Now showing items 1-20 of 7474

  • Gode råd og erfaringer fra hageblåbærproduksjonen 

   Havstad, Lars T.; Vintland, Anne; Henriksen, Jan Karstein (Journal article, 2018)
  • DNA-overvåkning av brunbjørn i Karasjok 2019 ved bruk av hårfeller 

   Fløystad, Ida; Aspholm, Paul Eric; Aslaksen Anti, Per John; Eira, Per Anders; Eira, Ann Maret; Bakke, Beate Banken; Søvik, Inger; Rushfeldt, Beddari, Vilde; Hagen, Snorre; Eiken, Hans Geir (NIBIO Rapport;6(76) 2020, Research report, 2020-05)
   DNA-overvåkning av brunbjørn i et 400 km2 stort område nær Karasjok i Finnmark ble utført med hårfeller med luktstoff i 2 måneder fra juni til august i 2019. Vi brukte et 5 x 5 km rutesystem med 16 ruter med én hårfelle i ...
  • Matvareberedskap i Noreg – legitimering og politikkutforming 

   Prestegard, Sjur Spildo (NIBIO Rapport;6(81) 2020, Research report, 2020-05)
   Norsk matvareberedskap bør handla om å førebu seg til kriser der matforsyninga kan verta alvorleg trua på grunn av krig, konfliktar, miljø- og naturkatastrofar, klimaendringar, o.l. Lagring av jordbruksvarer og innsatsmiddel ...
  • «Animal Sense» – elektronisk reinvarsling Lavkost-teknologi skal forhindre dyrepåkjørsler 

   Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Hansen, Inger; Eilertsen, Svein; Karlsson, J (NIBIO POP;6(25) 2020, Journal article, 2020-05)
   Når vilt, tamrein og husdyr skal krysse vei og jernbane, skjer ikke det alltid med et lykkelig resultat. I Europa har dyrepåkjørsler økt de siste 40 årene. I tillegg til å være et alvorlig velferdsproblem for dyr og ...
  • Plast i jord 

   Joner, Erik; Rivier, Pierre-Adrien; Coutris, Claire (NIBIO POP;6(26) 2020, Journal article, 2020-05)
   Resirkulering av organisk avfall er et prioritert tema innen sektorene landbruk, klima og avfall, og skal bidra til at organisk materiale og næringsstoffer føres tilbake til jord. Dette kan motvirke en langsiktig trend der ...
  • Biomangfoldskog - ikke alltid like vakker 

   Gundersen, Vegard; Frivold, Lars Helge; Christensen, Haaken (Journal article, 2008)
  • Agricat2-beregninger av jord- og fosfortap i vannområdet PURA, basert på arealbruk i 2019 

   Kværnø, Sigrun; Turtumøygard, Stein; Krzeminska, Dominika (NIBIO Rapport;6(80) 2020, Research report, 2020-05)
   På oppdrag fra vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget (PURA) er den empiriske modellen Agricat 2 brukt til å beregne potensialet for erosjon og fosforavrenning fra jordbruksarealer i 16 tiltaksområder, ...
  • Skoghistorisk tilbakeblikk med vekt på utviklingen av bestandsskogbruket i Norge 

   Nygaard, Per Holm; Øyen, Bernt-Håvard (NIBIO Rapport;6(45) 2020, Research report, 2020-05)
   Bruken av hogstformer har endret seg opp gjennom tidene, fra dimensjonshogst via plukkhogst og fram til snauflatehogst, slik vi kjenner det fra bestandsskogbruket. Selv om bledningsskogbruket tidligere ble mye diskutert, ...
  • Vegetasjon og beite i to utmarksområder i Meråker kommune - Feren og Torsbjørka. 

   Stenbrenden, Magnus; Rekdal, Yngve (NIBIO Rapport;6(71) 2020, Research report, 2020-05)
   Norsk institutt for bioøkonomi har vegetasjonskartlagt to jevnstore områder i Meråker kommune på i alt 103 km². Av det kartlagte arealet er 17 % over skoggrensa, litt i bjørkeskogbeltet og det meste i nordboreal barskog. ...
  • E16 Bjørum - Skaret. Forundersøkelser i vassdrag som kan påvirkes av anleggsaktivitet. Årsrapport 2019. 

