• Climate warming feedback from mountain birch forest expansion: Reduced albedo dominates carbon uptake 

   de Wit, Heleen; Bryn, Anders; Hofgaard, Annika; Karstensen, Jonas; Kvalevåg, Maria Malene; Peters, Glen Philip (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Expanding high elevation and high latitude forest has contrasting climate feedbacks through carbon sequestration (cooling) and reduced surface reflectance (warming), which are yet poorly quantified. Here, we present an ...
  • Vegetasjon og beite i Nørdalen. Rapport frå vegetasjonskartlegging i Os kommune 

   Rekdal, Yngve (Rapport fra skog og landskap;, Research report, 2015)
   Vegetasjonskart gjev eit bilete av den mosaikken av vegetasjonstypar som det naturlege plantedekket består av. Ein vegetasjonstype er ei karakteristisk samling planteartar som vil gå att på lokalitetar med like veksetilhøve. ...
  • Fordeling og konsentrasjon av fulldyrka areal i Norge 

   Krøgli, Svein Olav; Stokstad, Grete (NIBIO POP;1(7) 2015, Others, 2015-12)
   Arealressurskartet AR5 viser at det er nær 8.8 millioner dekar fulldyrka areal i Norge. Her har vi sett på hvordan disse arealene er spredd utover i landet, og hvordan konsentrasjonen av det fulldyrka arealet varierer ...
  • Vegetasjon og beite i Heimfjellet, rapport frå vegetasjonskartlegging i Vågå kommune 

   Rekdal, Yngve; Angeloff, Michael (NIBIO Rapport;2(72) 2016, Research report, 2016)
   Norsk institutt for bioøkonomi utførte sommaren 2015 vegetasjonskartlegging av eit område på 94 km² i Vågå kommune i Oppland fylke. Kartlegginga er gjort etter instruks for kartlegging i målestokk 1:20 000 - 50 000 – ...
  • Arealrepresentativ overvåking av norske verneområder 

   Strand, Geir-Harald; Bentzen, Frode (NIBIO Rapport; 2(30) 2016, Research report, 2016)
   Prosjektet «Arealrepresentativ overvåking av norske verneområder» er en forventningsrett og arealrepresentativ undersøkelse av inngrep, drenering, linjeelement, gjengroing og arealendringer i norske verneområder. Metodikken ...
  • Grønnsakskart 

   Svendgård-Stokke, Siri; Hofmeister, Frauke (NIBIO POP;2(13) 2016, Others, 2016)
   Det er et mål å øke den samlede matproduksjonen i Norge. NIBIO har utviklet kart som viser jordbruksarealers egnethet for dyrking av ulike grønnsaker. Kartene er tilgjengelige kun for Vestfold. Grønnsakskartet gjør det ...
  • Handbok for driftsplanlegging 2016/2017 

   Hovland, Ivar (NIBIO Bok;2(6) 2016, Report, 2016)
   (Forord) Formålet med denne handboka er å samle på ett sted de data som en oftest får bruk for når en arbeider med kalkyler, planlegging og økonomisk rådgivning i landbruket. Boka er inndelt i hovedkapitlene planlegging, ...
  • Livet i jorda 

   Olsen, Hilde (NIBIO POP;2(9) 2016, Others, 2016)
   Over en fjerdedel av alle verdens arter lever i jorda, men vi kjenner kun til en liten del av dem. Noen arter lever det meste av livet i jorda. Andre arter bruker jorda som et opp- holdssted under enkelte utviklingsstadier ...
  • Arealrepresentativ kartlegging og overvåking av naturtyper (NiN) Framlegg til metode og arbeidsopplegg 

   Strand, Geir-Harald; Bryn, Anders; Framstad, Erik (NIBIO Rapport;2(55) 2016, Research report, 2016)
   Rapporten foreslår og drøfter metode for en nasjonal arealrepresentativ overvåking av naturtyper basert på klassifikasjonssystemet Natur i Norge (NiN). Aspekter som omhandles er: Kunnskapsbehov ved kartlegging og overvåking; ...
  • Nøkkeltall om de bevaringsverdige storferasene 2015 

