Now showing items 1-20 of 8363

  • Plantevekst- verdien i grønt. Utviklingsmuligheter og samarbeidsløsninger for planteskolesektoren 

   Kårstad, Signe; Pettersen, Ivar; Ystad, Eystein (NIBIO-rapport;7(159) 2021, Research report, 2021-09)
   Utredningen av utviklingsmuligheter og samarbeidsløsninger for norske planteskoler viser at planteskolene utgjøre en liten hagebruksnæring med stadig færre produsenter. Vi ser også at kundemarkedet til planteskolene i stor ...
  • Markedshager i Norge. Utfordringer og muligheter med småskala grønnsaksproduksjon for direktesalg 

   Milford, Anna Birgitte; Prestvik, Anne; Kårstad, Signe (NIBIO-rapport;7(153) 2021, Research report, 2021-09)
   Både i Norge og i mange andre industrialiserte land har det i de senere år vært økende omfang av markedshagedyrking, som, gitt en vid definisjon, kan beskrives som småskala grønnsaksdyrking for salg direkte til forbruker, ...
  • Satsing på reindrift i NIBIO – utdrag fra vår aktivitet 

   Bjørn, Tor-Arne; Eilertsen, Svein; Hansen, Inger; Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Tenge, Ingrid Midtsundstad; Wagner, Gabriela; Winje, Erlend (NIBIO-pop;7(3) 2021, Journal article, 2021-02)
   NIBIO er et statlig forskningsinstitutt som driver med forskning, utviklingsarbeid og informasjonsformidling knyttet til primærnæring og utmarksbruk.
  • Drenering og klimagassutslipp. Virkning av drenering på klimagassutslipp, arealomfang og tiltaksanalyse 

   Hauge, Atle; Haukås, Torbjørn; Rivedal, Synnøve; Deelstra, Johannes (NIBIO-rapport;6(6) 2020, Research report, 2020-12)
   I denne rapporten er det utredet virkning av drenering på lystgassutslipp, vurdering av omfang av areal med dårlig drenering, avlingseffekter og lønnsomhet. Det er beregnet kostnader per CO2 ekv. Drenering av alt antatt ...
  • Studieplan for fagskoleutdanning i Bærekraftige matopplevelser 

   Høberg, Eva Narten; Tørrissen, Per Theodor; Steinrud, Marianne Myrnes; Samuelsen, Else (NIBIO-rapport;7(146) 2021, Research report, 2021-09)
   Studieplan for fagskoleutdanningen Bærekraftige matopplevelser bygger på erfaringer fra studietilbud Mat og matkultur som ble tilbudt ved Høgskolen i Nesna i samarbeid med Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) (2005-2014). ...
  • Effekt av skytestøy på atferd og produksjon hos husdyr. Undersøkelser rundt forsvarets artilleristandplass 40 km i Elverum 

   Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Grøva, Lise; Hansen, Inger (NIBIO-rapport;6(164) 2020, Research report, 2020-12)
   Forsvaret har behov for standplass for testskyting av langdistanseartilleri over 40 km. Denne typen artilleri forårsaker en del støy. Uforutsett og plutselig støy kan forårsake sterke adferdsreaksjoner hos husdyr og over ...
  • Klimagassregnskap for skogsdriften til Statskog 

   Astrup, Rasmus Andreas; Svensson, Arvid; Sevillano, Ignacio; Fischer, Carolin; Fernández, Clara Antón (NIBIO-rapport;7(155) 2021, Research report, 2021-09)
   Statskog eier om lag 8% av Norges produktive skogareal. Skogen er dominert av en stor andel hogstmoden skog og en overvekt av skog på lavere boniteter. Tilveksten i skogen er svakt avtagende noe som sannsynligvis skyldes ...
  • Inbreeding Trends in Norwegian Cattle Breeds at Risk 

   Holene, Anna Caroline; Berg, Peer; Sæther, Nina Alvilde Hovden (NIBIO-rapport;7(154) 2021, Research report, 2021-09)
   The Norwegian Genetic Resource Centre estimated the inbreeding rate and thereby the effective population size for all of Norway’s cattle breeds at risk, using the method by Gutierrez et al 2008. When the conservation efforts ...
  • Fra nødvendighet til mulighet. Norsk Proteins posisjon og fremtidige rolle i sirkulær biøkonomi 

