Recent Submissions

 • Repellency of insecticides and the effect of thiacloprid on bumble bee colony development in red clover (Trifolium pratense L.) seed crops 

  Havstad, Lars T.; Øverland, John Ingar; Valand, Silja; Aamlid, Trygve (Journal article; Peer reviewed, 2019-03-20)
  The study intended to compare repellency of three insecticides on bumble bees and honey bees in Norwegian red clover (Trifolium pratense L.) seed crops, and to examine effects of thiacloprid on bumble bee colony development ...
 • Leachate emissions of short- and long-chain perand polyfluoralkyl substances (PFASs) from various Norwegian landfills 

  Knutsen, Heidi; Mæhlum, Trond; Haarstad, Ketil; Slinde, Gøril Aasen; Arp, Hans Peter (Journal article; Peer reviewed, 2019)
  Restrictions on the use of long-chain per- and polyfluoralkyl substances (PFASs) has led to substitutions with short-chain PFASs. This study investigated the presence of four short-chain PFASs and twenty-four long-chain ...
 • E-18 Retvet-Vinterbro. Forundersøkelser av vannkjemi og biologiske kvalitetselementer i 2017 og 2018. 

  Greipsland, Inga; Pettersen, Ruben Alexander; Reinemo, Jonas; Skrutvold, Johanna; Roseth, Roger; Stabell, Trond; Saltveit, Svein Jakob; Bremnes, Trond; Pavels, Henning (NIBIO Rapport;5(73) 2019, Research report, 2019-05)
  Etter oppdrag fra Statens vegvesen Region øst har NIBIO og samarbeidspartnere Faun og LFI utført forundersøkelser av biologiske kvalitetsparametere (bunndyr, begroingsalger og fisk) og vannkjemi i bekker og vassdrag som ...
 • Beregning av jord- og fosfortap i Vestfold og Telemark fylke i Agricat2, driftsår 2017 

  Krzeminska, Dominika; Kværnø, Sigrun; Turtumøygard, Stein (NIBIO Rapport;5(122) 2019, Research report, 2019-12)
  I denne rapporten presenteres tall for jord- og fosfortap for alle nedbørfelter i vannområdene i Vestfold og Telemark fylke, beregnet med den empiriske modellen Agricat2, med nye erosjonsrisikokart (fra våren 2019) som ...
 • Mulighetsstudie for jordflytting på Østre Bjørnstad, Malvik – anbefalinger basert på feltresultater 

  Økland, Inghild Halvorsen; Anda, Torhild Narvestad; Haraldsen, Trond; Borch, Håkon (NIBIO Rapport;5(48) 2019, Research report, 2019-03)
 • Vurdering av energieffektivitet av biogassanlegg og effekt av biogassprosessen på overlevelse av løkhvitråte (Løkbiogass) 

  Linjordet, Roar; Le, Vinh Hong; Asalf, Belachew (NIBIO Rapport;5(116) 2019, Research report, 2019-10)
  Dette forsøket hadde som primærformål å undersøke produksjonshastighet og energiutbyttet av en blanding av storfegjødsel og løk ved to ulike temperaturer, 41 og 55 grader. Det var liten forskjell på metanutbyttet ved de ...
 • Kvalitetshåndbok for biogassanlegg 

  Sæbø, Arne; Barstad Njærheim, Borghild; Aasen, Roald (NIBIO Rapport;4(114) 2018, Research report, 2018-12)
  Rapporten viser hvordan strømmen av biomasse av husdyrgjødsel går fra bonde til biogassanlegg og hvordan næringsstoffene ivaretas fram til ferdig hygienisert biorest. Selve biogassproduksjonen er bare i liten grad berørt ...
 • Klima, jordarbeiding, erosjon og fosfortap 

  Bechmann, Marianne; Øygarden, Lillian (NIBIO POP;5(30) 2019, Journal article, 2019-10)
  Nordiske forsøk viser at jordarbeiding om høsten gir større tap av jord og næringsstoffer sammenlignet med overvintring i stubb og jordarbeiding om våren. Effekten av overvintring i stubb på vannkvalitet varierer med ...
 • Strategier for utvikling av Vålandskogen, Stavanger kommune 

