• Jordsmonnatlas for Norge. Beskrivelse av jordsmonn på dyrka mark i Vestfold 

   Solbakken, Eivind; Nyborg, Åge Arild; Sperstad, Ragnhild; Fadnes, Kjetil Damsberg; Klakegg, Ove Mindor (Viten fra Skog og landskap;01/2006, Research report, 2006-08)
   Vestfold er landets nest minste fylke, men har størst andel jordbruksareal i drift i forhold til totalarealet. Ved jordsmonnklassifi kasjon samles jordsmonnet i grupper eller enheter basert på forskjeller og likheter. ...
  • Jordsmonnatlas for Norge. Beskrivelse og klassifikasjon av jordsmonnet på dyrka mark i Østfold 

   Nyborg, Åge Arild; Solbakken, Eivind; Svendgård-Stokke, Siri; Lågbu, Roar; Klakegg, Ove Mindor; Sperstad, Ragnhild (Book, 2008-11)
   Østfold er ett av landets minste fylker, men har størst jordbruksareal i drift i forhold til landarealet. Fra naturens side har fylket gode forutsetninger for en allsidig mat- og fôrproduksjon, både med hensyn på jordsmonn, ...
  • Jordsmonndata for arealplanlegging 

   Svendgård-Stokke, Siri; Lågbu, Roar; Nyborg, Åge Arild (Fakta fra Skog og landskap;05/2012, Others, 2012)
   Norge har store arealressurser, men kun en liten del av landet er jordbruksareal. Jordkvalitetskart fra Skog og landskap rangerer jordbruksarealene i tre klasser etter kvalitet for jordbruksdrift. Bruk av jordkvalitetskart ...
  • Jordsmonnet er det største karbonlageret på landjorda 

   Kjønaas, O. Janne; Nilsen, Petter (Glimt fra skogforskningen;5-2004, Others, 2004)
  • Jordsmonnkartlegging 

   Olsen, Hilde; Svendgård-Stokke, Siri; Hofmeister, Frauke (Fakta fra Skog og landskap;12/2012, Others, 2012)
   Hensikten med jordsmonnkartlegging er å dokumentere matjordas egenskaper som ressurs, med tanke på å sikre arealer for matproduksjon. Samtidig gir dataene grunnlag for klimaplanlegging og risikovurderinger knyttet til ...
  • Jordsmonnstatistikk 002 Glommavassdraget 

   Klakegg, Ove Mindor; Hofmeister, Frauke; Arnoldussen, Arnold (Ressursoversikt fra Skog og landskap;02/2007, Research report, 2007)
   En ny produksjonslinje for publisering av jordsmonndata og annen relevant jordbruksstatistikk per vassdragsenhet (REGINE-enhet) er etablert. Her presenteres statistikken for Glommavassdraget. Informasjonskilden for denne ...
  • Jordsmonnstatistikk 01 Østfold 

   Klakegg, Ove Mindor (NIJOS Ressursoversikt;2/2004, Research report, 2004-06-23)
   Jordbruksarealet i Østfold fylke ble jordsmonnkartlagt i perioden 1988 - 2001. Arealstatistikk for en rekke kartlagte og avleda jordsmonnegenskaper presenteres. Totalt er det kartlagt 741,7 km2 dyrka mark. Leirjord dominerer ...
  • Jordsmonnstatistikk 02 Akershus og 03 Oslo 

   Klakegg, Ove Mindor (NIJOS Ressursoversikt;1/2005, Research report, 2005-02-02)
   Jordbruksarealet i Oslo og Akershus fylker ble jordsmonnkartlagt i perioden 1981 - 2002. Arealstatistikk for en rekke kartlagte og avleda jordsmonnegenskaper presenteres. Totalt er det kartlagt 806,5 km2 dyrka mark i ...
  • Jordsmonnstatistikk 07 Vestfold 

   Klakegg, Ove Mindor (NIJOS Ressursoversikt;1/2004, Research report, 2004-02-02)
   Jordbruksarealet i Vestfold fylke ble jordsmonnkartlagt i perioden 1989 – 1996. Arealstatistikk for en rekke kartlagte og avleda jordsmonnegenskaper presenteres. Totalt er det kartlagt vel 435 km2 dyrka mark og bare noen ...
  • Jordsmonnstatistikk basert på utvalgskartlegging. Sammenlikning av statistikk basert på utvalgskartlegging og fullstendig jordsmonnkartlegging 

   Lågbu, Roar (Ressursoversikt fra Skog og landskap;03/2007, Report, 2007)
   En videreføring av dagens fremdrift i jordsmonnkartleggingen innebærer at vi først om 40 – 50 år vil ha kartlagt alt jordsmonnarealet i Norge. Ved å gjennomføre utvalgskartlegging i regionene der vi mangler data får vi ...
  • Jordsmonnstatistikk. 012 Drammensvassdraget 

