• Konkurransesituasjonen for norsk bakervarebransje 

   Utgård, Jakob; Nordlund, Anders; Svennerud, Mads (NILF Notat;2009-7, Research report, 2009-04)
   Formålet med dette notatet er å beskrive status og utvikling på sentrale områder for bakervarebransjen, herunder sysselsetting, antall foretak, produksjonsverdi, import og eksport med mer, samt å vurdere de politiske ...
  • Mål, virkemidler og forslag til suksesskriterier i norsk landbrukspolitikk 

   Nordlund, Anders; Bergset, Nils Øyvind; Sørensen, Ann-Christin (NILF Notat;2006-2, Research report, 2006-02)
   Formålet med notatet er å sette opp en del suksesskriterier ut fra de målsettinger som er satt for landbrukspolitikken, slik at en senere kan evaluere hvilke effekter landbrukspolitikken har for aktører i verdikjeden for ...
  • Omsettelige melkekvoter. Betalingsevne og effekter 

   Nordlund, Anders; Stornes, Ole Kristian; Hegrenes, Agnar; Sjelmo, Otto (NILF Notat;2009-11, Research report, 2009-05)
   En partssammensatt arbeidsgruppe vurderte i 2006 2007 omsetningsordningen for melkekvoter. NILF fikk i oppdrag å belyse enkelte sider ved kvoteomsetning og å gi innspill til arbeidsgruppa på utvalgte temaer. Disse temaene ...
  • Prisutjevning melk - kontroll for første halvår 2007 

   Nordlund, Anders; Svennerud, Mads (NILF Notat;2009-15, Research report, 2009-09)
   Systemet med etterkontroll og etterregning er basert på Forskrift om satser og etterregning i prisutjevningsordningen for melk av 12.12.03 som ble endret 13.06.06 med ikrafttredelse 01.07.06, og det er forskriften slik den ...
  • Prisutjevning melk – kontroll for andre halvår 2006 

   Nordlund, Anders; Svennerud, Mads (NILF Notat;2007-11, Research report, 2007-09)
   Systemet med etterkontroll og etterregning er basert på Forskrift om satser og etterregning i prisutjevningsordningen for melk av 12.12.03 som ble endret 13.06.06 med ikrafttredelse 01.07.06 og det er forskriften slik den ...
  • Regulering for organisering – markedsregulering i kjøttsektoren 

   Steine, Gro; Vasaasen, Arne; Nordlund, Anders; Pettersen, Ivar (NILF Notat;2011-8, Research report, 2011)
   Markedsreguleringene er lovbestemt, regulert og ufullstendige. Omsetningslovens mål er enkel, men målene for markedsreguleringene er over tid blitt detaljerte og vidtfavnende. Markedsreguleringen for kjøtt bidrar til ...
  • Tilrettelegging for bygdeutvikling – på rett vei, men fortsatt et stykke frem. -Hvordan brukes fylkesvise bygdeutviklingsmidler til utredning og tilrettelegging for å øke verdiskapingen av landbrukets og bygdenes ressurser? 

   Nordlund, Anders; Forsberg, Ellen-Marie (NILF Notat;2007-5, Research report, 2007-02)
   Midlene til utredning og tilrettelegging innenfor Bygdeutviklingsordningen (BU) skal bidra til mer effektivt arbeid for bygdeutvikling og bedre utnyttelse av landbrukets ressurser. Blant personer som arbeider med landbruksbasert ...
  • Tollkvoter i landbruksforhandlingene i WTO 

   Bergset, Nils Øyvind; Mittenzwei, Klaus; Søyland, Viil; Nordlund, Anders; Pettersen, Ivar (NILF Notat;2006-12, Research report, 2006-05)
   Formålet med dette notatet er å belyse mulige effekter av økte tollkvoter på det norske markedet med bakgrunn i de pågående forhandlingene i WTO. En tollkvote er definert som en toll i to lag. I en gitt periode (gjerne ett ...