Recent Submissions

 • Kjelle avrenningsforsøk. Årsrapport 2019–2020 for jordarbeidingsforsøk på lav erosjonsrisiko 

  Bechmann, Marianne; Bøe, Frederik; Stenrød, Marianne; Tveiti, Geir (NIBIO-rapport;7(9) 2021, Research report, 2021-01)
  ‘Ingen jordarbeiding om høsten’ har vært et av de viktigste tiltakene mot erosjon og tap av næringsstoffer fra jordbruksarealer siden begynnelsen på 1990-tallet. Avrenningsforsøk som startet på 1980-tallet viser stor effekt ...
 • E18 Bommestad – Sky. Miljøoppfølging av Farriselva og Farrisvannet under anleggsarbeid i 2020 

  Rognan, Yvonne; Roseth, Roger (NIBIO-rapport;6(179) 2020, Research report, 2020-12)
  Etter oppdrag fra Statens vegvesen Region sør og prosjektet E18 Bommestad – Sky har NIBIO utført oppfølging av vannmiljø i Farris og Farriselva. Arbeidene har vært tilknyttet ferdigstilling av lokalveinettet rundt Farriseidet, ...
 • Utvikling av nasjonal arealrepresentativ overvåking av semi-naturlig eng (ASO). Uttesting, ferdigstilling og utvalg av områder 

  Bär, Annette; Albertsen, Elena; Bele, Bolette; Grenne, Synnøve; Jakobsson, Simon; Solbu, Erik Blystad; Thorvaldsen, Pål; Vesterbukt, Per; Wehn, Sølvi; Johansen, Line (NIBIO-rapport;7(7) 2021, Research report, 2021-01)
  Det er utviklet en metode for arealrepresentativ overvåking av semi-naturlig eng i Norge (ASO). ASO er tilpasset Arealrepresentativ naturovervåking (ANO) slik at den kan levere data som kan benyttes til å beregne økologisk ...
 • Skjøtselsplan for Kvalholmen i Vega kommune, Nordland. Kystlynghei, naturbeitemark og slåttemark. 

  Carlsen, Thomas; Bär, Annette (NIBIO-rapport;7(5) 2021, Research report, 2021-01)
  Skjøtselsplanen for Kvalholmen i Vega kommune har blitt utarbeidet på oppdrag fra Fylkesmannen i Nordland, miljøvernavdelingen. Skjøtselsplanen gir faglig funderte anbefalinger for skjøtsel av kystlynghei, naturbeitemark ...
 • Beitebruk for å sikre naturverdier i ulvesonen i Oslo, Akershus og Østfold 

  Fjellstad, Wendy Jane; Mathiesen, Henrik Forsberg; Krøgli, Svein Olav; Dramstad, Wenche (NIBIO-rapport;6/175, Research report, 2020-12)
  Denne rapporten beskriver forekomst og utvikling av innmarksbeite, beitedyr og beite i ulvesonen i Oslo, Akershus og Østfold og analyserer sammenhenger mellom beite og naturverdier. Rapporten er utarbeidet på oppdrag av ...
 • Skjøtselsplan for Kvikkleirøyran i Herøy kommune, Nordland. Strandeng. 

  Carlsen, Thomas; Bär, Annette (NIBIO-rapport;6(162) 2020, Research report, 2020-12)
  Skjøtselsplanen for Kvikkleirøyran i Herøy kommune har blitt utarbeidet på oppdrag fra Fylkesmannen i Nordland, miljøvernavdelingen. Skjøtselsplanen gir faglig funderte anbefalinger for skjøtsel av strandeng og andre ...
 • Skjøtselsplan for Buøya i Herøy kommune, Nordland. Kystlynghei og strandeng. 

  Carlsen, Thomas; Hinderaker, Sven Gudmund; Bär, Annette (NIBIO-rapport;6(161) 2020, Research report, 2020-12)
  Rapporten gir en beskrivelse av en strandenglokalitet og en kystlyngheilokalitet på Buøya ved Andøya (også kalt Andbuøya) i Herøy kommune. Rekartlegginga av Buøya har resultert i en mer presis og faglig korrekt avgrensning ...
 • Landskapsovervåking. Tabellsamling for Trøndelag 2010 

  Stokstad, Grete (NIBIO-rapport;6(181) 2020, Research report, 2020-12)
  Rapporten dokumenterer innsamlede data fra overvåkingsprogrammet 3Q for Trøndelag. Det er samlet inn data om jordbruksareal i drift, og hvilke arealtyper som ligger rundt jordbruksarealet i en 100 meter bred buffersone. ...
 • Phytophthora i Sørkedalen - råd og tiltak for landbruksnæringen 

  Talgø, Venche; Pettersson, Martin (NIBIO-rapport;6(180) 2020, Research report, 2020-12)
  I regi av Oslo kommune har NIBIO de siste tre årene gjennomført kartlegginger av Phytophthora i og nært vassdrag i Sørkedalen. I slekta Phytophthora er det mange fremmede, invaderende arter som gjør skade på busker og trær ...
 • Landskapsovervåking. Tabellsamling for Agder 2010 

