• Bestandstilvekstmodeller for "alminnelig" ensaldret skog i Norge 

   Andreassen, Kjell; Eid, Tron; Tomter, Stein Michael (Forskning fra Skog og landskap;6/08, Research report, 2008-09)
   Formålet med dette arbeidet har vært å lage modeller som beskriver tilveksten i «alminnelig skog» i Norge. Det er benyttet datamateriale fra Landsskogtakseringen siden dette representerer et godt tverrsnitt av skogtyper, ...
  • Bonitering i eldre fjellskog av gran (Picea abies L. Karst.) 

   Bøhler, Fredrik; Øyen, Bernt-Håvard (Forskning fra Skog og landskap;1/11, Research report, 2011)
   Målet med denne undersøkelsen var å beskrive presisjon og systematiske feil ved tradisjonell høydebonitering (Tveite 1977) i eldre naturskog av gran i høyereliggende skog på indre Østlandet. Dessuten ville vi teste ...
  • Bruk av nyttenematoder til bekjempelse av gransnutebillen (Hylobius abietis) 

   Haukeland, Solveig (Others, 2007)
   Gransnutebillen gjør stor skade i granplantninger over hele Europa og kan føre til stort økonomisk tap dersom det ikke settes inn tiltak (Langström & Day, 2004). De voksne billene blir lokket til nye hogstflater av duftene ...
  • Effekt av markberedning ved bruk av miniplanter og konvensjonelle pluggplanter 

   Fløistad, Inger; Granhus, Aksel; Lindström, Anders (Others, 2007)
   Med bakgrunn i et ønske om å redusere foryngelseskostnadene og et varslet forbud mot bruk av kjemiske preparater mot snutebiller, har det blitt gjennomført mye forskning i Sverige på alternative metoder for å kunne lykkes ...
  • En vurdering av økologisk risiko ved bruk av introduserte bartreslag i Norge. Erfaringer ved bruk av kriteriesettet for Norsk svarteliste 2007 

   Øyen, Bernt-Håvard; Andersen, Heidi Lie; Myking, Tor; Nygaard, Per Holm; Stabbetorp, Odd Egil (Forskning fra Skog og landskap;1/09, Research report, 2009-02)
   Artsdatabanken har etablert en arbeidsgruppe (Treslagsgruppen) som har vurdert økologisk risiko for et utvalg av introduserte bartreslag. Arbeidet tok utgangspunkt i kriteriesettet for risikovurdering som lå til grunn for ...
  • Endringer i mikroklima ved lukkede hogster 

   Hanssen, Kjersti Holt (Others, 2007)
  • Er gran frå nordlege strok og frå høgtliggjande skog eigna til juletredyrking i låglandet i Sør-Noreg? 

   Nyeggen, Hans; Skage, Jan-Ole; Østgård, Åge (Forskning fra Skog og landskap;02/2006, Research report, 2006-12)
   I denne rapporten er det vist og drøfta resultat frå ein serie proveniensforsøk med vanleg gran i Sør-Noreg. Formålet med undersøkinga var å prøve om granproveniensar frå Trøndelag og Nordland og høgt over havet på Austlandet ...
  • Foryngelse for et bærekraftig skogbruk 

   Nygaard, Per Holm; Fløistad, Inger (Forskning fra Skog og landskap;3/07, Research report, 2007-08)
   Det strategiske instituttprogrammet om etablering av skog «Foryngelse for et bærekraftig skogbruk» (Nyskog) har fokusert på foryngelse i ulike former for lukkede hogster i sjiktet skog, på plantetyper og plantekvalitet med ...
  • Høstskudd på granplanter etter kortdagsbehandling 

   Fløistad, Inger (Others, 2007)
   En sikker vekstavslutning er viktig i skogplanteskolene for å sikre frostherdige planter for høstplanting og vinterlagring. Knoppsettingen i gran kan fremskyndes av kortere daglengder (Dormling et al. 1968; Heide 1974) og ...
  • Høydebonitet og produksjonsevne ved konvertering mellom vanlig gran, ask, bøk, eik, platanlønn og svartor i Sør-Norge 

   Øyen, Bernt-Håvard; Bøhler, Fredrik (Forskning fra Skog og landskap;2/11, Research report, 2011-11)
   Basert på undersøkelser i boreonemoral sone i Sør-Norge har vi sammenlignet vekst og volumproduksjon hos ulike treslag som vokser side om side i bestand på svært høg bonitet. Hovedhensikten har vært, ved hjelp av et ...
  • Intensiv skogovervåking i 2006. Resultater fra ICP Forests Level 2 flater i Norge 

