Nye registreringer

 • Bruk av parasittmidler i landbruk og hestehold 

  Nesse, Astrid Solvåg; Coutris, Claire; Umetani, Ikumi; Joner, Erik (Journal article, 2024)
  Parasittmidler er viktige for å ivareta god dyrehelse, men økt resistens gjør at virkningen av midlene avtar. I tillegg er parasittmiddel-rester i dyremøkk skadelig både for insekter som lever av møkk, og for mange former ...
 • Nye molekylære verktøy for bedre plantehelse 

  Brurberg, May Bente; Rossmann, Simeon Lim; Lysøe, Erik; Skogen, Monica; Fossdal, Carl Gunnar (Journal article, 2024)
  Kombinasjonen av raskere, billigere DNA-sekvenseringsteknologier og avanserte analysemetoder har gjort høykapasitetssekvensering til et svært attraktivt verktøy med flere anvendelsesområder innen plantehelse.
 • Fytoplasmasykdommer i Norge 

  Trandem, Nina; Brurberg, May Bente; Blystad, Dag Ragnar; Hatteland, Bjørn Arild; Rossmann, Simeon Lim; Umu, Özgün Candan Onarman (Journal article, 2024)
  Planter er levested for mange mikroorganismer. Fytoplasmaer er små bakterier som mangler cellevegg, og de kan dermed ikke leve utenfor en plante eller en insektvektor. Mer enn hundre fytoplasma-arter er kjent, hvorav seks ...
 • Økologisk produksjon av høstraps 

  Frøseth, Randi Berland; Abrahamsen, Unni; Adler, Steffen Andreas; Evju, Ingvild; Grieu, Chloé; Rostad, Bjørn Inge; Waalen, Wendy (Journal article, 2024)
  Rapsfrø er etterspurt råvare til proteinfôr og olje til mat. Høstraps egner seg godt i vekstskifte med korn og åkervekster, men trenger lang veksttid. Eng som forgrøde gir størst mulighet for tidlig etablering. Med sine ...
 • Halsklaver på lam som forebyggende tiltak mot kongeørn 

  Eilertsen, Svein Morten; Hansen, Inger; Hagen, Snorre (Journal article, 2024)
  En oppsummering av utprøvinger med halsklaver på lam fra 1990-tallet viste at klaver kan ha tapsforebyggende effekt, spesielt i områder hvor gaupe er den dominerende rovdyrarten Carlsen m.fl. 2006, Hansen & Carlsen 2006). ...
 • Vegetasjon og beite i Vestre Slidre statsallmenning og Grunke Sameie 

  Mobæk, Ragnhild; Stenbrenden, Magnus (Journal article, 2024)
  Dette fjellskog- og lågfjellslandskapet på vestsida av Valdresdalføret har gjennom tidene vore svært hardt nytta. Sjølv om utmarksbruken framleis står sterkt og området har mange aktive stølar, skjer det ei tilgroing på ...
 • Bruk av RMP-tiltaket «soner for pollinerende insekter» i 2019–2022 

  Stokstad, Grete; Karan, Shivesh (Journal article, 2024)
  Soner for pollinerende insekter i form av striper med blomster langs jordbruksareal, kom inn som et eget tiltak under regionalt miljøtilskudd i landbruket (RMP) i 2019. Hensikten er å bedre levevilkårene for ville pollinerende ...
 • Lysets skyggeside – hvordan vegbelysning påvirker insekter 

  Bayr, Ulrike; Johansen, Nina S (Journal article, 2024)
  Lysforurensing har blitt et økende problem mange steder i verden – med uheldige konsekvenser for naturen. De siste årene har internasjonal forskning vist at kunstig belysning kan bidra til nedgang i insektbestander. I et ...
 • Tårn som måler skogens karbonfangst 

