Now showing items 1-20 of 9681

  • Revidering av Skjøtselsplan for Muddvær. Vegaøyan verdensarvområde. 

   Hinderaker, Sven Emil; Carlsen, Thomas; Bär, Annette (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
   Skjøtselsplanen for Muddvær er revidert, med hovedfokus på Heimlandet, der tiltak er iverksatt. Innmarka på Heimlandet har vært preget av gjengroing, våndangrep og erosjon over lang tid. Tiltak fra skjøtselsplanen fra 2016 ...
  • Hovedøkosystemkart for Norge 

   Strand, Geir-Harald; Framstad, Erik; Opsahl, Lars Aksel (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
   Rapporten dokumenterer første utgave av hovedøkosystemkart for Norge. Kartet er basert på en kombinasjon av arealressurskartet AR50 og utvalgte data fra topografisk kart (N50). Klassifikasjons-systemet for økosystemkartet ...
  • Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA). Feltrapporter fra programmet i 2021/2022 

   Bechmann, Marianne; Dreyer, Lill; Lang, Kathinka; Stenrød, Marianne; Bøe, Frederik; Eggestad, Hans Olav; Isidorova, Anastasija; Ugstad, Hanne; Riley, Hugh; Selnes, Svein; Mæland, Therese; Molversmyr, Åge (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
   Program for jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) ledes av NIBIO divisjon for miljø og naturressurser og gjennomføres i samarbeid med Divisjon for bioteknologi og plantehelse, flere av forskningsstasjonene i NIBIO ...
  • Biorest fra marine råstoffer: Kjemisk sammensetning og gjødselkvalitet 

   Brod, Eva (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
   Rapporten viser effekten av marine råstoffer (fiskeslam og fiskeensilasje) på kvaliteten til biorest som gjødsel. Til sammen 33 biorestprøver ble kjemisk analysert og tre prøvegrupper ble sammenlignet: Biorest fiskeslam ...
  • Vurdering av toppdekket etter etablert vegetasjonsdekke i kantsonen på avsluttet avfallsdeponi – måling av gassemisjon på Spillhaug, 2023 

   Bergersen, Ove; Schöpke, Christian Alexander (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
   Påført kompostjord i 2021 har gitt mer vekst av vegetasjon inn mot kantsonen i området hvor døde trær ble påvist i 2021. Trærne ble saget ned og kompostjord lagt inntil stubbene, men laget er for tynt. Ingen lukt av ...
  • Norsk selvforsyning av matvarer - status og potensial 

   Svennerud, Mads; Smedshaug, Christian A.; Rustad, Lars Johan (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
   Rapporten tar for seg norsk selvforsyning for matvarer i perioden 1999-2021. Et lands evne til å brødfø seg selv med utgangspunkt i egne ressurser og produksjon kan være vesentlig for et lands beredskap, verdiskaping og ...
  • Variasjon skaper variasjon – landskapets betydning for landskapets innhold 

   Krøgli, Svein Olav; Dramstad, Wenche; Nilsen, Linn Borgen; Myking, Tor (Journal article, 2023)
   Det er velkjent innen økologi at det er en sammenheng mellom variasjon i landskapet og det biologiske mangfoldet. Det er heller ingen hemmelighet at terreng er avgjørende for den geografiske fordelingen av ulike ...
  • Taksering av elgbeite, Grenland – Grunntakst 2022-2023 

   Wam, Hilde Karine; Lande, Unni Støbet; Bless, Marius (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
   NIBIO har taksert elgbeite på oppdrag av Grenland Landbrukskontor i 2022-2023. Det rikeste beitetilbudet var i sørøst, mens nord var spesielt fattig på buskbeite, og sørvest mer furudominert og variabel. I rapporten er ...
  • Landsskogtakseringens feltinstruks - 2023 

   Breidenbach, Johannes (NIBIO Bok, Book, 2023)
  • Bygningsmiljøer i jordbrukslandskapet. Feltregistrering på 3Q-flater i et 10 års-perspektiv. 

