• Bærekraftig landbruk. Utfordringer, muligheter og kunnskapsbehov 

   Korsæth, Audun (Bioforsk FOKUS;5(3) 2010, Research report, 2010)
   Bioforsk har som viktig formål å utvikle og formidle kunnskap og innsikt som kan bidra til å fremme en mest mulig bærekraftig utvikling i norsk landbruk. ”Mest mulig” er en viktig presisering, fordi det knapt vil være mulig ...
  • Combining Hector SLAM and Artificial Potential Field for Autonomous Navigation Inside a Greenhouse 

   Harik, El Houssein Chouaib; Korsæth, Audun (Journal article; Peer reviewed, 2018-05-22)
   The key factor for autonomous navigation is efficient perception of the surroundings,while being able to move safely from an initial to a final point. We deal in this paper with a wheeled mobile robot working in a GPS-denied ...
  • Comparison of Conventional and IPM Cropping Systems: A Risk Efficiency Analysis 

   Su, Ming; Lien, Gudbrand; Korsæth, Audun; Hardaker, J. Brian (Peer reviewed; Journal article, 2020-03-31)
   To support decision-makers considering adopting integrated pest management (IPM) cropping in Norway, we used stochastic efficiency analysis to compare the risk efficiency of IPM cropping and conventional cropping, using ...
  • EAT-Lancet-kommisjonens rapport belyst fra ulike perspektiv 

   Korsæth, Audun (NIBIO Rapport;5(83) 2019, Research report, 2019-06)
   EAT-Lancet-rapporten «Food in the Anthropocene» ble publisert i det velrenommerte tidsskriftet Lancet 17.januar 2019, og rapporten har fått mye oppmerksomhet i ettertid. Til sammen 37 forskere og eksperter har bidratt i ...
  • Environmental impacts along intensity gradients in Norwegian dairy production as evaluated by life cycle assessments 

   Bakken, Anne Kjersti; Daugstad, Kristin; Johansen, Astrid; Hjelkrem, Anne-Grete Roer; Fystro, Gustav; Strømman, Anders Hammer; Korsæth, Audun (Journal article; Peer reviewed, 2017-09-18)
   The aim of the study was to explore whether and how intensification would contribute to more environmentally friendly dairy production in Norway. Three typical farms were envisaged, representing intensive production ...
  • Forholdet mellom N-utvasking og matproduksjon ved konvensjonell og økologisk dyrking av åpen-åker-vekster 

   Korsæth, Audun; Gaardløs, Torkel (Bioforsk TEMA;3(18) 2008, Research report, 2008)
   Dyrkingssystemforsøket på Apelsvoll ble anlagt i 1989 og har vært i drift siden. I dette forsøket sammenlignes den totale effekten av ulike vekstskifter (produksjonsretninger) og ulik dyrkingspraksis med hensyn til blant ...
  • Gjødslingsplanlegging 

   Kristoffersen, Annbjørg; Korsæth, Audun (Bioforsk TEMA;3(10) 2008, Research report, 2008)
   Gjødslingsplanlegging er en systematisk tallfesting av behovet for næring til den enkelte jordbruksvekst på hvert enkelt skifte av en gård. Behovet beregnes ut fra en rekke faktorer, men først og fremst ut fra jordas ...
  • Inventory of Norwegian grain production: Data from three average- and three high yielding cereal farms located in the major grain producing areas of Norway 

   Henriksen, Trond Maukon; Korsæth, Audun (Bioforsk rapport;8(69) 2013, Research report, 2013-05-27)
   Understanding the environmental impacts associated with our food production and consumption is a prerequisite for identifying pathways towards a sustainable future. In order to consider the overall environmental impacts ...
  • Karbonfangst og -lagring i dyrkajord på Innlandet 

   Henriksen, Trond Maukon; Riley, Hugh; Korsæth, Audun (NIBIO Bok;7(1)2021, Chapter, 2021)
  • Klimatiltak i jordbruket - mindre lystgassutslipp gjennom mindre N-tilførsel til jordbruksareal og optimalisering av dyrkingsforhold 

   Øygarden, Lillian; Nesheim, Lars; Dörsch, Peter; Fystro, Gustav; Hansen, Sissel; Hauge, Atle; Korsæth, Audun; Krokann, Knut; Stornes, Ole Kristian (Bioforsk rapport;4(175) 2009, Research report, 2009-12-22)
   I denne rapporten er det gjort vurderinger av tiltak for bedre utnyttelsen av nitrogen tilførsel til jordbruksareal- mer effektiv og presis nitrogengjødsling. Bedre nitrogenutnyttelse gir risiko for mindre tap og dermed ...
  • Kunnskapsstatus - bedre agronomi 

