• Vegetasjon og beite i deler av Romedal- og Stange almennninger 

   Rekdal, Yngve (NIBIO Rapport;3(24) 2917, Research report, 2017-02-14)
   Norsk institutt for bioøkonomi utførte somrene 2015 og 2016 vegetasjonskartlegging av deler av Romedal- og Stange og almenninger i Stange kommune. Samla areal var 158 km². Hele området ligger i barskog med aktivt skogbruk. ...
  • Økonomien i landbruket i Trøndelag 2015. Utviklingstrekk 2006–2015. Tabellsamling 2011–2015 

   Vasseljen, Jostein; Rye, Siv Karin Paulsen; Holien, Svein Olav; Staven, Kjell (NIBIO Rapport;3(33) 2017, Research report, 2017-02-21)
   Rapporten viser det økonomiske resultat for gårdsbruk i Trøndelag i 2015, og utviklingen i sentrale økonomiske nøkkeltall fra 2006 til 2015. For skogbruket viser rapporten resultater for et større geografisk område der ...
  • Innmarksbeite – areal og tilstand i 17 kommunar i Oppland 

   Daugstad, Kristin (NIBIO Rapport;3(31) 2017, Research report, 2017-02-28)
   Naturgrunnlag og tradisjon legg til rette for at Oppland er eit grovfôr og beitefylke. Så lenge dagens dyretal held seg vil både innmarksbeite og utmarksbeite bli brukt. Nedlegging av mange gardsbruk og utviklinga mot færre ...
  • Jorda i Randaberg. Jordsmonnets egenskaper 

   Nyborg, Åge Arild; Ulfeng, Hege (NIBIO POP;3(1) 2017, Others, 2017-03)
   Randaberg er Norges minste landkommune. Likevel har Randaberg store jordbruksområder. Hele 63 % av kommunen er dyrka mark. Ved første øyekast ser nok jorda ganske lik ut, men under den mørke overflaten skjuler det seg store ...
  • Arealrepresentativ overvåking av norske verneområder 

   Strand, Geir-Harald; Bentzen, Frode (NIBIO Rapport;3(8) 2017, Research report, 2017-03-22)
   Prosjektet «Arealrepresentativ overvåking av norske verneområder» er en forventningsrett og arealrepresentativ undersøkelse av inngrep, drenering, linjeelement, gjengroing og arealendring i norske verneområder. Metodikken ...
  • Sammenhengen mellom arealbruk i jordbrukslandskapet og tilstedeværelse av fuglearter 

   Pedersen, Christian; Krøgli, Svein Olav (NIBIO POP;3(11) 2017, Others, 2017-04)
   Intensivt jordbruk eller brakklegging av jordbruksareal blir ofte omtalt som de viktigste årsakene til nedgangen i kulturlandskapsarter av fugl i Europa. Dette er arter der mer enn halvparten av hekkebestanden finnes i ...
  • Skogbehandling langs kraftlinjer. Teorigrunnlag 

   Solberg, Svein; Heggem, Eva Solbjørg Flo; Søvde, Nils Egil; McInnes, Harold (NIBIO Rapport;3(65) 2017, Research report, 2017-04-19)
   Trefall på linjene forårsaket av vind og snø er et stort og økende problem for nettselskapene. En endring av skogbehandlingen kan redusere dette problemet. En langsiktig oppbygging av stabil skog bør gjøres der det i dag ...
  • Vegetasjon og beite på Øyerfjellet 

   Rekdal, Yngve (Research report, 2017-04-21)
   Norsk institutt for bioøkonomi har vegetasjonskartlagt 152 km² på Øyerfjellet i Øyer kommune. Kartlegginga er gjort etter instruks for kartlegging i målestokk 1:20 000 - 50 000 (VK50). Det er laga vegetasjonskart og 2 ...
  • Verdiskaping fra tradisjonelt jordbruk og gårdsbasert tilleggsnæring i Telemark. Oppdaterte bereginger 2017 

   Knutsen, Heidi; Øvren, Eva (NIBIO Rapport;3(59) 2017, Research report, 2017-04-27)
   Mange aktører har behov for oppdatert kunnskap om hva landbruket betyr lokalt, for et fylke eller en kommune. Landbruket er i stadig endring, det er derfor behov for oppdaterte tall for den verdiskapingen som foregår i ...
  • Økonomien i jordbruket på Østlandet i 2014 – Trender og utvikling 2005-2014 

   Svennerud, Mads; Øvren, Eva (NIBIO Rapport;2(143) 2016, Research report, 2017-05-03)
   Rapporten tar for seg utviklingen i økonomien i jordbruket på Østlandet for perioden 2005-2014. Det presenteres nøkkeltall for Østlandet som helhet, for flatbygder kontra andre bygder, for ulike driftsformer og for de ...
  • Vegetasjon og beite i Øye og kringliggande fjellområde 

