Now showing items 1-20 of 121

  • Arktisk kvalitet – faglige utfordringer 

   Martinussen, Inger; Johansen, Tor Jacob (Grønn kunnskap e;9(115A) 2005, Research report, 2005)
   Arktisk kvalitet kan defineres som positive utslag av nordlig klima og opprinnelse på egenskaper og/eller forventninger til et produkt. Artikkelen gir en oversikt over ulike kvaliteter, eksempler på dokumenterte nordlige ...
  • Armillaria spp. (honningsopp) 

   Talgø, Venche; Singh, Helen Myksvoll; Stensvand, Arne (Grønn kunnskap e;7(101Å) 2003, Research report, 2003)
   I Noreg er det registrert tre artar av honningsopp. Dei angrip mange treaktige planteartar, men dei er mest vanlege i skogsbestand av gran. I grøntanlegg er honningsopp ein vanleg skadegjerar på til dømes tujahekkar.
  • Basilikum (Ocimum basilicum L.), prøvedyrking 2001-2004 

   Børtnes, Gunhild; Mordal, Ruth (Grønn kunnskap e;8(127) 2004, Research report, 2004)
   Basilikum er ein varmekrevjande vekst som under norske tilhøve bør plantast på svart plast og dekkast med fiberduk eller klar plast i heile eller delar av vekstsesongen. På verdsbasis er dette ein svært viktig krydderart ...
  • Behandling mot hageoldenborre 

   Hofsvang, Trond (Grønn kunnskap e;7(115) 2003, Research report, 2003)
   Planteforsk Plantevernet får mange henvendelser om skade på plen som skyldes hageoldenborre Phyllopertha horticola, årets sommer var intet unntak. Artikkelen tar for seg biologisk bekjempelse av disse skadegjørerne med ...
  • Beiting i kulturlandskapet – alltid en enkel og god løsning? 

   Rosef, Line; Bele, Bolette (Grønn kunnskap e;9(123) 2005, Research report, 2005)
   Kulturlandskapets verdier (biologiske, kulturelle, estetiske, sosiale og økonomiske) er og bør være en viktig ressurs for norske bygder, ikke minst i ei tid der det stadig settes fokus på lokalproduserte varer og tjenester. ...
  • Bekjempelse av tørråte i potet i 2003 

   Hermansen, Arne; Nordskog, Berit (Grønn kunnskap e;7(109) 2003, Research report, 2003)
   Tørråte i potet krever i de fleste distrikter mange sprøytinger for å holdes under kontroll. I likhet med de siste årene kommer vi med en omtale av varsling og middelvalg i forbindelse med bekjempelsen av denne viktige ...
  • Bekjempelse av tørråte i potet i 2004. Varsling og middelvalg 

   Hermansen, Arne; Nærstad, Ragnhild (Grønn kunnskap e;8(110) 2004, Research report, 2004)
   Tørråte i potet krever i de fleste potetdistrikter mange sprøytinger for å holdes under kontroll. I likhet med de siste årene kommer vi med en omtale av varsling og middelvalg i forbindelse med bekjempelsen av denne viktige ...
  • Bekjempelse av tørråte i potet i 2005. Varsling og middelvalg 

   Hermansen, Arne; Nærstad, Ragnhild (Grønn kunnskap e;9(113) 2005, Research report, 2005)
   Tørråte i potet krever i de fleste potetdistrikter mange sprøytinger for å holdes under kontroll. I likhet med de siste årene kommer vi med en omtale av varsling og middelvalg i forbindelse med bekjempelsen av denne viktige ...
  • Bladlus på korn 

   Andersen, Arild (Grønn kunnskap e;7(104) 2003, Research report, 2003)
   Artikkelen beskriver utseende, biologi, arter, utbredelse, naturlige fiender og kjemisk bekjemlpelse av de økonomisk viktige bladlusene på korn i Norge. Artikkelen er en revidert utgave av Småskrift 10/92.
  • Bladnematoder i jordbær (Aphelenchoides spp.) 