   Bakken, Lars; Krogstad, Tore; Uhlen, Anne Kjersti; Bjugstad, Nils; Bakken, Anne Kjersti; Grønlund, Arne; Hauge, Atle; Hoel, Bernt; Korsæth, Audun; Riley, Hugh; Endrerud, Hans Christian; Mangerud, Kjell (Bioforsk rapport;5(66) 2010, Research report, 2010-03-22)
   Denne rapporten er en utredning av kompetansegrunnlaget for bedre agronomi for å møte landbrukets klimautfordringer. Utredningen er gjort på oppdrag for Norges forskningsråd av Bioforsk, UMB og Høyskolen i Hedmark. Utredningen ...
  • Livsløpsanalyse (LCA) av dyrking av erter og åkerbønner i Norge 

   Korsæth, Audun; Roer, Anne-Grete (NIBIO Rapport;2(117) 2016, Research report, 2016-11-03)
   I dette studiet analyserte vi miljøeffekter av å produsere erter og åkerbønner i et korndominert vekstskifte på en gård ved Oslofjorden ved hjelp av livsløpsanalyse (LCA). Miljøeffekter av høsthvetedyrking (samme gård) ble ...
  • Long-term effects of cropping systems on the earthworm populations in a loam soil 

   Pommeresche, Reidun; Hansen, Sissel; Eltun, Ragnar; Korsæth, Audun (Bioforsk TEMA;1(4) 2006, Research report, 2006)
   Six cropping systems, ranging from conventional arable without livestock to organic livestock farming dominated by ley, have been compared in 1990 and 2004 in SE Norway. Ley in the crop rotation increased density and biomass ...
  • Nasjonalt system for uttesting av frukt- og bærsorter i Norge – en utredning 

   Revdal, Erik; Meland, Mekjell; Sønsteby, Anita; Martinussen, Inger; Korsæth, Audun (NIBIO-rapport;7(68) 2021, Research report, 2021-04)
   En prosjektgruppe med deltagelse fra Gartnerhallen, Graminor, Njøs Frukt- og Bærsenter, NLR, NIBIO, Gartnerforbundet, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har utredet behovet for, organiseringen av, og innholdet ...
  • Oppdatering av modeller for areal- og avlingsestimering - Sluttrapport 

   Korsæth, Audun (Bioforsk Rapport;, Research report, 2015)
   Markedsreguleringen av korn i Norge skal bidra til en optimal utnyttelse av norskprodusert korn, og tidlige prognoser over produksjonen er her et sentralt verktøy. Målet med dette prosjektet har vært å oppdatere en ...
  • Prosjektet «Fra sol til bord». Sluttrapport 

   Korsæth, Audun (NIBIO Rapport;4(163) 2018, Research report, 2018-12-14)
   Dette prosjektet er i sin helhet finansiert av Opland Fylkeskommune, og handler om å bidra til en reduksjon i klimagassutslippene fra jordbruket gjennom å ta et første steg mot en helhetlig løsning med bruk av presisjonsjordbruk ...
  • The Heading Weight Function: A Novel LiDAR-Based Local Planner for Nonholonomic Mobile Robots 

   Harik, El Houssein Chouaib; Korsæth, Audun (Journal article; Peer reviewed, 2019-08-19)
   In this paper, we present a novel method for obstacle avoidance designed for a nonholonomic mobile robot. The method relies on light detection and ranging (LiDAR) readings, which are mapped into a polar coordinate system. ...
  • Tidlige prognoser for kornavlingene ved bruk av værdata - Sluttrapport 

   Korsæth, Audun; Rafoss, Trond (Bioforsk rapport;4(17) 2009, Research report, 2009-02)
   Tidlige og presise prognoser over norsk kornproduksjon er viktig for en god og effektiv regulering av kornmarkedet. Målet med dette prosjektet har vært å utvikle en ny og objektiv metode for å lage tidlige (per 1. august) ...
  • Using Optical Sensors to Identify Water Deprivation, Nitrogen Shortage, Weed Presence and Fungal Infection in Wheat 

   Peteinatos, Gerassimos G.; Korsæth, Audun; Berge, Therese W.; Gerhards, Roland (Journal article; Peer reviewed, 2016-05-26)
   The success of precision agriculture relies largely on our ability to identify how the plants’ growth limiting factors vary in time and space. In the field, several stress factors may occur simultaneously, and it is thus ...
  • Utbredelse og potensiell økonomisk og miljømessig nytteverdi med presisjonsjordbruk i Norge 

   Korsæth, Audun; Lindgaard, Håvard Johansen; Veidal, Asbjørn; Asheim, Leif Jarle (NIBIO Rapport;5(41) 2019, Research report, 2019-03-21)
   I denne utredningen har vi søkt å kartlegge omfanget av presisjonsjordbruk (PA) i Norge i dag og beregne potensiell miljømessig gevinst og kost-nytte-verdi ved å implementere slike metoder. PA blir ofte definert som en ...