Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBechmann, Marianne
dc.contributor.authorKværnø, Sigrun
dc.contributor.authorEklo, Ole Martin
dc.date.accessioned2016-03-08T19:45:13Z
dc.date.accessioned2016-03-21T11:28:37Z
dc.date.available2016-03-08T19:45:13Z
dc.date.available2016-03-21T11:28:37Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationNIBIO Rapport. 66 p. NIBIO, 2016
dc.identifier.isbn978-82-17-01544-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2382577
dc.description-
dc.description.abstractRedusert og endret jordarbeiding har vært et av de viktigste tiltakene mot erosjon og tap av næringsstoffer fra jordbruksarealer siden begynnelsen på 1990-tallet. Redusert jordarbeiding betyr bare harving i stedet for pløying, mens endret jordarbeiding betyr pløying om våren i stedet for høsten. Avrenningsforsøk som startet på 1980-tallet viser stor effekten av redusert og endret jordarbeiding på erosjon og næringsstofftap på forholdsvis bratte jordbruksarealer. Det eksisterer derimot kun få undersøkelser av jordarbeidingseffekter på arealer med liten helling, på tross av at disse arealer utgjør størsteparten av jordbruksarealene der det dyrkes korn. Avrenningsforsøket på Kjelle i Bjørkelangen ble satt i gang i 2014 for å belyse effekter av jordarbeiding på næringsstoffavrenning fra arealer med liten erosjonsrisiko, det vil si forholdsvis flate arealer. Forsøket består av 9 forsøksruter med målinger av avrenning fra både overflatevann og grøftevann fra hver rute. Jordarbeidingen omfatter 1) høstpløying med vårkorn, 2) vårpløying med vårkorn og 3) høstpløying med høstkorn. Resultater fra forsøkets første år, 2014-2015, er beskrevet i denne rapporten. Værforholdene har stor betydning for avrenningsprosessene og vil kunne påvirke effekten av jordarbeidingen i forsøket. Resultatene for dette ene året kan derfor ikke forventes å gjelde for alle år og en er avhengig av flere år for å kunne trekke generelle konklusjoner om jordarbeidingseffekter...
dc.language.isonob
dc.titleKjelle avrenningsforsøk. Årsrapport 2014-2015 for jordarbeidingsforsøk på lav erosjonsrisiko
dc.typeResearch report
dc.date.updated2016-03-08T19:45:13Z
dc.subject.nsiVDP::Landbruks- og fiskerifag: 900::Landbruksfag: 910::Planteforedling, hagebruk, plantevern, plantepatologi : 911
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fisheries science: 900::Agricultural sciences: 910::Plant breeding, horticulture, plant protection, plant pathology: 911
dc.identifier.cristin1343088
dc.subject.keywordFosfor / Phosphorus
dc.subject.keywordJorderosjon / Soil erosion
dc.subject.keywordKlima / Climate
dc.subject.keywordPlantevernmidler / Plant protection products


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel