Recent Submissions

 • Transcriptome profiling and in silico detection of the antimicrobial peptides of red king crab Paralithodes camtschaticus 

  Yakovlev, Igor; Lysøe, Erik; Heldal, Inger; Steen, Hege; Hagen, Snorre; Clarke, Jihong Liu (Peer reviewed; Journal article, 2020-07-29)
  Endogenous antimicrobial peptides (AMPs) are evolutionarily ancient factors of innate immunity, which are produced by all multicellular organisms and play a key role in their protection against infection. Red king crab ...
 • Postharvest needle retention in Norway spruce Christmas trees 

  Pettersson, Martin; Talgø, Venche; Johnskås, Odd Ragnar; Skage, Jan-Ole; Torp, Torfinn; Fløistad, Inger (Peer reviewed; Journal article, 2020-07-22)
  Norway spruce (Picea abies) is a widely used Christmas tree species in the Nordic countries. Postharvest needle retention is an important characteristic for Christmas trees and compared to many fir (Abies) species, Norway ...
 • Greenhouse gas emissions from digestate in soil 

  Dietrich, Maria; Fongen, Monica; Føreid, Bente (Peer reviewed; Journal article, 2020-03-11)
  Purpose Biogas residues, digestates, contain valuable nutrients and are therefore suitable as agricultural fertilizers. However, the application of fertilizers, including digestates, can enhance greenhouse gas (GHG) ...
 • Deforestation and Connectivity among Protected Areas of Tanzania 

  Gizachew, Belachew; Rizzi, Jonathan; Shirima, Deo D.; Zahabu, Eliakimu (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  Protected Areas (PAs) in Tanzania had been established originally for the goal of habitat, landscape and biodiversity conservation. However, human activities such as agricultural expansion and wood harvesting pose challenges ...
 • Patterns of Carbon Sequestration in a Young Forest Ecosystem after Clear-Cutting 

  Rebane, Sille; Jõgiste, Kalev; Kiviste, Andres; Stanturf, John A.; Metslaid, Marek (Peer reviewed; Journal article, 2020-01-21)
  A large area of Estonian hemiboreal forest is recovering from clear-cut harvesting and changing carbon (C) balance of the stands. However, there is a lack of information about C- source/sink relationships during recovery ...
 • Anti-resistensstrategi: skadedyr i vårkorn 

  Beachell, Andreas Myki; Folkedal, Annette; Johansen, Nina S; Strand, Einar (NIBIO POP;6(36) 2020, Journal article, 2020-10)
  Alle skadedyr kan utvikle resistens mot kjemiske midler dersom det sprøytes for ensidig og ofte. Dette temaarket gir informasjon om hvordan risikoen for resistens kan reduseres hos de viktigste skadedyrene i vårkorn (bygg, ...
 • Macrobiological Degradation of Esterified Wood with Sorbitol and Citric Acid 

  Treu, Andreas; Nunes, Lina; Larnøy, Erik (Peer reviewed; Journal article, 2020-07-19)
  There is a need for new solutions in wood protection against marine wood borers and termites in Europe. A new solution could be the esterification of wood with sorbitol and citric acid (SCA) since these are inexpensive and ...
 • AUTOMATED UPDATING OF FOREST COVER MAPS FROM CLOUD-FREE SENTINEL-2 MOSAIC IMAGES USING OBJECT-BASED IMAGE ANALYSIS AND MACHINE LEARNING METHODS 

  Debella-Gilo, Misganu; Borchsenius, Bjørn Tobias; Bjørkelo, Knut; Breidenbach, Johannes (Peer reviewed; Journal article, 2020-08-03)
  Planning sustainable use of land resources and environmental monitoring benefit from accurate and detailed forest information. The basis of accurate forest information is data on the spatial extent of forests. In Norway ...
 • Naturlig utbredelse av gran i Norge 

  Øyen, Bernt-Håvard; Nygaard, Per Holm (NIBIO rapport;6(111) 2020, Research report, 2020-09)
  Litteratur som omhandler utbredelsen til vanlig gran (Picea abies L. Karst.) i Norge er analysert. Rapporten presenterer et nytt utbredelseskart for spontan gran i Norge hvor forekomster i ytterkanten av hovedområdene ...
 • Klimatiltak i landbruket i Trondheim kommune 

  Søgaard, Gunnhild; Bardalen, Arne; Walland, Finn; O'Toole, Adam; Belbo, Helmer; Fjellstad, Kjersti Bakkebø; Hanssen, Kjersti; Hietala, Ari Mikko (NIBIO Rapport;6(103) 2020, Research report, 2020-08)
  Rapporten gir en oversikt over klimatiltak for landbruket i Trondheim, både for jord- og skogbruk. Vi ser på potensialet for utslippsreduksjoner, muligheter for karbonlagring, klimarisiko og klimatilpasning. Verdiskaping ...
 • Utprøving av reinvarslingssystem på E6 over Saltfjellet. Vinteren 2019/2020. 

