Now showing items 1-20 of 280

  • A multi-regional soil phosphorus balance for exploring secondary fertilizer potential: the case of Norway 

   Hanserud, Ola Stedje; Brod, Eva; Øgaard, Anne K. Falk; Müller, Daniel Beat; Brattebø, Helge (Journal article; Peer reviewed, 2015-08-30)
  • A Phalarodon fraasi (Ichthyosauria: Mixosauridae) from the Middle Triassic of Svalbard 

   Økland, Inghild Halvorsen; Delsett, Lene Liebe; Roberts, Aubrey Jane; Hurum, Jørn Harald (Journal article, 2018-10-04)
   A new specimen of Phalarodon from the Middle Triassic Botneheia Formation on Svalbard, although not complete, is well preserved with both cranial and postcranial elements. Uncompressed preservation of the rostrum reveals ...
  • A protocol to develop Shared Socio-economic Pathways for European agriculture 

   Mitter, Hermine; Techen, Anja-K.; Sinabell, Franz; Helming, Katharina; Kok, Kasper; Priess, Jörg A.; Schmid, Erwin; Bodirsky, Benjamin L.; Holman, Ian; Lehtonen, Heikki; Leip, Adrian; Le Mouel, Chantal; Mathijs, Erik; Mehdi, Bano; Michetti, Melania; Mittenzwei, Klaus; Mora, Olivier; Øygarden, Lillian; Reidsma, Pytrik; Schaldach, Rudiger; Schönhart, Martin (Journal article; Peer reviewed, 2019-10-16)
   Moving towards a more sustainable future requires concerted actions, particularly in the context of global climate change. Integrated assessments of agricultural systems (IAAS) are considered valuable tools to provide sound ...
  • Abating N in Nordic agriculture - Policy, measures and way forward 

   Hellsten, Sofie; Dalgaard, Tommy; Rankinen, Katri; Tørseth, Kjetil; Bakken, Lars; Bechmann, Marianne; Kulmala, Airi; Moldan, Filip; Olofsson, Stina; Piil, Kristoffer; Pira, Kajsa; Turtola, Eila (Journal article; Peer reviewed, 2019-04-15)
  • Agricat2-beregninger av jord- og fosfortap i vannområdet PURA, basert på arealbruk i 2016 

   Kværnø, Sigrun; Turtumøygard, Stein; Nytrø, Thor (NIBIO RAPPORT;3(60) 2017, Research report, 2017-12-01)
   På oppdrag fra vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget (PURA) er den empiriske modellen Agricat 2 brukt til å beregne potensialet for erosjon og fosforavrenning fra jordbruksarealer i 16 tiltaksområder, ...
  • Agricat2-beregninger av jord- og fosfortap i vannområdet PURA, basert på arealbruk i 2017 

   Kværnø, Sigrun; Turtumøygard, Stein; Engebretsen, Alexander Melvold; Starkloff, Torsten (NIBIO Rapport;4(94) 2018, Research report, 2018-06-29)
   På oppdrag fra vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget (PURA) er den empiriske modellen Agricat 2 brukt til å beregne potensialet for erosjon og fosforavrenning fra jordbruksarealer i 16 tiltaksområder, ...
  • Agricat2-beregninger av jord- og fosfortap i vannområdet PURA, basert på arealbruk i 2018 

   Kværnø, Sigrun; Turtumøygard, Stein; Krzeminska, Dominika; Engebretsen, Alexander Melvold (NIBIO Rapport;5(152) 2019, Research report, 2019-02)
   På oppdrag fra vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget (PURA) er den empiriske modellen Agricat 2 brukt til å beregne potensialet for erosjon og fosforavrenning fra jordbruksarealer i 16 tiltaksområder, ...
  • Agricat2-beregninger av jord- og fosfortap i vannområdet PURA, basert på arealbruk i 2019 

   Kværnø, Sigrun; Turtumøygard, Stein; Krzeminska, Dominika (NIBIO Rapport;6(80) 2020, Research report, 2020-05)
   På oppdrag fra vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget (PURA) er den empiriske modellen Agricat 2 brukt til å beregne potensialet for erosjon og fosforavrenning fra jordbruksarealer i 16 tiltaksområder, ...
  • Ammonium Sorbed to Zeolite Is Partly Available to Wheat in the First Growth Cycle 

   Føreid, Bente; Alvarenga Castellanos, Emilio Humberto; Szocs, Julia Maria; Makadi, Marianna (Journal article; Peer reviewed, 2019-03-05)
   Sorption could be a way to concentrate nutrients in diluted waste streams to bring more nutrients back to agriculture. However, the sorbed nutrients must be plant available. The aim of this work was to investigate how plant ...
  • Assessing Impacts of Soil Management Measures on Ecosystem Services 

   Schwilch, Gudrun; Lemann, Tatenda; Berglund, Örjan; Camarotto, Carlo; Cerdà, Artemi; Daliakopoulos, Ioannis N.; Kohnová, Silvia; Krzeminska, Dominika; Maranon, Teodoro; Rietra, René; Siebielec, Grzegorz; Thorsson, Johann; Tibbett, Mark; Valente, Sandra; van Delden, Hedwig; van den Akker, Jan; Verzandvoort, Simone; Vrînceanu, Nicoleta Olimpia; Zoumides, Christos; Hessel, Rudi (Journal article; Peer reviewed, 2018-11-26)
   Only a few studies have quantified and measured ecosystem services (ES) specifically related to soil. To address this gap, we have developed and applied a methodology to assess changes in ecosystem services, based on ...
  • Avlastningsbehov og kilderegnskap Eidsvatnet 

