• Økologisk kornproduksjon: Næringsforsyning - generelt 

   Frøseth, Randi Berland (Bioforsk TEMA;1(29) 2006, Research report, 2006)
   Ved plantedyrking uten bruk av mineralgjødsel er plantene helt avhengige av de biologiske og kjemiske prosessene som skjer i jorda for å få tilgang på lettløselige næringsstoffer. For å oppnå vellykket kornproduksjon på ...
  • Økologisk kornproduksjon: Mekanisering 

   Frøseth, Randi Berland (Bioforsk TEMA;1(42) 2006, Research report, 2006)
   Mekaniseringsbehovet i økologisk korndyrking uten husdyr avviker lite fra konvensjonell korndyrking. I tillegg til de tradisjonelle redskapene må en ha tilgang til ugrasharv og utstyr for å pusse grønngjødslingsareal og ...
  • Jatropha and Moringa: Two tropical multipurpose trees with potentials 

   Jeng, Alhaji S. (Bioforsk TEMA;1(3) 2006, Research report, 2006)
   Jatropha and Moringa are tropical tree species with multifarious beneficial uses. They are considered to have potentials of contributing to the socioeconomic development of Sub-Saharan Africa through renewable energy ...
  • Effects of ploughing depth on the decomposition of barley straw in organically managed soil 

   Pommeresche, Reidun; Løes, Anne-Kristin; Meisingset, Erling L.; Hansen, Sissel (Bioforsk TEMA;1(24) 2006, Research report, 2006)
   Organic farmers are often advised to plough shallowly (<15 cm) in order to optimise nutrient turnover and to promote the activity of soil biota, but deeper for better control of perennial weeds. Different ploughing depths ...
  • Gjødselprodukter og biostimulanter til sandbaserte golfgreener 

   Aamlid, Trygve (Bioforsk TEMA;1(23) 2006, Research report, 2006)
   Foreløpige resultater fra et nytt Bioforsk-prosjekt viser: - Tilførsel av nitrogenrik organisk gjødsel før såing gir raskere etablering, men kan ikke erstatte hyppig tilførsel av mineralgjødsel seinere i vekstsesongen. - ...
  • Fakta om arten: Kirsebærfluge (Rhagoletis cerasi L.) 

   Jaastad, Gunnhild (Bioforsk TEMA;1(45) 2006, Research report, 2006)
   Kirsebærfluge er ein av dei viktigaste skadedyra i søtkirsebær i Europa. Dei vaksne flugene legg egg i bæra, og larvene utviklar seg inni bæra. Skadde frukter vert mjuke, rotnar lettare og har ei larve inni. Ved høge ...
  • Økologisk kornproduksjon: Frøugras 

   Frøseth, Randi Berland (Bioforsk TEMA;1(33) 2006, Research report, 2006)
   Ugrasharving er det viktigste direkte tiltaket mot frøugras. Effekten av ugrasharving er størst når ugraset er på et tidlig utviklingsstadium, det vil si fram til frøbladstadiet. Ugrasharving utføres derfor vanligvis rett ...
  • Forebyggende tiltak mot rovviltskader Vokterhunder på patrulje 

   Hansen, Inger (Bioforsk TEMA;1(20) 2006, Research report, 2006)
   Tradisjonelt bruk av vokterhunder har hatt god tapsforebyggende effekt i utlandet, men et effektivt predatorvern forutsetter at sauene går i flokk. Dersom vokterhund skal bli et effektivt tiltak under norske forhold må ...
  • Økologisk kornproduksjon: Næringsforsyning - gjødslingsmidler 

   Frøseth, Randi Berland (Bioforsk TEMA;1(30) 2006, Research report, 2006)
   Ved dårlig vekst i kornplantene og lav avling er det som oftest nitrogen som er mangelvare. Dette kan skyldes lite plantetilgjengelig nitrogen i jorda og/eller dårlige vekstforhold for røtter og jordliv. Gjødsling med ...
  • Måling av avlingstap som følge av gåsebeiting 

   Hatten, Lise; Høberg, Jørn; Høberg, Eva Narten; Bjøru, Ronald (Bioforsk TEMA;1(14) 2006, Research report, 2006)
   Gåsebeiting på innmark har økt de siste tiårene. Som en følge av dette er erstatning for tapt avling en av flere mulige virkemidler for å hindre konflikt mellom landbruksdrift og gåsebeiting. En god og rettferdig ...
  • Økologisk kornproduksjon: Jord 

