Recent Submissions

 • Soppsykdommer 

  Venn, Kåre (Viten fra Skog og landskap;3/07, Research report, 2007)
 • Klimascenarier 

  Hansen-Bauer, Inger; Haugen, Jan Erik (Viten fra Skog og landskap;3/07, Research report, 2007)
 • Provenienser, vekst og egenskaper for gran (P. abies. L. Karst.) på Vestlandet 

  Øyen, Bernt-Håvard (Viten fra Skog og landskap;2/07, Journal Article, 2007)
 • Sitkagran - utbredelse, egenskaper og anvendelse 

  Vadla, Kjell (Viten fra Skog og landskap;2/07, Journal Article, 2007)
 • Strategier for økt avvirkning. Gjennomgang av LMD-prosjektet for Vestlandet 

  Lileng, Jørn Kristian (Viten fra Skog og landskap;2/07, Journal Article, 2007)
 • Sitkagran som utvendig kledning 

  Flæte, Per Otto; Bramming, Jan; Sivertsen, Mari Sand (Viten fra Skog og landskap;2/07, Journal Article, 2007)
 • Regional ressursoversikt. Framtidig utvikling 

  Hobbelstad, Kåre (Viten fra Skog og landskap;2/07, Journal Article, 2007)
 • Skogsveger - noe mer enn skogbruk? 

  Gundersen, Vegard; Nyeggen, Hans (Others, 2007)
  Artikkelen fokuserer på bruk av skogsveger for friluftslivet. Vegtypene skogbruket bygger i dag er traktor- og bilveger. De fleste skogsvegene bygges etter bestemte standardkrav i vegnormalene (Landbruksdepartementet 1997), ...
 • Insektskader 

  Krokene, Paal; Økland, Bjørn; Christiansen, Erik (Others, 2007)
  Dersom vi får et varmere klima er noen effekter tilnærmet sikre, slik som at mange insekter vil øke sin utbredelse mot nord, og at utviklingen fra egg til voksent insekt vil gå raskere. På et generelt plan er slike direkte ...
 • Abiotiske skader 

  Solberg, Svein (Others, 2007)
  Varmere vintre med flere dager med minimumstemperaturer over 0 °C vil paradoksalt nok kunne føre til en økning i frostskader på skog. Slike varme perioder vil redusere trærnes herdighet og toleranse for påfølgende frost. ...
 • Hvordan oppnå best mulig holdbarhet med tilgjengelige metoder? 

  Gobakken, Lone Ross (Others, 2007)
  Ved oppføring av bygg og andre konstruksjoner forbrukes det en lang rekke materialer og produkter, og et felles ønske og krav for alle enkeltkomponenter er at de er av god kvalitet og har lang holdbarhet. Dette er en ...
 • Lang levetid for trevirke uten CCA - Er det mulig? 

  Alfredsen, Gry (Others, 2007)
  De nordiske treslagene er generelt ikke regnet som spesielt holdbare mot biologisk nedbrytning. I et kaldt og temperert klima kan tre likevel ha lang levetid om det behandles og brukes riktig. Etter at det ble lagt ...
 • Spredning av fremmede treslag - Trussel eller mulighet? 

  Nygaard, Per Holm (Others, 2007)
  I løpet av de siste tiårene har problemet med fremmede arter fått stor oppmerksomhet i media, forvaltning og forskning. Med en stadig sterkere økning i forflytning av fremmede arter som følge av økt menneskelig aktivitet ...
 • Juletreproduksjon. Skader og sjukdommer. 

  Solheim, Halvor (Others, 2007)
  Ved produksjon av juletre er det mye en bør tenke på i forhold til skader og sjukdommer. Hvilket treslag en vil satse på er gjerne avhengig av markedet, men en må også vurdere hvilke treslag som klarer seg i forhold til ...
 • Populasjonsovervåking av insekter 

  Økland, Bjørn; Christiansen, Erik; Krokene, Paal (Others, 2007)
  Det mangler per i dag overvåkingssystemer for en rekke viktige insekter som er eller kan bli viktige skadegjørere i norsk skog i fremtiden. Dette behovet har ytterligere blitt aktualisert fordi fremmede arter introduseres, ...
 • Systematisering av observerte skogskader 

  Solberg, Svein (Others, 2007)
  Nettportalen Skogskader på Internett representerer moderniseringen av et rapporteringssystem som har vært operativt i Norge i over 100 år. Gjennom økt innrapportering, for eksempel med hjelp av den regionale, offentlige ...
 • Populasjonsovervåking av sopp 

  Venn, Kåre; Fossdal, Carl Gunnar (Others, 2007)
  En systematisk overvåking av utvalgte sopparter kan gjøres ved å utvikle et system med fangst av soppsporer i volumetriske luftprøvetakere og påfølgende identifikasjon og kvantifisering ved hjelp av DNA-baserte metoder. ...
 • Miljø og friluftsliv: Rammebetingelser 

  Rolstad, Jørund; Gjerde, Ivar; Nilsen, Jan-Erik; Storaunet, Ken Olaf (Others, 2006)
  En strategi for økt avvirkning må utvikles innenfor faglige baserte miljørammer som ivaretar sektoransvaret for miljø som skogbruket er pålagt (jfr. St.meld. 17, 1998- 1999, Skogmeldingen, og St. meld. 21, 2004-2005, ...
 • Et landskap i endring 

  Dramstad, Wenche (Others, 2007)
  At jordbrukslandskapet i Norge forandrer seg er ikke noe nytt fenomen. Faktum er at dette nærmest har vært en kontinuerlig prosess med ulike faser opp gjennom historien. I enkelte perioder, som for eksempel i årene først ...
 • Fjernmåling av skogens helsetilstand 

  Solberg, Svein; Tømmervik, Hans (Others, 2007)
  Fjernmåling er en metode som har et stort potensial når det gjelder overvåking av skogens helsetilstand, men metodeutvikling er nødvendig. Heldekkende, årlig overvåking av skogarealet kan gjennomføres ved hjelp av ...

View more