• Barrierer og muligheter for gjennomføring av vannmiljøtiltak 

   Skaalsveen, Kamilla; Øverland, John Ingar; Bechmann, Marianne; Maruset, Marie Uhlen; Kvakkestad, Valborg; Wiik, Julie; Evju, Ingvild; Holm, Hanna Næss (NIBIO-rapport;8(38) 2022, Research report, 2022-03)
   Formålet med prosjektet var å øke kunnskapen om gårdbrukeres motivasjon, samt barrierer og muligheter for å gjennomføre vannmiljøtiltak i ulike regioner av landet. Det ble i den forbindelse gjennomført fokusgruppemøter i ...
  • Beregning av forurensningstilførsler til vassdrag i Bærum. Delrapport 1: Øverlandselva 

   Skaalsveen, Kamilla; Kværnø, Sigrun; Turtumøygard, Stein; Bechmann, Marianne (NIBIO-rapport;8(16) 2022, Research report, 2022-01)
   Elvemiljøet langs Isi- og Øverlandselva i Bærum kommune påvirkes av mange ulike faktorer, og NIBIO fikk i 2021 i oppdrag fra kommunen å beregne forurensningstilførsler til de to vassdragene for 2020 fordelt på tilsammen ...
  • Beregning av forurensningstilførsler til vassdrag i Bærum. Delrapport 2: Isielva. 

   Skaalsveen, Kamilla; Kværnø, Sigrun; Turtumøygard, Stein; Bechmann, Marianne (NIBIO-rapport;8(17) 2022, Research report, 2022-01)
   Elvemiljøet langs Isi- og Øverlandselva i Bærum kommune påvirkes av mange ulike faktorer, og NIBIO fikk i 2021 i oppdrag fra kommunen å beregne forurensningstilførsler til de to vassdragene for 2020 fordelt på tilsammen ...
  • Beregning av fosfortilførsler til vassdrag i jordbrukslandskap. Delrapport 1: Hotranvassdraget 

   Maruset, Marie Uhlen; Kværnø, Sigrun; Turtumøygard, Stein; Bechmann, Marianne (NIBIO-rapport;8(54) 2022, Research report, 2022-03)
   Vassdrag i jordbruksdominerte nedbørfelt kan være sterkt påvirket av næringsstoffer fra jordbruksdrift, men også fra andre kilder som spredt avløp. For å redusere tilførslene er det nødvendig å vite hvilke kilder som bidrar ...
  • Beregning av fosfortilførsler til vassdrag i jordbrukslandskap. Delrapport 2: Langbekken-Brubakkbekken 

   Maurset, Marie Uhlen; Kværnø, Sigrun; Turtumøygard, Stein; Bechmann, Marianne (NIBIO-rapport;8(55) 2022, Research report, 2022-03)
   Vassdrag i jordbruksdominerte nedbørfelt kan være sterkt påvirket av næringsstoffer fra jordbruksdrift, men også fra andre kilder som spredt avløp. For å redusere tilførslene er det nødvendig å vite hvilke kilder som bidrar ...
  • Cultivation of new land: Effects on water quality 

   Bloem, Esther; Bechmann, Marianne; Clarke, Nicholas; Skarbøvik, Eva (NIBIO Rapport;6(59) 2020, Research report, 2020-06)
   Denne rapporten er en litteratursammenstilling over tap av suspendert stoff, fosfor og nitrogen fra arealer med hhv. jordbruk og skog/utmark. I tillegg er det gjort en vurdering av tilsvarende tap i perioden der nydyrking ...
  • Effekt av fangdam i et endret klima - 20 års erfaring med overvåkning av fangdam i Skuterudbekken 

   Krzeminska, Dominika; Blankenberg, Anne-Grete Buseth; Bechmann, Marianne; Deelstra, Johannes (NIBIO-rapport;7(101)2021, Research report, 2021-05)
   Det gis tilskudd til etablering av fangdammer som et vannmiljøtiltak for å forbedre vannkvaliteten i nedstrøms vannforekomster. Det er behov for dokumentasjon av den langsiktige effekten av slike dammer. Fangdammen i ...
  • Erosjon og næringsstofftap ved ulik jordarbeiding på flate arealer – 2014–2018 

   Bechmann, Marianne; Bøe, Frederik (NIBIO POP;5(14) 2019, Journal article, 2019-03)
   Fire år med resultater fra Kjelle ruteforsøk viser store forskjeller i tap av jord og næringsstoffer mellom år. I årene med mest nedbør ble de laveste gjennomsnittlige tapene av jord- og næringsstoffer målt fra ruter med ...
  • Erosjon og tap av næringsstoffer og plantevernmidler fra jordbruksdominerte nedbørfelt - Sammendragsrapport fra Program for jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) for 1992—2019 

   Bechmann, Marianne; Stenrød, Marianne; Kværnø, Sigrun; Eggestad, Hans Olav (NIBIO-rapport;7(135) 2021, Research report, 2021-06)
   Program for jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) ble startet i 1992 med det formål å dokumentere landbrukets virkning på vannkvaliteten samt effekten av endringer i jordbrukspraksis og tiltaksgjennomføring. I denne ...
  • Erosjon og tap av næringsstoffer og plantevernmidler fra jordbruksdominerte nedbørfelt. Sammendragsrapport fra Program for jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) for 1992—2016 

