Recent Submissions

 • Tiltak mot tett mosedekke i kulturmarkseng -utprøving av metoder som ivaretar det biologiske mangfoldet 

  Bele, Bolette; Grenne, Synnøve; Grøtta, Maud; Hovstad, Knut Anders (NIBIO Rapport;5(43) 2019, Research report, 2019-06)
  Rapporten oppsummerer resultatene fra prosjektet «Tiltak mot tett mosedekke i kulturmarkseng – utprøving av metoder som ivaretar det biologiske mangfoldet». Prosjektet er finansiert av Landbruksdirektoratet, og ble gjennomført ...
 • Årsaksfaktorer for vind‐ og snøskader i Sør‐Norge 

  Solberg, Svein; McInnes, Harold; Blennow, Kristina (NIBIO Rapport;5(85) 2019, Research report, 2019-06)
  Denne rapporten er basert på Landsskogtakseringens registreringer av vind- og snøskader i Sør-Norge i perioden 2005-2015, samt en case-studie hos Mathiesen Eidvol Værk for skader etter Dagmar-stormen. Med statistiske ...
 • Tiltak mot tett mosedekke i kulturmarkseng Oppsummering av et 3-årig feltforsøk i Midt-Norge 

  Bele, Bolette; Grenne, Synnøve; Grøtta, Maud; Hovstad, Knut Anders (NIBIO POP;5(27) 2019, Journal article, 2019-06)
  Utfordringene med tett mosedekke i kulturmarksengene er ingen ny problemstilling for norske bønder. Likevel har stadig flere gårdbrukere rapportert om at utfordringene med mose er et økende problem, og da spesielt i artsrike ...
 • Tett mosedekke og frøspiring i artsrike slåttemarker 

  Bele, Bolette; Grenne, Synnøve; Hovstad, Knut Anders; Grøtta, Maud (NIBIO POP;5(26) 2019, Journal article, 2019-06)
  Semi-naturlige kulturmarker som holdes i hevd ved hjelp av slått og beiting er ofte svært artsrike. Ved at produksjonen i kulturmarksengene høstes årlig, legges forholdene godt til rette for mange små og konkurransesvake ...
 • Potential of NanoPro to reduce fungicide rate for control Microdochium nivale on an annual bluegrass (Poa annua) green 

  Espevig, Tatsiana; Pettersen, Trond; Aamlid, Trygve (NIBIO Rapport;5(80) 2019, Research report, 2019-06)
  Dette er den første rapporten om potensialet for additivet NanoPro til å redusere doseringen av de to mest brukte fungicider for bekjemping av mikrodochium flekk (Microdochium nivale), den økonomisk viktigste sykdommen på ...
 • CO2-opptak i jord og vegetasjon i Norge. Lagring, opptak og utslipp av CO2 og andre klimagasser 

  Grønlund, Arne; Bjørkelo, Knut; Hylen, Gro; Tomter, Stein Michael (Bioforsk rapport;5(162) 2010, Research report, 2010)
  Rapporten gir en kunnskapsstatus om ulike norske naturtypers opptak og lagring av CO2 og deres sårbarhet for menneskelig aktivitet. Det totale karbonlageret i jordbruksareal, skog, myr og åpen fastmark er estimert til ca ...
 • Verdiklasser av jordbruksareal. E16 og Vossebanen Arna-Stanghelle 

  Svendgård-Stokke, Siri; Lågbu, Roar (NIBIO Rapport;5(82) 2019, Research report, 2019-06)
  Rapporten beskriver resultatet av jordsmonnkartlegginga som er utført for utvalgte jordbruksområder i Bergen kommune og i Vaksdal kommune. Resultatene fra denne kartlegginga er brukt for å framskaffe kartlaget Verdiklasser ...
 • Differing responses in milk composition from introducing rapeseed and naked oats to conventional and organic dairy diets 

  Butler, Gillian; Stergiadis, Sokratis; Chatzidimitriou, Eleni; Franceschin, Enrica; Davis, Hannah R.; Leifert, Carlo; Steinshamn, Håvard (Journal article; Peer reviewed, 2019-05-31)
  Dairy products are often considered challenging for health due to their saturated fatty acid content, yet they also provide beneficial nutrients, some unique to ruminants. The degree of fat saturation is influenced by cows’ ...
 • På sporet av fôret - Hvordan kan vi identifisere jordbruksareal som ikke er i drift? 

  Mathiesen, Henrik Forsberg (NIBIO Rapport;5(81) 2019, Research report, 2019-06)
  Rapporten gir en oversikt over hvordan vi kan beregne arealtall og gjøre tilgjengelig kart over jordbruksareal som kan være ute av drift. NIBIO har her brukt registerdata og kart over landets arealressurser til å beregne ...
 • EAT-Lancet-kommisjonens rapport belyst fra ulike perspektiv 

  Korsæth, Audun (NIBIO Rapport;5(83) 2019, Research report, 2019-06)
  EAT-Lancet-rapporten «Food in the Anthropocene» ble publisert i det velrenommerte tidsskriftet Lancet 17.januar 2019, og rapporten har fått mye oppmerksomhet i ettertid. Til sammen 37 forskere og eksperter har bidratt i ...
 • Biologisk veiledningsprøving 2018. Sopp- og skadedyrmidler 