   Frøseth, Randi Berland (Bioforsk TEMA;1(28) 2006, Research report, 2006)
   Jorda er tilholdssted for planter, dyr og mikroorganismer. Dyr og mikroorganismer bryter ned planterester og frigjør næringsstoffer til nytte for plantene. De sørger også for bedre vekstvilkår for plantene gjennom forbedring ...
  • Biologiske, avløpsfrie toaletter (biodoer) 

   Aasen, Roald; Molland, Ove (Bioforsk TEMA;1(16) 2006, Research report, 2006)
   Denne publikasjonen beskriver biologiske avløpsfrie toaletter; funksjon, fordeler og ulemper, miljømerking, valg av store eller små biodoer samt veiledning for installasjon og tips om stell vedlikehold av biodoer. Informasjonen ...
  • Sosialisering av vokterhunder 

   Hansen, Inger (Bioforsk TEMA;1(17) 2006, Research report, 2006)
   Tradisjonelt baserer vokterhundprinsippet seg på en gjensidig sosial binding mellom hund og sau. Men sosialiseringsmetoden er avhengig av bruksmåte. Jo mer selvstendig hundene skal jobbe i lag med sau, dess sterkere sosial ...
  • Østersurt (Mertensia maritima L.) - en arktisk strandplante med et navn som beskriver smaken 

   Dragland, Steinar; Skarpaas, Olav (Bioforsk TEMA;1(27) 2006, Research report, 2006)
   Østersurt, oyster plant eller oyster leaf, - bare navnet kan sette i gang produksjonen av fordøyelsesvæsker i munn og mage. De saftige blågrønne bladene hevdes å smake som østers, og det skiller produktet fra de andre ...
  • Grasarter- og sorter til golfgreener 

   Molteberg, Bjørn; Aamlid, Trygve (Bioforsk TEMA;1(25) 2006, Research report, 2006)
   Foreløpige resultater fra prosjektet viser: - Hundekvein – Agrostis canina er et alternativ til krypkvein på golfbaner med høyt budsjett og ambisjonsnivå. ’CIS AC1’ (’Villa’) er en lovende sort både i nordlig / kontinental ...
  • Økologisk kornproduksjon: Såkorndyrking 

   Frøseth, Randi Berland (Bioforsk TEMA;1(41) 2006, Research report, 2006)
   Kontroll av sykdommer og ugras er to viktige utfordringer ved produksjon av økologisk såkorn. Friskt utgangsmateriale (uten stripesyke og sotsykdommer) er spesielt viktig. Fokus på valg av vekstfølge, god ugraskamp og ...
  • Forebyggende tiltak mot rovviltskader. Rovdyrsikker inngjerding 

   Hansen, Inger; Bjøru, Ronald (Bioforsk TEMA;1(8) 2006, Research report, 2006)
   Med rovdyrsikker inngjerding menes gjerder som fysisk hindrer rovvilt fra å komme inn på beiteområdene for husdyr. Som oftest innebærer denne rovviltsikringen en eller annen form for elektrisk inngjerding. Erfaringer med ...
  • Økologisk kornproduksjon: Næringsforsyning – helårs grønngjødsling 

   Frøseth, Randi Berland (Bioforsk TEMA;1(31) 2006, Research report, 2006)
   Helårs grønngjødsling brukes for å gi næring til etterfølgende vekster og for å bedre jordstrukturen. Grønngjødslingsåret bør også brukes til å tyne flerårig ugras. For å oppnå best resultat brukes en blanding av arter. ...
  • Effekt av gåsemøkk i surfôr på fôrkvalitet og smakelighet 

   Høberg, Eva Narten; Hatten, Lise; Høberg, Jørn (Bioforsk TEMA;1(13) 2006, Research report, 2006)
   Avlingsskader på eng forårsaket av gåsebeiting er et problem for jordbruket i flere kystområder. Hvordan gåsemøkk påvirker kvalitet og smakelighet på surfôret, ble nærmere undersøkt som en del av et større prosjekt ”Tiltak ...
  • Forebyggende tiltak mot rovviltskader. Utsatt slipp og tidlig sanking 

   Eilertsen, Svein (Bioforsk TEMA;1(10) 2006, Research report, 2006)
   Utsatt slipp til utmark om våren og tidlig nedsanking av sau om høsten kan bidra til å redusere tapene av sau og lam til rovvilt. Tiltaket krever god tilgang på inngjerdete beitearealer. Det er viktig at vegetasjonen på ...