Recent Submissions

 • Været i vekstsesongen 2012 

  Hole, Halvard; Eikemo, Håvard; Nordskog, Berit (Bioforsk TEMA;7(11), Research report, 2012)
  Dette er en kort gjennomgang av været i vekstsesongen 2012 basert på data registrert ved Bioforsk sine værstasjoner og noen detaljer hentet fra klimatologiske oversikter utgitt av Meteorologisk institutt. Temperatur- og ...
 • Overvåking av kjemi i elver og bekker. Tiltaksovervåking og problemkartlegging i vannområder med landbrukspåvirkning 

  Skarbøvik, Eva (Journal article, 2013)
  I henhold til vannforskriften skal det utføres tiltaksrettet overvåking i vannforekomster som er i risiko for ikke å oppnå god økologisk tilstand. I elver og bekker kan dette være utfordrende siden flere kjemiske parametere ...
 • Lønnsomheten ved grøfting 

  Hauge, Atle (Bioforsk Tema;15, Research report, 2012)
 • Arealbruk og tapsårsaker hos lam i Flå kommune 2011 

  Hansen, Inger; Bråten, Sverre Einar; Sjulstad, Kjartan; Odden, John; Linnell, John Durrus (Journal article, 2012)
  Tapsundersøkelser på lam ved hjelp av mortalitetssendere («dødsvarslere») har blitt gjennomført en rekke steder i landet de senere år. Disse har gitt god kunnskap om årsakene til og tidspunktene for lammetap i de ulike ...
 • Ekstensiv storfekjøtproduksjon på kastratar for redusert attgroing i fjellbygder og utmark 

  Asheim, Leif Jarle; Lunnan, Tor (Bioforsk TEMA, Research report, 2012)
  Dei siste ti åra har det vore ein vesentleg nedgang i talet på storfe både på landsbasis og i fjellbygdene. På landsbasis er nedgangen vel 12 % medan den samla for Telemark, Buskerud, Oppland, Hedmark og Sør-Trøndelag er ...
 • Food safety in Vitenam: Norway-Vietnam cooperation on pesticide residue analysis in vegetables 

  Almvik, Marit; Svendsen, Nina; Yen, Thi Hai (Bioforsk TEMA;, Research report, 2013)
 • Evaluering av forebyggende tiltak mot tap av rein til rovvilt 

  Hind, Liv Jorunn; Hansen, Berit; Eilertsen, Svein (Bioforsk TEMA;4(06) 2009, Others, 2009)
  Fylkesmannen finansierer konfliktdempende og forebyggende tiltak i et forsøk på å begrense tap av rein til rovvilt. Enkelte tiltak har blitt ansett som mer effektive enn andre og har dermed større sjanse for å bli finansiert ...
 • Jatropha and Moringa: Two tropical multipurpose trees with potentials 

  Jeng, Alhaji S. (Bioforsk TEMA;1(3) 2006, Research report, 2006)
  Jatropha and Moringa are tropical tree species with multifarious beneficial uses. They are considered to have potentials of contributing to the socioeconomic development of Sub-Saharan Africa through renewable energy ...
 • Østersurt (Mertensia maritima L.) - en arktisk strandplante med et navn som beskriver smaken 

  Dragland, Steinar; Skarpaas, Olav (Bioforsk TEMA;1(27) 2006, Research report, 2006)
  Østersurt, oyster plant eller oyster leaf, - bare navnet kan sette i gang produksjonen av fordøyelsesvæsker i munn og mage. De saftige blågrønne bladene hevdes å smake som østers, og det skiller produktet fra de andre ...
 • Organic Eprints – database for forskning innen økologisk landbruk 

  Holten, Jon Magne; Løes, Anne-Kristin (Bioforsk TEMA;1(2) 2006, Research report, 2006)
  Organic Eprints er en internasjonal database hvor forskning innen økologisk landbruk og økologiske matvaresystemer gjøres synlig og søkbart. Søk etter artikler, prosjekter, program og forskningsinstitutt. Legg inn egne ...
 • Oljeproduserende vekster: Matolje for helsen din. En litteraturoversikt 