  Sundbye, Anette; Eikemo, Håvard (NIBIO Rapport;5(16) 2019, Research report, 2019-05)
  I denne rapporten presenteres resultater fra biologisk veiledningsprøving av soppmidler i bygg, hvete, setteløk, gulrot og kinakål. Det er også presentert forsøk med skadedyrmidler i hodekål og kinakål. I tillegg er det ...
 • Sørhjort – merke- og utviklingsprosjekt for hjort i Agder og Telemark - Sluttrapport 

  Meisingset, Erling L.; Brekkum, Øystein; Lande, Unni Støbet (NIBIO Rapport;5 (66) 2019, Research report, 2019-06)
  Denne rapporten oppsummerer Sørhjort – merke- og utviklingsprosjekt for hjort i Agder og Telemark (2015-2019). Prosjektets mål har vært å utvikle kunnskap om hjortens arealbruk på Sørlandet og i Telemark til grunnlag for ...
 • Sortar og sortsforsøk i bær i Noreg 

  Nes, Arnfinn (NIBIO Rapport;5 (77) 2019, Research report, 2019-06)
  Prøving av nye og eldre sortar og lovande seleksjonar av bærartene har vore særleg omfattande i Noreg etter 1950. Arbeidet har vore meir eller mindre organisert og det meste gjennomført ved dei regionale forskingsstasjonane ...
 • GLORIA Norge 2018 – overvåkning av vegetasjon og vekstsesong 

  Wehn, Sølvi; Karlsen, Stein Rune; Carlsen, Thomas; Vesterbukt, Per (NIBIO Rapport;5(76) 2019, Research report, 2019-06)
  GLORIA-Norge er et prosjekt hvor biofysiske variabler i norsk fjellnatur overvåkes i seks fjellområder langs kyst - innlandgradienter, i høydegradienter fra nordboreal til høyalpin sone, og langs snøleiegradienten i Midt- ...
 • Utvikling av kart over organisk karbon i jord Norge. Forprosjekt 

  Svendgård-Stokke, Siri; Ulfeng, Hege; Dalsgaard, Lise; Eisner, Stephanie; Lågbu, Roar; Klakegg, Ove Mindor; Solbakken, Eivind; Søgaard, Gunnhild; Strand, Geir-Harald (NIBIO Rapport;5(59) 2019, Research report, 2019-03)
  Denne rapporten skal gi grunnlag for å vurdere en eventuell leveranse av et kart som viser organisk karbon i norsk jordsmonn til FAO. Rapporten redegjør for bestillingen fra FAO, inkludert FAOs beskrivelse av formål og ...
 • Klimagassutslipp - planteproduksjon. Innspill til norsk klimagassmodell på gårdsnivå. 

  Hansen, Sissel; Øygarden, Lillian (NIBIO Rapport;, Research report, 2019-06)
  Denne rapporten er utarbeidet som del av tredningsprosjektet til Bondelaget: Utvikling av beregningsmodell for klimagasser i norsk landbruk» finansiert av Landbruksdirektoratet. Rapporten omhandler klimagasser fra ...
 • Sau på inngjerda areal i Østfold 

  Vennesland, Birger; Asheim, Leif Jarle; Hegrenes, Agnar (NIBIO Rapport;5(79) 2019, Research report, 2019-06)
  Østfold er i ulvesonen, og en stor del av saueholdet er på arealer som er inngjerda med rovdyravvisende gjerder. Dette er ofte ravineområder som har betydelig landskapsverdi. Sau på inngjerda arealer hele sommeren medfører ...
 • Nematoder. Delrapport for 2018 i OK-programmet «Nematoder og Phytophthora spp. i jord på importerte planter» 

  Holgado, Ricardo; Rasmussen, Irene; Schaller, Birgit (NIBIO Rapport;, Research report, 2019-05)
  Kartleggingsprogrammet for nematoder og Phytophthora spp. i jord på importerte planter, startet i april 2018 og sluttet 31. desember 2018. Denne del av rapporten er for nematoder. Programmet hadde hovedfokus på import av ...
 • Havstrandeng nord for Tårnbrygga, Jomfurland, Kragrø kommue - Skjøtselsplan for et større, kulturavhengig strandengkompleks. 

  Svalheim, Ellen (Bioforsk Rapport;, Research report, 2014)
  Øya Jomfruland ligger ytterst i skjærgården i Kragerø kommune. På øyas vestside, inn mot Jomfrulandsrenna ligger langstrakte sandstrender og strandenger. Rett nord og sør for Tårnbrygga er det kartlagt og avgrenset to ...
 • Haganestranda, Jomfruland, Kragerø kommune. Skjøtselsplan for et større, kulturavhengig sandstrand og strandengkompleks 

  Svalheim, Ellen (Bioforsk Rapport, Research report, 2014)
  Øya Jomfruland ligger ytterst i skjærgården i Kragerø kommune. På øyas vestside, inn mot Jomfrulandsrenna ligger langstrakte sandstrender og strandenger. Rett nord og sør for Tårnbrygga er det kartlagt og avgrenset to ...

View more