Recent Submissions

 • Krossensilering av korn 

  Frøseth, Randi Berland; Adler, Steffen Andreas; de Boer, Anne (NIBIO-pop;6(50) 2020, Journal article, 2020-12)
  Dyrking av korn til krossensilering kan gjere det mogleg å verte meir sjølvforsynt med kraftfôr for husdyrprodusentar som har god tilgang på areal. Haustetida er nokre veker før korn til fullmodning. Metoden er derfor også ...
 • Matjord som levende kulturminne 

  Eiter, Sebastian; Potthoff, Kerstin; Cannell, Rebecca J S (NIBIO-pop;6(47) 2020, Journal article, 2020-12)
  Noe av Norges mest produktive matjord er del av en levende kulturarv. Jordas kvalitet er et resultat av kontinuerlig jordforbedring gjennom mange hundre år.
 • Været i vekstsesongen 2020 

  Hole, Halvard; Nordskog, Berit; Linnestad, Brita; Eikemo, Håvard (NIBIO-pop;6(48) 2020, Journal article, 2020-12)
  Våronna kom tidlig i gang som følge av en varm og tørr april på Østlandet. Mye regn i april og kjølig maivær bremset imidlertid starten på våronna mange steder i landet, og beregnet vekststart varierte fra månedsskiftet ...
 • Frøavl av enghumleblom 

  Aamlid, Trygve; Pettersen, Trond; Sundsdal, Kristine; Hetland, Ove; Svalheim, Ellen (NIBIO-pop;6(22) 2020, Journal article, 2020-12)
  Enghumleblom (Geum rivale) er en flerårig, 25–40 cm høy urt i rosefamilien (Rosaceae). Plantene har opprette, hårete stengler med oppdelte blad, finnete ved basis og trekobla lenger oppe. Blomstene er nedoverbøyde eller ...
 • Frøavl av rundbelg 

  Aamlid, Trygve; Sundsdal, Kristine; Hetland, Ove; Pettersen, Trond; Svalheim, Ellen (NIBIO-pop;6(23) 2020, Journal article, 2020-12)
  Rundbelg (også kalt ‘rundskolm’, Anthyllis vulneraria) er en flerårig, inntil 30 cm høy urt i erteblomstfamilien (Fabaceae). Arten har følgende morfologiske kjennetegn
 • Biokull er et effektivt klimatiltak i landbruket 

  Rasse, Daniel; Lilleby, Stine; O`Toole, Adam (NIBIO-pop;6(43) 2020, Journal article, 2020-12)
  Karbonfangst og -lagring med biokull er en klimaløsning som kan bidra til betydelige utslippsreduksjoner i norsk landbruk til en lav kostnad.
 • Rødrev – en underestimert tapsårsak for lam 

  Hansen, Inger; Eide, Nina Elisabeth; Østereng, Geir; Halvorsrud, Emil (NIBIO-pop;6(44) 2020, Journal article, 2020-12)
  Dette faktaarket setter fokus på kunnskapen vi har om rødrev som skadevolder på lam i Norge. Tapsomfanget til rødrev varierer mellom områder og år, og kan variere mellom enkeltbruk fra ingen eller liten, til en vanlig tapsårsak.
 • Hvordan redusere risiko for mykotoksiner i korn? 

  Hofgaard, Ingerd Skow; Aamot, Heidi Udnes; Brodal, Guro; Lundon, Aina; Hjelkrem, Anne-Grete Roer; Lillemo, Morten; Strand, Einar (NIBIO-POP;6(40) 2020, Journal article, 2020-12)
  Aksfusariose er en kornsjukdom som kan angripe alle kornarter. Sjukdommen forårsakes av sopparter innen slekta Fusarium. Ulike Fusarium-arter kan produsere en rekke forskjellige mykotoksiner (soppgifter). Grenseverdier for ...
 • Overvåkingsresultater for plantevernmidler i næringsmidler 2019 

  Bolli, Randi; Christiansen, Agnethe (NIBIO pop;6(42) 2020, Journal article, 2020-11)
  I 2019 ble det analysert 1105 prøver av konvensjonelle ferske, fryste eller bearbeidede matvarer og 158 prøver av økologiske matvarer i overvåkingsprogrammet «Rester av plantevernmidler i næringsmidler» som NIBIO utfører ...
 • Hva betyr nydyrking for vannmiljøet? 

