Recent Submissions

 • Organisk karbon i jordbruksjord 

  Fjellstad, Wendy Jane; Klakegg, Ove Mindor; Olsen, Hilde; Hofmeister, Frauke (Fakta fra Skog og landskap;04/10, Others, 2010)
  Jordbruksarealene er viktige med tanke på lagring av karbon. Kombinasjon av jordtype og arealbruk er avgjørende for hvor mye karbon som kan lagres. For å ivareta karbon i jordbruksjord er det nødvending at rett tiltak skjer ...
 • Program for Tilstandsovervåking og REsultatkontroll i jordbrukets KUlturlandskap (3Q) 

  Dramstad, Wenche; Fjellstad, Wendy Jane (Fakta fra Skog og landskap;01/10, Others, 2010)
  En rekke ulike arter har sine leveområder i jordbrukslandskap. Et stort antall kulturminner finnes også i landskap påvirket av jordbruk. Og ettersom jordbrukslandskapet er hverdagslandskapet for mange mennesker er det ...
 • Nedlegging av jordbruksdrift og jordbruksarealer i Nord-Norge 

  Stokstad, Grete (Fakta fra Skog og landskap;03/10, Others, 2010)
  Antallet aktive bruk i Nord-Norge synker, men størstedelen av jorda holdes i hevd ved at drifta overtas av andre bruk. Men hvilke faktorer er det som avgjør om et areal drives videre eller går helt ut av produksjon?
 • Verdifulle landskap - ti år etter 

  Fjellstad, Wendy Jane; Engan, Gunnar; Dramstad, Wenche (Fakta fra Skog og landskap;02/10, Others, 2010)
  Jordbrukslandskap er på mange måter i en særstilling ved at de ofte må brukes for å beholde sine kvaliteter. Samtidig er landbruket i rask endring. Hva skjer da med landskapskvalitetene?
 • Fremmede arter i jordbrukslandskapet. 

  Engan, Gunnar; Pedersen, Christian; Dramstad, Wenche (Fakta fra Skog og landskap;05/2010, Others, 2010)
  Fremmede arter er arter som opptrer utenfor sitt naturlige utbredelsesområde og spredningspotensiale. Det er med en viss bekymring vi registrerer at enkelte av dem synes å trives godt i norske jordbrukslandskap.
 • Husdyrbeite på Hardangervidda 

  Rekdal, Yngve (Fakta fra Skog og landskap;06/11, Others, 2011)
  Hardangervidda har store beiteressursar. Det finst jamt gode beite for sau over det meste av Vidda. Eit dyretal tilsvarande omlag 27 000 saueeiningar beita innafor granskingsområdet i 2007, og desse bruka 37 prosent av ...
 • Landskapskarakter. Landskapsmodell i 5 x 5 km rutenett for Norge 

  Heggem, Eva Solbjørg Flo; Strand, Geir-Harald; Eiter, Sebastian (Fakta fra Skog og landskap;10/11, Research report, 2011)
  Landskapskarakter er det som særpreger et område og gjør at det skiller seg fra andre områder. Den er avhengig av samspillet mellom mange ulike landskapselementer, både naturlige og menneskeskapte. Ved å måle og registrere ...
 • Karplanter i jordbrukslandskapet. 

  Pedersen, Christian; Engan, Gunnar (Fakta fra Skog og landskap;08/2011, Others, 2011)
  Karplanter er den viktigste organismegruppen for flesteparten av de landlevende dyregruppene – også for oss mennesker. 3Q-programmet til Norsk institutt for skog og landskap overvåker utbredelsen til karplanter i ...
 • Truede og sårbare fugler i jordbrukslandskapet 

  Pedersen, Christian; Engan, Gunnar (Fakta fra Skog og landskap;09/11, Others, 2011)
  Jordbrukslandskapet huser mange fuglearter og de er en viktig del av opplevelsen av et landskap. Men fuglene er også gode indikatorer på om vi driver et bærekraftig landbruk. 3Q-programmet til Norsk institutt for skog og ...
 • Økende avstand mellom aktive bruk i Nord 

  Puschmann, Oskar; Krøgli, Svein Olav; Stokstad, Grete (Fakta fra Skog og landskap;07/2011, Others, 2011)
  Den omfattende nedleggingen av jordbruket i deler av Nord-Norge medfører at avstanden mellom gjenværende aktive bruk øker. Konsekvensen, særlig for landsdelens mange grisgrendte områder, er at stadig flere nedlagte bruk ...
 • Kvalitet på skogplanter - del 1 