   Sæther, Nina Alvilde Hovden; Rehnberg, Anna Caroline (NIBIO Rapport; 2(62) 2016, Research report, 2016)
   Nøkkeltall fra 2015 om de bevaringsverdige storferasene viser at alle, så nær som en, har en økning i antall avlskyr det siste året. Vestlandsk raudkolle har en nedgang på 5 % som er alvorlig for en kritisk truet rase. ...
  • Jorda i Vestvågøy 

   Lågbu, Roar; Svendgård-Stokke, Siri (NIBIO POP; 2(18) 2016, Others, 2016)
   Jordkartleggere fra NIBIO har kartlagt dyrka mark og dyrkbar jord i Vestvågøy. Nå foreligger resultatene. Denne publikasjonen beskriver de viktigste egenskapene ved jorda i kommunen. Jordsmonndata er til stor hjelp når ...
  • Tekstur i plogsjiktet 

   Nyborg, Åge Arild; Olsen, Hilde (NIBIO POP;2(12) 2016, Others, 2016)
   Jordas tekstur er den prosentvise fordelingen av partikkelstørrelsene sand, silt og leir. Tekstur deles inn i klasser som hver har et betegnende navn. Trekantdiagrammet neden- for viser hvordan teksturklassene er inndelt.
  • Begrensende egenskaper for jordbruk 

   Nyborg, Åge Arild; Olsen, Hilde (NIBIO POP;2(7) 2016, Others, 2016)
   Dyrka mark er en knapp ressurs her i landet, og kun en prosent av landarealet vårt egner seg til matkornproduksjon. Klimaet er ofte en begrensende faktor for jordbruket i Norge. Likevel er den største begrensningen at vi ...
  • Jordsmonnstatistikk. Møre og Romsdal 

   Lågbu, Roar; Svendgård-Stokke, Siri (NIBIO Rapport; 2(35) 2016, Research report, 2016)
   This report presents soil statistics for agricultural land in the county of Møre og Romsdal. Soil data from the soil survey form the basis of the statistics. The survey was conducted according to standard procedures. The ...
  • The state of biodiversity for food and agriculture in Norway 

   Mezzera, Kim-Anh Tempelman; Sæther, Nina Alvilde Hovden (NIBIO Rapport; 2(57) 2016, Research report, 2016)
   The report is based on information Norway provided in an electronic questionnaire that was prepared by FAO to collect national data as a contribution to The State of the World’s Biodiversity for Food and Agriculture. The ...
  • Beiteressursar i Hedmark, ressursgrunnlag i utmark og areal av innmarksbeite i kommunar og fylke 

   Rekdal, Yngve; Angeloff, Michael (Research report, 2016)
   Denne rapporten presenterer ei oversikt over beiteressursar for husdyr i utmark i Hedmark for heile fylket og for kvar kommune. Det er gjeve omtale av beitekvalitet og laga berekningar av beitekapasitet sett i høve til ...
  • Årsak til dårlig drenering 

   Nyborg, Åge Arild; Olsen, Hilde; Svendgård-Stokke, Siri (NIBIO POP;2(15) 2016, Others, 2016)
   Grøfting er en kostbar investering som gjennomføres i et 30-årsperspektiv, og krever en god kjennskap til jorda som skal dreneres. Kartet Årsak til dårlig drenering gir informasjon om hvorfor jordsmonnet må dreneres. ...
  • Soil classifcation and user-friendly soilmaps 

   Nyborg, Åge Arild; Olsen, Hilde (NIBIO POP;2(11) 2016, Others, 2016)
   Soil names from the soil classi cation systems are too complicated to decipher for most of our soil map users. To reach out to potential users of soil information, apart from people working with soil erosion related issues, ...
  • Jordflytting 

   Arnoldussen, Arnold; Olsen, Hilde (NIBIO POP;2(8) 2016, Others, 2016)
   Flytting av matjord er komplisert, og det er ikke alle jordtyper som er like godt egnet til formålet. Erfaring har vist at avlingspotensialet og kvaliteten på jordsmonnet forringes ved ytting. Jord ytting bør derfor ses ...