• Miljø og friluftsliv: Rammebetingelser 

   Rolstad, Jørund; Gjerde, Ivar; Nilsen, Jan-Erik; Storaunet, Ken Olaf (Others, 2006)
   En strategi for økt avvirkning må utvikles innenfor faglige baserte miljørammer som ivaretar sektoransvaret for miljø som skogbruket er pålagt (jfr. St.meld. 17, 1998- 1999, Skogmeldingen, og St. meld. 21, 2004-2005, ...
  • Intensiv skogovervåking i 2005. Resultater fra ICP Forests Level 2 flater i Norge 

   Andreassen, Kjell; Clarke, Nicholas; Røsberg, Ingvald; Timmermann, Volkmar; Aas, Wenche (Viten fra Skog og landskap;04/2006, Research report, 2006)
   I Norge ble 8 flater intensivt overvåket i 2005 for å følge utviklingen av skogøkosystemet. Disse flatene inngår i det nasjonale «Overvåkingsprogram for skogskader», og er også en del av det europeiske nettverket av intensive ...
  • Jordsmonnatlas for Norge. Beskrivelse av jordsmonn på dyrka mark i Vestfold 

   Solbakken, Eivind; Nyborg, Åge Arild; Sperstad, Ragnhild; Fadnes, Kjetil Damsberg; Klakegg, Ove Mindor (Viten fra Skog og landskap;01/2006, Research report, 2006-08)
   Vestfold er landets nest minste fylke, men har størst andel jordbruksareal i drift i forhold til totalarealet. Ved jordsmonnklassifi kasjon samles jordsmonnet i grupper eller enheter basert på forskjeller og likheter. ...
  • Gir kortere massevirke mer sagtømmer? Effekter på sagtømmervolumet av kortere minstelengde til massevirke 

   Birkeland, Terje; Finstad, Knut (Viten fra Skog og landskap;02/06, Research report, 2006-09)
   Bakgrunnen for undersøkelsen var hypotesen om at sagtømmervolumet ville øke ved å tillate kortere minstelengde på massevirke. Det er naturlig å tenke at kortere massevirke betyr økt sagtømmervolum siden massekvalitetens ...
  • Skogressuresene i Norge 2006. Muligheter og aktuelle strategier for økt avvirkning 

   Vennesland, Birger; Hobbelstad, Kåre; Bolkesjø, Torjus Folsland; Baardsen, Sjur; Lileng, Jørn; Rolstad, Jørund (Viten fra Skog og landskap;03/2006, Research report, 2006-10-05)
   I 2005 kom Stortinget med en anmodning til Regjeringen om å legge fram nasjonale strategier for økt avvirkning. Landbruks- og matdepartementet (LMD) signaliserte i budsjettforslaget for 2006 at de ville komme tilbake til ...
  • Insektskader 

   Krokene, Paal; Økland, Bjørn; Christiansen, Erik (Others, 2007)
   Dersom vi får et varmere klima er noen effekter tilnærmet sikre, slik som at mange insekter vil øke sin utbredelse mot nord, og at utviklingen fra egg til voksent insekt vil gå raskere. På et generelt plan er slike direkte ...
  • Provenienser, vekst og egenskaper for gran (P. abies. L. Karst.) på Vestlandet 

   Øyen, Bernt-Håvard (Viten fra Skog og landskap;2/07, Conference object, 2007)
  • Sitkagran som utvendig kledning 

   Flæte, Per Otto; Bramming, Jan; Sivertsen, Mari Sand (Viten fra Skog og landskap;2/07, Conference object, 2007)
  • Abiotiske skader 

   Solberg, Svein (Others, 2007)
   Varmere vintre med flere dager med minimumstemperaturer over 0 °C vil paradoksalt nok kunne føre til en økning i frostskader på skog. Slike varme perioder vil redusere trærnes herdighet og toleranse for påfølgende frost. ...
  • Valg av frømaterialer av gran til bruk på Vestlandet 

   Johnsen, Øystein; Myking, Tor; Skrøppa, Tore; Edvardsen, Øyvind M (Journal article, 2007)
  • Skogsveger - noe mer enn skogbruk? 

   Gundersen, Vegard; Nyeggen, Hans (Others, 2007)
   Artikkelen fokuserer på bruk av skogsveger for friluftslivet. Vegtypene skogbruket bygger i dag er traktor- og bilveger. De fleste skogsvegene bygges etter bestemte standardkrav i vegnormalene (Landbruksdepartementet 1997), ...
  • Hvordan oppnå best mulig holdbarhet med tilgjengelige metoder? 

   Gobakken, Lone Ross (Others, 2007)
   Ved oppføring av bygg og andre konstruksjoner forbrukes det en lang rekke materialer og produkter, og et felles ønske og krav for alle enkeltkomponenter er at de er av god kvalitet og har lang holdbarhet. Dette er en ...
  • Regional ressursoversikt. Framtidig utvikling 

   Hobbelstad, Kåre (Viten fra Skog og landskap;2/07, Conference object, 2007)
  • Lang levetid for trevirke uten CCA - Er det mulig? 

   Alfredsen, Gry (Others, 2007)
   De nordiske treslagene er generelt ikke regnet som spesielt holdbare mot biologisk nedbrytning. I et kaldt og temperert klima kan tre likevel ha lang levetid om det behandles og brukes riktig. Etter at det ble lagt ...
  • Spredning av fremmede treslag - Trussel eller mulighet? 

   Nygaard, Per Holm (Others, 2007)
   I løpet av de siste tiårene har problemet med fremmede arter fått stor oppmerksomhet i media, forvaltning og forskning. Med en stadig sterkere økning i forflytning av fremmede arter som følge av økt menneskelig aktivitet ...
  • Sitkagran - utbredelse, egenskaper og anvendelse 

   Vadla, Kjell (Viten fra Skog og landskap;2/07, Conference object, 2007)
  • Juletreproduksjon. Skader og sjukdommer. 

   Solheim, Halvor (Others, 2007)
   Ved produksjon av juletre er det mye en bør tenke på i forhold til skader og sjukdommer. Hvilket treslag en vil satse på er gjerne avhengig av markedet, men en må også vurdere hvilke treslag som klarer seg i forhold til ...
  • Populasjonsovervåking av insekter 

   Økland, Bjørn; Christiansen, Erik; Krokene, Paal (Others, 2007)
   Det mangler per i dag overvåkingssystemer for en rekke viktige insekter som er eller kan bli viktige skadegjørere i norsk skog i fremtiden. Dette behovet har ytterligere blitt aktualisert fordi fremmede arter introduseres, ...
  • Systematisering av observerte skogskader 

   Solberg, Svein (Others, 2007)
   Nettportalen Skogskader på Internett representerer moderniseringen av et rapporteringssystem som har vært operativt i Norge i over 100 år. Gjennom økt innrapportering, for eksempel med hjelp av den regionale, offentlige ...