Nye registreringer

 • Fjellvegetasjon og beite i Dovre kommune. Rapport frå vegetasjonskartlegging 

  Rekdal, Yngve (NIJOS-rapport;8/98, Research report, 1998-05-11)
  I Dovre kommune er det vegetasjonskartlagt 1254 km². Dette omfattar alt areal i fjellskog og snaufjell. Det er framstilt vegetasjonskart og 5 avleia temakart. Kartlegginga er utført etter NIJOS sitt system for vegetasjon ...
 • Landsrepresentativ overvåking av skogens vitalitet i Norge 1989-97 - statistikk 

  Støen, Ole-Gunnar; Nellemann, Christian; Eriksen, Rune (NIJOS-rapport;1/98, Research report, 1997-01-15)
  Årlige registreringer av kronetetthet og kronemisfarging har vært foretatt på mer enn 9.000 bar- og lauvtrær fordelt på ca. 900 flater i et 9x9 km nett siden 1989. Det har vært en jevn negativ utvikling i kronetetthet for ...
 • Jordbrukets kulturlandskap i Flesberg - Et samordningsprosjekt for registrering av kulturminner, biologisk mangfold og landskap 

  Puschmann, Oskar; Hanssen, Even W.; Jensen, Jørn (NIJOS-rapport;17/1998, Research report, 1998-12-01)
  Rapporten "Jordbrukets kulturlandskap i Flesberg - Et samordningsprosjekt for registrering av kulturminner, bilogisk mangfold og landskap" innleder med en kortfattet presentasjon av kulturlandskapsbegrepet, verdier i ...
 • Bruk av satellittdata i kombinasjon med feltdata i Landsskogtakseringen 

  Gjertsen, Arnt Kristian; Tomter, Stein Michael (NIJOS-rapport;19-98, Research report, 1998-11-23)
  NIJOS har prøvd ut en metode for kartlegging av skogstatistikk som baserer seg på bruk av Landsskogtakseringens prøveflater, satellittbilder, og digitale kartdata. Metoden kalles Multi-Source Forest Inventory (MSFI) og er ...
 • Nasjonalt referansesystem for landskap - Bruk av ulike kilder som grunnlag for beskrivelse av underregioner 

  Puschmann, Oskar (NIJOS-rapport;12/1998, Research report, 1998-08-15)
  I 1997 startet landskapsseksjonen ved NIJOS et prosjekt med formål å beskrive landets 444 underregioner som ledd i etableringen av et nasjonalt referansesystem for landskap. Som grunnlag for beskrivelse av underregionene ...
 • Jordbruksarealer ute av drift - Et forsøk på kartlegging ved hjelp av registerkobling 

  Taubøll, Steinar; Lågbu, Roar (NIJOS-rapport;9/98, Research report, 1998-04-02)
  Rapporten viser hvordan landbruksregisteret koblet med data fra register over søknader om produksjonstillegg kan gi regionale oversikter over driftsaktiviteten på det norske jordbruksarealet. Kartpresentasjoner over ...
 • Vegetasjon og beite i Nattmålshaugen beiteområde. Rapport frå vegetasjonskartlegging 

  Rekdal, Yngve; Bjørklund, Per K. (NIJOS-rapport;9/99, Research report, 1999-03-24)
  Nattmålshaugen beiteområde (32 km²) i Lenvik kommune i Troms fylke, er vegetasjonskartlagt. Kartlegginga er ein del av eit forskningsprosjekt kring utvikling av opplegg for bedre bruk av utmarksbeite. Kartlegginga er utført ...
 • Landsrepresentativ overvåking av skogens vitalitet i Norge - kontroll 1997 

  Støen, Ole-Gunnar; Eriksen, Rune; Nellemann, Christian (NIJOS-rapport;5/98, Research report, 1998-03-06)
  Til sammen 40 overvåkingsflater med over 370 gran- og furutrær fra 4 tilfeldig valgte observatører ble kontrollert i forbindelse med feltregistreringene i 1997. Avvikene mellom observatører og kontrollør var større for ...
 • Retningslinjer for beskrivelse av jordprofil 

  Greve, Morgens H.; Sperstad, Ragnhild; Nyborg, Åge Arild (NIJOS-rapport;37/99, Research report, 1999-08-22)
  Dette heftet inneholder retningslinjer for å utføre en fullstendig profilbeskrivelse i overensstemmelse med “Soil Survey Manual” med de unntak norsk tradisjon og arbeidsrutiner som NIJOS krever. Disse retningslinjene er ...
 • Rapport til landskapskart over Galhøpiggen-Glittertind med omkringliggjande dalar. Skildring av områda 

  Lykkja, Hanne; Angeloff, Michael (NIJOS-rapport;12/1999, Research report, 1999-06-01)
  I 1993 starta eit prosjekt om utarbeiding av forvaltningsplanar for nasjonalparkar, eksempelområdet var delar av Jotunheimen nasjonalpark og Lom kommune. Dette arbeidet er presentert i NIJOS-rapport 11/99 «Utarbeiding av ...
 • Vegetasjon og beite i Hadsel kommune. Rapport frå vegetasjonskartlegging 

