Recent Submissions

 • Sammenhengen mellom ugrasfrøbank og – framspiring 

  Sjursen, Helge (Grønn kunnskap;9(2), Chapter, 2005)
  Foreløpige resultater fra et kløverunderkulturforsøk med korn som dekkvekst, viser at frøbanken (summen av levedyktige ugrasfrø på jordoverflaten og nedi bakken) varierer mye mellom år, skifter og forsøkssteder. Den virkelige ...
 • Nematodeproblem og jordtrøtthet i frukt 

  Hammeraas, Bonsak (Grønn kunnskap e;8(103) 2004, Research report, 2004)
  Nematoder er en av flere faktorer under benevnelsen jordtrøtthet. I Norge finnes det i dag ikke godkjente kjemiske plantevernmidler til bekjempelse av nematoder. Bruk av biologiske metoder kan være en løsning. Innen ...
 • Har kantene i jordbrukslandskapet betydning for det biologiske mangfoldet? 

  Hovd, Hege (Grønn kunnskap e;8(102) 2004, Research report, 2004)
  Mange planter og dyr som fantes i det tradisjonelle jordbrukslandskapet har mista sine leveområder på grunn av forandringer i driftsmåter i jordbruket. Noen av disse artene kan overleve i forskjellige kanter, som for ...
 • Virussjukdommer i potet 

  Munthe, Tor (Grønn kunnskap e;7(131) 2003, Research report, 2003)
  Potet er sterkt utsatt for virussjukdommer. Det er særlig to grunner til dette: 1. Potet er mottakelig for flere ulike virus enn de fleste andre planteslag. 2. De fleste plantevirus sprer seg systemisk til alle deler ...
 • Bladnematoder i jordbær (Aphelenchoides spp.) 

  Salinas, Solveig Haukeland (Grønn kunnskap e;7(105) 2003, Research report, 2003)
  I Norge har vi to viktige arter bladnematoder som skader jordbær: Aphelenchoides fragariae og A. blastophthorus. Sistnevnte forekommer naturlig på en rekke ugrasarter, og er særlig godt utbredt på Vestlandet og i Nord-Norge. ...
 • Resultater av offisiell verdiprøving i fôrvekster 2003. A. Sorter som er ferdig testet 

  Molteberg, Bjørn; Enger, Frank (Grønn kunnskap e;8(124) 2004, Research report, 2004)
  Dette er en forvaltningsoppgave som gjennomføres på oppdrag fra Mattilsynet (tidligere Landbrukstilsynet) ( www.mattilsynet.no ). Målet er å framskaffe resultater for godkjenning av nye sorter for opptak på norsk sortsliste. ...
 • Rasjonelle opplegg for høsting av urter til ulike markeder. En oversikt over teknisk utstyr, resultat og erfaringer 

  Dragland, Steinar (Grønn kunnskap e;8(120F) 2004, Research report, 2004)
  Artikkelen er skrevet som bakgrunn for innlegg på Nordisk konferanse om produksjon, foredling og salg av urter, Hamar, 23.-24. aug. 2004. Sammendrag fra Planteforsk Grønn forskning nr 30, 2002, 25 sider.
 • The 8th International symposium on Plum and Prune. Breeding 

  Vangdal, Eivind (Grønn kunnskap e;8(112C) 2004, Research report, 2004)
 • Resultater av offisiell verdiprøving i fôrvekster 2002. B) Sorter som ikke er ferdig testet 

  Molteberg, Bjørn; Enger, Frank (Grønn kunnskap;7(12) 2003, Research report, 2003-07)
  Dette er en forvaltningsoppgave som gjennomføres på oppdrag fra Statens landbrukstilsyn (Landbrukstilsynet). Målet er å framskaffe resultater for godkjenning av nye sorter for opptak på norsk sortsliste. Prøvingen er ...
 • Rotsårnematoder på potet 

