Select a community to browse its collections.

 • Utbygging av Follobanen - Overvåking av vannkvalitet. Årsrapport 2020 

  Kristiansen, Cilie; Skrutvold, Johanna; Johansen, Øistein (NIBIO-rapport;7(78) 2021, Research report, 2021-12)
  På oppdrag fra Bane NOR har NIBIO overvåket vannkvalitet i resipienter som kan motta avrenning fra anleggsarbeider i forbindelse med utbygging av Follobanen. NIBIO har driftet opptil 10 målestasjoner utstyrt med ...
 • Beregning av effekter av kantsoner langs vassdrag i gamle Vestfold fylke. Metodeutvikling basert på Agricat 2-modellen 

  Krzeminska, Dominika; Kværnø, Sigrun; Larsen, Oddbjørn (NIBIO-rapport;8(4) 2022, Research report, 2022-01)
  Denne rapporten presenterer resultater fra et prosjekt der det er beregnet effekter av ulike kantsonebredder på tilførsler av partikler og fosfor til vassdragene, og konsekvenser av dette for produksjonsareal og kornavling. ...
 • Tømmerressursene på kysten. Status, utvikling og kvantumsprognoser 

  Øyen, Bernt-Håvard; Hobbelstad, Kåre; Ørnelund Nilsen, Jan-Erik (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;01/08, Report, 2008)
  Basert på nye og eldre data fra Landsskogtakseringen er virkeskvantum og tilvekstmassen på kysten beskrevet. På grunnlag av den historiske utviklingen og kvantumsprognoser er den forventede utvikling i tømmerressursene ...
 • Skogarealressursene i kystskogbruket. Status og utviklingstrekk 

  Øyen, Bernt-Håvard; Eriksen, Rune (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;01/08, Report, 2008)
  Etter om lag 50 år med målrettet skogreising har kyst- og fjordstrøkene i Norge fått etablert et betydelig ressursgrunnlag, antakelig det største vi har hatt de siste 300 år. Situasjonen på kysten har særlig de siste 50 ...
 • Kjelle avrenningsforsøk. Årsrapport 2020–2021 for jordarbeidingsforsøk på lav erosjonsrisiko 

  Bechmann, Marianne; Stenrød, Marianne; Bøe, Frederik; Tveiti, Geir (NIBIO-rapport;7(25) 2021, Research report, 2021-12)
  ‘Ingen jordarbeiding om høsten’ har vært et av de viktigste tiltakene mot erosjon og tap av næringsstoffer fra jordbruksarealer siden begynnelsen på 1990-tallet. Avrenningsforsøk som startet på 1980-tallet viser stor effekt ...

View more