  Rekdal, Yngve; Bjørklund, Per K.; Angeloff, Michael (NIJOS-rapport;3/99, Research report, 1999-02-01)
  Fylkesmannen i Nordland, landbruksavdelinga, sette i 1995 i gang områdetakst i Hadsel og Sortland kommunar. Ved sida av produksjonspotensialet for skog, såg Fylkesmannen det som særleg viktig å registrere vilkår for ...
 • Vegetasjon og beite i Sør-Fron vestfjell - Ryssland-Skurdal, Nordre Lia og Søre Lia grunneigarlag. Rapport frå vegetasjonskartlegging 

  Rekdal, Yngve (NIJOS-rapport;4/99, Research report, 1999-02-05)
  Norsk Institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS) har vegetasjonskartlagt eit område på 234 km² i Sør-Fron kommune i Oppland. Kartlegginga omfattar grunneigarlaga Ryssland - Skurdal, Nordre Lia og Søre Lia, og er utført ...
 • Biologisk mangfold i Inderøy kommune 

  Bratli, Harald (NIJOS-Rapport;4/2000, Research report, 2000-04-04)
  Kartlegging av biologisk mangfold med vekt på kulturlandskapet er foretatt i Inderøy kommune. Til sammen 145 lokaliteter er kartfestet og beskrevet, fordelt på 20 ulike naturtyper. Flest lokaliteter ble registrert i ...
 • Landsrepresentativ overvåking av skogens vitalitet i Norge: Kontroll 1999 

  Hylen, Gro (NIJOS-rapport;13/2000, Research report, 2000-05-26)
  Etter avsluttet registreringer av den årlige takseringen av skogens vitalitet ble førti flater som var taksert av fire tilfeldig valgte observatører, retaksert av kontrollør. Kontrolltaksten bidrar til å dokumentere ...
 • Fjellvegetasjon og beite i Vingelen 

  Rekdal, Yngve (NIJOS-rapport;12/2000, Research report, 2000-05-10)
  Norsk institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS) har sommaren 1999 vegetasjonskartlagt eit område på 150 km² i fjellområda i Vingelen i Tolga kommune i Hedmark. Kartlegginga omfattar areala til 4 hamnelag; Bratthøa ...
 • Biologisk mangfold i Ski kommune 

  Stokland, Jogeir Nicolai (NIJOS-rapport;6/2000, Research report, 2000-05-14)
  Kartlegging av biologisk mangfold med vekt på kulturlandskapet er foretatt i Ski kommune. Til sammen 181 lokaliteter er kartfestet og beskrevet, fordelt på 19 ulike naturtyper. Lokalitetenes naturverdi er vurdert. Til ...
 • Vegetasjon og beite i Børkdalsfjellet 

  Rekdal, Yngve (NIJOS-rapport;2/2000, Research report, 2000-01-06)
  Norsk institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS) utførte sommaren 1999, vegetasjonskartlegging i eit område på 100 km², det meste i Sør-Fron kommune i Oppland. Kartlegginga omfattar fjellområdet mellom Håkåseterdalen ...
 • Landsrepresentativ overvåking av skogens vitalitet i Norge 1989-1999: Statistikk 

  Hylen, Gro (NIJOS-rapport;1/2000, Research report, 2000-01-11)
  NIJOS har ansvaret for den landsrepresentative skogovervåkingen under det nasjonale Overvåkningsprogram for skogskader. Denne rapporten gir en oversikt over vitaliteten til bar- og lauvtrær i hele landets skogareal for ...
 • Husdyrbeite i barskog 

  Larsson, John Y.; Rekdal, Yngve (NIJOS-rapport;9/2000, Research report, 2000-05-11)
  Rapporten beskriver forekomst og produksjon av beiteplanter i vegetasjonstyper i barskog. Den presenterer en oversikt over beiteverdien til ulike vegetasjonstyper. Som grunnlag er det innhenta 128 artslister fra hogstflater ...
 • Tilstandsovervåking og resultatkontroll i jordbrukets kulturlandskap - Årsrapport for prosjektåret 2000-2001 - Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finmark 

  Fjellstad, Wendy Jane; Dramstad, Wenche; Puschmann, Oskar; Engan, Gunnar; Stokland, Jogeir Nicolai; Helliksen, Wenche; Sollund, May-Liss Bøe; Strand, Geir-Harald; Mathiesen, Henrik Forsberg (NIJOS-rapport;14/2001, Research report, 2001-11-01)
  Landbruksdepartementet, Miljøverndepartementet, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ga i 1998 NIJOS ioppdrag å utvikle og drive et nasjonalt program for tilstandsovervåking og resultatkontroll i jordbrukets ...

Vis flere