Recent Submissions

 • Vegetasjon og utmarksbeite i området Hitterdal – Valset – Harsjøen. Rapport frå vegetasjonskartlegging i Røros kommune. 

  Rekdal, Yngve (NIBIO-rapport;7(54) 2021, Research report, 2021-04)
  Norsk institutt for bioøkonomi utførte sommaren 2020 vegetasjonskartlegging av eit areal på 66 km2 på sørsida av Aursunden i Røros kommune. Kartlegginga er gjort etter instruks for kartlegging i målestokk 1:20 000 - 50 000 ...
 • Årsrapport 2020 

  Pedersen, Ragnar (Research report, 2021-04)
 • Mat, matindustri og verdikjeder 2020. Status og utvikling i norsk matindustri og verdikjeder for matvarer 

  Pettersen, Ivar; Kårstad, Signe (NIBIO-rapport;7(67) 2021, Research report, 2021-03)
  The Norwegian food industry has over the past centuries constituted a growing share of a declining industrial sector in Norway. Seafood processing is a main driver of growth in the sector, although a dominating share of ...
 • Precision-regulation of tree growth and crop loads in apple 

  Maas, Frank; Myren, Gaute; Meland, Mekjell (NIBIO-rapport;7(45) 2021, Research report, 2021-03)
  Denne rapporten omhandlar resultat frå feltforsøk med epletre i vekstsesongane 2016 - 2020 ved NLR Viken i Lier og NIBIO Ullensvang. Føremålet med dette prosjektet var å stimulera til auka produksjon av norske eple med god ...
 • Arealrepresentativ overvåking av norske verneområder 

  Strand, Geir-Harald; Bentzen, Frode (NIBIO-rapport;7(62) 2021, Research report, 2021-03)
  Prosjektet «Arealrepresentativ overvåking av norske verneområder» er en forventningsrett og arealrepresentativ undersøkelse av inngrep, drenering, linjeelement, gjengroing og arealendringer i norske verneområder. Metodikken ...
 • Monitoring pinewood nematode - Bursaphelenchus xylophilus IN NORWAY 2019 

  Magnusson, Christer; Hietala, Ari Mikko; Hansen, Per; Heggem, Eva Solbjørg Flo; Rasmussen, Irene; Schaller, Birgit; Tangvik, Marte Persdatter; Hellal, Ben Z (NIBIO-rapport;6(141) 2020, Research report, 2020-12)
  I 2019 års kartlegging av furuvednematoden Bursaphelenchus xylophilus i Norge ble 400 prøver tatt fra hogstavfall og vindfall av Pinus sylvestris L. med angrep av furubukk Monochamus spp. Prøvene ble tatt ut i Akershus, ...
 • Nutrition and fertilizer application to apple trees - a review 

  Licina, Vlado; Krogstad, Tore; Simić, Aleksandar; Akšić, Milica Fotirić; Meland, Mekjell (NIBIO-rapport;7(59) 2021, Research report, 2021-03)
  Denne rapporten gjev eit litteraturoversyn ved ulike sider av næringsopptaket av ulike mineral og tilførsel til epletre. Det er omtalt dei fysiologiske sidene av næringsopptaket hjå grunnstammer og sjølve sorten, transporten ...
 • Har miljøtiltak i jordbruket effekt på biologiske kvalitetselement i vannforekomstene? 

  Pettersen, Ruben Alexander; Turtumøygard, Stein; Skarbøvik, Eva (NIBIO-rapport;7(65) 2021, Research report, 2021-03)
  Prosjektet har undersøkt om det finnes en sammenheng mellom gjennomførte jordbrukstiltak og økologisk tilstand i vannforekomster, målt gjennom de biologiske valitetselementene bunndyr og begroingsalger. For nedbørfelt med ...
 • Testing new apple cultivars for Norwegian growing conditions 

  Frøynes, Oddmund; Kviklys, Darius; Meland, Mekjell (NIBIO-rapport;7(44) 2021, Research report, 2021-03)
  NIBIO Ullensvang har i perioden 2012-2019 gjennomført rettleiingsprøving av samla 11 eplesortar og -seleksjonar. Føremålet var å skaffa norske fruktdyrkarar sortar som gjev stor avling med kvalitetsfrukt og er tilpassa det ...
 • Virkemidler innen landbruksnæringen som kan påvirke automatisk fredete arkeologiske kulturminner: Kartlegging og vurdering 

  Stokstad, Grete; Eiter, Sebastian (NIBIO-rapport;7(26) 2021, Research report, 2021-03)
  I rapporten ser vi på i hvilken grad utvalgte støtteordninger i landbruket kan bidra til aktivitet som utgjør en fare for skade på automatisk fredete arkeologiske kulturminner. Vi ser på regelverk rundt, og omfang av, ...
 • Slåtte- og lauvengene på Ulvund, Voss kommune, Vestland Revidert skjøtselsplan for kulturavhengig biomangfald 

