Recent Submissions

 • Bruk av biokull til grønne tak 

  Rivier, Pierre-Adrien; Hanslin, Hans Martin; Joner, Erik (NIBIO-pop;8(20) 2022, Journal article, 2022-06)
  Grønne tak tas i bruk i økende grad for å møte utfordringene med ekstrem nedbør og håndtering av overvann i byer og tettsteder. Biokull er et kortreist og karbonnegativt materiale som kan brukes som en komponent i jord til ...
 • Beregning av vanningsbalanse – nettapplikasjon 

  Riley, Hugh; Kristoffersen, Annbjørg Øverli (NIBIO-pop;8(18) 2022, Journal article, 2022-06)
  Nettapplikasjonen «Beregning av vannbalanse» beregner behovet for vanning ut fra målt nedbør og beregnet fordamping for ulike kulturvekster (korn, potet og gras). Det tas hensyn til vekstens utviklingsstadium og jordas ...
 • Veikantene – levested for mange plantearter og pollinerende insekter. 

  Pedersen, Christian; Dramstad, Wenche (NIBIO-pop;8(19) 2022, Journal article, 2022-06)
  Veikanter blir ofte oversett og undervurdert som biologisk viktige områder. Men selv om de er smale er de mange, lange og finnes på kryss og tvers over store deler av landet. Derved utgjør de samlet et stort areal. Vi har ...
 • Engvekster i blanding eller reinbestand? 

  Elverland, Ellen; Jørgensen, Marit (NIBIO-pop;8(15) 2022, Journal article, 2022-06)
  Artene vi sår i enga har forskjellige egenskaper og de kan ha forskjellig avlingsnivå. Er det lurt å satse på noen få eller bør vi blande flere arter? Reinbestand er uvanlig i nord; de fleste sår en blanding av minst to ...
 • Jordhelse i arktisk grøntproduksjon 

  Skaalsveen, Kamilla; Gillund, Frøydis (NIBIO-pop;8(16) 2022, Journal article, 2022)
  Det er fremdeles behov for mer kunnskap om jordhelse i arktisk grøntproduksjon, både for å redusere negativ påvirkning fra intensive driftsmetoder og for å gjøre jorda mer motstandsdyktig i et endret klima.
 • ØKOLOGISK LANDBRUK Produksjon og bruk av eget såkorn 

  Frøseth, Randi Berland; Løes, Anne-Kristin; Silja Valand; Guro Brodal (NIBIO-pop;8(17) 2022, Journal article, 2022-05)
  Godt såkorn er en forutsetning for en vellykket kornproduksjon. Såkorn bør ha høy spireevne, være friskt, og ha minst mulig innblanding av annet frø. Rensing og kvalitetstesting er viktig for å oppnå dette, men grunnlaget ...
 • Etablering av blomstereng på Vestlandet 

  Aamlid, Trygve; Svalheim, Ellen; Andersen, Heidi Lie (NIBIO-pop;8(14) 2022, Journal article, 2022-04)
  Blomstereng er et artsrikt habitat med stort mangfold av insekter og planter som er gjensidig avhengige av hverandre; insektene trenger mat (nektar og pollen), mens plantene trenger hjelp til å pollineres. Mange ønsker å ...
 • Can Action Days in a community garden contribute to social integration and cohesion? 

  Firmbach, Paula; Burckhardt, Hanna; Dermitzel, Daniel; Fjellstad, Wendy Jane; Eiter, Sebastian (NIBIO-pop;8(13) 2022, Journal article, 2022-03)
  The Prinzessinnengarten community garden uses Cultural and Culinary Action Days to invite diverse participants to come together to grow food, learn about sustainable urban agriculture and participate in other cultural and ...
 • Ealu biebman – ja dávddat dan oktavuođas 

  Eilertsen, Svein Morten; Winje, Erlend; Davidson, Rebecca; Davidson, Rebecca K.; Mørk, Torill; Nymo, ja Ingebjørg H. (NIBIO-pop;8(12) 2022, Journal article, 2022-03)
 • Gode leveområder for pollinatorer i kulturlandskapet 

  Bär, Annette; Henriksen, Marie Vestergaard; Albertsen, Elena; Johansen, Line (NIBIO-pop;8(11) 2022, Journal article, 2022-03)
  Det er en global nedgang i ville pollinatorer, og også i Norge er mange arter truet. Hovedårsaken til dette er store landskapsendringer som har ført til at viktige leveområder for pollinerende insekter har forsvunnet. Dette ...
 • Erfarenheter från Norge och Sverige Vad är ett bra älgfoder? 

