Recent Submissions

 • Vestlandsk fjordfe i grasfôra kjøttproduksjon 

  Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Delaveris, Kleopatra; Sæther, Nina Alvilde Hovden; Angeloff, Michael (Journal article, 2019)
  Vestlandsk fjordfe er en av de mest populære evaringsverdige storferasene1. Rasen har økt fra ca 50 kyr rundt 1990 til over 800 kyr i 2019. Det er stor etterspørsel etter informasjon om produksjon på denne rasen fra bønder, ...
 • Vestlandsk fjordfe i grasfôra kjøttproduksjon 

  Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Dalaveris, Kleopatra; Sæther, Nina Alvilde Hovden; Angeloff, Michael (NIBIO POP;5(17) 2019, Journal article, 2019-06)
  Vestlandsk fjordfe er en av de mest populære bevaringsverdige storferasene1. Rasen har økt fra ca 50 kyr rundt 1990 til over 800 kyr i 2019. Det er stor etterspørsel etter informasjon om produksjon på denne rasen fra bønder, ...
 • Vestlandsk fjordfe i grasfôra kjøttproduksjon 

  Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Delaveris, Kleopatra; Sæther, Nina Alvilde Hovden; Angeloff, Michael (NIBIO POP;5(19) 2019, Journal article, 2019-06)
  Vestlandsk fjordfe er en av de mest populære evaringsverdige storferasene1. Rasen har økt fra ca 50 kyr rundt 1990 til over 800 kyr i 2019. Det er stor etterspørsel etter informasjon om produksjon på denne rasen fra bønder, ...
 • Vestlandsk fjordfe i grasfôra kjøttproduksjon 

  Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Dalaveris, Kleopatra; Sæther, Nina Alvilde Hovden; Angeloff, Michael (Journal article, 2019-06)
  Vestlandsk fjordfe er en av de mest populære bevaringsverdige storferasene1. Rasen har økt fra ca 50 kyr rundt 1990 til over 800 kyr i 2019. Det er stor etterspørsel etter informasjon om produksjon på denne rasen fra bønder, ...
 • Tett mosedekke og frøspiring i artsrike slåttemarker 

  Bele, Bolette; Grenne, Synnøve; Hovstad, Knut Anders; Grøtta, Maud (NIBIO POP;5(26) 2019, Journal article, 2019-06)
  Semi-naturlige kulturmarker som holdes i hevd ved hjelp av slått og beiting er ofte svært artsrike. Ved at produksjonen i kulturmarksengene høstes årlig, legges forholdene godt til rette for mange små og konkurransesvake ...
 • Jorda i Sunndal Jordsmonndata i praksis 

  Ulfeng, Hege; Svendgård-Stokke, Siri (NIBIO POP;5(23) 2019, Journal article, 2019-05)
  Sunndal er en viktig jordbrukskommune i Møre og Romsdal. Melkeproduksjon er hovedproduksjonen. I tillegg til grovfôrproduksjon til storfe dyrkes det både korn og potet. Kunnskap om jordsmonnet er viktig både for å produsere ...
 • Jorda i Sømna Jordsmonndata i praksis 

  Ulfeng, Hege (NIBIO POP;5(25) 2019, Journal article, 2019-05)
  Ut mot havet, i den lille kommunen Sømna, har jordsmonnet lagt grunnlaget for et framgangsrikt jordbruk. Kunnskap om jordsmonnet er nødvendig for en aktiv og bærekraftig landbruksdrift.
 • Jorda i Sømna Jordsmonnets egenskaper 

  Nyborg, Åge Arild (NIBIO POP;5 (24) 2019, Journal article, 2019-05)
  Sømna - den grønne Helgelandskommunen som leverer! Sømna kommune er en av de viktigste jordbrukskommunene i Nordland, og jordbruket er preget av optimisme og stor aktivitet. Et mildt klima, et fruktbart jordsmonn og dyktige ...
 • Jorda i Sunndal Jordsmonnets egenskaper 

