Recent Submissions

 • Økonomien i jordbruket på Vestlandet 2022. Trendar og utvikling 2013-2022 - Tabellsamling 2018-2022 

  Klimek, Patrycja; Haukås, Torbjørn (NIBIO Rapport, Research report, 2024)
  Ei oversikt over utviklinga i landbruket dei siste 10 åra i fylka Vestland og Møre og Romsdal vert presentert. Driftsgranskingane i jord- og skogbruk er ei årleg rekneskapsundersøking blant tilfeldig utvalde gardsbruk frå ...
 • Folks oppfatninger rundt jordbrukslandskapet: Om mulig bruk av data fra Norsk Monitor i 3Q-overvåkingsprogrammet 

  Bayr, Ulrike; Eiter, Sebastian (NIBIO Rapport, Research report, 2024)
  3Q-programmet har overvåket kontinuitet og endringer i arealbruk, kulturminner, biologisk mangfold og tilgjengelighet i jordbrukets kulturlandskap siden 1998. Siden 2019 har NIBIO abonnert på Norsk Monitor (NM), en omfattende, ...
 • Utredning av tilstanden for fiskebestanden i Mårelva. Undersøkelser og anbefalinger. 

  Pettersen, Ruben Alexander (NIBIO Rapport, Research report, 2024)
  Fairly little is known about the river-stationary fish stocks within the Mauken-Blåtind shooting and practice fields area. The military have used the area since the mid-50s. The study shows that the in-digenous trout ...
 • DNA-overvåkning av brunbjørn i Karasjok 2023 ved bruk av hårfeller 

  Fløystad, Ida; Aspholm, Paul Eric; Anti, Per John Aslaksen; Olsen, Jan Helmer; Gaup, Mahtte Ailu Utsi; Søvik, Ingrid Helle; Hansen, Ane-Sofie; Kniha, David; Hagen, Snorre; Eiken, Hans Geir (NIBIO Rapport, Research report, 2024)
  kommune (Finnmark fylke) i løpet av 2 måneder fra juni til august i 2023. Det ble brukt et 5 x 5 km rutesystem med én hårfelle i hver rute, og der hårfellen ble flyttet etter én måned til en annen lokalitet i samme rute. ...
 • Jordsmonnet i Steinsdalen og Eikedalen. Temakart basert på jordkartleggingen 

  Stiauren, Sølve; Lågbu, Roar (NIBIO Rapport, Research report, 2024)
  Rapporten beskriver resultatet av jordsmonnkartleggingen som er utført i Steinsdalen og Eikedalen i forbindelse med reguleringsplan for fv.49. Resultatene fra denne kartleggingen er brukt for å framskaffe ulike temakart ...
 • Overlevelse av PCN etter behandling i SoilSaver 

  Vennatrø, Marit Skuterud (NIBIO Rapport, Research report, 2024)
  Formålet med oppdraget var å undersøke om potetcystenematode (PCN) overlever etter behandling med vanndamp i SoilSaver. Resultatene viser at varmebehandling med damp i SoilSaver påvirker potetcystemenatode sin nevne til å ...
 • Survival of PCN after SoilSaver steaming 

  Vennatrø, Marit Skuterud (NIBIO Rapport, Research report, 2024)
  The purpose of the experiment was to investigate whether the Potato Cyst Nematode (PCN) will survive steam treatment in SoilSaver. The results from the SoilSaver experiments show that heat treatment with steam affects PCN’s ...
 • Melkeproduksjon i Norge, Sveits og Østerrike. Sammenligning av landbrukspolitikk og driftsøkonomi i enkelte regioner i landene 

  Kårstad, Signe; Haukås, Torbjørn; Bogstad, Marie Henriksen (NIBIO Rapport, Research report, 2024)
  Prosjektet har sammenlignet melkeproduksjon i Norge, Sveits og Østerrike. Hensikten med prosjektet har vært kunnskapsutvikling og å vurdere hva vi kan lære med hensyn til likheter og forskjeller mellom landene, og sett i ...
 • Status og endring i jordbrukslandskapet i Norge 

  Stokstad, Grete (NIBIO Rapport, Research report, 2024)
  Rapporten dokumenterer status og endringer i jordbrukslandskapet i Norge. I rapporten er det benyttet endringsdata basert på tolkning av flyfoto i regi av overvåkingsprogrammet «Tilstandsovervåking og resultatkontroll i ...
 • Kjelle avrenningsforsøk. Årsrapport 2022–2023 for jordarbeidingsforsøk på lav erosjonsrisiko 

  Bøe, Frederik; Havranek, Ivo; Bechmann, Marianne (NIBIO Rapport, Research report, 2024)
  ‘Ingen jordarbeiding om høsten’ har vært et av de viktigste tiltakene mot erosjon og tap av næringsstoffer fra jordbruksarealer siden begynnelsen på 1990-tallet. Avrenningsforsøk som startet på 1980-tallet viser stor effekt ...
 • Solkraftverk på jord- og skogareal 

