Nye registreringer

 • Skogens helsetilstand i Norge. Resultater fra skogskadeovervåkingen i 2018 The state of health of Norwegian forests. Results from the national forest damage monitoring 2018 

  Timmermann, Volkmar; Andreassen, Kjell; Brurberg, May Bente; Børja, Isabella; Clarke, Nicholas; Flø, Daniel; Jepsen, Jane Uhd; Kvamme, Torstein; Nordbakken, Jørn-Frode; Nygaard, Per Holm; Pettersson, Martin; Solberg, Sverre; Solheim, Halvor; Talgø, Venche; Vinstad, O.P.L; Wollebæk, Gro; Økland, Bjørn; Aas, Wenche (NIBIO Rapport;5(98) 2019, Research report, 2019-09)
  Skogens helsetilstand påvirkes i stor grad av klima og værforhold, enten direkte ved tørke, frost og vind, eller indirekte ved at klimaet påvirker omfanget av soppsykdommer og insektangrep. Klimaendringene og den forventede ...
 • Produksjon og omsetning av økologisk frukt, bær og grønnsaker gjennom alternative salgskanaler 

  Milford, Anna Birgitte; Prestvik, Anne; Kårstad, Signe (NIBIO Rapport;5(95) 2019, Research report, 2019-09-02)
  Det meste av norsk økologisk frukt og grønt selges gjennom de store butikkjedene, men mange produsenter selger også gjennom såkalte alternative salgskanaler som andelslandbruk, Bondens Marked, spesialbutikker og restauranter. ...
 • Avvirkningsmuligheter i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane 

  Granhus, Aksel; Antón-Fernández, Clara (NIBIO Rapport;5(93) 2019, Research report, 2019-08-15)
  I denne rapporten presenteres resultater fra prognosekjøringer der vi har beregnet poensiell virkestilgang for et område avgrenset til fylkene Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane, med utgangspunkt i data registrert på ...
 • Flaskehalser i det kommunale veinettet – økonomiske konsekvenser for tømmertransport i Sogn og Fjordane 

  Fjeld, Dag; Vennesland, Birger; Bjørkelo, Knut (NIBIO Rapport;5(97) 2019, Research report, 2019)
  Utredningens hovedmål har vært å kvantifisere de økonomiske konsekvensene av flaskehalser for tømmertransport i det kommunale veinettet i Sogn og Fjordane. Hovedmålet ble delt i to delmål. Det første delmålet var å vurdere ...
 • Verdiklasser for jordbruksareal. E16/E39 Arna-Vågsbotn-Klauvaneset 

  Svendgård-Stokke, Siri; Lågbu, Roar (NIBIO Rapport;5(91) 2019, Research report, 2019-08-30)
  Rapporten beskriver resultatet av jordsmonnkartlegginga som er utført for utvalgte jordbruksområder i Bergen kommune. Resultatene fra denne kartlegginga er brukt for å framskaffe kartlaget Verdiklasser basert på jordsmonnkart. ...
 • Spørreundersøkelse om stabilisering og redusert erosjon i skråninger. Kartlegging av erfaring i etatene (NVE, Statens Vegvesen, Bane NOR) 

  Krzeminska, Dominika; Blankenberg, Anne-Grete Buseth; French, Helen Kristine; Aamlid, Trygve; Hanslin, Hans Martin (NIBIO Rapport;5(96) 2019, Research report, 2019-08-29)
  Prosjektet innhentet informasjon om dagens erfaringer med tiltak for skråningsstabilisering, felles praksis og trender i Norge. Spørreskjema ble utarbeidet av en tverrfaglig forskningsgruppe og inneholdt følgende tema; ...
 • Plantevernmidler i grunnvann og verktøy for tiltak. Rapport fra et prosjekt finansiert av Landbruksdirektoratets Klima- og miljøprogram 

  Eklo, Ole Martin; Kværner, Jens; Solbakken, Eivind; Lågbu, Roar; Odenmarck, Sven R.; Bolli, Randi; Almvik, Marit; Solberg, Ivar (NIBIO Rapport;5(92) 2019, Research report, 2019)
  Prosjektets overordna mål har vært å bidra til bærekraftig potet- og kornproduksjon ved å redusere forurensningen av plantevernmidler i grunnvann i sårbare områder. Prosjektet har undersøkt status i 2015/2016 for pesticid ...
 • En sammenligning av produksjonen hos vanlig gran og sitkagran i Norge 

  Andreassen, Kjell (NIBIO Rapport;, Research report, 2019-08)
  I denne undersøkelsen har vi sammenlignet bestandsutvikling og produksjon (m3/ha/år) hos sitkagran og vanlig gran i kyststrøk i Norge. Rapporten bygger på data fra langsiktige feltforsøk som er fulgt med jevnlige målinger ...
 • Melding om årsveksten 

  Hjukse, Oddmund (NIBIO Rapport;5(87) 2019, Research report, 2019-07)
  I 2018 var det tørkesommer i Sør-Norge, mens Nord-Norge opplevde en sommer med tilnærmet normale forhold for planteveksten. Vekstsesongen kom i gang seinere enn vanlig på grunn av en kald og sein vår over hele landet. ...
 • Synergier mellom tiltak for vannmiljø, klimatilpasning og klimagassutslipp. 