  Stokstad, Grete (NIBIO-rapport;6(182) 2020, Research report, 2020-12)
  Rapporten dokumenterer innsamlede data fra overvåkingsprogrammet 3Q for Agder. Det er samlet inn data om jordbruksareal i drift, og hvilke arealtyper som ligger rundt jordbruksarealet i en 100 meter bred buffersone. Rapporten ...
 • Overvåking av re-vegetering med sitkagran (Picea sitchensis) etter fjerning av plantasjer i kystlynghei på Svinøya 

  Vesterbukt, Per (5(59) 2019;, Research report, 2020-12)
  Rapporten tar for seg effekter av fjerning av sitkagran i kystlynghei på Svinøya i Vikna kommune. Det ble valgt å se på spredning og frøspiring med sitkagran over tre vekstsesonger som respons på skjøtselstiltak i form av: ...
 • Tilstand og utvikling i skog 2002-2017 for noen utvalgte miljøegenskaper 

  Stokland, Jogeir Nicolai; Eriksen, Rune; Granhus, Aksel (NIBIO-rapport;6(133) 2020, Research report, 2020-12)
  Denne rapporten belyser utviklingstrekk for utvalgte skogegenskaper, hovedsakelig for perioden 2002-2017, basert på data fra Landsskogtakseringen. Dette er utviklingstrekk som reflekterer hvordan norsk skogbruk praktiseres ...
 • Feltrapport fra JOVA-programmet for Skas-Heigre 2016 

  Hauken, Marit; Molversmyr, Åge (Chapter, 2018)
  I 2016/2017 kom det nær normalt med nedbør (men mindre enn gjennom-snittet for foregående 20-års periode), mens middeltemperaturen var høyere enn normalen og avrenningen ble betydelig lavere enn gjennomsnittet. Totalt for ...
 • Feltrapport fra JOVA-programmet for Timebekken 2017 

  Mæland, Therese; Hauken, Marit (Chapter, 2020)
  Jordbruksarealet i Timefeltet domineres av eng. I 2017 var fosforgjødslingen i gjennomsnitt 3,9 kg/daa, hvorav det meste kom fra husdyrgjødsel og 0,3 kg/daa fra mineralgjødsel. Nitrogengjødslingen var i gjennomsnitt på ...
 • Feltrapport fra JOVA-programmet for Naurstad 2016 

  Bechmann, Marianne (Chapter, 2018)
  Dyrket mark i Naurstadfeltet er dominert av langvarig eng og beite. Storfé, hest og mjølkeku var de viktigste husdyrslagene i 2016. Det har vært en nedadgående trend i tilført fosfor og nitrogen gjennom hele overvåkingsperioden, ...
 • Feltrapport fra JOVA-programmet for Kolstad 2016 

  Riley, Hugh; Hauken, Marit (Chapter, 2018)
  Det dyrkes stort sett korn og gras i feltet. I 2016 var det korn på 71 % og gras på 24 % av jordbruksarealet. Det ble i gjennomsnitt gjødslet med 15,8 kg N/daa og 2,2 kg P/daa, noe som er på nivå med gjennomsnittet for ...
 • Feltrapport fra JOVA-programmet for Kolstad 2017 

  Lunde, Petter; Hauken, Marit (Chapter, 2020)
  Det dyrkes stort sett korn og gras i feltet. I 2017 var det korn på 66 % og gras på 28 % av jordbruksarealet. Det ble i gjennomsnitt gjødslet med 17,5 kg N/daa og 2,9 kg P/daa, som er noe høyere enn gjennomsnittet for ...
 • Feltrapport fra JOVA-programmet for Bye 2016 

  Riley, Hugh; Hauken, Marit (Chapter, 2018)
  Det ble i 2016 dyrket vårhvete i Bye-feltet, og det ble bare gjødslet med mineralgjødsel. Nitrogentilførselen (19,7 kg/daa) lå over gjennomsnittet for vårhvete i perioden 1996–2015 (16,6 kg/daa), mens fosfortilførselen ...
 • Feltrapport fra JOVA-programmet for Bye 2017 

  Lunde, Petter; Hauken, Marit (Chapter, 2020)
  Det ble i 2017 dyrket potet i Bye-feltet, og det ble bare gjødslet med mineralgjødsel. Nitrogentilførselen (8,3 kg/daa) lå under gjennomsnittet for potet i perioden 1996 – 2016 (9,2 kg/daa). Fosfortilførselen (2,8 kg/daa) ...
 • Feltrapport fra JOVA-programmet for Naurstad 2017 

  Bøe, Frederik (Chapter, 2020)
  Dyrket mark i Naurstadfeltet er dominert av langvarig eng og beite. Storfé, hest og melkeku var de viktigste husdyrslagene i 2017. Det har vært en nedadgående trend i tilført fosfor og nitrogen gjennom hele overvåkingsperioden, ...

View more