• Beregning av forurensningstilførsler til vassdrag i Bærum. Delrapport 1: Øverlandselva 

   Skaalsveen, Kamilla; Kværnø, Sigrun; Turtumøygard, Stein; Bechmann, Marianne (NIBIO-rapport;8(16) 2022, Research report, 2022-01)
   Elvemiljøet langs Isi- og Øverlandselva i Bærum kommune påvirkes av mange ulike faktorer, og NIBIO fikk i 2021 i oppdrag fra kommunen å beregne forurensningstilførsler til de to vassdragene for 2020 fordelt på tilsammen ...
  • Beregning av forurensningstilførsler til vassdrag i Bærum. Delrapport 2: Isielva. 

   Skaalsveen, Kamilla; Kværnø, Sigrun; Turtumøygard, Stein; Bechmann, Marianne (NIBIO-rapport;8(17) 2022, Research report, 2022-01)
   Elvemiljøet langs Isi- og Øverlandselva i Bærum kommune påvirkes av mange ulike faktorer, og NIBIO fikk i 2021 i oppdrag fra kommunen å beregne forurensningstilførsler til de to vassdragene for 2020 fordelt på tilsammen ...
  • Bruk av tørket slam fra settefiskanlegg som gjødsel i norsk landbruk 

   Cabell, Joshua; Brod, Eva; Ellingsen, Johan; Løes, Anne-Kristin; Standal, Inger Beate; Tordnes, Bendik; Vivestad, Henriette (NIBIO Rapport;5(146) 2019, Research report, 2019-11)
   Formålet med prosjektet Fish2Farm var å evaluere potensialet for resirkulering av næringsstoffer fra fiskeoppdrett ved å vurdere kvaliteten på tørket slam fra settefisk som gjødsel, undersøke påvirkningen av ulike ...
  • Cultivation of new land: Effects on water quality 

   Bloem, Esther; Bechmann, Marianne; Clarke, Nicholas; Skarbøvik, Eva (NIBIO Rapport;6(59) 2020, Research report, 2020-06)
   Denne rapporten er en litteratursammenstilling over tap av suspendert stoff, fosfor og nitrogen fra arealer med hhv. jordbruk og skog/utmark. I tillegg er det gjort en vurdering av tilsvarende tap i perioden der nydyrking ...
  • Effekt av fangdam i et endret klima - 20 års erfaring med overvåkning av fangdam i Skuterudbekken 

   Krzeminska, Dominika; Blankenberg, Anne-Grete Buseth; Bechmann, Marianne; Deelstra, Johannes (NIBIO-rapport;7(101)2021, Research report, 2021-05)
   Det gis tilskudd til etablering av fangdammer som et vannmiljøtiltak for å forbedre vannkvaliteten i nedstrøms vannforekomster. Det er behov for dokumentasjon av den langsiktige effekten av slike dammer. Fangdammen i ...
  • Erosjon og tap av næringsstoffer og plantevernmidler fra jordbruksdominerte nedbørfelt. Sammendragsrapport fra Program for jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) for 1992—2016 

   Bechmann, Marianne; Stenrød, Marianne; Greipsland, Inga; Hauken, Marit; Deelstra, Johannes; Eggestad, Hans Olav; Tveiti, Geir (NIBIO Rapport;3(71) 2017, Research report, 2017-05-23)
   Program for jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) ble startet i 1992 med det formål å dokumentere landbrukets virkning på vannkvaliteten samt effekten av endringer i jordbrukspraksis og tiltaksgjennomføring. I denne ...
  • Fangvekstenes økosystemtjenester – Kunnskapsstatus om effekten av fangvekster 

   Bøe, Frederik; Bechmann, Marianne; Øgaard, Anne Falk; Sturite, Ievina; Brandsæter, Lars Olav (NIBIO Rapport;5(9) 2019, Research report, 2019-01)
   Denne rapporten gir en oversikt over fangvekster og deres effekter på avling, mineralsk nitrogen ijord, karbonbinding, utslipp til vann og luft, jordstruktur, biodiversitet og ugras. Det er fortrinnsvis brukt studier fra ...
  • Fiskeslam som nitrogengjødsel til korn - Resultater fra FishBash prosjektet 