  Øygarden, Lillian; Bechmann, Marianne; Starkloff, Torsten; Svendgård-Stokke, Siri (NIBIO Rapport;5(55) 2019, Research report, 2019-07)
  Rapporten dokumenterer effekter av vannmiljøtiltak og synergier med andre miljøtema som utslipp av klimagasser, karbonbinding i jord, økosystemtjenester og klimatilpasning. Eksempler på tiltakspakker er laget for utvalgte ...
 • Fordrøyningsdammer i tilknytning til jordbruksarealer 

  Stolte, Jannes; Barneveld, Robert (NIBIO Rapport;5(65) 2019, Research report, 2019-06)
  Flom er et utbredt problem i Norge, særlig i snøsmeltingsperioder om våren og ved store nedbørsmengder om høsten. Klimaendring i Norge betyr at det kan forventes større nedbørsmengder og høyere nedbørintensitet. Dermed ...
 • Kuldetolerante grønnsaker kan bidra til landbruksproduksjon over hele landet og gi økt verdiskapning. 

  Skar, Siv; Hykkerud, Anne Linn; Helgesen, Hilde (NIBIO Rapport;5 (61) 2019, Research report, 2019-07)
  Kuldetolerante grønnsaker er planter som har utviklet beskyttelse av vekstpunktet mot kulde og frost. Selv med noen frostnetter er, fortsetter disse plantene å vokse når temperatur og lys om dagen, tillater det. Det gir ...
 • Kartlegging av liten jordbærbladlus (Chaetosiphon fragaefolii) 2018 

  Trandem, Nina; Brurberg, May Bente; Fajardo, Marta Bosque; Eklo, Toril (NIBIO Rapport;5(44) 2019, Research report, 2019-04)
  Liten jordbærbladlus (Chaetosiphon fragaefolii) er den viktigste virusvektoren i jordbær på verdensbasis. Denne bladlusa er regulert som karanteneskadegjører og er forbudt å introdusere og spre i Norge. Den er aldri tidligere ...
 • Nøkkeltall om bevaringsverdige husdyr, skogtrær og kulturplanter 2018 

  Sæther, Nina Alvilde Hovden; Holene, Anna Caroline; Fjellstad, Kjersti Bakkebø; Rasmussen, Morten (NIBIO Rapport;5(86) 2019, Research report, 2019-07)
  Rapporten gir oversikt over status for bevaringsverdige husdyr, skogtrær og kulturplanter. Sentrale begreper i genressursarbeidet for husdyr, planter og skogtrær er definert og forklart. For de bevaringsverdige husdyrrasene ...
 • Vannovervåking i Morsa 2018. Innsjøer, elver og bekker, november 2017 ‐ oktober 2018 

  Skarbøvik, Eva; Haande, Sigrid; Bechmann, Marianne; Skjelbred, Birger (NIBIO Rapport;5(30) 2019, Research report, 2019-02)
  Rapporten gir resultater fra overvåking av bekker, elver og innsjøer i Vannområde Morsa i perioden 1. november 2017 – 31. oktober 2018. Resultatene inkluderer oversikt over konsentrasjoner av næringsstoffer og suspendert ...
 • Lahaug skytebane Konsekvenser for naturmangfold Oppdatert utgave 

  Krog, Ola Wergeland; Borch, Håkon (NIBIO Rapport;5(68) 2019, Research report, 2019-05)
  Denne utredningen tar for seg konsekvensene for naturmangfoldet ved anlegg av en slqrtebane på Lahaug i Skedsmo kommune. Konsekvensutredningen er metodisk basert på offentlige veiledere. Planområdet ligger på østsiden av ...
 • Rapport for OK program Xylella fastidiosa. Sesong 2018. 

  Perminow, Juliana; Brurberg, May Bente; Akselsen, Inger-Lise; Wiig Hanssen, Vilde (NIBIO Rapport;5(29) 2019, Research report, 2019-02)
  Xylella fastidiosa er en planteskadegjører som kan forårsake visnesyke i mange planteslag, bl.a. prunus og en lang rekke løvtrær og grøntanleggsplanter. Denne alvorlige planteskadegjøreren er aldri funnet i Norge, men er ...
 • Kartlegging av Xanthomonas fragariae i jordbær. Sesong 2018 

  Perminow, Juliana; Akselsen, Inger-Lise; Brurberg, May Bente; Wiig Hanssen, Vilde (NIBIO Rapport;5(31) 2019, Research report, 2019-02)
  Bakterien Xanthomonas fragariae kan gjøre stor skade på jordbærplanter. Den ødelegger bladene, og kan i tillegg gi stygge, skjemmende flekker på begerbladene slik at kvaliteten på bærene blir dårlig. Sykdommen har før denne ...
 • Kartlegging av pærebrann, Erwinia amylovora, i norske frukthager. Sesong 2018 

  Perminow, Juliana; Akselsen, Inger-Lise; Brurberg, May Bente; Wiig Hanssen, Vilde (NIBIO Rapport;5(32) 2019, Research report, 2019-02)
  Bakterien Erwinia amylovora kan gjøre stor skade på eple, pære og prydbusker i rosefamilien. Bakterien infiserer primært fruktblomstene, men kan også angripe nye blader og skudd. Sykdommen har hittil ikke blitt påvist i ...
 • Tiltak mot tett mosedekke i kulturmarkseng -utprøving av metoder som ivaretar det biologiske mangfoldet 

  Bele, Bolette; Grenne, Synnøve; Grøtta, Maud; Hovstad, Knut Anders (NIBIO Rapport;5(43) 2019, Research report, 2019-06)
  Rapporten oppsummerer resultatene fra prosjektet «Tiltak mot tett mosedekke i kulturmarkseng – utprøving av metoder som ivaretar det biologiske mangfoldet». Prosjektet er finansiert av Landbruksdirektoratet, og ble gjennomført ...

Vis flere