Nye registreringer

 • Prestasjonsdata frå kystskogbruket 

  Nyeggen, Hans; Øyen, Bernt-Håvard (Dokument fra Skog og landskap;01/2007, Research report, 2007-05-15)
  Dei driftstekniske forsøksresultata frå kystskogbruket, kyst- og fjordfylka frå Vest- Agder i sør til Finnmark i nord omfattar mange artiklar og rapportar, og noko har til dels ikkje vore publisert. I dette dokumentet har ...
 • 3Q - Jordbrukets kulturlandskap - Status og utviklingstrekk. Fylker: Hedmark og Oppland 

  Fjellstad, Wendy Jane; Dramstad, Wenche; Huso, Bjørn (Dokument fra Skog og landskap;04/2007, Research report, 2007)
  Norske myndigheter har definert en rekke nasjonale mål for forvaltningen av jordbrukets kulturlandskap. I tillegg er det i alle fylker også satt opp regionale målsettinger tilpasset lokale forhold. Det nasjonale programmet ...
 • Tilbakeblikk-utstillingen. Oppsummering etter 2 års vandring 

  Wallin, Hanne Gro (Dokument fra Skog og landskap;03/2007, Research report, 2007)
 • Vekst og utvikling i to skjermstillinger av gran - en undersøkelse fra Mangen, Akershus 

  Øyen, Bernt-Håvard (Dokument fra Skog og landskap;02/07, Research report, 2007)
  God lønnsomhet med skjermstilling som hogst- og foryngelsesmetode har tidligere vist seg å være knyttet til vellykket etablering av naturlig foryngelse under skjerm, men også til skjermtrærnes verdiutvikling. Knyttet til ...
 • Jordsmonn på dyrka mark i Østfold. Klassifikasjon, egenskaper og utbredelser 

  Nyborg, Åge Arild; Solbakken, Eivind; Svendgård-Stokke, Siri; Lågbu, Roar; Klakegg, Ove Mindor (Dokument fra Skog og landskap;02/2008, Research report, 2008-04)
  Østfold er ett av landets minste fylker, men har størst jordbruksareal i drift i forhold til landarealet. Fra naturens side har fylket gode forutsetninger for en allsidig mat- og fôrproduksjon, både med hensyn på jordsmonn, ...
 • 3Q - Biologisk mangfold i jordbrukets kulturlandskap. Status og utviklingstrekk 

  Engan, Gunnar; Bratli, Harald; Fjellstad, Wendy Jane; Dramstad, Wenche (Dokument fra Skog og landskap;01/2008, Research report, 2008)
  Det biologiske mangfoldet i jordbrukets kulturlandskap er betinget av grunnleggende økologiske faktorer som klima, topografi, berggrunn og jordsmonn (markfuktighet, mineralsammensetning). I tillegg er det betinget av ...
 • Handlingsplan for bevaring og bærekraftig bruk av husdyrgenetiske ressurser i Norge 2008-2010 

  Sæther, Nina Alvilde Hovden (Dokument fra Skog og landskap;01/2009, Research report, 2009)
  Husdyrgenetiske ressurser er et avgjørende grunnlag for biologisk mangfold hos husdyr. Husdyrgenetiske ressurser er husdyra som produserer mat og andre produkter vi mennesker har bruk for og husdyra som brukes i avlsarbeidet ...
 • Bruk av snutebillemidler i norske skogplanteskoler - en spørreundersøkelse 

  Hanssen, Kjersti Holt (Dokument fra Skog og landskap;02/2009, Research report, 2009)
  Gransnutebiller (Hylobius abietis) er et problem i norsk skogbruk, fordi de gnager bark av unge gran- og furuplanter og forårsaker skader og avgang i foryngelsene de første årene etter hogst. Intensiteten i angrepene varier ...
 • Kartografi for AR5 

  Bjørkelo, Knut; Bjørnerød, Astrid; Nilsen, Anne-Barbi (Dokument fra Skog og landskap;03/2009, Research report, 2009)
  Dokumentet gir en oversikt over kartografien som blir brukt til AR5. Dette dokumentet erstatter notatet ”KARTOGRAFI FOR AR5, Norsk institutt for skog og landskap, 13. november 2006”. Det er lagt til 3 nye tegnforklaringer. ...
 • Biotoputviklingspotensial i Trondheim kommune. Karakterisering av voksesteder basert på abiotiske faktorer 

  Klakegg, Ove Mindor; Hofmeister, Frauke; Engan, Gunnar; Nyborg, Åge Arild; Meiforth, Jutta (Dokument fra Skog og landskap;04/2008, Research report, 2008)
  Biotoputviklingspotensial i Trondheim kommune er et nytt kartprodukt utviklet i et samarbeidsprosjekt mellom Skog og landskap og Trondheim kommune (Jutta Meiforth). Basert på hovedsakelig abiotiske datakilder (geologi, ...
 • Beskrivelse av jordsmonngrupper og jordsmonnenheter på dyrka mark i Norge. Karakteristikk, egenskaper og utbredelse 

  Sperstad, Ragnhild; Nyborg, Åge Arild (Dokument fra Skog og landskap;05/2008, Research report, 2008)
  Klassifisering av jordsmonn er nødvendig for å forstå likheter, forskjeller og slektskap mellom jordtyper. Dette gjør at man kan forutsi jordas egenskaper, forutsi produktiviteten, identifisere problemer med å forvalte ...