Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRekdal, Yngve
dc.contributor.authorAngeloff, Michael
dc.coverage.spatialNorge, Hedmark, Ringsakernb_NO
dc.date.accessioned2017-09-09T21:04:29Z
dc.date.available2017-09-09T21:04:29Z
dc.date.created2013-12-05T12:54:43Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.isbn978-82-311-0204-5
dc.identifier.issn1891-7933
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2453872
dc.description.abstractPå oppdrag frå Samarbeidsutvalget for Ringsakerallmenningene og Pihl AS er det i denne rapporten gjeve ei vurdering av utmarksbeitet i Ringsakeralmenningane, søndre område. Vurderingane omfattar beitekvalitet og -kapasitet. Rapporten byggjer på data frå skogtakst for området, markslag i AR50 og vegetasjonskart i nærliggande område. Området er ikke synfart. Ringsakeralmenningane, søndre område, er 138 km² landareal. 137 km² kan reknast som utmark. Området ligg 400 – 700 moh. Det meste av berggrunnen er fattig sandstein, men det er innslag av rikare berggrunn med kalkstein. Gran er dominerande treslag og finst i lier og på anna areal med godt jorddekke og moderat til frisk vassforsyning. Blåbærgranskog er dominerande vegetasjonstype med 56% av utmarksarealet. I bratte parti finst frodigare skog av småbregne-, lågurt- eller høgstaudetype. Enggranskog dekkjer 9% av arealet. Furuskog på fastmark dekkjer 11% av utmarka. Det meste er lav- og lyngrik furuskog på skrinne toppar, breelvavsetningar og fastmarksparti i myrområde. 12% er sumpskogar og 11% myr. Areal av høg bonitet vil ha størst potensiale som husdyrbeite da det meste av arealet her vil vera blåbærgranskog, stadvis med godt innslag av enggranskog. Jamt over er det godt med høg bonitet i utgreiingsområdet slik at beitet gjennomgåande er godt. Området frå austenden av Sør-Mesna til øvre delen av dalføret etter Brumunda, har mykje furuskog og myr som gjev, lågare beitekvalitet. [...]nb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.publisherNorsk institutt for skog og landskapnb_NO
dc.relation.ispartofRapport fra Skog og landskap
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Skog og landskap;24/2013
dc.subjectUtmarksbeitenb_NO
dc.subjectGrazing in outlying areasnb_NO
dc.subjectRessurskartleggingnb_NO
dc.subjectLand resourcesnb_NO
dc.titleUtmarksbeitet i Ringsakeralmenningane, søndre områdenb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Naturressursforvaltning: 914nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Natural resource management: 914nb_NO
dc.source.pagenumber17nb_NO
dc.source.issue24/2013nb_NO
dc.identifier.cristin1073161
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel