Recent Submissions

 • Maskinlæring til bildeanalyse 

  Bayr, Ulrike (NIBIO-pop;6(35) 2020, Journal article, 2020-09)
  Stadig oftere møter vi begreper som stordata, kunstig intelligens, maskinlæring, nevrale nettverk og dyp læring. Slike «smarte teknologier» har for lengst blitt en del av hverdagen vår – iblant også uten at vi vet det. ...
 • Pærebrann påvist i kommersiell fruktdyrking i Rogaland 

  Perminow, Juliana; Melbøe, Nils S.; Hansne, Vilde Wiig; Sletten, Arild; Talgø, Venche (NIBIO-Pop;6(32) 2020, Journal article, 2020-08)
  Plantesjukdommen pærebrann har blitt funnet i epletrær i en nyetablert frukthage i Strand kom-mune, Rogaland. Frukttrærne ble importert fra Nederland og plantet i 2019 og 2020. Importen kan ikke helt utelukkes som ...
 • Fosforgjødsling og vannkvalitet 

  Øgaard, Anne Falk (NIBIO POP;6(30) 2020, Journal article, 2020-06)
  Jordas fosforinnhold har stor betydning for risikoen for fosfortap. Skal miljømålene i vannforskriften nås, bør jordas fosforinnhold reduseres der dette er unødvendig høyt. I dette faktaarket gis det informasjon om hvordan ...
 • «Animal Sense» – elektrovneles bovtsebïeljelimmie Liehties-teknologije edtja kreekeplåavhkesimmieh hööptedh 

  Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Hansen, Inger; Karlsson, J.; Eilertsen, Svein (NIBIO POP;6(31) 2020, Journal article, 2020-06)
  Gosse vijrh, bovtsh jïh gåetienkreekh edtjieh geajnoem jïh ruevtieraajroem rastah, illedahke ij leah iktesth dan aavrehke. Europesne kreekeplåavhkesimmieh læssanamme dej minngemes 40 jaepiej. Lissine itjmies dåeriesmoerine ...
 • «Animal Sense» – elektrovnnalaš boazodieđiheapmi Hálbbes teknologiija galgá hehttet elliid vuojáhallot 

  Eilertsen, Svein; Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Karlsson, J (NIBIO POP;6(28) 2020, Journal article, 2020-06)
  Go bohccot, fuođđoeallit ja oamit galget rasttildit geainnuid ja ruovdemáđijaid, de dat ii álo mana nu bures. Eurohpás leat maŋemus 40 jagis lassánan elliidvuojáhallamat. Dasa lassin leat dat váttisvuohtan čálgoservodaga ...
 • The Animal Sense warning system Low-cost technology to prevent animals from being killed by traffic 

  Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Eilertsen, Svein; Karlsson, J; Hansen, Inger (NIBIO POP;6(27) 2020, Journal article, 2020-06)
  When free-ranging animals encounter traffic on roads or railways, it may have fatal outcome. In Europe, collisions between vehicles and animals have increased the last 40 years, causing eco-nomic losses and serious welfare ...
 • «Animal Sense» – elektronisk reinvarsling Lavkost-teknologi skal forhindre dyrepåkjørsler 

  Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Hansen, Inger; Eilertsen, Svein; Karlsson, J (NIBIO POP;6(25) 2020, Journal article, 2020-05)
  Når vilt, tamrein og husdyr skal krysse vei og jernbane, skjer ikke det alltid med et lykkelig resultat. I Europa har dyrepåkjørsler økt de siste 40 årene. I tillegg til å være et alvorlig velferdsproblem for dyr og ...
 • Plast i jord 

  Joner, Erik; Rivier, Pierre-Adrien; Coutris, Claire (NIBIO POP;6(26) 2020, Journal article, 2020-05)
  Resirkulering av organisk avfall er et prioritert tema innen sektorene landbruk, klima og avfall, og skal bidra til at organisk materiale og næringsstoffer føres tilbake til jord. Dette kan motvirke en langsiktig trend der ...
 • Plantevernmiddelresistens hos skadedyr 

  Johansen, Nina S (NIBIO POP;6(18) 2020, Journal article, 2020-04)
 • Hagemarkskog – beiter som sikrer mat og mangfold 

  Kapfer, Jutta; Haugen, Finn-Arne; Sickel, Hanne (NIBIO POP;6(19) 2020, Journal article, 2020-04)
  Hagemarkskog er en unik og estetisk vegetasjonstype med høy verdi for husdyrbeiting og biologisk mangfold. Den oppstår i gårds- og seternære skogsområder som over lang tid har vært nyttet til husdyrbeiting, og ulike former ...
 • Frøavl av prestekrage 

