Recent Submissions

 • Biologisk veiledningsprøving 2021. Ugrasmidler 

  Tørresen, Kirsten; Berge, Therese W.; Bitarafan, Zahra; Kaczmarek-Derda, Wiktoria Anna (NIBIO-rapport;8(112) 2022, Research report, 2022-08)
  I denne rapporten presenteres resultater fra biologisk veiledningsprøving av ugrasmidler i grasfrøeng, vårkorn, potet, gulrot under plast og på friland, rotpersille, jordbær, bringebær og eple.
 • Landskapsøkologiske vurderinger for Grønlikaia 

  Hanslin, Hans Martin; Sørensen, Elin T.; Rinde, Eli (NIBIO-rapport;8(77) 2022, Research report, 2022-08)
 • Egnet jord til kistegraver 

  Økland, Inghild Halvorsen; Jayesingha, Monica; Skrutvold, Johanna; Halvorsen, Rune; Haraldsen, Trond (NIBIO-rapport;8(97) 2022, Research report, 2022-08)
  Prosjektet «Egnet jord til kistegraver» har som mål å finne sammenhenger mellom god nedbrytning av kiste med innhold og ulike jordegenskaper. I denne rapporten sammenstilles resultater fra kistegravskartlegging og feltarbeid, ...
 • Grøftede arealer i skog og myr i Norge. Statistikk fra Landsskogtakseringen 2016-2020 

  Stokland, Jogeir Nicolai; Granhus, Aksel; Søgaard, Gunnhild (NIBIO-rapport;8(90) 2022, Research report, 2022-07)
  I 2016-2020 gjennomførte Landsskogtakseringen detaljerte registreringer av grøftede arealer på alle prøveflater i skog og på all myrlendt snaumark, inkludert myrlendt snaumark over skoggrensa, med et samlet representativt ...
 • Skoglig tilpasning til et endret klima 

  Belbo, Helmer; Bråten, Martin; Johannesson, Tomas (NIBIO-rapport;8(101) 2022, Research report, 2022-07)
  Denne rapporten er et produkt av Interreg-prosjektet «Skoglig anpassning för ett ändrat klimat» som pågikk i perioden 2018 - 2022. Rapporten sammenfatter kunnskapsfronten for de driftstekniske utfordringene knyttet til ...
 • Lønner det seg å drenere? 

  Berger, Marius; Haukås, Torbjørn (NIBIO-rapport;8(103) 2022, Research report, 2022-07)
  I prosjektet Optikorn ble det i 2020 foretatt en spørreundersøkelse blant kornbønder som hadde foretatt drenering i perioden 2013 til 2017, etter at dreneringstilskudd ble gjeninnført. Målet med undersøkelsen var å kartlegge ...
 • Kulturminner i jordbrukslandskapet Askeladden-objekter og SEFRAK-bygninger vurdert på flyfoto 

  Wallin, Hanne Gro; Stensgaard, Kari; Stokstad, Grete (NIBIO-rapport;8(104) 2022, Research report, 2022-12)
  Rapporten undersøker status for Askeladden-lokaliteter og SEFRAK-bygninger på et utvalg av tilfeldige flater spredt i jordbrukslandskapet i Norge. Flatene er 1 km² store. Observasjonene er gjort fra flyfoto med ...
 • Effekter av vegbelysning på insekter og deres leveområder langs europa-, riks- og fylkesvegene 

  Bayr, Ulrike; Johansen, Nina S (NIBIO-rapport;8(105) 2022, Research report, 2022-07)
  I samarbeid med Statens vegvesen har NIBIO sammenstilt kunnskap og aktuell forskningslitteratur om effektene kunstig belysning langs vegene har på insekter og deres leveområder. Ved hjelp av geografiske analyser har vi ...
 • Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert industri i Vestland Oppdaterte berekningar basert på tal frå 2020 

  Knutsen, Heidi; Rye, Siv Karin Paulsen; Jenssen, Elisabeth; Lund, Per Olav; Lerfald, Merethe; Bern, Aleksander (NIBIO-rapport;8(102) 2022, Research report, 2022-06)
  Landbruk og landbruksbasert verksemd er viktig for sysselsetting og verdiskaping i mange kommunar i Vestland. I dette prosjektet er verdiskaping og sysselsetting i jordbruk, skogbruk, landbruksbasert tilleggsnæring og ...
 • Kartlegging og formidling av blå og grønne verdier 

  Mathiesen, Henrik Forsberg; Bjørkelo, Knut; Aune-Lundberg, Linda; Borch, Håkon; Borchsenius, Bjørn; Dramstad, Wenche; Frydenlund, Jostein; Hanslin, Hans Martin; Hobrak, Katharina Therese; Mohr, Christian Wilhelm; Mæhlum, Trond; Pedersen, Christian; Søgaard, Gunnhild (NIBIO Rapport;, Research report, 2022-06)
  The municipalities of Tønsberg and Drammen have assigned NIBIO for the provision of a series of thematic maps on climate gas emissions and climate adaption capabilities from land cover and land use in conjunction with land ...
 • Muligheter for jordflytting ved utbygging av Kvelde Kirkegård i Larvik 