   Bechmann, Marianne; Stenrød, Marianne; Greipsland, Inga; Hauken, Marit; Deelstra, Johannes; Eggestad, Hans Olav; Tveiti, Geir (NIBIO Rapport;3(71) 2017, Research report, 2017-05-23)
   Program for jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) ble startet i 1992 med det formål å dokumentere landbrukets virkning på vannkvaliteten samt effekten av endringer i jordbrukspraksis og tiltaksgjennomføring. I denne ...
  • Eutrofiering av Mjøsa - kartlegging av årsaksforhold og kilder til fosfor i ni delnedbørfelt 

   Bechmann, Marianne; Thrane, Jan-Erik; Kværnø, Sigrun; Turtumøygard, Stein (NIBIO-rapport;7(58) 2021, Research report, 2021-04)
   Til tross for betydelig bedring siden 1970- og 80-tallet, er økologisk tilstand mht. eutrofiering fortsatt klassifisert som moderat i nedre deler av flere av Mjøsas tilløpselver samtidig som Mjøsa de fleste årene har god ...
  • Eutrofiering på Hadeland - Kartlegging av årsaksforhold og kilder til fosfor i fem nedbørfelt 

   Bechmann, Marianne; Thrane, Jan-Erik; Kværnø, Sigrun; Turtumøygard, Stein (NIBIO Rapport 8(115) 2022;, Research report, 2022-11)
   Nedbørfeltet Hadeland består av flere mindre bekker og elver som renner ut i Randsfjorden. Det er preget av kalksjøer og stor andel jordbruksareal. Flertallet av kalksjøene på Hadeland har utfordringer med eutrofiering som ...
  • Evaluering av forslag til krav i gjødselvareforskriften for å redusere klimagassutslipp, ammoniakktap og nitrogenavrenning fra jordbruket 

   Bechmann, Marianne; Prestvik, Anne; Morken, John; Nesheim, Lars; Grønlund, Arne (NIBIO Rapport;2(133) 2016, Research report, 2017-01-25)
   Rapporten er skrevet på oppdrag for Miljødirektoratet og formålet er å vurdere effekten av endringer i gjødselvareforskriften og andre tiltak på utslipp av lystgass, metan og ammoniakk til luft og nitrogen til vann. ...
  • Evaluering og revidering av tiltaksanalyse for Tunevann 

   Bechmann, Marianne; Haande, Sigrid; Kværnø, Sigrun; Poverud, Liv Mette; Turtumøygard, Stein (NIBIO Rapport;2(115) 2016, Research report, 2016-11-22)
   Tunevann er et viktig badevann for Sarpsborg by. Det er ofte algeoppblomstringer med giftproduksjon i innsjøen som betyr at vannet blir uegnet for bading. NIBIO, NIVA og NMBU har vurdert tilstanden i innsjøen, fosfortilførsler ...
  • Fangvekstenes økosystemtjenester – Kunnskapsstatus om effekten av fangvekster 

   Bøe, Frederik; Bechmann, Marianne; Øgaard, Anne Falk; Sturite, Ievina; Brandsæter, Lars Olav (NIBIO Rapport;5(9) 2019, Research report, 2019-01)
   Denne rapporten gir en oversikt over fangvekster og deres effekter på avling, mineralsk nitrogen ijord, karbonbinding, utslipp til vann og luft, jordstruktur, biodiversitet og ugras. Det er fortrinnsvis brukt studier fra ...
  • Fangvekster i vårkorn – Effekt på fosfortap 

   Øgaard, Anne Falk; Bechmann, Marianne (NIBIO-rapport;7(29) 2021, Research report, 2021-02)
   Denne rapporten omhandler effekt av undersådde fangvekster i korn på fosfortap. Effekten av fangvekst er undersøkt ved både høst- og vårpløying i et 4-årig forsøk i forsøksanlegget på Hellerud (Skjetten) hvor overflateavrenning ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Mørdrebekken 2016 

   Brod, Eva; Bechmann, Marianne (Chapter, 2018)
   Dyrket mark i Mørdrefeltet er dominert av korn. I gjennomsnitt ble det gjødslet med 1,9 kg P/daa og 13,1 kg N/daa. I 2016/2017 var årsnedbøren (478 mm) lavere enn gjennomsnittlig årsnedbør i overvåkningsperioden (732 mm). ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Mørdrebekken 2017 

   Bechmann, Marianne (Chapter, 2020)
   Dyrket mark i Mørdrefeltet er dominert av korn. I gjennomsnitt ble det gjødslet med 2,1 kg P/daa og 13,2 kg N/daa. I 2017/2018 var årsnedbøren (700 mm) lavere enn gjennomsnittlig årsnedbør i overvåkingsperioden (721 mm). ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Naurstad 2016 

   Bechmann, Marianne (Chapter, 2018)
   Dyrket mark i Naurstadfeltet er dominert av langvarig eng og beite. Storfé, hest og mjølkeku var de viktigste husdyrslagene i 2016. Det har vært en nedadgående trend i tilført fosfor og nitrogen gjennom hele overvåkingsperioden, ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Vasshaglona 2016 

   Bechmann, Marianne (Chapter, 2018)
   I gjennomsnitt ble det tilført 24 kg nitrogen og 7,5 kg fosfor per dekar jordbruksareal i 2016. Dette er litt over gjennomsnittet for overvåkingsperioden. Arealet med potet har økt de siste årene. Gjennomsnittlig konsentrasjon ...