  Svalheim, Ellen (NIBIO-rapport;6(174) 2020, Research report, 2020-12)
  I 2010 fekk dei tre gardsbruka på Ulvund skjøtselsplan. På oppdrag for Fylkesmannen i Vestland fekk NIBIO i 2020 oppdrag å revidere skjøtselsplanen frå 2010. Denne NIBIO-rapporten summerar dette revideringsarbeidet. På ...
 • Konsekvensutredning for nydyrking på Lundberg (gnr 163 / bnr 5), Nes kommune 

  Jayesingha, Monica; Nordbakken, Jørn-Frode; Gaut, Bjarne; Wendt, Marco (NIBIO-rapport;6(150) 2020, Research report, 2020-12)
  Grunneier vil nydyrke 83 daa på Lundbergvegen 89 (gnr 163 / bnr 5) i Nes kommune. Dette er en Konsekvensutredningen med de fagtema fastsatt av Nes Landbrukskontor; Landskapsbilde, Friluftsliv, Støy, Kulturminner og ...
 • Økonomien i jordbruket på Vestlandet 2019. Trendar og utvikling 2010-2019 Tabellsamling 2015-2019 

  Halland, Anders; Haukås, Torbjørn (NIIBO-rapport;7(55) 2021, Research report, 2021-03)
  Ei oversikt over utviklinga i landbruket dei siste 10 åra i dei tidlegare Vestlandsfylka Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal vert presentert. Driftsgranskingane i jord- og skogbruk er ei årleg rekneskapsundersøking ...
 • Supplerende utredning til revisjon av gjødselregelverket. 

  Hjelt, Anna Landrø; Dombu, Siri Voll; Pettersen, Ivar; Bjugan, Mathias; Øgaard, Anne Falk; Bechmann, Marianne; Bonesmo, Helge (NIBIO-rapport;7(50) 2021, Research report, 2021-03)
  Denne utredningen omfatter sentrale tema relatert til foreslåtte endringer i gjødselregelverket og oppdaterer og supplerer kunnskapsgrunnlaget for de endringene som foretas. En stor del av utredningen omhandler konsekvenser ...
 • Investeringsbehov innen melkeproduksjon 

  Halland, Anders; Walland, Finn; Rustad, Lars Johan; Haukås, Torbjørn; Hegrenes, Agnar (NIBIO-rapport;7(46) 2021, Research report, 2021-03)
  Formålet med denne rapporten er å beregne investeringsbehovet i melkeproduksjonen som følger av næringens omlegging fra båsfjøs til løsdrift. I 2019 var 60 prosent av besetningene fremdeles i båsfjøs og 37 prosent av melka ...
 • Verdiklasser for jordbruksareal. Verdiklasser basert på jordsmonnkart langs aksene E39 Stord-Os, Ådland-Svegatjørn. 

  Svendgård-Stokke, Siri; Lågbu, Roar; Mjaavatten, Elling (NIBIO-rapport;7(27) 2021, Research report, 2021-03)
  Rapporten beskriver resultatet av jordsmonnkartleggingen som er utført for utvalgte jordbruksområder i kommunene Stord, Tysnes og Bjørnafjorden. Resultatene fra denne kartleggingen er brukt for å framskaffe kartlaget ...
 • A Tier 1 methodology for estimating changes in soil organic carbon after land use change on mineral oil 

  Bárcena, Teresa G.; Dalsgaard, Lise; Strand, Line Tau; Mohr, Christian Wilhelm; Bjørkelo, Knut; Eriksen, Rune; Søgaard, Gunnhild (NIBIO-rapport;7(49) 2021, Research report, 2021-03)
  Denne publikasjonen presenterer en ny metodikk for estimering av endringer i lageret av jordkarbon som følge av arealbruksendringer på mineraljord. Metodikken er utviklet for bruk i den nasjonale rapporteringen av ...
 • Økonomien i jordbruket på Østlandet i 2019 

  Svennerud, Mads; Øvren, Eva (NIBIO-rapport;7(48) 2021, Research report, 2019-03)
  Rapporten tar for seg utviklingen i økonomien i jordbruket på Østlandet for perioden 2010-2019. Det presenteres nøkkeltall for Østlandet som helhet, for flatbygder kontra andre bygder, for ulike driftsformer og for de ...
 • Biologisk mangfold i granplantefelt i kyst- og fjordstrøk i Norge 

  Nygaard, Per Holm; Øyen, Bernt-Håvard (NIBIO-rapport;6(149) 2020, Research report, 2020-12)
  Skogreisingsarealene som er tilplantet med vanlig gran (Picea abies L. Karst.) i kyststrøk i Norge utgjør i størrelsesorden 3 millioner dekar. Det meste av grankulturene ble etablert i perioden 1950 til 1980, og det høstes ...
 • Status for rasene omfattet av «Produksjonstilskudd for bevaringsverdige husdyrraser» 2020 

  Sæther, Nina Alvilde Hovden; Holene, Anna Caroline (NIBIO-rapport;7(42) 2021, Research report, 2021-03)
  Rapporten gir status for husdyrrasene som er med i Produksjonstilskudd for bevaringsverdige husdyrraser. Rapporten trekker fram aktuelle problemstillinger for utviklingen av disse rasene. Alle de aktuelle rasene viser en ...

View more