• Oppdatering av modeller for areal- og avlingsestimering - Sluttrapport 

      Korsæth, Audun (Bioforsk Rapport;, Research report, 2015)
      Markedsreguleringen av korn i Norge skal bidra til en optimal utnyttelse av norskprodusert korn, og tidlige prognoser over produksjonen er her et sentralt verktøy. Målet med dette prosjektet har vært å oppdatere en ...