• Cryptocline taxicola 

   Talgø, Venche; Ørstad, Kari; Stensvand, Arne (Grønn kunnskap e;7(101D) 2003, Research report, 2003)
  • Korncystenematodene Heterodera avenae og H. filipjevi - bekjempelse med resistente sorter 

   Holgado, Ricardo; Andersson, Stig (Grønn kunnskap e;7(111) 2003, Research report, 2003)
   Ved bekjempelse av korncystenematoder ved hjelp av resistenssorter av korn, er det viktig å vite hvilke arter og patotyper av korncystenematoder som finnes i jorda, så en kan benytte riktig kornsort. Ved hjelp av resistente ...
  • Nectria spp. 

   Talgø, Venche; Stensvand, Arne (Grønn kunnskap e;7(101S) 2003, Research report, 2003)
   Ulike artar innan soppslekta Nectria er vanleg på mange ulike grøntanleggsplanter her i landet. Både bar- og lauvtre kan verta angrepne, og då særleg etter at plantene er såra ved skjering/klypping. Soppen kan gi sprukken ...
  • Pestalotiopsis spp. 

   Talgø, Venche; Stensvand, Arne (Grønn kunnskap e;7(101J) 2003, Research report, 2003)
   Soppen Pestalotiopsis spp. er svært vanleg her i landet, spesielt på ulike bartre. Denne soppen vert ofte omtala som ein sekundær skadegjerar, men spesielt på ulike sypressartar, tyder mykje på at Pestalotiopsis er ein ...
  • Tørråte i potet - biologi og bekjempelse 

   Hermansen, Arne; Nordskog, Berit (Grønn kunnskap e;7(129) 2003, Research report, 2003)
   Tørråtesoppen (Phytophthora infestans (Mont.) de Bary.) finnes i nesten alle områder av verden hvor det dyrkes poteter. Den har imidlertid størst skadeomfang i de tempererte klimasonene. I Norge er tørråte den viktigste ...
  • Gremmeniella abietina (furuas knopp- og greintørkesopp) 

   Talgø, Venche; Stensvand, Arne (Grønn kunnskap e;7(101I) 2003, Research report, 2003)
   Furuas knopp- og greintørkesopp (Gremmeniella abietina) gjer år om anna stor skade på barskogen her i landet. Gran vert stort sett mindre skadd enn furu. Etter ein epidemi på Austlandet i 2001, vart det også funne skadar ...
  • Phytophthora spp. 

   Talgø, Venche; Stensvand, Arne (Grønn kunnskap e;7(101G) 2003, Research report, 2003)
   Algesoppartar innan slekta Phytophthora gjer stor skade i norske planteskular, klyppegrøntfelt, parkar, anlegg og privathagar. Lawsonsypress er spesielt utsett for denne skadegjeraren.
  • Thysanophora penicillioides 

   Talgø, Venche; Stensvand, Arne (Grønn kunnskap e;7(101L) 2003, Research report, 2003)
   Soppen Thysanophora penicillioides fører etter alt å døma til sterkt nålefall på nordmannsedelgran. Denne soppen er også funnen på fleire andre edelgran- og granartar her i landet.
  • Virussjukdommer i potet 

   Munthe, Tor (Grønn kunnskap e;7(131) 2003, Research report, 2003)
   Potet er sterkt utsatt for virussjukdommer. Det er særlig to grunner til dette: 1. Potet er mottakelig for flere ulike virus enn de fleste andre planteslag. 2. De fleste plantevirus sprer seg systemisk til alle deler ...
  • Strasseria geniculata 

   Talgø, Venche; Stensvand, Arne (Grønn kunnskap e;7(101Z) 2003, Research report, 2003)
   Strasseria geniculata vart funnen på ei furu med sterkt nålefall på området til NLH i 2001. Frå utlandet er det kjent at denne soppen kan vera problematisk på småplanter. På tømmerstokker er dette ein av fleire blåvedsoppar.
  • Sirococcus sp. 

   Talgø, Venche; Andersen, Morten N.; Stensvand, Arne (Grønn kunnskap e;7(101X) 2003, Research report, 2003)
   Sirococcus kan vera problematisk på gran i skogplanteskular. Soppen kan vera frøoverført og angrep fører til at nye skot på gran heng og vert brune.
  • Nytteorganismer mot hærmygg i julestjerne 

   Sundbye, Anette; Johansen, Nina S (Grønn kunnskap e;7(116) 2003, Research report, 2003)
   Hærmygg (Sciaridae spp.) kan være et stort problem i dyrking av julestjerne. Per i dag finnes det ingen godkjente kjemiske midler som har tilfredsstillende virkning. Aktuelle biologiske bekjempelsesmidler er nematoder ...
  • Bladnematoder i jordbær (Aphelenchoides spp.) 

   Salinas, Solveig Haukeland (Grønn kunnskap e;7(105) 2003, Research report, 2003)
   I Norge har vi to viktige arter bladnematoder som skader jordbær: Aphelenchoides fragariae og A. blastophthorus. Sistnevnte forekommer naturlig på en rekke ugrasarter, og er særlig godt utbredt på Vestlandet og i Nord-Norge. ...
  • Chrysomyxa abietis (granrust) 

   Talgø, Venche; Stensvand, Arne (Grønn kunnskap e;7(101O) 2003, Research report, 2003)
   Granrust angrip nye, mjuke nåler. Ved sterke angrep kan heile årsskota verta gule. Denne rustsoppen kan vera problematisk i juletrefelt. Angrepa aukar som regel til høgare over havet og lenger nord ein kjem.
  • Botrytis cinerea (gråskimmel) 

   Talgø, Venche; Stensvand, Arne; Andersen, Morten N. (Grønn kunnskap e;7(101E) 2003, Research report, 2003)
  • Kabatina spp. 

   Talgø, Venche; Stensvand, Arne (Grønn kunnskap e;7(101Q) 2003, Research report, 2003)
   Soppar innan slekta Kabatina har i mange år ført til daude nåler og skot på tuja, einer og sypress i Noreg. I 2002 vart denne soppen også registrert på skadde nåler av nobeledelgran.
  • Snegler som skadedyr på planter 

   Hofsvang, Trond (Grønn kunnskap e;7(123) 2003, Research report, 2003)
   Sneglene er viktige i nedbrytningsprosessen av plantemateriale i naturen. Noen ganske få arter kan opptre som skadedyr på planter i jord- og hagebruk. Områder med høy fuktighet, moderate temperaturer og milde vintre utgjør ...
  • Fusarium spp. 

   Talgø, Venche; Henriksen, Birgitte; Stensvand, Arne (Grønn kunnskap e;7(101B) 2003, Research report, 2003)
  • Rhizosphaera spp. 

   Talgø, Venche; Stensvand, Arne (Grønn kunnskap e;7(101H) 2003, Research report, 2003)
   Rhizosphaera spp. kan føra til sterkt nålefall på gran- (Picea spp.) og edelgran (Abies spp.). I nokre juletrefelt her i landet, spesielt i nordmannsedelgran (Abies nordmanniana), er dette eit så stort problem at sprøyting ...
  • Camarosporium sp. 

   Talgø, Venche; Stensvand, Arne (Grønn kunnskap e;7(101N) 2003, Research report, 2003)
   Daude topp- og sideknoppar er eit stort problem på fjelledelgran i norske juletrefelt. Ein veit ikkje sikkert kva som er årsaka til knoppdaudinga, men soppen Camarosporium sp. er funnen på to lokalitetar i Rogaland. Frå ...