  Svendsen, Sølvi (Bioforsk rapport;1(44) 2006, Research report, 2006)
  Nordmenn bruker stadig mer olje i matlagingen. Likevel konsumerer vi i Norge om lag en liter olje per person per år, mens i Italia er forbruket på om lag sju liter. Den stigende interessen for matoljer skyldes helsegevinsten, ...
 • Variasjoner i konsentrasjonen av antioksid-anter i fem viltvoksende plantearter høstet i fem distrikt fra sør til nord i Norge i 2005 

  Dragland, Steinar; Blomhoff, Rune (Bioforsk TEMA;1(46) 2006, Research report, 2006)
  Det er tidligere publisert undersøkelser av antioksidanter i norske planteprodukt (Halvorsen et al. 2002, Dragland et al. 2003), men det har ikke tidligere blitt utført analyser på samme planteart hentet fra ulike distrikt ...
 • Økologisk matproduksjon – energiforbruk 

  Serikstad, Grete Lene (Bioforsk TEMA;2(16) 2007, Research report, 2007)
  Energibruk bør inngå i vurdering av landbrukets miljøprofil. Minst mulig bruk av fossile energikilder er et mål i økologisk landbruk. Undersøkelser viser lavere energiforbruk i økologisk drift sammenlignet med konvensjonelt ...
 • Studer meitemark ved å grave jordprofil 

  Pommeresche, Reidun; Hansen, Sissel; Løes, Anne-Kristin; Sveistrup, Tore (Bioforsk TEMA;2(3) 2007, Research report, 2007)
  Med litt trening og kunnskap kan du se effekter av drifta på jordstruktur, rotutvikling og meitemarkens arbeid i jorda. Særlig der veksten er dårlig kan et jordprofil gi informasjon om hvor problemene ligger. Det kan være ...
 • Økologisk landbruk og biologisk mangfold 

  Serikstad, Grete Lene (Bioforsk TEMA;2(17) 2007, Research report, 2007)
  Bruk og utforming av jordbrukslandskapet påvirker det biologiske mangfoldet. Driftsformen har betydning for planter, dyr og fugler, både direkte og indirekte. Bruk av kjemisk-syntetiske sprøytemidler og lettløselig ...
 • Meitemark gir god jord 

  Pommeresche, Reidun; Hansen, Sissel; Løes, Anne-Kristin; Sveistrup, Tore (Bioforsk TEMA;2(2) 2007, Research report, 2007)
  Her er et tilbud ingen bonde vil takke nei til: En gratis medhjelper som bedrer jordstruktur og næringstilgang for plantevekst- nemlig meitemarken. Meitemark bidrar til å utvikle jordprofilet ved å grave ganger og legge ...
 • Vegetasjonssoner bidrar til renere vann i vassdrag og innsjøer 

  Søvik, Anne Kristine (Bioforsk TEMA;2(22) 2007, Research report, 2007)
  En vegetasjonssone er overgangssonen mellom dyrket mark og vassdrag. Vegetasjonssonen virker ved at avrenningen bremses. Partikler og næringsstoffer i vannet sedimenteres i sonen, bindes til jord og plantedeler eller taes ...
 • Artsbestemmelse av meitemark 

  Pommeresche, Reidun; Hansen, Sissel; Løes, Anne-Kristin (Bioforsk TEMA;2(4) 2007, Research report, 2007)
  I Norge er det funnet 19 arter meitemark. Av disse er 5-7 vanlige i dyrka jord. Ved hjelp av denne nøkkelen kan du artsbestemme voksne levende individer av de 5 vanligste artene i dyrka jord og kompost. Størrelse og farge ...
 • Økologiske epler – sunt og godt! 

  Serikstad, Grete Lene (Bioforsk TEMA;2(6) 2007, Research report, 2007)
  Økologiske epler dyrkes uten bruk av lettløselig kunstgjødsel og kjemisk-syntetiske sprøytemidler. Slike epler har et høyt innhold av vitaminer og antioksidanter. Epler med Ømerke er ikke vokset. Mange mener at de smaker ...
 • Økologisk gulrot – sprø vitaminbombe! 

  Serikstad, Grete Lene (Bioforsk TEMA;2(7) 2007, Research report, 2007)
  Økologiske gulrøtter dyrkes uten lettløselig kunstgjødsel og kjemisk-syntetiske sprøytemidler. De gjødsles med kompost, husdyrgjødsel og grønngjødsel. Forebyggende tiltak og fiberduk over plantene brukes for å unngå skade ...

View more