Recent Submissions

 • Plantevekst- verdien i grønt. Utviklingsmuligheter og samarbeidsløsninger for planteskolesektoren 

  Kårstad, Signe; Pettersen, Ivar; Ystad, Eystein (NIBIO-rapport;7(159) 2021, Research report, 2021-09)
  Utredningen av utviklingsmuligheter og samarbeidsløsninger for norske planteskoler viser at planteskolene utgjøre en liten hagebruksnæring med stadig færre produsenter. Vi ser også at kundemarkedet til planteskolene i stor ...
 • Markedshager i Norge. Utfordringer og muligheter med småskala grønnsaksproduksjon for direktesalg 

  Milford, Anna Birgitte; Prestvik, Anne; Kårstad, Signe (NIBIO-rapport;7(153) 2021, Research report, 2021-09)
  Både i Norge og i mange andre industrialiserte land har det i de senere år vært økende omfang av markedshagedyrking, som, gitt en vid definisjon, kan beskrives som småskala grønnsaksdyrking for salg direkte til forbruker, ...
 • Drenering og klimagassutslipp. Virkning av drenering på klimagassutslipp, arealomfang og tiltaksanalyse 

  Hauge, Atle; Haukås, Torbjørn; Rivedal, Synnøve; Deelstra, Johannes (NIBIO-rapport;6(6) 2020, Research report, 2020-12)
  I denne rapporten er det utredet virkning av drenering på lystgassutslipp, vurdering av omfang av areal med dårlig drenering, avlingseffekter og lønnsomhet. Det er beregnet kostnader per CO2 ekv. Drenering av alt antatt ...
 • Studieplan for fagskoleutdanning i Bærekraftige matopplevelser 

  Høberg, Eva Narten; Tørrissen, Per Theodor; Steinrud, Marianne Myrnes; Samuelsen, Else (NIBIO-rapport;7(146) 2021, Research report, 2021-09)
  Studieplan for fagskoleutdanningen Bærekraftige matopplevelser bygger på erfaringer fra studietilbud Mat og matkultur som ble tilbudt ved Høgskolen i Nesna i samarbeid med Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) (2005-2014). ...
 • Effekt av skytestøy på atferd og produksjon hos husdyr. Undersøkelser rundt forsvarets artilleristandplass 40 km i Elverum 

  Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Grøva, Lise; Hansen, Inger (NIBIO-rapport;6(164) 2020, Research report, 2020-12)
  Forsvaret har behov for standplass for testskyting av langdistanseartilleri over 40 km. Denne typen artilleri forårsaker en del støy. Uforutsett og plutselig støy kan forårsake sterke adferdsreaksjoner hos husdyr og over ...
 • Klimagassregnskap for skogsdriften til Statskog 

  Astrup, Rasmus Andreas; Svensson, Arvid; Sevillano, Ignacio; Fischer, Carolin; Fernández, Clara Antón (NIBIO-rapport;7(155) 2021, Research report, 2021-09)
  Statskog eier om lag 8% av Norges produktive skogareal. Skogen er dominert av en stor andel hogstmoden skog og en overvekt av skog på lavere boniteter. Tilveksten i skogen er svakt avtagende noe som sannsynligvis skyldes ...
 • Inbreeding Trends in Norwegian Cattle Breeds at Risk 

  Holene, Anna Caroline; Berg, Peer; Sæther, Nina Alvilde Hovden (NIBIO-rapport;7(154) 2021, Research report, 2021-09)
  The Norwegian Genetic Resource Centre estimated the inbreeding rate and thereby the effective population size for all of Norway’s cattle breeds at risk, using the method by Gutierrez et al 2008. When the conservation efforts ...
 • Fra nødvendighet til mulighet. Norsk Proteins posisjon og fremtidige rolle i sirkulær biøkonomi 

  Pettersen, Ivar (NIBIO-rapport;6(51) 2020, Research report, 2020-12)
  Norsk Protein belongs to the rendering industry managing specific risk material and more applicable streams of animal by-products. The industry was radically transformed during and in response to the BSE-crises and its new ...
 • Inntektsdannelse i jordbruket: Status, variasjon og mulige forklaringer 

  Mittenzwei, Klaus; Hoveid, Øyvind (NIBIO-rapport;6(12) 2020, Research report, 2020-12)
  Rapporten beskriver og dokumenterer inntektsvariasjon mellom ulike grupper gårdsbruk definert ved type produksjon, geografisk plassering og bruksstørrelse. I noen grad grad trekkes også inntekts-strukturen i husholdningen ...
 • Urbant landbruk i Osloregionen. Et første datagrunnlag 

  Hanserud, Ola Stedje; Prestvik, Anne (NIBIO-rapport;7(152) 2021, Research report, 2021-08)
  Med dette prosjektet har vi gjort en første innsamling av data på ressursbruk og produksjon av mat i urbant landbruk i Osloregionen, mer spesifikt dyrking i pallekarmer, parsellhager, tak- og besøkshager og andelslandbruk. ...
 • Konsekvensutredning deltema reindrift ved etablering av Leirpollen stamnetterminal 