  Solbakken, Eivind; Lågbu, Roar (NIBIO POP;5(22) 2019, Journal article, 2019-05)
  Sunndal kommune ligger på indre Nordmøre og er den største kommunen i Møre og Romsdal fylke. Jordbruksareal i drift utgjorde 20 408 dekar i 2017. Det er 1,2 prosent av kommunens landareal. Eng til slått og beite er den ...
 • Jorda i Farsund Jordsmonndata i praksis 

  Ulfeng, Hege; Svendgård-Stokke, Siri (NIBIO POP;5(21) 2019, Journal article, 2019-05)
 • Været i vekstsesongen 2018 

  Hole, Halvard; Nordskog, Berit; Eikemo, Håvard (NIBIO POP;5(18) 2019, Journal article, 2019-05)
  Sommeren 2018 vil bli husket som meget varm. Varmesummen var betydelig høyere enn normalen ved de fleste målestasjonene i NIBIOs landbruksmeteorologisk tjeneste (LMT). Felles for Sør-Norge var en sein vår, og varmt og tørt ...
 • Været i vekstsesongen 2017 

  Hole, Halvard; Nordskog, Berit; Eikemo, Håvard (NIBIO POP;3(35) 2017, Journal article, 2017)
  Sommeren 2017 var litt varmere enn normalen ved de fleste av målestasjonene som er omtalt i denne artikkelen. Vårtemperaturen lå også høyere enn normalt de fleste steder i Sør-Norge, og betydelig over normalen i september ...
 • Strukturkalking 

  Øgaard, Anne Falk (NIBIO POP;5(16) 2019, Others, 2019-04)
 • HVORDAN STÅR DET TIL PÅ SETRA? Bruken av setrene i dag 

  Stensgaard, Kari (NIBIO POP;5(9) 2019, Journal article, 2019-02)
  Den tradisjonelle seterdrifta har lenge vært i tilbakegang, men seterlandskapet er høyt verdsatt som fritidsområde. Konsekvenser av bruksendringen er beitelandskap som gror igjen, seterbygninger som endres eller forfaller, ...
 • Betydning av ulike slåtteredskap for skjøtsel av artsrik slåttemark Effekter på artsmangfold under restaurering og skjøtsel 

  Bär, Annette; Thorvaldsen, Pål (NIBIO-POP;5(8) 2019, Journal article, 2019-02)
 • Kantsoner: Renseeffekt av plantedekke mellom jordbruksjord og vassdrag 

  Blankenberg, Anne-Grete Buseth; Skarbøvik, Eva; Kværnø, Sigrun (NIBIO POP;5(7) 2019, Journal article, 2019-02)
  Tilførsler av jord, næringsstoffer, plantevernmidler og fekal forurensning forringer vannkvaliteten i vann og vassdrag. Fosfor er det næringsstoffet som hovedsakelig forårsaker eutrofiering og algeoppblomstring i ferskvann ...
 • Flomtiltak i landbruksområder 

  Krzeminska, Dominika; Hauge, Atle; Starkloff, Torsten; Stolte, Jannes (NIBIO POP;5(5) 2019, Journal article, 2019-02)
  Klimaet forventes å bli våtere, varmere og villere. Faren for økt avrenning, flom og jorderosjon vil øke, med påfølgende fare for høyere tilførsler av næringsstoff fra landbruket til vannforekomster. Det finnes mange ...
 • Trær langs jordbruksvassdrag: Fordeler og ulemper 

  Skarbøvik, Eva; Blankenberg, Anne-Grete Buseth (NIBIO POP;5(3) 2019, Others, 2019-02)
  Trær og busker langs vannkanten i jordbruksvassdrag kan ha både fordeler og ulemper. Den naturlige vegetasjonen kan bidra til et høyt biomangfold både på land og i elva, men kan også tiltrekke seg skadedyr og -insekter som ...
 • Høstsådd rug til sauebeite i fjellbygdene 

  Todnem, Jørgen; Lunnan, Tor (NIBIO POP;4(27) 2018, Journal article, 2018-12)
 • Fra husdyrgjødsel til biogass og biogjødsel. Husdyrgjødsel som substrat i samblandingsanlegg 

  Lind, Vibeke; Hansen, Inger (NIBIO POP;4(26) 2018, Journal article, 2018-12)

View more