  Hanslin, Hans Martin; Talgø, Venche; Sæbø, Arne (NIBIO Rapport;5(74) 2019, Research report, 2019-06)
  Både dagens og forventet klimautvikling gir utfordringer i forvaltning av bytrær og byskoger, og spesielt nye planteskadegjører og nye nedbørsmønster forventes gi økende skadeomfang og redusert kvalitet og funksjon på trær ...
 • Key indicators of Arctic climate change: 1971–2017 

  Box, Jason E.; Colgan, William T.; Christensen, Torben Røjle; Schmidt, Niels Martin; Lund, Magnus; Parmentier, Frans-Jan W.; Brown, Ross; Bhatt, Uma S.; Euskirchen, Eugénie S.; Romanovsky, Vladimir E.; Walsh, John E.; Overland, James E.; Wang, Muyin; Corell, Robert; Meier, Walter N.; Wouters, Bert; Mernild, Jacob Sebastian Haugaard; Mård, Johanna; Pawlak, Janet; Olsen, Morten Skovgård (Journal article; Peer reviewed, 2019-04-08)
  Key observational indicators of climate change in the Arctic, most spanning a 47 year period (1971–2017) demonstrate fundamental changes among nine key elements of the Arctic system. We find that, coherent with increasing ...
 • Heritability of head size in a hunted large carnivore, the brown bear (Ursus arctos) 

  Rivrud, Inger Maren; Frank, Shane; Bischof, Richard; Mysterud, Atle; Steyaert, Sam; Hertel, Anne Gabriela; Hagen, Snorre; Eiken, Hans Geir; Swenson, Jon; Zedrosser, Andreas (Journal article; Peer reviewed, 2019)
  Wild animal populations experience selection pressures from both natural and anthropogenic sources. The availability of extensive pedigrees is increasing along with our ability to quantify the heritability and evolvability ...
 • Controlled infrared heating of an artic meadow: challenge in the vegetation establishment stage 

  Moni, Christophe; Silvennoinen, Hanna Marika; Kimball, Bruce A.; Fjelldal, Erling; Brenden, Marius; Burud, Ingunn; Flø, Andreas Svarstad; Rasse, Daniel (Journal article; Peer reviewed, 2019-01-19)
  Background: Global warming is going to affect both agricultural production and carbon storage in soil worldwide. Given the complexity of the soil-plant-atmosphere continuum, in situ experiments of climate warming are ...
 • Ammonium Sorbed to Zeolite Is Partly Available to Wheat in the First Growth Cycle 

  Føreid, Bente; Alvarenga Castellanos, Emilio Humberto; Szocs, Julia Maria; Makadi, Marianna (Journal article; Peer reviewed, 2019-03-05)
  Sorption could be a way to concentrate nutrients in diluted waste streams to bring more nutrients back to agriculture. However, the sorbed nutrients must be plant available. The aim of this work was to investigate how plant ...
 • Spørreundersøkelse om stabilisering og redusert erosjon i skråninger. Kartlegging av erfaring i etatene (NVE, Statens Vegvesen, Bane NOR) 

  Krzeminska, Dominika; Blankenberg, Anne-Grete Buseth; French, Helen Kristine; Aamlid, Trygve; Hanslin, Hans Martin (NIBIO Rapport;5(96) 2019, Research report, 2019-08-29)
  Prosjektet innhentet informasjon om dagens erfaringer med tiltak for skråningsstabilisering, felles praksis og trender i Norge. Spørreskjema ble utarbeidet av en tverrfaglig forskningsgruppe og inneholdt følgende tema; ...
 • Twenty-three unsolved problems in hydrology (UPH) – a community perspective 