  Eilertsen, Svein (NIBIO-rapport;6(170) 2020, Research report, 2020-12)
  Foreliggende rapport er en vurdering av konsekvensen for reindrifta i forbindelse med utbygging av en stamnetterminal i Leirpollen samt etablering av en vei på strekningen Strømmen bru – Leirpollen på Tømmerneshalvøya i ...
 • Befaring på Tromsø Golfbane 14. oktober 2020 

  Jørgensen, Marit; Hesselsøe, Karin Juul; Aamlid, Trygve (NIBIO-rapport;7(93) 2021, Research report, 2021-08)
  Foreliggende rapport gir et inntrykk fra befaringa 14.oktober og råd om videre framdrift i prosjektet. På grunn av den korte tidsfristen må rapporten anses som foreløpig. Hovedproblemet på fairwayene på Tromsø Golfbane ...
 • Lukkede hogster - produksjon, foryngelse og økonomi 

  Granhus, Aksel; Ødegård, Erik; Bergseng, Even; Bergsaker, Erling (NIBIO-rapport;7(148) 2021, Research report, 2021-08)
  Denne rapporten sammenstiller resultater fra prosjektet «Lukket hogst – hvor godt har det fungert?». Hovedfokuset har vært å analysere i hvilken grad uttaksstyrke og ulike bestandskarakteristika bidrar til å forklare ...
 • Rapport –OK-program potetkreft 2020 

  Eikemo, Håvard (NIBIO-rapport;7(56) 2021, Research report, 2021-08)
  Potetkreft er en fryktet sykdom i potetdyrkingen, siden den kan føre til totalt avlingstap hvis den ikke bekjempes. Den har ikke vært påvist i Norge siden 1994, men økende forekomster i Sverige og Danmark de siste årene ...
 • Avløpsslam til jordbruksarealer – Resultater fra fem flerårige feltforsøk 

  Øgaard, Anne Falk; Sveistrup, Tore; Haraldsen, Trond (NIBIO-rapport;7(151) 2021, Research report, 2021-08)
  Denne rapporten presenterer resultater fra fem flerårige feltforsøk med avløpsslam, det ene med resultater fra ti år. Formålene med forsøkene var å bedre kunnskapen om plantetilgjengelighet av fosforet i slammet og å ...
 • Matjordplan Sletta Son, Vestby 

  Jayesingha, Monica (NIBIO-rapport;7(104) 2021, Research report, 2021-06)
  J.I. Bygg AS planlegger å bygge ut næringsområdet «Son teknologi og næringspark» i Son kommune. Utbyggingen vil føre til nedbygging av dyrka mark på gnr. 136/bnr. 2, og matjorda må derfor flyttes for å opparbeide nye ...
 • Norsk matsikkerhet og forsyningsrisiko - Rapport fra arbeidsgruppe i NIBIO 

  Dombu, Siri Voll; Bardalen, Arne; Strand, Einar; Henriksen, Birgitte; Lamprinakis, Lampros (NIBIO-rapport;7(145) 2021, Research report, 2021-08)
  I denne rapporten drøftes matsikkerhet og forsyningsberedskap i en norsk sammenheng. Matsikker-heten i Norge er avhengig av kontinuerlig produksjon av mat, ivaretakelse av produksjonsgrunnlaget og velfungerende internasjonale ...
 • Biologisk veiledningsprøving 2020. Sopp- og skadedyrmidler 

  Sundbye, Anette; Eikemo, Håvard; Asalf, Belachew; Børve, Jorunn; Ficke, Andrea; Hatteland, Bjørn Arild; Jaastad, Gunnhild; Schjøll, Annette; Stensvand, Arne; Trandem, Nina (NIBIO-rapport;7(33) 2021, Research report, 2021-07)
  Det ble i 2020 utført forsøk mot soppsjukdommer i grønnsaker, potet, plomme, bringebær og korn. I potet ble det gjort forsøk mot tørråte, i plomme mot plommepung og i bringebær mot rust. I korn ble det testet nye ...
 • Biomasseproduksjon og foredling fra jordbruket i Rogaland. Grunnlag for beregning av måloppnåelse i bioøkonomistrategien 

  Dombu, Siri Voll; Hjelt, Anna Landrø (NIBIO-rapport;7(80) 2021, Research report, 2021-08)
  Rogalands bioøkonomistrategi for 2018-2030 har konkrete målsetninger om å øke biomasseproduksjonen, foredlingen fra jordbruket og grønnsaksproduksjonen i fylket. I denne rapporten kartlegges nåsituasjonen av ulike produksjoner. ...
 • En sammenligning av gamle og nye miljøregistreringer i Follsjå-området, og en vurdering av hvordan viktige livsmiljøer for rødlistearter i skog fanges opp av registreringene. 

  Gjerde, Ivar; Sætersdal, Magne; Hauglin, Marius; Storaunet, Ken Olaf (NIBIO-rapport;7(139) 2021, Research report, 2021-08)
  I rapporten sammenlignes resultatene av to ulike MiS-registreringer gjennomført i henholdsvis 2009 og 2020 i Follsjåområdet i Notodden kommune. Resultatene viste betydelige forskjeller mellom takstene både når det gjaldt ...

View more