  Bechmann, Marianne; Skarbøvik, Eva (NIBIO pop;6(41) 2020, Journal article, 2020-11)
  Nydyrking skal bidra til å gjøre mer areal tilgjengelig til matproduksjon eller annen jordbruksproduksjon. Nydyrking av arealer går på bekostning av skog og utmark. Det er større næringsstoffavrenning fra jordbruksarealer ...
 • Mye jord der folk flest bo 

  Aune-Lundberg, Linda; Ulfeng, Hege (NIBIO-POP;6(39)2020, Journal article, 2020-10)
  «Mye av den beste jorda i Norge ligger i og rundt byer og tettsteder». Denne påstanden har blitt gjentatt utallige ganger. Likevel har ingen visst hvor mye av jordbruksarealet som faktisk ligger tettstedsnært. Nå har NIBIO ...
 • Anti-resistensstrategi: skadedyr i vårkorn 

  Beachell, Andreas Myki; Folkedal, Annette; Johansen, Nina S; Strand, Einar (NIBIO POP;6(36) 2020, Journal article, 2020-10)
  Alle skadedyr kan utvikle resistens mot kjemiske midler dersom det sprøytes for ensidig og ofte. Dette temaarket gir informasjon om hvordan risikoen for resistens kan reduseres hos de viktigste skadedyrene i vårkorn (bygg, ...
 • Etablering av blomstereng på Sørøstlandet 

  Aamlid, Trygve; Svalheim, Ellen (NIBIO POP;6(33) 2020, Journal article, 2020-10)
  Flere og flere, både offentlige etater og private hageeiere, ønsker å bytte ut kortklipte plener med artsrike blomsterenger. Noen begrunner dette med at ei blomstereng er mindre arbeidskrevende enn en plen fordi den skal ...
 • Innmarksbeite til sau i fjellbygdene 

  Todnem, Jørgen; Lunnan, Tor (Journal article, 2020)
  I fjellbygdene er gode gårdsnære beiter vår og høst en nøkkelfaktor i saueholdet for god utnytting av utmarksbeitet, og tilfredsstillende lammevekter om høsten. Ved liten tilgang på fulldyrka beite, kan innmarksbeite gi ...
 • Maskinlæring til bildeanalyse 

  Bayr, Ulrike (NIBIO-pop;6(35) 2020, Journal article, 2020-09)
  Stadig oftere møter vi begreper som stordata, kunstig intelligens, maskinlæring, nevrale nettverk og dyp læring. Slike «smarte teknologier» har for lengst blitt en del av hverdagen vår – iblant også uten at vi vet det. ...
 • Pærebrann påvist i kommersiell fruktdyrking i Rogaland 

  Perminow, Juliana; Melbøe, Nils S.; Hansne, Vilde Wiig; Sletten, Arild; Talgø, Venche (NIBIO-Pop;6(32) 2020, Journal article, 2020-08)
  Plantesjukdommen pærebrann har blitt funnet i epletrær i en nyetablert frukthage i Strand kom-mune, Rogaland. Frukttrærne ble importert fra Nederland og plantet i 2019 og 2020. Importen kan ikke helt utelukkes som ...
 • Fosforgjødsling og vannkvalitet 

  Øgaard, Anne Falk (NIBIO POP;6(30) 2020, Journal article, 2020-06)
  Jordas fosforinnhold har stor betydning for risikoen for fosfortap. Skal miljømålene i vannforskriften nås, bør jordas fosforinnhold reduseres der dette er unødvendig høyt. I dette faktaarket gis det informasjon om hvordan ...
 • «Animal Sense» – elektrovneles bovtsebïeljelimmie Liehties-teknologije edtja kreekeplåavhkesimmieh hööptedh 

  Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Hansen, Inger; Karlsson, J.; Eilertsen, Svein (NIBIO POP;6(31) 2020, Journal article, 2020-06)
  Gosse vijrh, bovtsh jïh gåetienkreekh edtjieh geajnoem jïh ruevtieraajroem rastah, illedahke ij leah iktesth dan aavrehke. Europesne kreekeplåavhkesimmieh læssanamme dej minngemes 40 jaepiej. Lissine itjmies dåeriesmoerine ...
 • «Animal Sense» – elektrovnnalaš boazodieđiheapmi Hálbbes teknologiija galgá hehttet elliid vuojáhallot 

  Eilertsen, Svein; Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Karlsson, J (NIBIO POP;6(28) 2020, Journal article, 2020-06)
  Go bohccot, fuođđoeallit ja oamit galget rasttildit geainnuid ja ruovdemáđijaid, de dat ii álo mana nu bures. Eurohpás leat maŋemus 40 jagis lassánan elliidvuojáhallamat. Dasa lassin leat dat váttisvuohtan čálgoservodaga ...
 • The Animal Sense warning system Low-cost technology to prevent animals from being killed by traffic 

  Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Eilertsen, Svein; Karlsson, J; Hansen, Inger (NIBIO POP;6(27) 2020, Journal article, 2020-06)
  When free-ranging animals encounter traffic on roads or railways, it may have fatal outcome. In Europe, collisions between vehicles and animals have increased the last 40 years, causing eco-nomic losses and serious welfare ...

View more