Select a community to browse its collections.

 • Jordbær i substrat - En veileder for Nord-Norge 

  Hykkerud, Anne Linn; Myrstad, Ingrid; Sørensen, Kristin (NIBIO Rapport, Research report, 2024)
  Jordbærproduksjon i Nord-Norge har fått et løft på grunn av nye teknologier og lovendringer. Import av produksjonsklare jordbærplanter og bruk av veksttunneler muliggjør bærdyrking under tak, noe som gir en rekke fordeler. ...
 • Agricat 2-beregninger av jord- og fosfortap i vannområdet PURA, basert på arealbruk i 2023 

  Kværnø, Sigrun (NIBIO Rapport, Research report, 2024)
  På oppdrag fra vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget (PURA) er den empiriske modellen Agricat 2 brukt til å beregne potensialet for erosjon og fosforavrenning fra jordbruksarealer i 16 tiltaksområder, ...
 • Vegetasjon og utmarksbeite i Oppheimsdalen og Brekkedalen 

  Angeloff, Michael; Rekdal, Yngve (NIBIO Rapport, Research report, 2024)
  Norsk institutt for bioøkonomi utførte somrane 2022 og 2023 vegetasjonskartlegging av området Oppheimsdalen og Brekkedalen i Voss herad. Samla areal er 104 km². Kartlegginga er gjort etter instruks for kartlegging i målestokk ...
 • Halsklaver på lam som forebyggende tiltak mot kongeørn 

  Eilertsen, Svein Morten; Hansen, Inger; Hagen, Snorre (Journal article, 2024)
  En oppsummering av utprøvinger med halsklaver på lam fra 1990-tallet viste at klaver kan ha tapsforebyggende effekt, spesielt i områder hvor gaupe er den dominerende rovdyrarten Carlsen m.fl. 2006, Hansen & Carlsen 2006). ...
 • Funn av rester av plantevernmidler i organiske gjødselvarer i 2023 - Overvåking- og kartleggingsprogram 

  Almvik, Marit; Stuveseth, Kari; Berg, Henriette Engen; Senneset, Gunvor; Vartdal, Ellen; Alsbirij, Mohammad (NIBIO Rapport, Research report, 2024)
  Rapporten presenterer resultatene fra et Overvåking- og kartleggingsprogram for rester av plantevernmidler i organiske gjødselvarer i 2023, på oppdrag for Mattilsynet. Det ble samlet inn og analysert 60 prøver organiske ...

View more