• Bunting av vegkantvirke. Produktivitet og økonomi 

   Belbo, Helmer; Kjøstelsen, Leif (Rapport fra Skog og landskap;01/2012, Research report, 2012)
   Hovedutfordringen ved transport av heltre og hogstavfall er lav utnyttelse av lastekapasiteten til lassbærere, tømmerbiler eller andre transportmidler. Per i dag blir to metoder nyttet for å øke utnyttelsesgraden til ...
  • Flis og flisegenskaper. En undersøkelse av brenselflis i det norske flismarkedet 

   Nordhagen, Eirik; Gjølsjø, Simen (Rapport fra Skog og landskap;13/2013, Research report, 2013)
   Skog og landskap har analysert skogsflis som i dag omsettes i det norske flismarkedet. Resultatene er i hovedsak basert på materiale fra 5 distrikter med de tilhørende skogeierforeningene AT Skog BA, Viken Skog BA, Vestskog ...
  • Flisfyring i Nord-Trøndelag 2012. Brukerundersøkelse 

   Belbo, Helmer; Fisknes, Geir (Rapport fra Skog og landskap;16/2012, Research report, 2012)
   Bruken av bioenergi er i stadig utvikling, og både internasjonal og nasjonal politikk tilsier at denne utviklingen vil fortsette i tiden som kommer. I Nord Trøndelag er det per i dag 80 flisfyringsanlegg utenom skogsindustrien ...
  • Grot fra taubane. Mengder, håndtering og transport 

   Nordhagen, Eirik; Kjøstelsen, Leif; Gjølsjø, Simen; Belbo, Helmer (Rapport fra Skog og landskap;23/2013, Research report, 2013)
   Grot fra taubanedrifter er et potensielt energisortiment. Mengden grot fra taubanedrifter er undersøkt i denne rapporten. Mermassen eller mengden grot fra to taubanedrifter på Vestlandet var i størrelsesorden 25–28 % av ...
  • Halm som biobrensel. Høste-, innsamlings-, transport- og lagringsmetoder for optimal fyringskvalitet og kostnadseffektivitet i områder med kort og fuktig innhøstingssesong 

   Belbo, Helmer (Rapport fra Skog og landskap;22/2011, Research report, 2011)
   I denne rapporten gis en oversikt over tidsforbruk og kostnader i forbindelse med innsamling og bruk av halm som biobrensel i småskala fyringsanlegg. Rapporten er basert på data fra sju gårdbrukere med egne halmfyringsanlegg ...