  Økland, Inghild Halvorsen; Jayesingha, Monica (NIBIO-rapport;8(98) 2022, Research report, 2022-06)
  Gravplassmyndigheten i Larvik planlegger å utvide Kvelde Kirkegård i Larvik kommune. Utbyggingen vil føre til nedbygging av dyrka mark på gnr. 2090/bnr. 69, og jorda må derfor flyttes for å opparbeide nye jordbruksareal. ...
 • Økt kunnskap om karbonlagring og klimatilpasning i byggesonen: Nye temakart for arealplanlegging i Oslo kommune 

  Mathiesen, Henrik Forsberg; Bjørkelo, Knut; Aune-Lundberg, Linda; Borch, Hans Olaf; Borchsenius, Bjørn; Dramstad, Wenche; Frydenlund, Jostein; Hanslin, Hans Martin; Hobrak, Katharina Therese; Mohr, Christian Wilhelm; Mæhlum, Trond; Pedersen, Christian; Søgaard, Gunnhild (NIBIO-rapport;8(71) 2022, Research report, 2022-06)
  The municipality of Oslo have assigned NIBIO for the provision of a series of thematic maps on climate gas emissions and climate adaption capabilities from land cover and land use in conjunction with land use planning. ...
 • Grovfôravlinger i Norge. En gjennomgang av datakilder 

  Bakken, Anne Kjersti; Steinshamn, Håvard (NIBIO-rapport;8(91) 2022, Research report, 2022-06)
  I rapporten listes og drøftes datakilder som viser hvor store grovfôravlinger som høstes i Norge. Målet med gjennomgangen var å se om det finnes tallgrunnlag som gir et sikkert og presist anslag for praksisavlingene i ulike ...
 • Effekt og utforming av kantsoner mot vann i distrikt med høy husdyrtetthet 

  Blankenberg, Anne-Grete Buseth; Øgaard, Anne Falk; Krzeminska, Dominika (NIBIO-rapport;8(99) 2022, Research report, 2022-06)
  Avrenning fra jordbruk er en av kildene til næringsstoff i vassdrag i Rogaland. Det er viktig å redusere avrenning fra jordbruksareal for å nå miljømålet i vannforskriften om god økologisk tilstand (godt økologisk potensiale ...
 • Klimagassutslepp frå jordbruket i Vestland - Status og potensiale for reduksjon 

  Rivedal, Synnøve; Åby, Bente Aspeholen; Bjugan, Mathias; Knutsen, Heidi (NIBIO-rapport;8(94) 2022, Research report, 2022-06)
  Status for klimagassutslepp frå jordbruket i Vestland er kartlagt, og potensial for utsleppsreduksjon ved ulike tiltak som kjem inn under satsingsområde 2 og 5 i landbrukets klimaplan er estimert. Utvida samandrag finn ein ...
 • Kan ny teknologi optimalisere kartlegging av jordsmonn og forbedre vekstforhold for bedrede avlinger? 

  Sturite, Ievina; Bloem, Esther; Sala, Jacopo; Austad, Øyvind (NIBIO-rapport;8(74) 2022, Research report, 2022-06)
  Denne rapporten vurderer bruk av georadar 3D GPR for å kartlegge jordsmonn i landbruksjord. Visualisering av data fra 3D GPR ble sammenlignet med data fra EM38 og med jordanalyser som beskriver jordas sammensetning. Bruk ...
 • Kompostering av potetavfall fra Maarud – klekkeforsøk for å undersøke overlevelse av potetcystenematode i kompost 

  Vennatrø, Marit Skuterud; Haukeland, Solveig (NIBIO-rapport;8(88) 2022, Research report, 2022-06)
  Potetcystenematodene Globodera rostochiensis og G. pallida (henholdsvis gul og hvit PCN) er definert som karanteneskadegjørere, og er strengt regulert av norsk lov og forskrift. I henhold til forskriften kan poteter fra ...
 • Vegetasjon og beite i området kring Nørdre Syndin, Helin, Smådalen og Skakadalen. Rapport frå vegetasjonskartlegging i Vang kommune. 

  Mobæk, Ragnhild; Angeloff, Michael; Rekdal, Yngve (NIBIO-rapport;8(92) 2022, Research report, 2022-06)
  Norsk institutt for bioøkonomi utførte somrane 2020 og 2021 vegetasjonskartlegging i Vang kommune. Samla areal var 205 km². Kartlegginga er gjort etter instruks for kartlegging i målestokk 1:20 000 - 50 000 (VK25). Det er ...
 • Fjellbeite i ytre delar av Vestland fylke. Rapport frå synfaring av beiteområda til Holmedal beitelag i Askvoll kommune og Stord beitelag i Stord kommune. 

  Rekdal, Yngve; Angeloff, Michael (NIBIO-rapport;8(52) 2022, Research report, 2022-06)
  Denne rapporten gjev ein omtale av vegetasjon og beitekvalitet, og tilhøve elles som har betydning for beitebruken i to beiteområde i ytre delar av Vestland fylke. Dette er gjort med grunnlag i synfaring og tilgjengelege ...
 • Søknad om utslipp av naturlig radioaktivitet fra masselager og tunnel. - Rv. 4 Gran grense - Jaren 

  Engebretsen, Alexander Melvold; Skrutvold, Johanna; Wærsted, Frøydis Meen (NIBIO-rapport;6(172) 2020, Research report, 2020-12)
  I forbindelse med vegutbyggingen av Rv 4 på strekningen Gran-Jaren har NIBIO på oppdrag fra Statens vegvesen Region øst gjort etterundersøkelser av vannkjemi i berørte resipienter og i grunnvannsbrønner tilknyttet et ...

View more