Recent Submissions

 • Taksering av elgbeite, Osen – grunntakst 2019 

  Wam, Hilde Karine; Bless, Marius (NIBIO Rapport;5(128) 2019, Research report, 2019-11)
  NIBIO har på oppdrag av Osen kommune utført taksering av elgbeite i de skogkledde delene av kommunen i juni 2019, for å kunne si noe om beitetilbud og beitepress. Vi fant at Osen har om lag like tett med beitetrær som andre ...
 • Exploring the opportunities for building a rooftop greenhouse . Case study from Bergen, Norway 

  Milford, Anna Birgitte; Kårstad, Signe; Verheul, Michel (NIBIO Rapport;5(127) 2019, Research report, 2019-11)
  Å bygge veksthus på tak i byer kan ha flere fordeler. Redusert avstand til forbrukere gir ferskere varer og mindre kostnader og forurensing forbundet med transport og lagring. Dette er spesielt viktig for byer som ligger ...
 • E-18 Retvet-Vinterbro. Forundersøkelser av vannkjemi og biologiske kvalitetselementer i 2017 og 2018. 

  Greipsland, Inga; Pettersen, Ruben Alexander; Reinemo, Jonas; Skrutvold, Johanna; Roseth, Roger; Stabell, Trond; Saltveit, Svein Jakob; Bremnes, Trond; Pavels, Henning (NIBIO Rapport;5(73) 2019, Research report, 2019-05)
  Etter oppdrag fra Statens vegvesen Region øst har NIBIO og samarbeidspartnere Faun og LFI utført forundersøkelser av biologiske kvalitetsparametere (bunndyr, begroingsalger og fisk) og vannkjemi i bekker og vassdrag som ...
 • AR50 – Arealressurskart i målestokk 1:50 000. Et heldekkende arealressurskart for jord- og skogbruk 

  Heggem, Eva Solbjørg Flo; Mathisen, Henrik; Frydenlund, Jostein (NIBIO Rapport;5(118) 2019, Research report, 2019-11)
  AR50 er et heldekkende kart over arealressurser på Fastlands-Norge med øyer. Denne rapporten beskriver metoden som er brukt for å fremstille kartet og peker på bruksområder.
 • Granbarkbillen. Registrering av bestandsstørrelsene i 2019 

  Økland, Bjørn; Wollebæk, Gro; Beachell, Andreas Myki (NIBIO Rappot;5(126) 2019, Research report, 2019-12)
  Barkbillefangstene viser en økning i Vestfold, Telemark og Agder i 2019, mens de øvrige fylkene på Østlandet og i Trøndelag viser en nedgang til tross for en varm og gunstig sesong i fjoråret. Nedgangen skyldes trolig ...
 • Kartlegging av virus i jordbær 2017 og 2018. Resultater fra OK-programmet. 

  Blystad, Dag-Ragnar; Spetz, Carl (NIBIO Rapport;5(51) 2019, Research report, 2019-05)
  Det ble sommeren 2017 og 2018 gjennomført et artleggingsprogram for å undersøke om plantemateriale av jordbær som var nylig importert, kunne være infisert av virus. Det ble tatt ut stikkprøver i jordbærfeltene hos utvalgte ...
 • Beregning av jord- og fosfortap i Vestfold og Telemark fylke i Agricat2, driftsår 2017 

  Krzeminska, Dominika; Kværnø, Sigrun; Turtumøygard, Stein (NIBIO Rapport;5(122) 2019, Research report, 2019-12)
  I denne rapporten presenteres tall for jord- og fosfortap for alle nedbørfelter i vannområdene i Vestfold og Telemark fylke, beregnet med den empiriske modellen Agricat2, med nye erosjonsrisikokart (fra våren 2019) som ...
 • Skjøtselsplan for kystlynghei for Trollhaugen beiteområde, Borgan, Vikna kommune, Trøndelag fylke 

  Grenne, Synnøve (NIBIO Rapport;5 (121)2019, Research report, 2019-05)
  Denne rapporten presenterer skjøtselsplan for kystlynghei for Trollhaugen beiteområde på Borgan i Vikna kommune, på oppdrag fra Vikna kommune. Skjøtselsplanen er utarbeidet etter mal for skjøtselsplaner for kystlynghei i ...
 • Mulighetsstudie for jordflytting på Østre Bjørnstad, Malvik – anbefalinger basert på feltresultater 

  Økland, Inghild Halvorsen; Anda, Torhild Narvestad; Haraldsen, Trond; Borch, Håkon (NIBIO Rapport;5(48) 2019, Research report, 2019-03)
 • Naturtypekartlegging på Borgan i Vikna kommune, Trøndelag fylke 

  Grenne, Synnøve (NIBIO Rapport, Research report, 2019)
  Denne rapporten presenterer naturtypekartlegging og verdisetting av naturtyper, spesielt med hensyn til kystlynghei og strandeng på Borgan i Vikna kommune, Trøndelag fylke, på oppdrag fra Vikna kommune. Målsettingen med ...
 • Vurdering av energieffektivitet av biogassanlegg og effekt av biogassprosessen på overlevelse av løkhvitråte (Løkbiogass) 