   Klakegg, Ove Mindor; Hofmeister, Frauke; Debella-Gilo, Misganu (Ressursoversikt fra Skog og landskap;02/2008, Research report, 2008)
   En produksjonslinje for publisering av jordsmonndata og annen relevant jordbruksstatistikk per vassdragsenhet (REGINE-enhet) er etablert. Her presenteres statistikken for Drammensvassdraget. Informasjonskilden for denne ...
  • Jordsmonnstatistikk. 015 Numedalslågen og Siljanvassdraget 

   Hofmeister, Frauke; Klakegg, Ove Mindor (Ressursoversikt fra Skog og landskap;1/2009, Research report, 2009)
   En produksjonslinje for publisering av jordsmonndata og annen relevant jordbruksstatistikk per vassdragsenhet (REGINE-enhet) er etablert. Her presenteres statistikken for Numedalslågen og Siljanvassdraget. Informasjonskilden ...
  • Jordsmonnstatistikk. Aust-Agder og Vest-Agder 

   Lågbu, Roar; Svendgård-Stokke, Siri (Rapport fra Skog og landskap;20/2011, Research report, 2011)
   Denne rapporten presenterer en jordsmonnstatistikk for jordbruksareal i Aust-Agder og Vest-Agder. Jordsmonndata fra jordsmonnkartleggingen i fylket ligger til grunn for statistikken. Kartleggingen er gjort i 1997-1999 og ...
  • Jordsmonnstatistikk. Buskerud 

   Lågbu, Roar; Svendgård-Stokke, Siri (Ressursoversikt fra Skog og landskap;02/2010, Research report, 2010)
   Denne rapporten presenterer en jordsmonnstatistikk for dyrka mark i Buskerud. Jordsmonndata fra jordsmonnkartleggingen i fylket ligger til grunn for statistikken. Kartleggingen er gjort i 1987-2001 og i 2006 og 2007, og ...
  • Jordsmonnstatistikk. Hordaland 

   Lågbu, Roar; Svendgård-Stokke, Siri (Rapport fra Skog og landskap;15/2013, Research report, 2013)
   Denne rapporten presenterer en jordsmonnstatistikk for jordbruksareal i Hordaland. Jordsmonndata fra jordsmonnkartleggingen i fylket ligger til grunn for statistikken. Kartleggingen er utført i henhold til standard ...
  • Jordsmonnstatistikk. Rogaland 

   Lågbu, Roar; Svendgård-Stokke, Siri (Rapport fra Skog og landskap;02/2013, Research report, 2013)
   Denne rapporten presenterer en jordsmonnstatistikk for jordbruksareal i Rogaland. Jordsmonndata fra jordsmonnkartleggingen i fylket ligger til grunn for statistikken. Kartleggingen er utført i henhold til standard ...
  • Jordsmonnstatistikk. Telemark 

   Lågbu, Roar; Svendgård-Stokke, Siri (Ressursoversikt fra Skog og landskap;01/2010, Research report, 2010)
   Denne rapporten presenterer en jordsmonnstatistikk for dyrka mark i Telemark, basert på jordsmonndata fra jordsmonnkartleggingen i fylket i 1990-1998 og i 2006 og 2007. Kartleggingen er utført i henhold til standard ...
  • Jordvern og arealplanlegging 

   Dramstad, Wenche; Mazzoni, Sabrina; Fjellstad, Wendy Jane (Fakta fra Skog og landskap;03/2012, Others, 2012)
   Norge har lite jordbruksareal, bare cirka 3% av norges landareal er fulldyrket mark. Det å ta vare på denne jorda har derfor stått på agendaen i Norge i cirka hundre år. Ettersom ansvaret for arealplanlegging ligger hos ...
  • Juletrekvalitetar etter kontrollerte krysningar med gran frå Drogseth og Romedal frøplantasjar 

   Nyeggen, Hans; Skage, Jan-Ole (Rapport fra skogforskningen, Research report, 2005)
   Denne rapporten gjev resultat frå registreringar i eit avkomforsøk med 179 kontrollerte krysningsfamiliar av vanleg gran. Formålet med registreringane var å studere overleving, vekst og kvalitet for å gje grunnlag for utval ...
  • Juletrekvalitetar etter kontrollerte krysningar med gran frå Huse og Møystad frøplantasjar 

   Nyeggen, Hans; Skage, Jan-Ole (Rapport fra skogforskningen;6/01, Research report, 2001-11)
   Denne rapporten gjev resultat frå registreringar i to avkomforsøk med 110 kontrollerte krysningsfamiliar av vanleg gran. Formålet med registreringane var å studere overleving, vekst og kvalitet for å gje grunnlag for utval ...