• Abiotiske skader 

   Solberg, Svein (Others, 2007)
   Varmere vintre med flere dager med minimumstemperaturer over 0 °C vil paradoksalt nok kunne føre til en økning i frostskader på skog. Slike varme perioder vil redusere trærnes herdighet og toleranse for påfølgende frost. ...
  • Effekter av klimaendring på skogens helsetilstand, og aktuelle overvåkingsmetoder 

   Solberg, Svein; Dalen, Lars Sandved (Viten fra Skog og landskap;3/07, Research report, 2007-05)
   I følge FNs klimapanel vil økte konsentrasjoner av drivhusgasser i atmosfæren føre til en global oppvarming på mellom 1,4 og 5,8 ºC fra 1990 til 2100. Oppvarmingen medfører en økning i nedbør. Det ventes imidlertid store ...
  • Et landskap i endring 

   Dramstad, Wenche (Others, 2007)
   At jordbrukslandskapet i Norge forandrer seg er ikke noe nytt fenomen. Faktum er at dette nærmest har vært en kontinuerlig prosess med ulike faser opp gjennom historien. I enkelte perioder, som for eksempel i årene først ...
  • Fjernmåling av skogens helsetilstand 

   Solberg, Svein; Tømmervik, Hans (Others, 2007)
   Fjernmåling er en metode som har et stort potensial når det gjelder overvåking av skogens helsetilstand, men metodeutvikling er nødvendig. Heldekkende, årlig overvåking av skogarealet kan gjennomføres ved hjelp av ...
  • Gir kortere massevirke mer sagtømmer? Effekter på sagtømmervolumet av kortere minstelengde til massevirke 

   Birkeland, Terje; Finstad, Knut (Viten fra Skog og landskap;02/06, Research report, 2006-09)
   Bakgrunnen for undersøkelsen var hypotesen om at sagtømmervolumet ville øke ved å tillate kortere minstelengde på massevirke. Det er naturlig å tenke at kortere massevirke betyr økt sagtømmervolum siden massekvalitetens ...
  • Gjengroing - Kan god skjøtsel og riktig bruk gi fornuftig ressursutnytting? 

   Gjølsjø, Simen; Kjøstelsen, Leif (Others, 2007)
   Skog og landskap utførte i 2005 studier av uttak av virke i kulturlandskap. Studiene ble gjort i Arendal kommune. En utfordring med å avvirke trær med små dimensjoner er å finne kostnadseffektive metoder. Bruk av hogstmaskin ...
  • Gjengroing av kulturlandskapet - Konsekvenser for biologisk mangfold? 

   Blom, Hans H. (Others, 2007)
   Gjengroing av kulturlandskapet er antatt å være den pågående prosess som har størst innvirkning på det biologiske mangfoldet i Norge. Fokus på kulturmarksartene har økt sterkt i løpet av de siste 20 år, og den gjengse ...
  • Hvordan oppnå best mulig holdbarhet med tilgjengelige metoder? 

   Gobakken, Lone Ross (Others, 2007)
   Ved oppføring av bygg og andre konstruksjoner forbrukes det en lang rekke materialer og produkter, og et felles ønske og krav for alle enkeltkomponenter er at de er av god kvalitet og har lang holdbarhet. Dette er en ...
  • Insektskader 

   Krokene, Paal; Økland, Bjørn; Christiansen, Erik (Others, 2007)
   Dersom vi får et varmere klima er noen effekter tilnærmet sikre, slik som at mange insekter vil øke sin utbredelse mot nord, og at utviklingen fra egg til voksent insekt vil gå raskere. På et generelt plan er slike direkte ...
  • Intensiv skogovervåking i 2005. Resultater fra ICP Forests Level 2 flater i Norge 

   Andreassen, Kjell; Clarke, Nicholas; Røsberg, Ingvald; Timmermann, Volkmar; Aas, Wenche (Viten fra Skog og landskap;04/2006, Research report, 2006)
   I Norge ble 8 flater intensivt overvåket i 2005 for å følge utviklingen av skogøkosystemet. Disse flatene inngår i det nasjonale «Overvåkingsprogram for skogskader», og er også en del av det europeiske nettverket av intensive ...
  • Jordsmonnatlas for Norge. Beskrivelse av jordsmonn på dyrka mark i Vestfold 

   Solbakken, Eivind; Nyborg, Åge Arild; Sperstad, Ragnhild; Fadnes, Kjetil Damsberg; Klakegg, Ove Mindor (Viten fra Skog og landskap;01/2006, Research report, 2006-08)
   Vestfold er landets nest minste fylke, men har størst andel jordbruksareal i drift i forhold til totalarealet. Ved jordsmonnklassifi kasjon samles jordsmonnet i grupper eller enheter basert på forskjeller og likheter. ...
  • Juletreproduksjon. Skader og sjukdommer. 

   Solheim, Halvor (Others, 2007)
   Ved produksjon av juletre er det mye en bør tenke på i forhold til skader og sjukdommer. Hvilket treslag en vil satse på er gjerne avhengig av markedet, men en må også vurdere hvilke treslag som klarer seg i forhold til ...
  • Klimascenarier 

   Hansen-Bauer, Inger; Haugen, Jan Erik (Viten fra Skog og landskap;3/07, Research report, 2007)
  • Lang levetid for trevirke uten CCA - Er det mulig? 

   Alfredsen, Gry (Others, 2007)
   De nordiske treslagene er generelt ikke regnet som spesielt holdbare mot biologisk nedbrytning. I et kaldt og temperert klima kan tre likevel ha lang levetid om det behandles og brukes riktig. Etter at det ble lagt ...
  • Mapping and Monitoring of Nordic Vegetation and Landscapes 

   Bryn, Anders; Dramstad, Wenche; Fjellstad, Wendy Jane (Viten fra Skog og landskap;1/10, Research report, 2010)
  • Miljø og friluftsliv: Rammebetingelser 

   Rolstad, Jørund; Gjerde, Ivar; Nilsen, Jan-Erik; Storaunet, Ken Olaf (Others, 2006)
   En strategi for økt avvirkning må utvikles innenfor faglige baserte miljørammer som ivaretar sektoransvaret for miljø som skogbruket er pålagt (jfr. St.meld. 17, 1998- 1999, Skogmeldingen, og St. meld. 21, 2004-2005, ...
  • Populasjonsovervåking av insekter 

   Økland, Bjørn; Christiansen, Erik; Krokene, Paal (Others, 2007)
   Det mangler per i dag overvåkingssystemer for en rekke viktige insekter som er eller kan bli viktige skadegjørere i norsk skog i fremtiden. Dette behovet har ytterligere blitt aktualisert fordi fremmede arter introduseres, ...
  • Populasjonsovervåking av sopp 

   Venn, Kåre; Fossdal, Carl Gunnar (Others, 2007)
   En systematisk overvåking av utvalgte sopparter kan gjøres ved å utvikle et system med fangst av soppsporer i volumetriske luftprøvetakere og påfølgende identifikasjon og kvantifisering ved hjelp av DNA-baserte metoder. ...
  • Provenienser, vekst og egenskaper for gran (P. abies. L. Karst.) på Vestlandet 

   Øyen, Bernt-Håvard (Viten fra Skog og landskap;2/07, Conference object, 2007)
  • Regional ressursoversikt. Framtidig utvikling 

   Hobbelstad, Kåre (Viten fra Skog og landskap;2/07, Conference object, 2007)