• Arealbruksendringer i Sarpsborg og Sandnes fra ca. 1980 til 2003 

   Arnoldussen, Arnold; Eiter, Sebastian; Hofmeister, Frauke (Fakta fra Skog og landskap;05/2013, Others, 2013)
   Regjeringens politikk er å bevare våre beste jordressurser for å sikre framtidig matproduksjon. I et prosjekt finansiert av Norges forskningsråd har omfang og lokalisering av arealbruksendringer i perioden 1980 - 2003 blitt ...
  • Arealrekneskap for utmark - Vegetasjons- og arealtypar i Hordaland 

   Rekdal, Yngve; Hofsten, Johnny (Fakta fra Skog og landskap;, Journal article, 2015)
   Hordaland har eit samla areal på 15 440 km². Utmark utgjer 95 % av dette. I prosjektet ”Arealrekneskap for utmark” er det henta inn data som gjev oversikt over vegetasjons- og arealtypar i utmarka i fylket
  • Arealrekneskap for utmark – Utmarksbeitet i Hedmark 

   Rekdal, Yngve (Fakta fra Skog og landskap;, Journal article, 2015)
   Tal frå prosjektet ”Arealrekneskap i utmark” viser at Hedmark har 11 mill. dekar nyttbart beiteareal i utmark. Kvaliteten er noko lågare enn landssnittet. Spesielt for fylket er at beitekvaliteten er geografisk delt med ...
  • Arealrekneskap for utmark – Utmarksbeitet i Hordaland 

   Rekdal, Yngve (Fakta fra Skog og landskap;, Journal article, 2015)
   Tal frå prosjektet ”Arealrekneskap i utmark” viser at Hordaland har 7 mill. dekar nyttbart beiteareal i utmark. Kvaliteten er litt betre enn landssnittet. Hordaland har mykje dyr i utmark, og utnyttinga av beiteressursane ...
  • Arealrekneskap for utmark – Utmarksbeitet i Oppland 

   Rekdal, Yngve (Fakta fra Skog og landskap;, Journal article, 2015)
   Tal frå prosjektet “Arealrekneskap i utmark” viser at Oppland har 11 mill. dekar nyttbart beiteareal i utmark. Kvaliteten er litt betre enn landssnittet. Spesielt for fylket er at mykje beiteareal er høgtliggande. Oppland ...
  • Arealrekneskap for utmark – Utmarksbeitet i Oppland 

   Rekdal, Yngve (Fakta fra Skog og landskap;, Journal article, 2014)
   Tal frå prosjektet ”Arealrekneskap i utmark” viser at Oppland har 11 mill. dekar nyttbart beiteareal i utmark. Kvaliteten er litt betre enn landssnittet. Spesielt for fylket er at mykje beiteareal er høgtliggande. Oppland ...
  • Arealrekneskap for utmark. Vegetasjons- og arealtypar i Hedmark 

   Rekdal, Yngve; Hofsten, Johnny (Fakta fra Skog og landskap;, Journal article, 2015)
   Hedmark er landets tredje største fylke med eit areal på 27 398 km². Utmark utgjer 96 % av land-arealet. I prosjektet ”Arealrekneskap for utmark” er det henta inn data som gjev oversikt over vegetasjons- og arealtypar i ...
  • Arealrekneskap for utmark. Vegetasjons- og arealtypar i Oppland 

   Rekdal, Yngve; Hofsten, Johnny (Fakta fra Skog og landskap;, Journal article, 2015)
   Oppland er landets 5. største fylke med eit areal på 25 192 km². Utmark utgjer 95 % av landarealet. I prosjektet ”Arealrekneskap for utmark” er det henta inn data som gjev oversikt over vegetasjons- og arealtypar i utmarka ...
  • Begrensende egenskaper for jordbruksdrift 

   Nyborg, Åge Arild; Olsen, Hilde (Journal article, 2014)
   Dyrka mark er en knapp ressurs her i landet, og kun en prosent av landarealet er egnet til matkornproduksjon. Selv om klimaet ofte er en begrensende faktor for jordbruket er det først og fremst mangel på jordsmonn av god ...
  • Blomsterrike tørrbakker forsvinner på Østlandet 