  Hobrak, Katharina Therese; Hjelkrem, Anne-Grete Roer; Bakken, Anne Kjersti; Borchsenius, Bjørn; Mathiesen, Henrik Forsberg; Mohr, Christian Wilhelm; Søgaard, Gunnhild; Frydenlund, Jostein (NIBIO Rapport, Research report, 2024)
  I rapporten beskrives hvordan arealbruksendringene ved etablering av bakkemonterte solkraftverk påvirker opptak og utslipp av klimagasser. Det redegjøres også for hvordan ulike grader av skygge påvirker produksjonen av ...
 • Monitoring of the Pasvik-Inari brown bear (Ursus arctos) population in 2023 using hair traps 

  Kniha, David; Aspholm, Paul Eric; Fløystad, Ida; Hansen, Ane-Sofie; Søvik, Ingrid Helle; Magga, Sari; Randa, Rolf; Baklid, Lisbet H.; Ollila, Tuomo; Hagen, Snorre; Eiken, Hans Geir (NIBIO Rapport, Research report, 2024)
  Since 2005, the population of the trans-border brown bear (Ursus arctos) in Trilateral Park Pasvik-Inari (Norway-Finland-Russia) has been monitored by using genetic analyses of hair and faeces collected randomly in the ...
 • Målkonflikter ved bruk av solpaneler på grønne tak 

  Hanslin, Hans Martin; Gunvaldsen, Lina Mathea; Foss, Sean Erik; Eriksen, Erling Ragnar; Øgaard, Mari (NIBIO Rapport, Research report, 2024)
  Takflater i byene skal helst være flerfunksjonelle der det skal produsere energi, håndtere overvann, bidra til biologisk mangfold, bidra til å kjøle ned byen i varme perioder osv. Slik flerbruk av takflater kan gi en del ...
 • Etablering av blomsterengarter fra frø 

  Hanslin, Hans Martin; Svalheim, Ellen; Fuchs, Tobias A.; Blütecher, Elin; Pettersen, Trond; Hetland, Ove; Aamlid, Trygve (NIBIO Rapport, Research report, 2024)
  Erfaring har vist det er krevende å etablere blomsterengarter fra frø både i eksisterende grasmark og ved såing på bar jord. Dette er utfordringer som må løses for en mer målrettet restaurering eller rehabilitering av ...
 • Nitrogen i tunneldrivevann – en pilotstudie av rensefilter 

  Roseth, Roger (NIBIO Rapport, Research report, 2024)
  Tunneldrivevann fra sprengte tunneler inneholder mye nitrogen. Påviste konsentrasjoner varierer ofte mellom 30 og 150 mg N per liter, avhengig av drivemåte, innlekking av grunnvann fra og grad av resirkulering. Det antas ...
 • Test av møller til maling av prøver før NIR-analyse 

  Skjørholm, Nils Ragnar S.; Steinshamn, Håvard (NIBIO Rapport, Research report, 2024)
  Formålet med arbeidet var å sammenligne møller for maling av grasprøver før kjemisk analyse og NIR-analyse. Alternative mølletyper ble testet for homogenitet av malt tørket gras (kornfordeling). Ferdig malte prøver er ...
 • Indikatorer for status og utvikling i nordnorsk jordbruksdrift i perioden 2002-2022 

  Aune-Lundberg, Linda; Bayr, Ulrike; Stokstad, Grete; Svendgård-Stokke, Siri (NIBIO Rapport, Research report, 2024)
  Rapporten gir en oversikt over status og utvikling i nordnorsk jordbruk i perioden 2002-2022. Beregningene er gjort basert på eksisterende kartdata og data fra søknader om produksjonstilskudd. Den generelle trenden i ...
 • Intensiv hausting av eng med robot på Vestlandet – Avling og jordeigenskapar 

  Rivedal, Synnøve; Kvifte, Åsmund Mikalsen; Steinshamn, Håvard; Østrem, Liv (NIBIO Rapport, Research report, 2024)
  Meir nedbør og færre dagar med opphaldsvêr i vekstsesongen gjer det vanskeleg å hauste enga til rett tid utan pakkingsskader på jorda. I prosjektet GrassRobotics undersøkte vi korleis hausting med lettvektsrobot påverka ...
 • Nordnorske kommuners arbeid med næringsutvikling i jordbruket – Resultater fra en spørreundersøkelse blant kommunalt ansatte med tilknytning til landbruksforvaltninga 

  Gillund, Frøydis (NIBIO Rapport, Research report, 2024)
  Rapporten presenterer resultater fra en spørreundersøkelse om nordnorske kommuners arbeid med næringsutvikling i jordbruket. Spørreundersøkelsen ble gjennomført våren 2023 og var rettet mot ansatte i nordnorske kommuner ...
 • Tapsårsaker hos lam på Høylandet, beitesesongen 2023 

  Hansen, Inger; Åker, Kari (NIBIO Rapport, Research report, 2024)
  Dødsårsaker hos lam i en tapsutsatt sauebesetning på Høylandet er kartlagt. Av 170 lam instrumenterte med mortalitetssendere (dødsvarslere), døde 27 lam på beite. Ni av de omkomne lammene ble drept av fredet rovvilt (33,3 ...

View more