   Brod, Eva (NIBIO-rapport;7(137) 2021, Research report, 2021-07)
   Fiskeslam fra fem settefiskanlegg for smolt ble analysert i både 2019 og 2020: Fire produkter som var tørket med ulik teknologi, en flytende biorest og en tørket biorest. Gjødselkvaliteten til fiskeslam var mer variabel ...
  • Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA). Feltrapporter fra programmet i 2018 

   Hauken, Marit (NIBIO-rapport;7(105) 2021, Research report, 2021-06)
   Program for jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) ledes av NIBIO divisjon for miljø og naturressurser og gjennomføres i samarbeid med Divisjon for bioteknologi og plantehelse, flere av forskningsstasjonene i NIBIO ...
  • Jordarbeiding og avrenning av glyfosat - Analyse av resultater fra Kjelle ruteforsøk 

   Stenrød, Marianne; Eklo, Ole Martin (NIBIO-rapport;7(209) 2021, Others, 2021-12)
   Denne rapporten omfatter en analyse av avrenningsdata fra feltforsøk gjennom fire agrohydrologiske år (mai 2014- april 2018) ved Kjelle videregående skole. Analysen har sett på ulik jordarbeiding og effekten på avrenning ...
  • Sterk nitrogengjødsling til eng 

   Lunnan, Tor (NIBIO-rapport;7(133) 2021, Research report, 2021-06)
   Gjødsling av eng er av dei tiltaka som har størst effekt på avlingsnivå og økonomi i engdyrkinga. Mange bønder er i tvil om nitrogennivået i gjødslingsplanen sin, og derfor er det utført ein forsøksserie med tilleggsgjødsling ...
  • Tidleg vårgjødsling i eng 

   Kvifte, Åsmund Mikalsen; Mæland, Therese (NIBIO-rapport;7(195) 2021, Research report, 2021-12)
   For å finna ut om tidleg gjødsling med nitrogen og svovel kan hjelpa med auka vårvekst i timoteidominert eng, har NIBIO avdeling Fôr og husdyr i samarbeid med NLR testa fem ulike gjødslingsstrategiar: Det var tidleg gjødsling ...
  • Tiltak for å redusere ammoniakkutslepp frå jordbruket 

   Rivedal, Synnøve; Prestvik, Anne; Aune, Anders; Hansen, Sissel; Morken, John (NIBIO Rapport;5(160) 2019, Research report, 2019-12)
   Rapporten estimerer potensialet for ammoniakkreduksjon av tiltak knytt til husdyrgjødsel og mineralgjødsel, og dei samfunns- og privatøkonomiske kostnadane ved innføring av tiltaka. Reduksjon av lystgass- og metanutslepp ...
  • Vannmiljøtiltak i grøntproduksjon. Effekter og egnethet av ulike tiltak for å begrense påvirkning av grøntproduksjon på vannmiljø 

   Skaalsveen, Kamilla; Bechmann, Marianne; Seljåsen, Randi (NIBIO rapport;7(92) 2021, Research report, 2021-05)
   Denne rapporten er en litteratursammenstilling som tar for seg effekter av ulike tiltak på avrenning av næringsstoffene fosfor og nitrogen, og partikler fra områder med potet- og grønnsaksdyrking. I Norge utgjør områdene ...
  • Vask av fjørfehus Risiko for vannforurensning forårsaket av vaskevann fra fjørfeproduksjon 

   Bechmann, Marianne; Hauken, Marit (NIBIO Rapport;5(151) 2019, Research report, 2019-12)
   Formålet med dette prosjketet var å kartlegge risiko for vannforurensning i forbindelse med utvask av fjørfehus. Det er her fokus på næringsstoffer, men det kan også bidra til å belyse risiko for utslipp av vaskemidler til ...