  Wam, Hilde Karine; Felton, Annika M.; Hjeljord, Olav (NIBIO-pop;8(9) 2022, Journal article, 2022-03)
  Det första dom flesta tänker på när någon nämner älgbete är RASE. Rön, asp, sälg och ek är de mest eftertraktade betesväxterna för skogens kung i Skandinavien. Men de är ofta bara en liten del av den typiska älgdieten. ...
 • Erfaringer fra Norge og Sverige Hva er et godt elgbeite? 

  Wam, Hilde Karine; Felton, Annika M.; Hjeljord, Olav (NIBIO-pop;8(8) 2022, Journal article, 2022-03)
  Det første de fleste tenker på når en nevner elgbeite er ROS. Rogn, osp og selje (og eik i Sverige) er de mest ettertraktede beiteplantene for skogens konge i Skandinavia. De utgjør derimot ofte bare en liten del av den ...
 • Utfordrende avveininger Skogsbeite – plass til både elg og husdyr? 

  Wam, Hilde Karine; Herfindal, Ivar; Hjeljord, Olav (NIBIO-pop;8(10) 2022, Journal article, 2022-03)
  Et tema som vekker sterke meninger: Hva har sau og storfe i skogen å si for elgen? Eter husdyra opp elgmaten? Skremmer de bort elgen? Eller er det elgen som skremmer husdyra? Det er etter hvert gjort noen studier av dette, ...
 • Monitoring people’s motivations to participate in an urban neighbourhood and community garden 

  Eiter, Sebastian; Fjellstad, Wendy Jane; Kristiansen, Pia C.; Myrås, Julie B.; Nørvåg, Thea T.; Kvernmoen, Marit I.; Nilssen, Benedicte S. (NIBIO-pop;8(7) 2022, Journal article, 2022-03)
  Participation in Linderud neighbourhood and community garden in Oslo is mostly motivated by social aspects and by the desire to grow organic food.
 • Økt matproduksjon i Europa kan forringe naturmangfoldet i jordbrukslandskapet 

  Fjellstad, Wendy Jane; Eiter, Sebastian (NIBIO-pop;8(6) 2022, Journal article, 2022-03)
  Karplanter, meitemark, edderkopper og ville bier ble registrert på økologisk og konvensjonelt drevne gårdsbruk i Nord-Østerdalen og i ni andre regioner i Europa. Semi-naturlige områder som kantsoner, skogholt og små ...
 • Pollinatorer i jordbrukslandskapet 

  Fjellstad, Wendy Jane; Dramstad, Wenche; Pedersen, Christian (NIBIO-pop;8(5) 2022, Journal article, 2022-02)
 • Fôring av reinsdyr – og fôringsrelaterte sykdommer 

  Eilertsen, Svein Morten; Winje, Erlend; Davidson, Rebecca K.; Mørk, Torill; Nymo, Ingebjørg Helena (NIBIO POP;, Research report, 2022-02)
 • Fôring av reinsdyr – og fôringsrelaterte sykdommer 

  Eilertsen, Svein Morten; Winje, Erlend; Davidson, Rebecca K.; Mørk, Torill; Nymo, Ingebjørg H. (Journal article, 2022)
  Mange reinbeitedistrikt og siidaandeler har praktisert fôring av rein i mange år. Denne fôringsveilederen er utarbeidet med bakgrunn i denne erfaringsbaserte kunnskapen supplert med forskningsbasert kunnskap om reinens ...
 • Hvilket jordbrukslandskap foretrekkes i kornområdene på Østlandet? 

  Stokstad, Grete; Dramstad, Wenche; Krøgli, Svein Olav (NIBIO-pop;8(1) 2022, Journal article, 2022-02)
  Vi har undersøkt allmenhetens preferanser for landskapselementer i det storskala jordbrukslandskapet på Østlandet. Preferanseverdiene var høyere der hvor landskapselementer visuelt deler opp ensartede jordstykker i mindre ...
 • Veileder for reinbeitedistriktenes arbeid med arealsaker 

  Haugen, Finn-Arne (NIBIO-pop;8(3) 2022, Journal article, 2022-02)

View more