• Effekter av ulik jordarbeiding i korn 

   Tørresen, Kirsten Semb; Skarbøvik, Eva; Kværnø, Sigrun; Bechmann, Marianne; Stenrød, Marianne; Eklo, Ole Martin; Brodal, Guro; Hofgaard, Ingerd Skow; Björkman, Maria; Riley, Hugh; Kvakkestad, Valborg; Refsgaard, Karen; Børresen, Trond; Dörsch, Peter; Stabbetorp, Jan; Strand, Einar (NIBIO POP;1(5) 2015, Others, 2015-12-17)
   Hvilken jordarbeiding som benyttes i den enkelte kornåker påvirker blant annet avlingsmengde, kvaliteten på kornet og miljøet. I denne publikasjonen er det samlet informasjon om effekter av ulik jordarbeiding, som hjelp ...
  • Erosjon og næringsstofftap ved ulik jordarbeiding på flate arealer – 2014-2017 

   Bechmann, Marianne; Kværnø, Sigrun (NIBIO POP;3(31) 2017, Research report, 2017-12)
   Tre år med resultater fra Kjelle ruteforsøk viser store forskjeller i tap av jord og nærings¬stoffer mellom år. I årene med mest nedbør og de største tapene av jord- og næringsstoffer, ble de laveste gjennomsnittlige tapene ...
  • Erosjon og næringsstofftap ved ulik jordarbeidingspraksis på flate arealer 

   Bechmann, Marianne; Kværnø, Sigrun (NIBIO POP;2(6) 2016, Others, 2016)
   Det første års resultater fra ruteforsøket på Kjelle vgs. i Bjørkelangen viser at tapene av fosfor fra vårkornruter med høstpløying var tre ganger så store som med vårpløying. Fra ruter med høstkorn som ble høstpløyd før ...
  • Eutrofiering av Mjøsa – kartlegging av årsaksforhold og kilder til fosfor i delnedbørfelt: Flagstadelva 

   Bechmann, Marianne; Thrane, Jan-Erik; Kværnø, Sigrun; Turtumøygard, Stein (NIBIO-POP;7(7) 2021, Journal article, 2021-03)
   Flagstadelva har vært betydelig påvirket av både avløp, husdyrhold og arealavrenning fra jordbruket. Over tid har vannkvaliteten blitt bedre, men den økologiske tilstanden er fortsatt moderat med hensyn til eutrofiering i ...
  • Eutrofiering av Mjøsa – kartlegging av årsaksforhold og kilder til fosfor i delnedbørfelt: Gausa 

   Bechmann, Marianne; Thrane, Jan-Erik; Kværnø, Sigrun; Turtumøygard, Stein (NIBIO-pop;7(12) 2021, Journal article, 2021-03)
   Gausa har vært betydelig påvirket av både avløp, husdyrhold og arealavrenning fra jordbruket. Over tid har vannkvaliteten blitt bedre, og den økologiske tilstanden har vært god eller svært god med hensyn til eutrofiering ...
  • Eutrofiering av Mjøsa – kartlegging av årsaksforhold og kilder til fosfor i delnedbørfelt: Gudbrandsdalslågen 

   Bechmann, Marianne; Thrane, Jan-Erik; Kværnø, Sigrun; Turtumøygard, Stein (NIBIO-pop;7(13) 2021, Journal article, 2021-03)
   Gudbrandsdalslågen er Mjøsas største tilløpselv og er avgjørende både for vannkvaliteten og den økologiske dynamikken i Mjøsa. Vannkvaliteten i Lågen er bedret sammenliknet med 1970- og 80-tallet, og til tross for mye ...
  • Eutrofiering av Mjøsa – kartlegging av årsaksforhold og kilder til fosfor i delnedbørfelt: Heggshuselva 

   Bechmann, Marianne; Thrane, Jan-Erik; Kværnø, Sigrun; Turtumøygard, Stein (NIBIO-POP;7(10) 2021, Journal article, 2021-03)
   Heggshuselva har vært betydelig påvirket av både avløp, husdyrhold og arealavrenning fra jordbruket. Det foreligger få nyere undersøkelser av vannmiljøet i elva, men økologisk tilstand med hensyn til eutrofiering er trolig ...
  • Eutrofiering av Mjøsa – kartlegging av årsaksforhold og kilder til fosfor i delnedbørfelt: Hunnselva 