  Blöschl, Günter; Bierkens, Marc F.P.; Chambel, Antonio; Cudennec, Christophe; Destouni, Georgia; Fiori, Aldo; Kirchner, James W.; McDonnell, Jeff J.; Savenije, Hubert H.G.; Sivapalan, Murugesu; Stumpp, Christine; Toth, Elena; Volpi, Elena; Carr, Gemma; Lupton, Claire; Salinas, Josè; Széles, Borbála; Viglione, Alberto; Aksoy, Hafzullah; Allen, Scott T.; Amin, Anam; Andréassian, Vazken; Arheimer, Berit; Aryal, Santosh; Baker, Victor; Bardsley, Earl; Barendrecht, Marlies H.; Bartosova, Alena; Batelaan, Okke; Berghuijs, Wouter R.; Beven, Keith; Blume, Theresa; Bogaard, Thom; Borges, Pablo de Amorim; Böttcher, Michael E.; Boulet, Gilles; Breinl, Korbinian; Brilly, Mitja; Brocca, Luca; Buytaert, Wouter; Castellarin, Attilio; Castelletti, Andrea; Chen, Xiaohong; Chen, Yangbo; Chen, Yuanfang; Chifflard, Peter; Dathe, Annette; Lange, Holger; Mernild, Jacob Sebastian Haugaard; Steinsland, Ingelin (Journal article; Peer reviewed, 2019-07-02)
  This paper is the outcome of a community initiative to identify major unsolved scientific problems in hydrology motivated by a need for stronger harmonisation of research efforts. The procedure involved a public consultation ...
 • Plantevernmidler i grunnvann og verktøy for tiltak. Rapport fra et prosjekt finansiert av Landbruksdirektoratets Klima- og miljøprogram 

  Eklo, Ole Martin; Kværner, Jens; Solbakken, Eivind; Lågbu, Roar; Odenmarck, Sven R.; Bolli, Randi; Almvik, Marit; Solberg, Ivar (NIBIO Rapport;5(92) 2019, Research report, 2019)
  Prosjektets overordna mål har vært å bidra til bærekraftig potet- og kornproduksjon ved å redusere forurensningen av plantevernmidler i grunnvann i sårbare områder. Prosjektet har undersøkt status i 2015/2016 for pesticid ...
 • Genetic changes caused by restocking and hydroelectric dams in demographically bottlenecked brown trout in a transnational subarctic riverine system 

  Klutsch, Cornelya; Maduna, Simo; Polikarpova, Natalia; Forfang, Kristin; Aspholm, Paul Eric; Nyman, Tommi; Eiken, Hans Geir; Amundsen, Per-Arne; Hagen, Snorre (Journal article; Peer reviewed, 2019-04-29)
  Habitat discontinuity, anthropogenic disturbance, and overharvesting have led to population fragmentation and decline worldwide. Preservation of remaining natural genetic diversity is crucial to avoid continued genetic ...
 • Synergier mellom tiltak for vannmiljø, klimatilpasning og klimagassutslipp. 

  Øygarden, Lillian; Bechmann, Marianne; Starkloff, Torsten; Svendgård-Stokke, Siri (NIBIO Rapport;5(55) 2019, Research report, 2019-07)
  Rapporten dokumenterer effekter av vannmiljøtiltak og synergier med andre miljøtema som utslipp av klimagasser, karbonbinding i jord, økosystemtjenester og klimatilpasning. Eksempler på tiltakspakker er laget for utvalgte ...
 • Fordrøyningsdammer i tilknytning til jordbruksarealer 

  Stolte, Jannes; Barneveld, Robert (NIBIO Rapport;5(65) 2019, Research report, 2019-06)
  Flom er et utbredt problem i Norge, særlig i snøsmeltingsperioder om våren og ved store nedbørsmengder om høsten. Klimaendring i Norge betyr at det kan forventes større nedbørsmengder og høyere nedbørintensitet. Dermed ...
 • Implementation of Mitigation Measures to Reduce Phosphorus Losses: The Vestre Vansjø Pilot Catchment 

  Bechmann, Marianne; Greipsland, Inga; Øgaard, Anne Falk (Journal article; Peer reviewed, 2019-01-08)
  Diffuse phosphorus loss from agricultural fields is an important contributor to the eutrophication of waterbodies. The objective of this study was to evaluate a pilot project for the implementation of mitigation measures ...

View more