• Effekter av jordarbeiding på fosfortap. Sammenstilling av resultater fra nordiske forsøk 

   Bechmann, Marianne; Kværnø, Sigrun; Skøien, Svein; Øygarden, Lillian; Riley, Hugh; Børresen, Trond; Krogstad, Tore (Bioforsk rapport;6(61) 2011, Research report, 2011-08-31)
   I forbindelse med gjennomføring av vannforskriften er det blitt økt fokus på redusert og endret jordarbeiding som tiltak for å redusere fosfortilførslene fra jordbruket. Tidligere har det vært vekt på jordarbeidingstiltak ...
  • Jordarbeiding til høstkorn - effekter på erosjon og avrenning av næringsstoffer 

   Grønsten, Heidi Anette; Øygarden, Lillian; Skjevdal, Rut M. (Bioforsk rapport;2(60) 2007, Research report, 2007-12-31)
   Prosjektet er gjennomført som del av prosjektet :Kostnadseffektiv høstkorndyrking uten pløying på erosjonsutsatt jord”. Rapporten dokumenterer resultater fra målinger av overflateavrenning og tap av jord og næringsstoffer ...