   Andreassen, Kjell; Clarke, Nicholas; Røsberg, Ingvald; Timmermann, Volkmar; Aas, Wenche (Forskning fra Skog og landskap;4/07, Research report, 2007-10)
   I det nasjonale «Overvåkingsprogram for skogskader» inngår det i Norge 8 intensivt overvåkede flater for å følge utviklingen av skogøkosystemet. Disse flatene er også en del av det europeiske nettverket av intensive ...
  • Intensiv skogovervåking i 2007. Resultater fra ICP Forests Level 2 flater i Norge 

   Andreassen, Kjell; Clarke, Nicholas; Timmermann, Volkmar; Aas, Wenche (Forskning fra Skog og landskap;5/08, Research report, 2008-05)
   I Norge inngår åtte intensivt overvåkede flater i det nasjonale «Overvåkingsprogram for skogskader» for å følge utviklingen av skogøkosystemet. Disse flatene er også en del av det europeiske nettverket av intensive ...
  • Intensiv skogovervåking i 2008. Resultater fra ICP Forests Level 2 flater i Norge 

   Andreassen, Kjell; Clarke, Nicholas; Røsberg, Ingvald; Timmermann, Volkmar; Aas, Wenche (Forskning fra Skog og landskap;3/09, Research report, 2009-06)
   Intensive forest monitoring in 2008. Results from ICP Forests Level 2 plots in Norway
  • Juletrekvalitetar i edelgran frå Europa, Asia og Nord-Amerika 

   Nyeggen, Hans; Skage, Jan-Ole; Østgård, Åge (Forskning fra Skog og landskap;2/10, Research report, 2010)
   Denne rapporten omtalar tre forsøksseriar med dei europeiske treslaga; vanleg edelgran, nordmannsedelgran, tyrkisk edelgran og trojansk edelgran, dei asiatiske treslaga; koreaedelgran, japanedelgran og mandsjuriaedelgran, ...
  • Juletrekvalitetar i eit utval av fjelltre frå Nord-Amerika og Aust-Asia 

   Nyeggen, Hans; Skage, Jan-Ole; Østgård, Åge (Forskning fra Skog og landskap;3/08, Research report, 2008-05)
   Denne rapporten omtalar ein forsøksserie med dei nordamerikanske treslaga blågran (Picea pungens Engelm.), engelmannsgran (Picea engelmannii Parry), fjelledelgran (Abies lasiocarpa (Hook.) Nutt.) og korkedelgran (Abies ...
  • Kontroll av foryngelsesfelt i perioden 1995-2005 

   Ludahl, Anette; Nygaard, Per Holm (Others, 2007)
   Tall fra Landsskogtakseringen viser at tilveksten i norske skoger aldri har vært så høy som nå siden registreringene startet i 1919 (Skogstatistikk 2005). Dette skyldes først og fremst stor planteaktivitet fra etterkrigsårene ...
  • Kronetilstandsregistreringer på de regionale skogovervåkingsflater. Resultater 2007 

   Timmermann, Volkmar (Forskning fra Skog og landskap;2/08, Research report, 2008-03)
   De regionale skogovervåkingsflater har inngått i Overvåkingsprogram for skogskader (OPS), som er en del av skogovervåkingen i Europa (ICP Forests). Overvåkingen på de regionale flatene har pågått fra 1988 til 2007 med ...
  • Naturlig foryngelse 11 år etter lukket hogst i blåbærgranskog 

   Granhus, Aksel; Hanssen, Kjersti Holt; Andreassen, Kjell (Others, 2007)
   På vegetasjonstypen blåbærskog vil spireforholdene ofte være ugunstige på grunn av et relativt kraftig råhumuslag. I dette forsøket inntraff et svært godt frøår for gran året etter hogsten, men på tross av dette er foryngelsen ...
  • Naturlig foryngelse av furu 

   Nygaard, Per Holm; Skoklefald, Sverre (Others, 2007)
   Dette bidraget bygger på erfaringer og resultater fra foryngelsesforskning utført ved tidligere Norsk institutt for skogforskning, og gir en oversikt og bakgrunn over en rekke forhold rundt naturlig foryngelse av furu. ...
  • Naturlig foryngelse etter markberedning på middels bonitet (G14) 

   Granhus, Aksel; Fløistad, Inger (Forskning fra Skog og landskap;1/10, Research report, 2010)
   Denne rapporten presenterer resultatene fra en taksering av naturlig foryngelse i 99 bestand på bonitet G14 i Romedal og Stange allmenninger. Arealene ble markberedt i perioden 2001–2006, og var avvirket ved flatehogst der ...