   Stensgaard, Kari (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
   Rapporten dokumenterer i tall og bilder feltregistrering av bygningsmiljøer på 3Q-flater spredt rundt i landet. De samme områdene er registrert i to omdrev, i periodene 2005-2008 og 2015-2018. Hustyper, tilstand og bruk ...
  • Granbarkbillen. Registrering av bestandsstørrelser i 2023 

   Gohli, Jostein; Krokene, Paal; Økland, Bjørn; Fajardo, Marta Bosque (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
   I 2023 går fangstene av stor granbarkbille opp i alle fylker med unntak av Vestfold og Nordland. Årets fangster er spesielt høye i Akershus og Oslo, Buskerud og Oppland. I Buskerud, Hedmark og Telemark er fangstene de ...
  • A guideline for material comparisons using LCA 

   Hill, Callum Aidan Stephen; Amiandamhen, Stephen; Zimmer, Katrin (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
   The materials used in construction have a significant environmental impact and this is becoming more important as operational energy requirements continue to fall. It is therefore becoming increasingly important to take ...
  • Økologiske korridorer i landskapsplanlegging ‒ et godt forvaltningstiltak for biologisk mangfold? 

   Rolstad, Jørund (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
   Fragmentering, kontinuitet, konnektivitet og korridorer er begreper som lenge har vært sentrale innenfor landskapsøkologisk teori. Kritiske røster innen fagmiljøet har imidlertid stilt spørsmål omkring de økologiske effektene ...
  • Skogens helsetilstand i Norge. Resultater fra skogskadeovervåkingen i 2022 

   Timmermann, Volkmar; Børja, Isabella; Clarke, Nicholas; Gohli, Jostein; Hietala, Ari Mikko; Jepsen, Jane Uhd; Krokene, Paal; Lislegård, Harald Haga; Nagy, Nina Elisabeth; Nyeggen, Hans; Solberg, Sverre; Solheim, Halvor; Solvin, Thomas Mørtvedt; Svensson, Arvid; Tollefsrud, Mari Mette; Vindstad, Ole Petter Laksforsmo; Økland, Bjørn; Aas, Wenche (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
   Skogens helsetilstand påvirkes i stor grad av klima og værforhold, enten direkte ved tørke, frost og vind, eller indirekte ved at klimaet påvirker omfanget av soppsykdommer og insektangrep. Klimaendringene og den forventede ...
  • Litteraturstudie av veitrafikkstøy og effekter på dyreliv 

   Hanslin, Hans Martin; Kroeger, Svenja; Bayr, Ulrike; Hansen, Inger (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
   Det er behov for en bedre forståelse av hvordan veitrafikkstøy påvirker dyreliv langs vei til bruk i planlegging av veiprosjekter og vurdering av effekten av ulike tiltak for å redusere støybelastning. Vi gjennomførte en ...
  • LOMB Humledyrking ved Lom bryggeri 

   Thomsen, Mette Goul (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
   Dyrkingen av lokale humle ved Lom bryggeri har vist seg både mulig og gjennomførbar. Humlen dyrkes dels i pallekarm i et større veksthus, Vaagaasar, i et mindre veksthus, Grjotheim og på den opprinnelige vokseplassen hvor ...
  • Agricat 2-beregninger av jord- og fosfortap i vannområdet PURA, basert på arealbruk i 2022 

   Kværnø, Sigrun; Krzeminska, Dominika (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
   På oppdrag fra vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget (PURA) er den empiriske modellen Agricat 2 brukt til å beregne potensialet for erosjon og fosforavrenning fra jordbruksarealer i 16 tiltaksområder, ...
  • Klimaframskrivninger i Tønsberg og Drammen - Styrking av kommunenes kart over blå og grønne verdier 

   Mathiesen, Henrik Forsberg; Eisner, Stephanie; Krokene, Paal; Frydenlund, Jostein (NIBIO Rapport;9(128) 2023, Research report, 2023-11-11)
   Denne rapporten gjør rede for metoder brukt for å fremstille temakart for framskrivninger av klima i Tønsberg og Drammen for perioden 2040-2070. Kartene skal gjøres tilgjengelige i kommunenes kartportaler. Temakartene går ...
  • Økt utnyttelse av trevirke og treavfall i Norge - Effekter på klima og samfunn 

   Ross, Lone; Alfredsen, Gry; Bogstad, Marie Henriksen; Farstad, Fay Madeleine; Hermansen, Erlend Andre T. (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
   De siste årene har det vært økende oppmerksomhet rundt ombruk og materialgjenvinning av tre i Norge. Flere initiativer fra byggebransjen og industri ser på muligheten for å bruke treavfall i nye produkter som krysslimt ...
  • Overvåkingsprogrammet «Tilstandsovervåking og resultatkontroll i jordbrukets kulturlandskap» 

   Stokstad, Grete (Journal article, 2023)
   NIBIO overvåker jordbrukslandskapet gjennom det nasjonale overvåkingsprogrammet «Tilstandsovervåking og resultatkontroll i jordbrukets kulturlandskap (3Q)». Basert på 3Q-registreringene rapporterer NIBIO indikatorer for ...