Recent Submissions

 • Overvåkingsprogram for skogskader. Årsrapport 2005 

  Aamlid, Dan; Andreassen, Kjell; Hylen, Gro; Clarke, Nicholas; Timmermann, Volkmar; Røsberg, Ingvald; Solheim, Halvor; Aas, Wenche (Forskning fra Skog og landskap;03/2006, Research report, 2006-12)
  I 2005 ble kronetettheten redusert med 1,1% for gran og 1,6% for furu landet sett under ett, og nedgangen var tydeligst i Agderfylkene og i Oppland. For bjørk økte derimot kronetettheten med 1,3% sammenliknet med året før. ...
 • Er gran frå nordlege strok og frå høgtliggjande skog eigna til juletredyrking i låglandet i Sør-Noreg? 

  Nyeggen, Hans; Skage, Jan-Ole; Østgård, Åge (Forskning fra Skog og landskap;02/2006, Research report, 2006-12)
  I denne rapporten er det vist og drøfta resultat frå ein serie proveniensforsøk med vanleg gran i Sør-Noreg. Formålet med undersøkinga var å prøve om granproveniensar frå Trøndelag og Nordland og høgt over havet på Austlandet ...
 • Foryngelse for et bærekraftig skogbruk 

  Nygaard, Per Holm; Fløistad, Inger (Forskning fra Skog og landskap;3/07, Research report, 2007-08)
  Det strategiske instituttprogrammet om etablering av skog «Foryngelse for et bærekraftig skogbruk» (Nyskog) har fokusert på foryngelse i ulike former for lukkede hogster i sjiktet skog, på plantetyper og plantekvalitet med ...
 • Overvåkingsprogram for skogskader. Årsrapport 2006 

  Andreassen, Kjell; Timmermann, Volkmar; Clarke, Nicholas; Røsberg, Ingvald; Solheim, Halvor; Aas, Wenche (Forskning fra Skog og landskap;6/07, Research report, 2007-12)
  Året 2006 må regnes som et stort skadeår for furu og bjørk i Norge der vel fire prosent av furutrærne var angrepet av furubarveps, og over ti prosent av bjørketrærne var angrepet av fjellbjørkemåler. Omfanget av trær med ...
 • Intensiv skogovervåking i 2006. Resultater fra ICP Forests Level 2 flater i Norge 

  Andreassen, Kjell; Clarke, Nicholas; Røsberg, Ingvald; Timmermann, Volkmar; Aas, Wenche (Forskning fra Skog og landskap;4/07, Research report, 2007-10)
  I det nasjonale «Overvåkingsprogram for skogskader» inngår det i Norge 8 intensivt overvåkede flater for å følge utviklingen av skogøkosystemet. Disse flatene er også en del av det europeiske nettverket av intensive ...
 • Vitalitetsregistreringer på de regionale skogovervåkingsflater. Resultater 2006 

  Timmermann, Volkmar (Forskning fra Skog og landskap;1/07, Research report, 2007-03)
  De regionale skogovervåkingsflater (tidligere kalt "Skogoppsynets flater") inngår i Overvåkingsprogram for skogskader (OPS), som er en del av skogovervåkingen i Europa (ICP Forests). Overvåkingen på regionale flater har ...
 • Vekstreaksjoner etter tynning i lauvskogbestand med forskjellig tetthet 

  Haveraaen, Oddvar; Sandnes, Arne (Forskning fra Skog og landskap;5/07, Research report, 2007-11)
  Det finnes mange upleide lauvtrebestand rundt om i landet, og omfanget er økende. Formålet med dette arbeidet var å se nærmere på hvordan unge og upleide bestand reagerer på tynningsinngrep. Totalt 29 forsøksflater ble ...
 • Intensiv skogovervåking i 2007. Resultater fra ICP Forests Level 2 flater i Norge 

  Andreassen, Kjell; Clarke, Nicholas; Timmermann, Volkmar; Aas, Wenche (Forskning fra Skog og landskap;5/08, Research report, 2008-05)
  I Norge inngår åtte intensivt overvåkede flater i det nasjonale «Overvåkingsprogram for skogskader» for å følge utviklingen av skogøkosystemet. Disse flatene er også en del av det europeiske nettverket av intensive ...
 • Kronetilstandsregistreringer på de regionale skogovervåkingsflater. Resultater 2007 

  Timmermann, Volkmar (Forskning fra Skog og landskap;2/08, Research report, 2008-03)
  De regionale skogovervåkingsflater har inngått i Overvåkingsprogram for skogskader (OPS), som er en del av skogovervåkingen i Europa (ICP Forests). Overvåkingen på de regionale flatene har pågått fra 1988 til 2007 med ...
 • Virkesegenskaper hos sitkagran fra forskjellige lokaliteter i Sør-, Midt- og Nord-Norge 

  Vadla, Kjell (Forskning fra Skog og landskap;8/08, Research report, 2008-10)
  Undersøkelsen omfatter sitkagran som har vokst langs kysten fra og med Rogaland til og med Nordland nord for Saltfjellet, et stort geografisk område som spenner over mer enn 9 bredde- og lengdegrader. Hensikten med denne ...
 • Storm og skogskader: Risiko for stormskader i skog, og betydningen av skogbehandlingen 