   Greipsland, Inga; Kværnø, Sigrun H.; Blankenberg, Anne-Grete Buseth (NIBIO Rapport;2(31) 2016, Research report, 2016-05-25)
   I rapporten finnes en sammenstilling av overvåking av Eidsvatnet og tilførselsbekker i 2015, samt en teoretisk beregning av avlastningsbehovet for fosfortilførsler gitt miljømålet. Det er beregnet et enkelt kilderegnskap ...
  • Avrenning fra Åsland Snødeponi 

   Greipsland, Inga; Roseth, Roger; Engebretsen, Alexander Melvold (NIBIO Rapport;4(127) 2018, Research report, 2018-10)
   Etter oppdrag fra Bymiljøetaten i Oslo kommune har NIBIO overvåket avrenningen fra Åsland snødeponi våren 2018. Resultatene er vurdert opp mot Fylkesmannens utslippskrav: < 90 mg SS/l, <20 mg THC/l og pH [6,9]. Kravet til ...
  • Avrenning fra snødeponiet i Ski kommune; endelige resultater 

   Engebretsen, Alexander Melvold; Roseth, Roger; Greipsland, Inga (NIBIO Rapport;4(83) 2018, Research report, 2018-12)
   Våren og sommeren 2018 utførte NIBIO en stedsspesifikk miljøundersøkelse av snødeponiet i Ski kommune, initiert av et pålegg fra fylkesmannen i Akershus. Det ble tatt vannprøver i avrenning fra snødeponiet (n=7). I tillegg ...
  • Årsrapport 2019 fra JOVA-programmet. Driftsmessig oppsummering. 

   Hauken, Marit; Stenrød, Marianne; Bechmann, Marianne; Deelstra, Johannes; Eggestad, Hans Olav; Bøe, Frederik; Maurset, Marie Uhlen (NIBIO Rapport;6(66) 2020, Research report, 2020-04)
   Program for jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) overvåker avrenning av jord,næringsstoffer og plantevernmidler i et utvalg av norske jordbruksområder. Formålet er å dokumentere miljøeffekter av jordbruksdrift gjennom ...
  • Åsland snødeponi – Overvåking av vannkvalitet gjennom smelteperioden 2019 

   Engebretsen, Alexander Melvold; Skrutvold, Johanna; Roseth, Roger (NIBIO Rapport;6(28) 2020, Research report, 2020-03)
   Etter oppdrag fra Bymiljøetaten i Oslo kommune har NIBIO overvåket vannkvaliteten av renset smeltevann fra snødeponiet på Åsland. Overvåkingen har vist at kravene i utslippstillatelsen har blitt overholdt for alle vannprøver ...
  • Bekkhus skytebane - undersøkelse av tungmetaller og PAH i jord og sediment 

   Leikanger, Eirik (NIBIO rapport;2(23) 2016, Research report, 2017-01-19)
   På oppdrag fra Sarpsborg kommune har Norsk institutt for Bioøkonomi (NIBIO) gjennomført undersøkelser av tungmetaller i jord og sediment ved Bekkhus Skytebane. Hensikten med undersøkelsene var å gi en innledende beskrivelse ...
  • Beregning av jord- og fosfortap i Vestfold og Telemark fylke i Agricat2, driftsår 2017. Revidert utgave 

   Krzeminska, Dominika; Kværnø, Sigrun; Turtumøygard, Stein (NIBIO Rapport;5(122) 2019, Research report, 2019-12)
   I denne rapporten presenteres tall for jord- og fosfortap for alle nedbørfelter i vannområdene i Vestfold og Telemark fylke, beregnet med den empiriske modellen Agricat2, med nye erosjonsrisikokart (fra våren 2019) som ...
  • Betydning av endret klima for drenering – klimasmart drenering 

   Deelstra, Johannes (NIBIO Rapport;6(102) 2020, Research report, 2020-06)
   Klimaendringer antas å føre til mer nedbør, som kan resultere i økning av avrenning og tap av næringsstoffer. Denne rapporten presenterer resultater fra målinger foretatt ved Kvithamar lysimeterforsøk under både god og ...
  • Biogass fra marint fiskeslam sambehandlet med husdyrgjødsel og myse: Kvalifiseringsprosjekt finansiert av Regionalt Forskingsfond Midt-Norge og Fylkesmannen i Møre og Romsdal i samarbeid med Tingvollost og Tingvoll Fisk AS 

   Cabell, Joshua; Gebauer, Ruth; Solli, Linn; Kittelsen, Halvor; Briseid, Tormod (NIBIO Rapport;4(112) 2018, Research report, 2018-12)
   Tingvoll Fisk AS og Tingvollost holder til Torjulvågen i Tingvoll kommune på Nordmøre. Tingvoll Fisk AS driver med landbasert oppdrett av rognkjeks (Cyclopterus lumpus) med planer om å utvide til havbasert påvekst etter ...
  • Biogassanlegget hos Sondre Skoglund – Følgeforskningen – Dokumentasjon av drift 

   Briseid, Tormod; Morken, John (NIBIO Rapport;4(104) 2018, Research report, 2018-12)
   Biogassanlegget til Sondre Skoglund, levert og driftet av Waterment AS, er under uttesting for behandling av om lag 1000 m3 blautgjødsel fra gris årlig. Selve biogassreaktoren er en granulbasert kompakt ABR-reaktor med ...