale som ikke ingår i NIBIOs publikasjonsserier.
 • Budsjettnemnda for jordbruket [96]

  Publikasjoner utgitt av Budsjettnemnda for jordbruket
 • Historiske publikasjoner [5921]

  Publikasjoner fra serier utgitt av NIBIOs foregående institutter, blant annet Skog og landskap, NILF og Bioforsk.

Collections in this community

Recent Submissions

 • Villeple på Jomfruland – en unik populasjon i nasjonal målestokk 

  Fjellstad, Kjersti Bakkebø; Tollefsrud, Mari Mette; Nilsen, Linn Borgen (Journal article, 2022-11)
  Visste du at det finnes en viltvoksende art av eple i Norge? En av landets største populasjoner av villeple finnes på Jomfruland i Kragerø kommune. Villeple hybridiserer lett med hageeple, men på øya Jomfruland er det lite ...
 • FASTVEG: Forsterkning av skogsbilveibæreevne, trinnvis enkel Groundeco-metode 

  Bjerketvedt, Jan (NIBIO Rapport 8(144) 2022;, Research report, 2022-11)
  Hovedmålet er å evaluere en ny, forenklet metode for Groundeco/EcoX-behandling av skogsbilveier for å øke bæreevnen i eksisterende masser. Delmålene er å undersøke effekten av behandlingen på bæreevne, kostnader knyttet ...
 • Benthic Microbial Communities in a Seasonally Ice-Covered Sub-Arctic River (Pasvik River, Norway) Are Shaped by Site-Specific Environmental Conditions 

  Papale, Maria; Rizzo, Carmen; Giannarelli, Stefania; Caruso, Gabriella; Amalfitano, Stefano; Aspholm, Paul Eric; Maimone, Giovanna; Miserocchi, Stefano; Rappazzo, Alessandro Ciro; Lo Giudice, Angelina; Azzaro, Maurizio (Peer reviewed; Journal article, 2022-05-12)
  The Pasvik River experiences chemical, physical, and biological stressors due to the direct discharges of domestic sewage from settlements located within the catchment and runoff from smelter and mine wastes. Sediments, ...
 • Chemical Fruit Profiles of Different Raspberry Cultivars Grown in Specific Norwegian Agroclimatic Conditions 

  Akšić, Milica Fotirić; Nešović, Milica; Ćirić, Ivanka; Tešić, Živoslav; Pezo, Lato; Tosti, Tomislav; Gašić, Uroš; Dojčinović, Biljana; Lončar, Biljana; Meland, Mekjell (Peer reviewed; Journal article, 2022-08-25)
  Raspberries are considered valuable fruits due to their high levels of nutrients and phytochemicals, which have many beneficial effects on humans. As many external factors affect the composition of these fruits (the type ...
 • Registrert nedbygd jordbruksareal. Kartbasert måling basert på registreringar i perioden 2020 - 2021 

  Fadnes, Kjetil Damsberg; Munsterhjelm, Nicolai (NIBIO Rapport 8(142) 2022;, Research report, 2022-11)
  Basert på registreringar i sentrale kartbasar for vegar og bygningar er det gjort målingar for å talfeste nedbygd jordbruksareal. Tidlegare undersøkingar tilseier at 75 % av nedbygginga skuldast vegar og bygningar. Resultata ...
 • Coordination of water policies for quality and quantity: experiences from Nordic and Baltic countries 

  Larsson, Rolf; Belinskij, Antti; Kløve, Bjørn; Meilutyte-Lukauskiene, Diana; Lode, Elve; Skarbøvik, Eva; Akstinas, Vytautas (Peer reviewed; Journal article, 2022-08-19)
  The European Union (EU) Water Framework Directive is of paramount importance for water management. According to the legal text, coordination with other directives like the Floods Directive is imperative and motivated by ...
 • Phosphorus retention and agronomic efficiency of refined manure-based digestate—A review 

  Persson, Tomas; Rueda-Ayala, Victor (Peer reviewed; Journal article, 2022-10-11)
  Digestate, a by-product from anaerobic digestion of organic materials such as animal manure, is considered a suitable plant fertilizer. However, due to its bulkiness and low economic value, it is costly to transport over ...
 • Home Gardening and Food Security Concerns during the COVID-19 Pandemic 

  Turnšek, Maja; Skar, Siv; Piirman, Marit; Thorarinsdottir, Ragnheiður I.; Bavec, Martina; Junge, Ranka (Peer reviewed; Journal article, 2022-08-27)
  At times of crisis, home gardening has often been sought out as a potential solution for threats to food security and as a measure to increase socio-psychological effects, such as public sense of self-efficacy, trust in ...
 • Omgraving av torvjord i Bleikvassli 

  Aandahl, Tor-Jørgen (Jordforsk rapport;21/01, Research report, 2001-01-22)
  Som en del av forskningsprogrammet "A vlingsstabilitet på grasmark i Nord-Norge" ble det i august 2000 gjennomført en undersøkelse av hvilke erfaringer gårdbrukere i Nordland har med dyrkingsmetoden omgraving av torvjord ...
 • Klimatilpasning av potetproduksjonen i Innlandet 