  Linjordet, Roar; Le, Vinh Hong; Asalf, Belachew (NIBIO Rapport;5(116) 2019, Research report, 2019-10)
  Dette forsøket hadde som primærformål å undersøke produksjonshastighet og energiutbyttet av en blanding av storfegjødsel og løk ved to ulike temperaturer, 41 og 55 grader. Det var liten forskjell på metanutbyttet ved de ...
 • Skjøtselsplan for kystlynghei innenfor beiteområdet Borgan nord-øst, Vikna kommune, Trøndelag fylke. 

  Grenne, Synnøve (NIBIO Rapport;5(58) 2019, Research report, 2019-10)
  Denne rapporten presenterer skjøtselsplan for kystlynghei innenfor beiteområdet Borgan nord-øst i Vikna kommune, på oppdrag fra Vikna kommune. Skjøtselsplanen er utarbeidet etter mal for skjøtselsplaner for kystlynghei i ...
 • Lønnsomhet ved grøfterensk etter hogst 

  Kvaalen, Harald (NIBIO Rapport;5(115) 2019, Research report, 2019-10)
  I Norge har store skogarealer tidligere blitt grøftet fordi grunnvannstanden var så høy at den hemmet skogens vekst. Dels er dette myrjord, dels fastmark. Når skogen på slike areal hogges går vegetasjonens vannforbruk mye ...
 • Kvalitetshåndbok for biogassanlegg 

  Sæbø, Arne; Barstad Njærheim, Borghild; Aasen, Roald (NIBIO Rapport;4(114) 2018, Research report, 2018-12)
  Rapporten viser hvordan strømmen av biomasse av husdyrgjødsel går fra bonde til biogassanlegg og hvordan næringsstoffene ivaretas fram til ferdig hygienisert biorest. Selve biogassproduksjonen er bare i liten grad berørt ...
 • Økonomien i produksjon av slaktekylling 

  Rye, Siv Karin Paulsen; Jenssen, Elisabeth; Wenstøp, Yujie Qi (NIBIO Rapport;5(88) 2019, Research report, 2019-10)
  Rapporten beskriver markedsutviklingen for fjørfekjøtt, og dette viser at engrosforbruket av fjørfekjøtt økte fra 10,0 til 18,5 kilo per innbygger fra 2002 til 2018. Rapporten viser det økonomiske resultatet for gårdsbruk ...
 • Evaluering av teknologiske løsninger mot tamreinpåkjørsel langs Nordlandsbanen 

  Wagner, Gabriela; Hansen, Inger; Eilertsen, Svein; Meisingset, Erling L.; Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Winje, Erlend; Bjørn, Tor (NIBIO Rapport;5(99) 2019, Research report, 2019-09)
  Reindeer-train-collisions (RTC) are a challenge for Norwegian society and the northern Norwegian train company Bane NOR with regard to animal welfare, wildlife ecology, animal husbandry, reindeer herding and the working ...
 • Landskapsovervåking. Tabellsamling for Rogaland, 2013. 

  Stokstad, Grete (NIBIO Rapport;5(107) 2019, Research report, 2019-10)
  Rapporten dokumenterer innsamlede data fra overvåkingsprogrammet 3Q for Rogaland. Det er samlet inn data om jordbruksareal i drift, og hvilke arealtyper som ligger rundt jordbruksarealet i en 100 meter bred buffersone. ...
 • Landskapsovervåking. Tabellsamling for Møre og Romsdal, 2013. 

  Stokstad, Grete (NIBIO Rapport;5(106) 2019, Research report, 2019-10)
  Rapporten dokumenterer innsamlede data fra overvåkingsprogrammet 3Q for Møre og Romsdal. Det er samlet inn data om jordbruksareal i drift, og hvilke arealtyper som ligger rundt jordbruksarealet i en 100 meter bred buffersone. ...
 • Landskapsovervåking. Tabellsamling for Hordaland, 2013. 

  Stokstad, Grete (NIBIO Rapport;5(105) 2019, Research report, 2019-10)
  Rapporten dokumenterer innsamlede data fra vervåkingsprogrammet 3Q for Hordaland. Det er samlet inn data om jordbruksareal i drift, og hvilke arealtyper som ligger rundt jordbruksarealet i en 100 meter bred buffersone. ...
 • Landskapsovervåking. Tabellsamling for Sogn og Fjordane, 2010. 

  Stokstad, Grete (NIBIO Rapport;5(108) 2019, Research report, 2019-10)
  Rapporten dokumenterer innsamlede data fra overvåkingsprogrammet 3Q for Sogn og Fjordane. Det er samlet inn data om jordbruksareal i drift, og hvilke arealtyper som ligger rundt jordbruksarealet i en 100 meter bred buffersone. ...

View more