  Hammeraas, Bonsak (Grønn kunnskap e;7(119) 2003, Research report, 2003)
  For første gang i Norge er det påvist skade av såkalt rotsårmematoder på potet. Foreløpig er det påvist betydelig skade på to potetfelt i henholdsvis Eidskog og Grue. Planteforsk, Plantevernet går derfor ut med en generell ...
 • Resultater av offisiell verdiprøving i gras til grøntanlegg 1999-2002. Totalsammendrag for hele forsøksperioden 

  Molteberg, Bjørn; Enger, Frank (Grønn kunnskap;7(13) 2003, Research report, 2003-10)
  Dette er en forvaltningsoppgave som gjennomføres på oppdrag fra Statens landbrukstilsyn (Landbrukstilsynet). Målet er å framskaffe resultater for godkjenning av nye sorter for opptak på norsk sortsliste. Verdiprøvingen ...
 • Resultater av offisiell verdiprøving i fôrvekster 2002. A) Sorter som er ferdig testet 

  Molteberg, Bjørn; Enger, Frank (Grønn kunnskap;7(11) 2003, Research report, 2003-07)
  Dette er en forvaltningsoppgave som gjennomføres på oppdrag fra Statens landbrukstilsyn (Landbrukstilsynet). Målet er å framskaffe resultater for godkjenning av nye sorter for opptak på norsk sortsliste. Prøvingen er ...
 • Minerfluer på korn og gras 

  Andersen, Arild (Grønn kunnskap e;7(117) 2003, Research report, 2003)
  Artikkelen beskriver arter, utbredelse, utseende, biologi, vertplanter, skadeomfang, bekjempelse for forskjellige minerfluer som går på korn og gras. Artikkelen er en revidert utgave av Småskrift 9/89.
 • Bladlus på korn 

  Andersen, Arild (Grønn kunnskap e;7(104) 2003, Research report, 2003)
  Artikkelen beskriver utseende, biologi, arter, utbredelse, naturlige fiender og kjemisk bekjemlpelse av de økonomisk viktige bladlusene på korn i Norge. Artikkelen er en revidert utgave av Småskrift 10/92.
 • The 8th International symposium on Plum and Prune. Propagation and growing techniques 

  Vangdal, Eivind (Grønn kunnskap e;8(112F) 2004, Research report, 2004)
 • Hvorfor mislykkes ofte direktesåing i grasmark? 

  Haugland, Espen (Grønn kunnskap e;7(107) 2003, Research report, 2003)
  I mange situasjoner er det ønskelig å fornye grasmarka uten å pløye. Store deler av den norske grasmarka er for grunnlendt, full av stein eller for bratt til at den kan pløyes. Ved pløying øker også faren for utvasking av ...
 • Resultater av offisiell verdiprøving i fôrvekster 2003. B. Sorter som ikke er ferdig testet 

  Molteberg, Bjørn; Enger, Frank (Grønn kunnskap e;8(125) 2004, Research report, 2004)
  Dette er en forvaltningsoppgave som gjennomføres på oppdrag fra Mattilsynet (tidligere Landbrukstilsynet) ( www.mattilsynet.no ). Målet er å framskaffe resultater for godkjenning av nye sorter for opptak på norsk sortsliste. ...
 • Sortsvalg i artar av urter for produksjon av te og krydder 

  Børtnes, Gunnhild (Grønn kunnskap e;8(120C) 2004, Research report, 2004)
  Artikkelen er skrevet som bakgrunn for innlegg på Nordisk konferanse om produksjon, foredling og salg av urter, Hamar, 23.-24. aug. 2004
 • The 8th International symposium on Plum and Prune. Sharka 

  Vangdal, Eivind (Grønn kunnskap e;8(112D) 2004, Research report, 2004)
 • Driftsformer og skjøtsel i utvikling av landbrukets kulturlandskap. Landskapspleie med beitedyr 

  Rosef, Line (Grønn kunnskap e;8(121) 2004, Research report, 2004)
  Det biologiske mangfoldet økte svakt etter fire år med beite, men svært få av artene som økte i mengde var arter som indikerte ingen bruk av gjødsel og sen slått og/eller beite. Dette tyder på at det er vanskelig å restaurere ...

View more