  Hansen, Inger; Eilertsen, Svein; Karlsson, Johannes (NIBIO Rapport;6(77) 2020, Research report, 2020-05)
  Påkjørsel av tamrein og andre beitedyr er et stadig økende problem på vei og bane i Norden og Europa før øvrig grunnet økende trafikk og større hastighet. I Norge har mer enn 3000 tamrein blitt påkjørt av tog de siste 10 ...
 • Diplodia sapinea – en ny skadegjører på furu 

  Pettersson, Martin; Fløistad, Inger; Børja, Isabella; Hietala, Ari Mikko; Talgø, Venche (NIBIO POP;6(24) 2020, Journal article, 2020-05)
  Soppen Diplodia sapinea er en nylig oppdaget skadegjører på furu i Norge og andre nordiske land. Soppen kan skade både frø, småplanter og større trær. Soppen er relativt varmekjær og har tidligere stort sett gjort skade ...
 • DNA-overvåkning av brunbjørn i Karasjok 2019 ved bruk av hårfeller 

  Fløystad, Ida; Aspholm, Paul Eric; Aslaksen Anti, Per John; Eira, Per Anders; Eira, Ann Maret; Bakke, Beate Banken; Søvik, Inger; Rushfeldt, Beddari, Vilde; Hagen, Snorre; Eiken, Hans Geir (NIBIO Rapport;6(76) 2020, Research report, 2020-05)
  DNA-overvåkning av brunbjørn i et 400 km2 stort område nær Karasjok i Finnmark ble utført med hårfeller med luktstoff i 2 måneder fra juni til august i 2019. Vi brukte et 5 x 5 km rutesystem med 16 ruter med én hårfelle i ...
 • «Animal Sense» – elektronisk reinvarsling Lavkost-teknologi skal forhindre dyrepåkjørsler 

  Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Hansen, Inger; Eilertsen, Svein; Karlsson, J (NIBIO POP;6(25) 2020, Journal article, 2020-05)
  Når vilt, tamrein og husdyr skal krysse vei og jernbane, skjer ikke det alltid med et lykkelig resultat. I Europa har dyrepåkjørsler økt de siste 40 årene. I tillegg til å være et alvorlig velferdsproblem for dyr og ...
 • Skoghistorisk tilbakeblikk med vekt på utviklingen av bestandsskogbruket i Norge 

  Nygaard, Per Holm; Øyen, Bernt-Håvard (NIBIO Rapport;6(45) 2020, Research report, 2020-05)
  Bruken av hogstformer har endret seg opp gjennom tidene, fra dimensjonshogst via plukkhogst og fram til snauflatehogst, slik vi kjenner det fra bestandsskogbruket. Selv om bledningsskogbruket tidligere ble mye diskutert, ...
 • Fjellskoghogst – produksjon, foryngelse og økonomi 

  Granhus, Aksel; Allen, Micky; Bergsaker, Erling (NIBIO Rapport;6(72) 2020, Research report, 2020-05)
  Vi har i dette prosjektet sett på utviklingen av foryngelse, produksjon og skogstruktur etter utførte fjellskoghogster i granskog på Østlandet. Datamaterialet omfatter 15 bestand der det var utført fjellskoghogst for 13-30 ...
 • Artsmangfold i Rik bakkevegetasjon – et livsmiljø i Miljøregistrering i Skog (MiS) 

  Gjerde, Ivar; Sætersdal, Magne; Brandrud, Tor Erik (NIBIO Rapport;, Research report, 2020-05)
  Rapporten presenterer resultater fra en undersøkelse av arealer registrert som MiS-livsmiljøet Rik bakkevegetasjon i tre områder på Østlandet. De overordnete målene var å undersøke om arealene tilfredstilte kravene til ...
 • Ansvarsskogtyper i Norge - Hvilke europeiske skogtyper er spesielt godt representert i Norge? 

  Sætersdal, Magne; Blom, Hans H.; Eriksen, Rune; Gjerde, Ivar (NIBIO Rapport;6(69) 2020, Research report, 2020-04)
  I rapporten undersøkes og diskuteres hvilke skogtyper innen det Europeiske Natura 2000 systemet som Norge synes å ha et særlig ansvar for. Data fra Landsskogtakseringen sammenlignes med data fra EU på areal av de ulike ...
 • Matvalg hos sau og storfe på skogsbeite 

  Wam, Hilde Karine; Herfindal, Ivar (NIIBO Rapport;6(42) 2020, Research report, 2020-03)
  I ‘Skogsbeite-prosjektet’ (2012-2015) undersøkte vi matvalg hos sau og storfe på beite i produktiv lavlandsskog. Studien ble gjort i tre områder med ulik tetthet av dyr (ca. 17 dyr/km2 i Nannestad, 36 dyr/km2 på Vestskauen ...
 • Lavutslippsmaterialer i bygg. Barrierer og muligheter 

  Selvig, Eivind; Enlid, Elin; Næss, Asbjørg; Alfredsen, Gry; Gobakken, Lone Ross; Sandland, Knut Magnar (NIBIO Rapport;6(20) 2020, Research report, 2020-04)
  Foreliggende rapport er utarbeidet av NIBIO og Civitas på oppdrag for Klima- og miljødepartementet. Oppdraget har vært å beskrive status og barrierer for bruk av lavutslippsmaterialer i byggebransjen i dag, samt mulige ...

View more