   Engan, Gunnar; Pedersen, Christian (Fakta fra Skog og landskap;16/2013, Others, 2013)
   De blomsterrike tørrengene og tørrbakkene er i ferd med å forsvinne fra Østlandets jordbrukslandskap. Dermed forsvinner også de fargesterke plantene som mange mennesker setter pris på og pynter opp med i løpet av sommermånedene.
  • Bygningsmiljøer i jordbrukslandskapet 

   Stensgaard, Kari (Fakta fra Skog og landskap;06/2012, Others, 2012)
   Bygningsmiljøene i landbruket er omfattende og varierte. De inneholder hus for ulik bruk, fra ulike tidsperioder og med ulik regional byggeskikk. Bortimot halvparten av landets fredete bygninger ligger på landbrukseiendommer ...
  • Dreneringsforhold på dyrka mark 

   Nyborg, Åge Arild; Olsen, Hilde (Fakta fra Skog og landskap;09/2013, Others, 2013)
   De siste årene har økt nedbør og oversvømte jorder ført til store avlingstap. Regjeringen vil i år bevilge 100 millioner kroner i tilskudd til grøfting av jordbruksarealer.
  • Eiendommer og utmark 1. Arealfordeling og eierforhold 

   Mathiesen, Henrik Forsberg (Journal article, 2014)
   Utmark dekker drøyt 72 prosent av landarealet i Norge. Med dette mener vi snaumark, myr, uproduktv skog, vann og breer. Bare 77 prosent av utmarksarealene tilhører eiendom med klart definert eier.
  • Eiendommer og utmark 2. Eiendomsteiger over 1000 dekar uten tilknytning til Lreg 

   Mathiesen, Henrik Forsberg (Journal article, 2014)
   Utmarksareal utgjør nesten 96 prosent av arealene på eiendomsteiger over 1000 dekar som ikke kan kobles direkte til landbruksdrift. Bare 20 prosent tilhører eiendom med klart definert eier.
  • Endring i jordbruksareal i drift fordelt på jordbruksregioner 

   Stokstad, Grete (Fakta fra Skog og landskap;08/2012, Others, 2012)
   Arealovervåkingsprogrammet 3Q viser en moderat netto avgang av jordbruksareal på 1, 5 prosent over 5 år. Nettotall skjuler imidlertid at det lokalt kan foregå større endringer, og dette varierer over landet. Her vises de ...
  • Endring i jordbruksareal i drift per fylke 

   Stokstad, Grete (Fakta fra Skog og landskap;10/2012, Others, 2012)
   Både avgang og tilgang av jordbruksareal betyr endringer i kulturlandskapet. Netto endring i jordbruksareal over 5 år basert på data fra 3Q viste kun en reduksjon på 1,5 prosent, men i snitt for Norge så utgjør endringsarealet ...
  • Et landsdekkende skogkart som gir oversikt over skogressursene 

   Gjertsen, Arnt Kristian (Fakta fra Skog og landskap;03/2013, Others, 2013)
   SAT-SKOG er et oversiktskart over skogressursene i Norge og gir informasjon om treslag, volum og alder. Tolkingen er basert på bildedata fra jordobservasjonssatellittene Landsat 5 og 7. Bildene sammenstilles med prø- ...
  • Feltkontroll av flybildetolking 

   Engan, Gunnar (Fakta fra Skog og landskap;12/2013, Others, 2013)
   I forbindelse med Skog og landskap sitt program for overvåking av jordbrukets kulturlandskap (Faktaark 01/10), har det siden oppstarten i 1998 vært utført regelmessige feltkontroller. Hensikten med feltkontrollen er å ...
  • Fremmede arter i jordbrukslandskapet. 

   Engan, Gunnar; Pedersen, Christian; Dramstad, Wenche (Fakta fra Skog og landskap;05/2010, Others, 2010)
   Fremmede arter er arter som opptrer utenfor sitt naturlige utbredelsesområde og spredningspotensiale. Det er med en viss bekymring vi registrerer at enkelte av dem synes å trives godt i norske jordbrukslandskap.
  • Fulldyrka areal og små jordstykker 

   Stokstad, Grete; Krøgli, Svein Olav (Fakta fra Skog og landskap;10/2013, Others, 2013)
   Litt over halvparten av arealet med gras ligger på jordstykker som er under 20 dekar, og nesten en fjerdedel av kornarealet ligger på jordstykker under 20 dekar. Å slå sammen jordstykker for å redusere andelen areal på små ...