   Salinas, Solveig Haukeland (Grønn kunnskap e;7(105) 2003, Research report, 2003)
   I Norge har vi to viktige arter bladnematoder som skader jordbær: Aphelenchoides fragariae og A. blastophthorus. Sistnevnte forekommer naturlig på en rekke ugrasarter, og er særlig godt utbredt på Vestlandet og i Nord-Norge. ...
  • Bladveps på lind 

   Sagen, Toril; Johansen, Nina S (Grønn kunnskap e;7(102) 2003, Research report, 2003)
   De to siste årene har larver av bladvepsen Caliroa annulipes gjort stor skade på lindetrær i Ås-området. Det er 2 generasjoner per år, den første opptrer på forsommeren, den andre på ettersommeren. Andre generasjon gjør ...
  • Botrytis cinerea (gråskimmel) 

   Talgø, Venche; Stensvand, Arne; Andersen, Morten N. (Grønn kunnskap e;7(101E) 2003, Research report, 2003)
  • Bruk av pelletert og granulert slam i landbruk og grøntanlegg 

   Havstad, Lars T.; Asdal, Åsmund (Grønn kunnskap e;9(124) 2005, Research report, 2005)
   I årene 2004-2005 ble tørket og pelletert/granulert slam fra Arendal, Bekkelaget, Sentralanlegget for Nord-Jæren (SNJ), Gardermoen (kun i 2004), Gjøvik og Larvik (kun i 2004) undersøkt i ulike potte- og feltforsøk på ...
  • Camarosporium sp. 

   Talgø, Venche; Stensvand, Arne (Grønn kunnskap e;7(101N) 2003, Research report, 2003)
   Daude topp- og sideknoppar er eit stort problem på fjelledelgran i norske juletrefelt. Ein veit ikkje sikkert kva som er årsaka til knoppdaudinga, men soppen Camarosporium sp. er funnen på to lokalitetar i Rogaland. Frå ...
  • Chrysomyxa abietis (granrust) 

   Talgø, Venche; Stensvand, Arne (Grønn kunnskap e;7(101O) 2003, Research report, 2003)
   Granrust angrip nye, mjuke nåler. Ved sterke angrep kan heile årsskota verta gule. Denne rustsoppen kan vera problematisk i juletrefelt. Angrepa aukar som regel til høgare over havet og lenger nord ein kjem.
  • Cryptocline taxicola 

   Talgø, Venche; Ørstad, Kari; Stensvand, Arne (Grønn kunnskap e;7(101D) 2003, Research report, 2003)
  • Cytospora sp. 

   Talgø, Venche; Stensvand, Arne (Grønn kunnskap e;7(101P) 2003, Research report, 2003)
   Cytospora sp. er ein svak parasitt, men dersom til dømes frost eller insektangrep har såra plantevevet, kan denne soppen føra til daude nåler og kreftsår på ulike edelgranartar.
  • Didymascella thujina (tujasopp) 

   Talgø, Venche; Singh, Helen Myksvoll; Stensvand, Arne (Grønn kunnskap e;7(101K) 2003, Research report, 2003)
   Planteklinikken ved Planteforsk Plantevernet får av og til inn prøvar med tujasopp (Didymascella thujina). Siste rapporterte funn var i 2002 på ein hekk av kjempetuja (Thuja plicata ) i Hordaland. Tujasopp kan føra til at ...
  • Driftsformer og skjøtsel i utvikling av landbrukets kulturlandskap. Landskapspleie med beitedyr 

   Rosef, Line (Grønn kunnskap e;8(121) 2004, Research report, 2004)
   Det biologiske mangfoldet økte svakt etter fire år med beite, men svært få av artene som økte i mengde var arter som indikerte ingen bruk av gjødsel og sen slått og/eller beite. Dette tyder på at det er vanskelig å restaurere ...
  • Effekt av ulike konserveringsmetoder for bygg på melkekvalitet i økologisk landbruk 

   Adler, Steffen Andreas; Randby, Åshild Taksdal (Grønn kunnskap e;9(115H) 2005, Research report, 2005)
   Effekten av tre ulike konserveringsmetoder for bygg på fôropptak og melkekvalitet i økologisk landbruk ble testet i et fôringsforsøk med cross over design med tre perioder á en uke. Kyrne ble tildelt 6,0 kg TS (førstekalvskyr ...