  Molteberg, Eldrid Lein; Vågen, Ingunn Molund; Svendgård-Stokke, Siri; Nordskog, Berit (NIBIO POP 8(28) 2022;, Journal article, 2022-11)
  Klimaendringer er i Norge ventet å gi en lenger vekstsesong, men også mer ekstremvær med tørke og store nedbørsmengder. Dette påvirker planteproduksjonen og gir behov for tilpasninger. Dette faktaarket omhandler strategier ...
 • Klimatilpassa grovfôrproduksjon på Vestlandet 

  Rivedal, Synnøve; Øpstad, Samson; Kvifte, Åsmund Mikalsen; Nordskog, Berit; Linnestad, Brita; Østrem, Liv (NIBIO POP 8(27) 2022;, Journal article, 2022-11)
  Klimaendringar gir lenger vekstsesong, meir nedbør i store deler av året, fleire tørkeepisodar, meir intense nedbørsperiodar og flaum og endra vinterforhold. Dette påverkar planteproduksjonen og behov for tilpassing i ulike ...
 • Landskapets mellomrom – fra gårdbrukerens perspektiv 

  Pedersen, Christian; Dramstad, Wenche (NIBIO POP 8(25) 2022;, Journal article, 2022-11)
  I prosjektet «Mellomrommet» har vi kartlagt mangfoldet av plantearter som finnes i jordbrukslandskapet, men på arealer som ikke er i aktiv bruk. Vi har også intervjuet en gruppe gårdbrukere om deres tanker rundt disse ...
 • Eutrofiering på Hadeland - Kartlegging av årsaksforhold og kilder til fosfor i fem nedbørfelt 

  Bechmann, Marianne; Thrane, Jan-Erik; Kværnø, Sigrun; Turtumøygard, Stein (NIBIO Rapport 8(115) 2022;, Research report, 2022-11)
  Nedbørfeltet Hadeland består av flere mindre bekker og elver som renner ut i Randsfjorden. Det er preget av kalksjøer og stor andel jordbruksareal. Flertallet av kalksjøene på Hadeland har utfordringer med eutrofiering som ...
 • Sensor technology for precision weeding in cereals. Evaluation of a novel convolutional neural network to estimate weed cover, crop cover and soil cover in near-ground red-green-blue images 

  Berge, Therese W.; Torp, Torfinn; Urdal, Frode; Vallestad, Magnus (NIBIO Rapport, Research report, 2022)
  Precision weeding or site-specific weed management (SSWM) take into account the spatial distribution of weeds within fields to avoid unnecessary herbicide use or intensive soil disturbance (and hence energy consumption). ...
 • Kunnskapsgrunnlag for slåttemark og lauveng for nasjonal handlingsplanperiode 2023-2037 

  Svalheim, Ellen (NIBIO Rapport 8(138) 2022;, Research report, 2022-11)
  Slåttemark inklusive lauveng fikk egen handlingsplan i 2009. Naturtypen er oppført som kritisk truet i Norsk rødliste for naturtyper fra 2018, og slåttemark inklusive lauveng blei utvalgt naturtype (UN) i 2011, og inngår ...
 • Skjøtselsplan for kystlynghei på Nordstøya, Harstad kommune i Sør-Troms 

  Velle, Liv Guri; Thorvaldsen, Pål (NIBIO Rapport 8(137) 2022;, Research report, 2022-11)
  Skjøtselsplanen gir faglige anbefalinger for restaurering og skjøtsel av den sterkt trua naturtypen kystlynghei på Nordstøya i Harstad kommune basert på en samlet vurdering av lokalitetens økologiske tilstand og verdi. ...
 • Biologisk veiledningsprøving 2021. Sopp- og skadedyrmidler 

  Sundbye, Anette; Eikemo, Håvard; Asalf, Belachew; Børve, Jorunn; Ficke, Andrea; Hatteland, Bjørn Arild; Jaastad, Gunnhild; Trandem, Nina; Westrum, Karin (NIBIO Rapport, Research report, 2022)
 • Gjødslingsforsøket på Møystad 1922-2021. Jubileumsrapport 

  Riley, Hugh; Kristoffersen, Annbjørg Øverli (NIBIO Rapport, Research report, 2022)
  Forsøket ble startet i 1922 ved den tidligere forsøksgården Møystad, på Hedemarken, for å finne ut om bruk av husdyrgjødsel og mineralgjødsel var likeverdige på lang sikt. Forsøksfeltet består av 72 forsøksruter à 30 kvm, ...
 • Norske gårdbrukeres vurderinger av biokull og andre klimatiltak 

  Kvakkestad, Valborg; Rasse, Daniel; O ´Toole, Adam (NIBIO Rapport, Research report, 2022)
  Formålet med denne rapporten har vært å undersøke gårdbrukeres holdninger til ulike klimatiltak, og særlig biokull. Vi gjennomførte en elektronisk spørreundersøkelse i 2021 med 896 respondenter. Det var mest sannsynlig at ...
 • Ny flyplass ved Mo i Rana – oppdatert vurdering av konsekvenser for reindriftsnæringen 

  Eilertsen, Svein Morten (NIBIO Rapport, Research report, 2022)
  Foreliggende rapport er oppdatert utredning av konsekvensene for reindriftsnæringen ved etablering av Fagerlia flyplass ved Mo i Rana, Rana kommune. Planområdet har middels verdi, mens influensområdet nærmest flyplassen ...

View more