• Biologisk mangfold i Inderøy kommune 

   Bratli, Harald (NIJOS-Rapport;4/2000, Research report, 2000-04-04)
   Kartlegging av biologisk mangfold med vekt på kulturlandskapet er foretatt i Inderøy kommune. Til sammen 145 lokaliteter er kartfestet og beskrevet, fordelt på 20 ulike naturtyper. Flest lokaliteter ble registrert i ...
  • Biologisk mangfold i Ski kommune 

   Stokland, Jogeir Nicolai (NIJOS-rapport;6/2000, Research report, 2000-05-14)
   Kartlegging av biologisk mangfold med vekt på kulturlandskapet er foretatt i Ski kommune. Til sammen 181 lokaliteter er kartfestet og beskrevet, fordelt på 19 ulike naturtyper. Lokalitetenes naturverdi er vurdert. Til ...
  • Vegetasjon, skog og biologisk mangfold i Ballangen 

   Bryn, Anders; Angeloff, Michael; Bjørklund, Per K.; Haugen, Finn-Arne (NIJOS-rapport;02/06, Research report, 2006-03-01)
   I Ballangen kommune er det gjennomført en samordna ressurs- og miljøkartlegging. Målsettinga har vært å kartlegge både utnyttbare skog- og beiteressurser, samt viktige naturtyper og miljøregistreringer i skog (MiS). Det ...