Recent Submissions

 • Skjøtselsplan for Spornes, Raet nasjonalpark, Arendal kommune, Aust-Agder 

  Svalheim, Ellen; Kjølberg Knutsen, Geir; Sundsdal, Kristine (NIBIO rapport;6(36) 2020, Research report, 2020-03)
  Utarbeidelse av skjøtselsplanen for Spornes i Raet nasjonalpark, Arendal kommune er utført på oppdrag fra Raet nasjonalparkstyre. Innen skjøtselsplanområdet er det pr mars 2020 totalt registrert 4 rødlista karplanter, en ...
 • Granbarkbillen. Registrering av bestandsstørrelsene i 2020 

  Økland, Bjørn; Beachell, Andreas Myki (NIBIO rapport;6(129) 2020, Research report, 2020-10)
  Nivået av stor granbarkbille i Sør-Norge er nå 49 % av hva det var ved slutten av barkbilleutbruddet på 1970-tallet. De fleste fylkene eller delfylkene har en økning i fangstene av stor granbarkbille per felle fra 2019 til ...
 • Vurdering av toppdekket og etablert vegetasjonsdekket i kantsone på avsluttet deponi – Spillhaug, 2020 

  Bergersen, Ove (NIBIO rapport;6(128) 2020, Research report, 2020-10)
  Det ble under befaring i juni 2020 observert ingen synlige åpne områder i toppdekket hvor evt. gass lekker ut. Ingen sulfid lukt som tegn på deponigass lekkasje ble påvist. Vegetasjonen hadde etablert seg enda mer tydedelig ...
 • E18 Rugtvedt – Dørdal. Miljøovervåking anleggsperioden 2016-2019. Sammenfattende rapport. 

  Rognan, Yvonne; Roseth, Roger; Skrutvold, Johanna; Johansen, Øistein; Våge, Kristine; Roer, Ole; Rolandsen, Sigbjørn (NIBIO rapport;6(115) 2020, Research report, 2020-10)
  Rapporten sammenfatter alle resultater for undersøkte vannforekomster og stasjoner langs ny E18 Rugtvedt – Dørdal, både før og under anlegg i perioden 2016 – 2019. Presenterte resultater omfatter biologiske kvalitetselementer, ...
 • Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA). Feltrapporter fra programmet i 2017. 

  Hauken, Marit (NIBIO rapport;6(126) 2020, Research report, 2020-10)
  Program for jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) ledes av NIBIO divisjon for miljø og naturressurser og gjennomføres i samarbeid med Divisjon for bioteknologi og plantehelse, flere av forskningsstasjonene i NIBIO ...
 • Setrene i Sjodalen 50 år etter. Feltarbeid i 1969 og 2019. 

  Stensgaard, Kari (NIBIO rapport;6(120( 2020, Research report, 2020-10)
  Rapporten dokumenterer fotografering og registrering i et seterområde i Sjodalen i Vågå i 2019. Arbeidet refererer til et etnologisk registreringsarbeid utført samme sted 50 år tidligere, i 1969. Seterhus og seterbruk ...
 • Skjøtselsplan for Finnsetmoen, kystlynghei, Nærøysund kommune, Trøndelag fylke 

  Vesterbukt, Per (NIBIO rapport;6(122) 2020, Research report, 2020-10)
  På oppdrag fra grunneier er det gjennomført kartlegging av naturtyper og utformet skjøtselsplan for kystlynghei i området Finnsetmoen (Gnr./Bnr. 17/101, 17/1, 17/20) i Nærøysund kommune. Det ble registrert kystlynghei med ...
 • Status og utvikling i jordbrukslandskapet på Vestlandet 

  Stokstad, Grete (NIBIO rapport;6(121) 2020, Research report, 2020-10)
  Rapporten dokumenterer status og endringer i jordbrukslandskapet innen Rogaland og Møre og Romsdal og innen de tidligere fylkene Hordaland og Sogn og Fjordane. I tillegg til å presentere tall for fylker, er det brukt en ...
 • Skogens helsetilstand i Norge. Resultater fra skogskadeovervåkingen i 2019 

  Timmermann, Volkmar; Andreassen, Kjell; Beachell, Andreas Myki; Børja, Isabella; Brurberg, May Bente; Clarke, Nicholas; Halvorsen, Rune; Hylen, Gro; Jepsen, Jane Uhd; Perminow, Juliana; Solberg, Svein; Solheim, Halvor; Talgø, Venche; Tollefsrud, Mari Mette; Vindstad, Ole Petter Laksforsmo; Økland, Bjørn; Økland, Tonje; Aas, Wenche (NIBIO rapport;6(119) 2020, Research report, 2020-10)
  Skogens helsetilstand påvirkes i stor grad av klima og værforhold, enten direkte ved tørke, frost og vind, eller indirekte ved at klimaet påvirker omfanget av soppsykdommer og insektangrep. Klimaendringene og den forventede ...
 • Landskap i kartlegging og analyser: En systematisk gjennomgang av begrepsbruken 

  Eiter, Sebastian; Fjellstad, Wendy Jane; Dramstad, Wenche; Puschmann, Oskar; Abderhalden, Bigna Lu (NIBIO rapport;6(116) 2020, Research report, 2020-10)
  Denne rapporten gir en oversikt over begrepsapparater som er brukt i ulike systemer for landskapskartlegging og landskaps- eller stedsanalyser. I en gjennomgang av 14 forskjellige systemer har seks begreper eller ...
 • Forslag til nye definisjoner av slåttemark, slåttemyr og kystlynghei som utvalgte naturtyper basert på lokalitetskvalitet 