  Lange, Holger; Helgheim, Beatrice (Journal article, 2022)
  Klimaet forandrer seg, og vi vet at stigende temperaturer henger sammen med menneskeskapte utslipp av drivhusgasser til atmosfæren. Plantene tar opp rundt en fjerdedel av det vi slipper ut, men fluksene av drivhusgasser ...
 • Utmarksbeite for husdyr i Nord-Noreg – ressursgrunnlag og beitebruk 

  Rekdal, Yngve; Bjørklund, Per K.; Haugen, Finn-Arne (Journal article, 2024)
  Nord-Noreg har dei største utmarksbeiteressursane i landet både i kvalitet og mengde. Men bruken av ressursen er liten og har ei negativ utvikling. Dette går fram av ein rapport frå NIBIO som for første gong gjev ei samla ...
 • Histosol 

  Svendgård-Stokke, Siri; Kok, Nora Hua Ly (Journal article, 2024)
  Histosol er organisk jordsmonn, eller myrjord, og kjennetegnes av periodevis vannmetting. Det er denne jorda som har størst karbonlager. For vellykket plantedyrking er det behov for velfungerende dreneringstiltak.
 • Anthrosol 

  Svendgård-Stokke, Siri; Kok, Nora Hua Ly (Journal article, 2024)
  Anthrosol er en gammel kulturjord. Jorda er selvdrenert og har et tykt matjordlag og en godt utviklet jordstruktur, dannet gjennom dyrking over lang tid. Dette er ei jord med svært gode betingelser for plantedyrking.
 • Gleysol 

  Svendgård-Stokke, Siri; Kok, Nora Hua Ly (Journal article, 2024)
  Gleysol kjennetegnes av en gråblå basisfarge på jordsmonnet, som skyldes periodevis metning av grunnvann. For å kunne gi gode avlinger må dreneringstiltak være velfungerende.
 • Luvisol 

  Svendgård-Stokke, Siri; Kok, Nora Hua Ly (Journal article, 2024)
  Luvisol er selvdrenert og leirholdig jordsmonn, der leirinnholdet øker med dybden på grunn av leirnedvasking. Dette er ei jord som er svært godt egnet for plantedyrking.
 • Stagnosol 

  Svendgård-Stokke, Siri; Kok, Nora Hua Ly (Journal article, 2024)
  Stagnosol er jordsmonn som er periodevis vannmettet av overflatevann. Arealer med denne jorda er ofte svært produktive, men det er behov for velfungerende dreneringssystemer.
 • Phaeozem 

  Svendgård-Stokke, Siri; Kok, Nora Hua Ly (Journal article, 2024)
  Phaeozem er selvdrenert jordsmonn med mørkt matjordlag som er utviklet fra næringsrikt opphavsmateriale. Denne jorda er i all hovedsak svært godt egnet for plantedyrking.
 • Leptosol 

  Svendgård-Stokke, Siri; Kok, Nora Hua Ly (Journal article, 2024)
  Leptosol er jordsmonn som er svært grunnt eller som har et svært høyt innhold av grus eller stein. På slik jord er det ofte begrenset hvilke planter som kan dyrkes.
 • Umbrisol 

  Svendgård-Stokke, Siri; Kok, Nora Hua Ly (Journal article, 2024)
  Umbrisol er selvdrenert jordsmonn med over seks prosent organisk materiale i overflatesjiktet. Jorda er utviklet fra næringsfattig opphavsmateriale.
 • Fluvisol 

  Svendgård-Stokke, Siri; Kok, Nora Hua Ly (Journal article, 2024)
  Fluvisol kjennetegnes av at det er ungt, selvdrenert jordsmonn som er dannet i materiale avsatt i elver og bekker. Innenfor gruppa er det stor variasjon i jordegenskapene.
 • Cambisol 

  Svendgård-Stokke, Siri; Kok, Nora Hua Ly (Journal article, 2024)
  Cambisol er selvdrenert jordsmonn med utviklet jordstruktur. Arealer med Cambisol er stort sett lettdrevne jordbruksarealer.

Vis flere