  Pettersen, Trond; Aamlid, Trygve; Sundsdal, Kristine; Hetland, Ove; Svalheim, Ellen (NIBIO POP;6(20) 2020, Journal article, 2020-04)
  Prestekrage (Leucanthemum vulgare, bilde 1) hører til kurvplantefamilien (Asteraceae) og finnes over hele Norge med unntak av de høyeste fjellområdene og deler av Finnmark (figur 1). På Vestlandet var den ikke en del av ...
 • Frøavl av engknoppurt, fagerknoppurt og svartknoppurt 

  Aamlid, Trygve; Hetland, Ove; Sundsdal, Kristine; Pettersen, Trond; Svalheim, Ellen (NIBIO POP;6(21) 2020, Journal article, 2020-04)
  Engknoppurt (Centaurea jacea, bilde 1), fagerknoppurt (Centaurea scabiosa), og svartknoppurt (Centaurea nigra) er flerårige urter i kurvplantefamilien (Asteraceae). Blomstene kan forveksles med blomstene til ulike tistelarter, ...
 • Er 86 år nok til å viske ut landbrukets spor i subarktisk vegetasjon? 

  Kapfer, Jutta; Popova, Ksenia (NIBIO POP;6(17) 2020, Journal article, 2020-04)
  Beiting og slått har skapt noen av de mest artsrike økosystemene i Nord-Europa, men slike tradisjonelle driftsformer har blitt mindre vanlige i det 20. århundre. Denne endringen er en viktig drivkraft for påfølgende ...
 • Frøavl av hanekam 

  Pettersen, Trond; Aamlid, Trygve; Sundsdal, Kristine; Hetland, Ove; Svalheim, Ellen (NIBIO-POP;6(14) 2020, Journal article, 2020-04)
  Hanekam (Lychnis flos-cuculi) hører til nellikfamilien (Caryophyllaceae). Arten er flerårig og sprer seg med jordstengler. Den vokser langs kysten fra svenskegrensa til Vesterålen og i låglandet innafor, samt på spredte ...
 • Frøavl av firkantperikum og prikkperikum 

  Pettersen, Trond; Aamlid, Trygve; Sundsdal, Kristine; Hetland, Ove; Svalheim, Ellen (Journal article, 2020-04)
  Firkantperikum (Hypericum maculatum) og prikkperikum (Hypericum perforatum) er flerårige urter i perikumfamilien (Hypericaceae). De to artene er ganske like - begge blir 20-80 cm høye og har eggrunde blad og sterkt gule ...
 • Frøavl av blåklokke 

  Aamlid, Trygve; Pettersen, Trond; Sundsdal, Kristine; Hetland, Ove; Svalheim, Ellen (NIBIO POP;6(13) 2020, Journal article, 2020-04)
  Blåklokke (Campanula rotundifolia L.) hører til klokkefamilien (Campanulaceae) og vokser i ugjødsla slåtte- og beitemark, tørrbakker, veikanter, på berg og i lysåpen, beita skog på tørr og nitrogenfattig jord over hele ...
 • Etablering av blomstereng i Innlandet 

  Daugstad, Kristin; Bär, Annette; Bele, Bolette; Svalheim, Ellen; Aamlid, Trygve (NIBIO-POP;6(16) 2020, Journal article, 2020-04)
  Fleire og fleire, både offentlege etatar og private hageeigarar, ønsker no å bytte ut kortklipt plen med artsrike blomsterenger. Nokon grunngjev dette med at blomstereng er mindre arbeidskrevjande enn plen fordi den skal ...
 • Antiresistensstrategi: Skadedyr i jordbær på friland 

  Fajardo, Marta Bosque; Johansen, Nina S; Trandem, Nina; Henriksen, Jan Karstein (Journal article, 2020)
  Alle skadedyr kan utvikle resistens mot kjemiske midler dersom det sprøytes for ensidig og ofte. Dette temaarket gir informasjon om hvordan risikoen for resistens kan reduseres hos jordbærsnutebille, veksthusspinnmidd og ...
 • Kulturlandskapsverdier i Vegaøyan verdensarv – landskapsendringer relatert til historisk og dagens bruk 

  Bär, Annette (NIBIO-POP;6(11) 2020, Journal article, 2020-03)
  Vegaøyan fikk verdensarvstatus i 2004 basert på kulturlandskapsverdier og ærfugltradisjon. På den tiden var kulturlandskapet preget av gjengroing som følge av fraflytting og brakklegging. Naturverdiene i ekstensivt drevet ...
 • Sørhjort. Hjortens arealbruk i Agder og Telemark 

  Meisingset, Erling L.; de Boer, Anne (NIBIO POP;6(1) 2020, Journal article, 2020-03)
  Hjortebestanden har økt i størrelse de siste 40 årene, og hjorten har stadig inntatt nye områder i Sør-Norge. Siden år 2000 er fellingen av hjort om lag fem-doblet i Telemark, mens den i Agder er tidoblet. Bestandstettheten ...

View more