   Skrutvold, Johanna; Roseth, Roger; Aasestad, Ingar; Våge, Kristine; Skautvedt, Elisabeth (NIBIO Rapport;6(48) 2020, Research report, 2020-05)
   Etter oppdrag fra Statens Vegvesen har NIBIO gjennomført forundersøkelser i vannforekomster som kan bli påvirket av anleggsaktivitet i forbindelse med utbygging av ny E16 på strekningen Bjørum - Skaret i Bærum og Hole ...
  • E18 Lysaker – Ramstad. Overvåkingsprogram for resipienter og anleggsvann 

   Engebretsen, Alexander Melvold; Roseth, Roger (NIBIO Rapport;6(74) 2020, Research report, 2020-05)
   Etter oppdrag fra Statens vegvesen og prosjektet E18 Lysaker-Ramstadsletta har NIBIO utarbeidet et overvåkingsprogram for resipienter og anleggsvann. Overvåkingsprogrammet er utarbeidet med bakgrunn i gjennomførte ...
  • E16 Bjørum-Skaret Forundersøkelser av fisk som kan påvirkes av anleggsarbeid (2019) 

   Skrutvold, Johanna; Aasestad, Ingar; Roseth, Roger (NIBIO Rapport;6(75) 2020, Research report, 2020-05)
   Etter oppdrag fra Statens vegvesen har NIBIO i samarbeid med Naturplan utført forundersøkelser av fiskebestander i vassdrag som kan påvirkes av anleggsaktivitet i forbindelse med utbyggingen av E16 på strekningen Bjørum - ...
  • Endringar i jordbruksareal og dyretal på Sør- og Vestlandet 1989 - 2011 

   Øvreås, Odd-Jarle (Bioforsk Rapport;, Research report, 2012)
   Jorbruksareal I Noreg var det auke i jordbruksarealet i drift fram til 2001. Etter det har det minka kvart år. I Agder fylka var det ein auke i fulldyrka areal i perioden 1989-1999. Etter det har det vore ein jamn nedgang ...
  • Fjellskoghogst – produksjon, foryngelse og økonomi 

   Granhus, Aksel; Allen, Micky; Bergsaker, Erling (NIBIO Rapport;6(72) 2020, Research report, 2020-05)
   Vi har i dette prosjektet sett på utviklingen av foryngelse, produksjon og skogstruktur etter utførte fjellskoghogster i granskog på Østlandet. Datamaterialet omfatter 15 bestand der det var utført fjellskoghogst for 13-30 ...
  • Klimaendringer, grøfteavrenning og grunnvann, resultater fra målinger i Øvre Time, Jæren 

   Deelstra, Johannes; Hauge, Atle (NIBIO Rapport;6(73) 2020, Research report, 2020-05)
   Klimaendringer vil føre til både mer nedbør og flere episoder med høy nedbørintensitet. En økning i nedbør kan føre til økning både i overflate- og grøfteavrenning. Spørsmålet blir hvordan grøftesystemer i Norge skal ...
  • Artsmangfold i Rik bakkevegetasjon – et livsmiljø i Miljøregistrering i Skog (MiS) 

   Gjerde, Ivar; Sætersdal, Magne; Brandrud, Tor Erik (NIBIO Rapport;, Research report, 2020-05)
   Rapporten presenterer resultater fra en undersøkelse av arealer registrert som MiS-livsmiljøet Rik bakkevegetasjon i tre områder på Østlandet. De overordnete målene var å undersøke om arealene tilfredstilte kravene til ...
  • Plantevernmiddelresistens hos skadedyr 

   Johansen, Nina S (NIBIO POP;6(18) 2020, Journal article, 2020-04)
  • Hagemarkskog – beiter som sikrer mat og mangfold 

   Kapfer, Jutta; Haugen, Finn-Arne; Sickel, Hanne (NIBIO POP;6(19) 2020, Journal article, 2020-04)
   Hagemarkskog er en unik og estetisk vegetasjonstype med høy verdi for husdyrbeiting og biologisk mangfold. Den oppstår i gårds- og seternære skogsområder som over lang tid har vært nyttet til husdyrbeiting, og ulike former ...
  • Frøavl av prestekrage 

   Pettersen, Trond; Aamlid, Trygve; Sundsdal, Kristine; Hetland, Ove; Svalheim, Ellen (NIBIO POP;6(20) 2020, Journal article, 2020-04)
   Prestekrage (Leucanthemum vulgare, bilde 1) hører til kurvplantefamilien (Asteraceae) og finnes over hele Norge med unntak av de høyeste fjellområdene og deler av Finnmark (figur 1). På Vestlandet var den ikke en del av ...
  • Vegetasjon og beite på nordsida av Aursunden. Rapport frå vegetasjonskartlegging i Røros kommune 

   Rekdal, Yngve; Angeloff, Michael (NIBIO Rapport;6(67) 2020, Research report, 2020-04)
   Norsk institutt for bioøkonomi utførte somrane 2018-19 vegetasjonskartlegging i Røros kommune. Samla areal var 200 km². Kartlegginga er gjort etter instruks for kartlegging i målestokk 1:20 000 - 50 000 (VK25). Det er laga ...