   Bechmann, Marianne; Thrane, Jan-Erik; Kværnø, Sigrun; Turtumøygard, Stein (NIBIO-POP;7(6) 2021, Journal article, 2021-03)
   Hunnselva har vært betydelig påvirket av både avløp, husdyrhold og arealavrenning fra jordbruket. Vannkvaliteten har blitt bedre sammenliknet med 1970, 1980 og 1990-tallet, men tilstanden med hensyn til eutrofiering er ...
  • Eutrofiering av Mjøsa – kartlegging av årsaksforhold og kilder til fosfor i delnedbørfelt: Lenaelva 

   Bechmann, Marianne; Trane, Jan-Erik; Kværnø, Sigrun; Turtumøygard, Stein (NIBIO-POP;7(5) 2021, Journal article, 2021-03)
   Lenaelva har vært betydelig påvirket av både industri, avløp, husdyrhold og arealavrenning fra jordbruket. Over tid har vannkvaliteten blitt bedre, men den økologiske tilstanden er fortsatt moderat med hensyn til eutrofiering ...
  • Eutrofiering av Mjøsa – kartlegging av årsaksforhold og kilder til fosfor i delnedbørfelt: Moelva og Tingnes-Brøttum 

   Bechmann, Marianne; Thrane, Jan-Erik; Kværnø, Sigrun; Turtumøygard, Stein (NIBIO-POP;7(9) 2021, Journal article, 2021-03)
   Moelva og bekkene i området Tingnes-Brøttum har vært betydelig påvirket av både avløp, husdyrhold og arealavrenning fra jordbruket. Over tid har vannkvaliteten blitt bedre og de nyeste undersøkelsene viser stort sett god ...
  • Eutrofiering av Mjøsa – kartlegging av årsaksforhold og kilder til fosfor i delnedbørfelt: Skanselva og Bausbakkelva 

   Bechmann, Marianne; Thrane, Jan-Erik; Kværnø, Sigrun; Turtumøygard, Stein (NIBIO-pop;7(11) 2021, Journal article, 2021-03)
   Skanselva og Bausbakkelva har vært betydelig påvirket av både avløp, husdyrhold og arealavrenning fra jordbruket. Det foreligger få nyere undersøkelser av økologisk tilstand med hensyn til eutrofiering, men den er trolig ...
  • Eutrofiering av Mjøsa – kartlegging av årsaksforhold og kilder til fosfor i delnedbørfelt: Svartelva 

   Bechmann, Marianne; Thrane, Jan-Erik; Kværnø, Sigrun; Turtumøygard, Stein (NIBIO-POP;7(8) 2021, Journal article, 2021-03)
   Svarteelva har vært betydelig påvirket av både avløp, husdyrhold og arealavrenning fra jordbruket. Over tid har vannkvaliteten blitt bedre, og i hovedelva og sideelva Fura er den økologiske tilstanden med hensyn til ...
  • Fangvekster i vårkorn – effekt på fosfortap 

   Øgaard, Anne Falk; Bechmann, Marianne (NIBIO-pop;7(14) 2021, Journal article, 2021-02)
   Fangvekstenes bladmasse beskytter jorda og kan redusere erosjon og tap av partikkelbundet fosfor, men i kaldt vinterklima kan fosfor i bladmassen gi opphav til tap av løst fosfat ved overflateavrenning. Resultater fra et ...
  • Hva betyr nydyrking for vannmiljøet? 

   Bechmann, Marianne; Skarbøvik, Eva (NIBIO pop;6(41) 2020, Journal article, 2020-11)
   Nydyrking skal bidra til å gjøre mer areal tilgjengelig til matproduksjon eller annen jordbruksproduksjon. Nydyrking av arealer går på bekostning av skog og utmark. Det er større næringsstoffavrenning fra jordbruksarealer ...
  • Klima, jordarbeiding, erosjon og fosfortap 

   Bechmann, Marianne; Øygarden, Lillian (NIBIO POP;5(30) 2019, Journal article, 2019-10)
   Nordiske forsøk viser at jordarbeiding om høsten gir større tap av jord og næringsstoffer sammenlignet med overvintring i stubb og jordarbeiding om våren. Effekten av overvintring i stubb på vannkvalitet varierer med ...
  • Temperaturendringer, plantevekst og avrenning 

   Bechmann, Marianne; Eggestad, Hans (NIBIO POP;2(2) 2016, Others, 2016-01)
   Globale klimaendringer vil ifølge nasjonale nedskalerte klimascenarioer føre til at årsmiddeltemperaturen i Norge kan stige med 2,7 °C fra perioden 1971-2000 til perioden 2071-2100, mest i vintermånedene og minst om sommeren ...