   Rekdal, Yngve (NIBIO Rapport;3(54) 2017, Research report, 2017-05-05)
   Norsk institutt for bioøkonomi har vegetasjonskartlagt 78 km² i Øye i Vang kommune. Kartlegginga er gjort etter instruks for kartlegging i målestokk 1:20 000 - 50 000 (VK50). Det er laga vegetasjonskart og to avleia temakart ...
  • Frøspredning av naturengplanter i utmark gjennom historisk ferdsel og bruk -Som grunnlag for bevisst bruk av lokalt og regionalt frømateriale i dag. 

   Svalheim, Ellen; Sickel, Hanne (NIBIO Rapport;3(155)2017, Research report, 2017-05-14)
   Denne rapporten oppsummerer arbeidet med innhenting av historiske data om tradisjonell ferdsel og bruk av utmarka i Steinsetbygda (Valdres) og i Sandsvær (Kongsberg). Arbeidet er et delprosjekt av hovedprosjektet "Biologisk ...
  • Melding om årsvksten 2016 – Normalårsavlinger og reistrerte avlinger 

   Ring, Paul Henrik; Hjukse, Oddmund (NIBIO Rapport;3(74) 2017, Research report, 2017-05-16)
   Vekstsesongen 2016 ble med enkelte unntak et år med gode avlinger for jord- og hagebrusvekstene. Det var mye nedbør under andreslåtten så innhøstingen tok lang tid og kvaliteten ble varierende. En varm september med lite ...
  • Økonomien i jordbruket på Østlandet i 2015 

   Svennerud, Mads; Øvren, Eva (NIBIO Rapport;3(75) 2017, Research report, 2017-05-19)
   Rapporten tar for seg utviklingen i økonomien i jordbruket på Østlandet for perioden 2006-2015. Det presenteres nøkkeltall for Østlandet som helhet, for flatbygder kontra andre bygder, for ulike driftsformer og for de ...
  • Investeringsbehov i jordbruket. Utviklingstrekk og vurderingar av behov framover 

   Hegrenes, Agnar; Rustad, Lars Johan (NIBIO Rapport;3(76) 2017, Research report, 2017-05-23)
   Formålet med denne rapporten er å gje ei oversikt over investeringane i jordbruket dei seinaste åra og å vurdere investeringsbehov dramover. For storfe er tida fram til 2034 lagt til grunn. Elles har vi nytta eit ...
  • 3Q: Monitoring agricultural landscapes in Norway 

   Stokstad, Grete; Fjellstad, Wendy Jane; Eiter, Sebastian; Dramstad, Wenche (NIBIO POP;3(19) 2017, Journal article, 2017-06)
   Agricultural landscapes are products of farming activity in the past and present. They are everyday landscapes for many people and are important for outdoor recreation. Many plant and animal species find their habitat in ...
  • Øyer av jordbruk midt i byen 

   Aune-Lundberg, Linda (NIBIO POP;3(12) 2017, Others, 2017-06)
   81 prosent av Norges befolkning, det vil si omlag 4 230 000 mennesker, bor i en av landets 990 tettsteder. Gjennomsnittlig er 80 prosent av tettstedenes areal brukt til bebyggelse. Inneklemt mellom bebyggelse og infrastruktur ...
  • Arealbarometer for Sør-Trøndelag fylke 

   Frydenlund, Jostein (Arealbarometer for fylker;2017-16, Others, 2017-06)
   Arealstatistikk for Sør-Trøndelag fylke basert på arealressurskartet AR5 og søknader om produksjonstilskudd. Dokumentet inneholder også informasjon om strukturendring i landbruket og nedbygd jordbruksareal.
  • Arealbarometer for Nord-Trøndelag fylke 

   Frydenlund, Jostein (Arealbarometer for fylker;2017-17, Others, 2017-06)
   Arealstatistikk for Nord-Trøndelag fylke basert på arealressurskartet AR5 og søknader om produksjonstilskudd. Dokumentet inneholder også informasjon om strukturendring i landbruket og nedbygd jordbruksareal.
  • Et miljømessig bærekraftig landbruk: mål, utfordringer og tiltak 

   Martinez, Gesine Jimenez; Dramstad, Wenche; Eiter, Sebastian (NIBIO POP;3(18) 2017, Others, 2017-06)
   Bærekraftig jordbruk er et av målene i norsk landbrukspolitikk. Ved siden av sosiale og økonomiske hensyn skal naturressurser og miljø ivaretas. Kompleksiteten av miljøutfordringer gjør det vanskelig å identifisere felles ...