  Fløistad, Inger (Fakta fra Skog og landskap;11/2014, Others, 2014)
  God plantekvalitet er en forutsetning for tilfredsstillende etablering. Dyrkingsteknikk og rutiner i planteskolene påvirker plantekvaliteten, men også mellomlagring og transport frem til planteplassen er sammen med godt ...
 • Jordsmonndata for arealplanlegging 

  Svendgård-Stokke, Siri; Lågbu, Roar; Nyborg, Åge Arild (Fakta fra Skog og landskap;05/2012, Others, 2012)
  Norge har store arealressurser, men kun en liten del av landet er jordbruksareal. Jordkvalitetskart fra Skog og landskap rangerer jordbruksarealene i tre klasser etter kvalitet for jordbruksdrift. Bruk av jordkvalitetskart ...
 • Jordvern og arealplanlegging 

  Dramstad, Wenche; Mazzoni, Sabrina; Fjellstad, Wendy Jane (Fakta fra Skog og landskap;03/2012, Others, 2012)
  Norge har lite jordbruksareal, bare cirka 3% av norges landareal er fulldyrket mark. Det å ta vare på denne jorda har derfor stått på agendaen i Norge i cirka hundre år. Ettersom ansvaret for arealplanlegging ligger hos ...
 • Gårdsdammer - viktige biotoper. 

  Pedersen, Christian; Stokstad, Grete (Fakta fra Skog og landskap;11/2012, Others, 2012)
  Gårdsdammer er viktige småbiotoper i jordbrukets kulturlandskap. Ofte er det knyttet et spesielt dyre- og planteliv til disse landskapselementene. Av flere grunner har mange av dammene blitt fylt igjen, noe som har hatt ...
 • Endring i jordbruksareal i drift per fylke 

  Stokstad, Grete (Fakta fra Skog og landskap;10/2012, Others, 2012)
  Både avgang og tilgang av jordbruksareal betyr endringer i kulturlandskapet. Netto endring i jordbruksareal over 5 år basert på data fra 3Q viste kun en reduksjon på 1,5 prosent, men i snitt for Norge så utgjør endringsarealet ...
 • Økosystemtjenester - gratis men dyrbare. 

  Fjellstad, Wendy Jane; Pedersen, Christian (Fakta fra Skog og landskap;02/2012, Others, 2012)
  Økosystemtjenester er de fordelene vi mennesker får fra naturen. De inkluderer rensing av luft og vann, regulering av klima, bestøvning av jordbruksvekster, nedbryting og omdanning av avfallsstoffer, vedlikehold av jordens ...
 • Endring i jordbruksareal i drift fordelt på jordbruksregioner 

  Stokstad, Grete (Fakta fra Skog og landskap;08/2012, Others, 2012)
  Arealovervåkingsprogrammet 3Q viser en moderat netto avgang av jordbruksareal på 1, 5 prosent over 5 år. Nettotall skjuler imidlertid at det lokalt kan foregå større endringer, og dette varierer over landet. Her vises de ...
 • Størrelsen på jordstykker 

  Stokstad, Grete; Krøgli, Svein Olav (Fakta fra Skog og landskap;01/2012, Others, 2012)
  Vidstrakte jordbruksareal eller mange små jordstykker? Det er store forskjeller i landet vårt. Det kommer av både muligheter for effektivisering av jordbruket, men også naturens fysiske avgrensninger.
 • Nedbygging av jordbruksareal 

  Stokstad, Grete (Fakta fra Skog og landskap;09/2012, Others, 2012)
  Utviding av tun, boligbebyggelse og andre typer bygninger beslaglegger over en fem års periode langt mer jordbruksareal enn det som blir bygd ned av nye veier.
 • Jordsmonnkartlegging 

  Olsen, Hilde; Svendgård-Stokke, Siri; Hofmeister, Frauke (Fakta fra Skog og landskap;12/2012, Others, 2012)
  Hensikten med jordsmonnkartlegging er å dokumentere matjordas egenskaper som ressurs, med tanke på å sikre arealer for matproduksjon. Samtidig gir dataene grunnlag for klimaplanlegging og risikovurderinger knyttet til ...

View more