  Bär, Annette; Øien, Dag-Inge; Johansen, Line (NIBIO rapport;6(117) 2020, Research report, 2020-10)
  Slåttemark, slåttemyr og kystlynghei er utvalgte naturtyper (UN) i følge naturmangfoldloven. Formålet med utvalgte naturtyper er å ivareta naturtyper innenfor deres naturlige utbredelsesområde og med det artsmangfoldet og ...
 • Evaluation of Canadian sweet cherry cultivars ande selections in a Nordic climate 

  Frøynes, Oddmund; Kviklys, Darius; Meland, Mekjell (NIBIO rapport;6(118) 2020, Research report, 2020-10)
  Nibio Ullensvang har i perioden 2010-2016 gjennomført rettleiingsprøving av samla 14 sortar og seleksjonar av søtkirsebær frå foredlingsprogrammet ved forskingsstasjonen Summerland i Canada. Føremålet var å skaffa norske ...
 • Etablering av blomstereng i Rogaland 

  Svalheim, Ellen; Aamlid, Trygve; Daugstad, Kristin; Hanslin, Hans Martin (Journal article, 2020-10)
  Fleire og fleire, både offentlege etatar og private hageeigarar, ønsker no å bytte ut kortklipt plen med artsrike blomsterenger. Nokon grunngjev dette med at blomstereng er mindre arbeidskrevjande enn plen fordi den skal ...
 • Naturlig utbredelse av gran i Norge 

  Øyen, Bernt-Håvard; Nygaard, Per Holm (NIBIO rapport;6(111) 2020, Research report, 2020-09)
  Litteratur som omhandler utbredelsen til vanlig gran (Picea abies L. Karst.) i Norge er analysert. Rapporten presenterer et nytt utbredelseskart for spontan gran i Norge hvor forekomster i ytterkanten av hovedområdene ...
 • Vannovervåking i Morsa 2019. Innsjøer, elver og bekker, november 2018 ‐ oktober 2019 

  Skarbøvik, Eva; Haande, Sigrid; Bechmann, Marianne; Skjelbred, Birger (NIBIO rapport;6(47) 2020, Research report, 2020-03)
  Rapporten gir resultater fra overvåking av bekker, elver og innsjøer i Vannområde Morsa i perioden 1. november 2018 – 31. oktober 2019. Resultatene inkluderer oversikt over konsentrasjoner av næringsstoffer og suspendert ...
 • Effekter av utfasing av uttak og bruk av torv 

  Haraldsen, Trond; Borch, Håkon; Kløve, Bjørn; Strand, Geir-Harald; Veggeland, Frode; Joner, Erik (NIBIO rapport;6(25) 2020, Research report, 2020-09)
  Klima- og miljødepartementet (KLD) arbeider med et forslag for utfasing av bruk av torv. Utfasingen gjelder både privat og landbruksindustriell bruk. Det legges opp til utfasing av torv innen 2030. Hvis det viser seg ...
 • OK potet - Bakterier Overvåking og kartlegging av lys og mørk ringråte i norsk produksjon av mat- og industripotet 

  Perminow, Juliana; Akselsen, Inger-Lise; Brurberg, May Bente; Wiig Hansen, Vilde (NIBIO rapport;6(38) 2020, Research report, 2020-04)
  Lys ringråte på potet, forårsaket av bakterien Clavibacter michiganensis subspecies sepedonicus (Cms), har gjort mye skade i norsk potetproduksjon siden første påvisning i landet i 1964. Den er også grunnen til at man ikke ...
 • Jordarbeiding – effekt på jord- og fosfortap. Analyse av data fra tre overvåkingsfelt i JOVA-programmet 

  Bechmann, Marianne; Krzeminska, Dominika; Barneveld, Robert; Kværnø, Sigrun; Deelstra, Johannes; Eggestad, Hans Olav; Farkas, Csilla; Hauken, Marit (NIBIO-rapport;6(112) 2020, Research report, 2020-09)
  Et av de viktigste vannmiljøtiltakene i landbruket er tilskudd til overvintring i stubb («ingen jordarbeiding om høsten»). Tilskuddssatsene har variert over tid og regionalt. Det har dessuten vært forskjell på tilskudd til ...
 • Sikringstiltak E6 Hølendalen bruer. Fiskeundersøkelse og måling av konduktivitet for å avdekke sjøvannsinntrengning. 

  Roseth, Roger; Aasestad, Ingar; Vikheim, Vetle (NIBIO-rapport;6(114) 2020, Research report, 2020-09)
  Etter oppdrag fra Statens vegvesen har NIBIO utført forundersøkelser av fisk og inntrengning av saltvann i Hølenelva. Undersøkelsene har blitt utført i perioden mai-september 2020. Gjennomførte undersøkelser dokumenterte ...
 • Undersøkelse for forekomst av Phytophthora langs Øvre Bøkeligate i Larvik 2020 

  Pettersson, Martin; Talgø, Venche (NIBIO rapport;6(113) 2020, Research report, 2020-09)
  I Bøkeskogen i Larvik har Phytophthora blitt påvist i flere undersøkelser. I 2020 ble derfor en Phytophthora-inspeksjon gjennomført i skogkanten langs Øvre Bøkeligate i forkant av et utgravningsarbeid langs veien. Undersøkelsen ...

View more