  Solberg, Svein; Harstveit, Knut; Blennow, Kristina; Olofsson, Erika; Heggem, Eva Solbjørg Flo; Timmermann, Volkmar (Forskning fra Skog og landskap;1/08, Research report, 2008-03)
  Dette er resultatet av et forprosjekt innen temaet vind og skogskader, hvor målet har vært å legge et grunnlag for en eventuell videre forskning innen dette temaet. Vi har bygget opp et modell-datasett for skog og vinddata ...
 • Virkesegenskaper hos bartrevirke fra forskjellige lokaliteter i Nord-Norge - densitet, avsmaling, bark og kjerneved 

  Vadla, Kjell (Forskning fra Skog og landskap;9/08, Research report, 2008-12)
  Forsøksmaterialet kommer fra 15 ulike steder, fra Saltdalen i sør til Alta i nord. Høyden over havet varierte fra ca. 10 (Saltdalen) til ca. 175 m (Skånland). Furu (naturlig forynget), gran, lerk (sibirsk), luzigran og ...
 • Overvåkingsprogram for skogskader. Årsrapport 2007 

  Andreassen, Kjell; Timmermann, Volkmar; Clarke, Nicholas; Solheim, Halvor; Aas, Wenche (Forskning fra Skog og landskap;7/08, Research report, 2008-09)
  I 2007 var hele 20 % av alle bjørketrær angrepet og skadet av insekter der fjellbjørkemåleren alene sto for 16 %. Hos furu var det færre insektangrep sammenlignet med fjoråret, men fortsatt var vel 2% av furutrærne angrepet ...
 • Toppkappping i ungskogpleie av gran: vekstreaksjoner på toppkappede trær 

  Bøhler, Fredrik; Brunner, Andreas; Øyen, Bernt-Håvard (Forskning fra Skog og landskap;4/08, Research report, 2008-05)
  Målet med denne feltstudien var å analysere høydeveksten hos toppkappede og fristilte trær etter en regulering med toppkappingsmetoden i renbestand av gran 4 vekstsessonger etter behandling. Studieområdene består av tre ...
 • Bestandstilvekstmodeller for "alminnelig" ensaldret skog i Norge 

  Andreassen, Kjell; Eid, Tron; Tomter, Stein Michael (Forskning fra Skog og landskap;6/08, Research report, 2008-09)
  Formålet med dette arbeidet har vært å lage modeller som beskriver tilveksten i «alminnelig skog» i Norge. Det er benyttet datamateriale fra Landsskogtakseringen siden dette representerer et godt tverrsnitt av skogtyper, ...
 • Juletrekvalitetar i eit utval av fjelltre frå Nord-Amerika og Aust-Asia 

  Nyeggen, Hans; Skage, Jan-Ole; Østgård, Åge (Forskning fra Skog og landskap;3/08, Research report, 2008-05)
  Denne rapporten omtalar ein forsøksserie med dei nordamerikanske treslaga blågran (Picea pungens Engelm.), engelmannsgran (Picea engelmannii Parry), fjelledelgran (Abies lasiocarpa (Hook.) Nutt.) og korkedelgran (Abies ...
 • En vurdering av økologisk risiko ved bruk av introduserte bartreslag i Norge. Erfaringer ved bruk av kriteriesettet for Norsk svarteliste 2007 

  Øyen, Bernt-Håvard; Andersen, Heidi Lie; Myking, Tor; Nygaard, Per Holm; Stabbetorp, Odd Egil (Forskning fra Skog og landskap;1/09, Research report, 2009-02)
  Artsdatabanken har etablert en arbeidsgruppe (Treslagsgruppen) som har vurdert økologisk risiko for et utvalg av introduserte bartreslag. Arbeidet tok utgangspunkt i kriteriesettet for risikovurdering som lå til grunn for ...
 • Overvåkingsprogram for skogskader. Årsrapport 2008 

  Andreassen, Kjell; Timmermann, Volkmar; Clarke, Nicholas; Solheim, Halvor; Røsberg, Ingvald; Aas, Wenche (Forskning fra Skog og landskap;7/09, Research report, 2009-10)
  Året 2008 var et stort skadeår for lauvtrær, der 21,5 % av bjørketrærne var angrepet og skadet av insekter. Fjellbjørkemåleren sto alene for 17,6%. Heggspinnmøll fortsatte sine herjinger på Østlandet og i Trøndelag der de ...
 • Vekst, produksjon og klimarelaterte skader i fem proveniensforsøk med gran (Picea abies L. Karst.) på Østlandet 

  Granhus, Aksel; Øyen, Bernt-Håvard (Forskning fra Skog og landskap;5/09, Research report, 2009-06)
  I denne rapporten er sammenstilt resultater for tilvekst, produksjon og skader i fem storruteforsøk på Østlandet med ulike norske og mellomeuropeiske provenienser av vanlig gran (Picea abies (L.) Karst.). Feltene er fulgt ...
 • Intensiv skogovervåking i 2008. Resultater fra ICP Forests Level 2 flater i Norge 

  Andreassen, Kjell; Clarke, Nicholas; Røsberg, Ingvald; Timmermann, Volkmar; Aas, Wenche (Forskning fra Skog og landskap;3/09, Research report, 2009-06)
  Intensive forest monitoring in 2008. Results from ICP Forests Level 2 plots in Norway

View more