   Pettersen, Ivar (NIBIO-rapport;6(51) 2020, Research report, 2020-12)
   Norsk Protein belongs to the rendering industry managing specific risk material and more applicable streams of animal by-products. The industry was radically transformed during and in response to the BSE-crises and its new ...
  • Inntektsdannelse i jordbruket: Status, variasjon og mulige forklaringer 

   Mittenzwei, Klaus; Hoveid, Øyvind (NIBIO-rapport;6(12) 2020, Research report, 2020-12)
   Rapporten beskriver og dokumenterer inntektsvariasjon mellom ulike grupper gårdsbruk definert ved type produksjon, geografisk plassering og bruksstørrelse. I noen grad grad trekkes også inntekts-strukturen i husholdningen ...
  • Urbant landbruk i Osloregionen. Et første datagrunnlag 

   Hanserud, Ola Stedje; Prestvik, Anne (NIBIO-rapport;7(152) 2021, Research report, 2021-08)
   Med dette prosjektet har vi gjort en første innsamling av data på ressursbruk og produksjon av mat i urbant landbruk i Osloregionen, mer spesifikt dyrking i pallekarmer, parsellhager, tak- og besøkshager og andelslandbruk. ...
  • Konsekvensutredning deltema reindrift ved etablering av Leirpollen stamnetterminal 

   Eilertsen, Svein (NIBIO-rapport;6(170) 2020, Research report, 2020-12)
   Foreliggende rapport er en vurdering av konsekvensen for reindrifta i forbindelse med utbygging av en stamnetterminal i Leirpollen samt etablering av en vei på strekningen Strømmen bru – Leirpollen på Tømmerneshalvøya i ...
  • Befaring på Tromsø Golfbane 14. oktober 2020 

   Jørgensen, Marit; Hesselsøe, Karin Juul; Aamlid, Trygve (NIBIO-rapport;7(93) 2021, Research report, 2021-08)
   Foreliggende rapport gir et inntrykk fra befaringa 14.oktober og råd om videre framdrift i prosjektet. På grunn av den korte tidsfristen må rapporten anses som foreløpig. Hovedproblemet på fairwayene på Tromsø Golfbane ...
  • Lukkede hogster - produksjon, foryngelse og økonomi 

   Granhus, Aksel; Ødegård, Erik; Bergseng, Even; Bergsaker, Erling (NIBIO-rapport;7(148) 2021, Research report, 2021-08)
   Denne rapporten sammenstiller resultater fra prosjektet «Lukket hogst – hvor godt har det fungert?». Hovedfokuset har vært å analysere i hvilken grad uttaksstyrke og ulike bestandskarakteristika bidrar til å forklare ...
  • Rapport –OK-program potetkreft 2020 

   Eikemo, Håvard (NIBIO-rapport;7(56) 2021, Research report, 2021-08)
   Potetkreft er en fryktet sykdom i potetdyrkingen, siden den kan føre til totalt avlingstap hvis den ikke bekjempes. Den har ikke vært påvist i Norge siden 1994, men økende forekomster i Sverige og Danmark de siste årene ...
  • Avløpsslam til jordbruksarealer – Resultater fra fem flerårige feltforsøk 

   Øgaard, Anne Falk; Sveistrup, Tore; Haraldsen, Trond (NIBIO-rapport;7(151) 2021, Research report, 2021-08)
   Denne rapporten presenterer resultater fra fem flerårige feltforsøk med avløpsslam, det ene med resultater fra ti år. Formålene med forsøkene var å bedre kunnskapen om plantetilgjengelighet av fosforet i slammet og å ...
  • Lokalt ajourhald av DMK 

   Bjørdal, Inge; Elders, Jan Reyer; Sund, Torgrim (NIJOS dokument;8/02, Report, 2002)
  • Matjordplan Sletta Son, Vestby 

   Jayesingha, Monica (NIBIO-rapport;7(104) 2021, Research report, 2021-06)
   J.I. Bygg AS planlegger å bygge ut næringsområdet «Son teknologi og næringspark» i Son kommune. Utbyggingen vil føre til nedbygging av dyrka mark på gnr. 136/bnr. 2, og matjorda må derfor flyttes for å opparbeide nye ...
  • Beregning av areal som kan bli tresatt ved temperaturheving 

   Strand, Geir-Harald (NIJOS dokument;5/02, Report, 2002)
  • Lønnsomhet ved selektive hogster - norske erfaringer og forskningsresultater 

   Lexerød, Nils; Gobakken, Terje (Glimt fra skogforskningen;1/06, Others, 2006)