Now showing items 19-38 of 110

  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Kolstad 2013 

   Selnes, Svein; Riley, Hugh; Hauken, Marit (Research report, 2015)
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Kolstad 2014 

   Selnes, Svein; Riley, Hugh; Hauken, Marit (Research report, 2016)
   Det dyrkes stort sett korn og gras i feltet, og i 2014 var det korn på 66 % og gras på 31 % av jordbruksarealet. Det ble i gjennomsnitt gjødslet med 17,5 kg N/daa og 2,5 kg P/daa, som er noe mer nitrogen og noe mindre ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Kolstad 2015 

   Selnes, Svein; Riley, Hugh; Hauken, Marit (Research report, 2017)
   Det dyrkes stort sett korn og gras i feltet, og i 2015 var det korn på 67 % og gras på 26 % av jordbruksarealet. Det ble i gjennomsnitt gjødslet med 16,9 kg N/daa og 3,4 kg P/daa, som er noe mer nitrogen og også fosfor enn ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Mørdrebekken 2011 

   Hauken, Marit (Research report, 2013)
   Dyrket mark i Mørdrefeltet er dominert av korn. Vinteren 2011/2012 overvintret 70 % av kornarealene i stubb, hvilket er om lag som gjennomsnittet. I 2011 ble det gjødslet med lite fosfor i forhold til tidligere år i ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Mørdrebekken 2012 

   Hauken, Marit (Research report, 2014)
   Dyrket mark i Mørdrefeltet er dominert av korn. I 2012 var det sein våronn og unormalt mye nedbør både året sett under ett og gjennom vekstsesongen. Kornet ble gjødslet litt svakere enn tidligere både med fosfor og nitrogen. ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Mørdrebekken 2013 

   Hauken, Marit (Research report, 2015)
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Mørdrebekken 2014 

   Hauken, Marit (Research report, 2016)
   Dyrket mark i Mørdrefeltet er dominert av korn. I 2014 ble det i gjennom-snitt gjødslet med 2 kg P/daa og 12,8 kg N/daa, og det var mye jordarbeiding på høsten i forhold til tidligere. Middelkonsentrasjonen av partikler ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Mørdrebekken 2015 

   Hauken, Marit (Research report, 2017)
   Dyrket mark i Mørdrefeltet er dominert av korn. I 2015 ble det dyrket vesentlig mer høstkorn enn tidligere år i overvåkingsperioden. I gjennom-snitt ble det gjødslet med 1,7 kg P/daa og 12,1 kg N/daa. Avlingene lå over ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Naurstad 2013 

   Pedersen, Rikard (Research report, 2015)
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Naurstad 2014 

   Skaalsveen, Kamilla (Research report, 2016)
   Dyrket mark i Naurstadfeltet er dominert av langvarig eng og beite. Storfe, mjølkeku og ammeku var de viktigste husdyrslagene i 2014. Det har vært en nedadgående trend i tilførsel av både mineral- og husdyrgjødsel gjennom ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Naurstad 2015 

   Skaalsveen, Kamilla (Research report, 2017)
   Dyrket mark i Naurstadfeltet er dominert av langvarig eng og beite. Storfé og mjølkeku var de viktigste husdyrslagene i 2015. Det har vært en nedad-gående trend i tilført fosfor og nitrogen gjennom overvåkingsperioden, og ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Naurstadbekken 2011 

   Pedersen, Rikard (Research report, 2013)
   Dyrket mark i nedbørfeltet er dominert av langvarig eng og beite. Totale mengder tilført fosfor og nitrogen i 2011 var det nest laveste som er registrert i måle-perioden. Tapene av fosfor var lavere enn gjennomsnittet for ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Naurstadbekken 2012 

   Pedersen, Rikard (Research report, 2014)
   Dyrket mark i nedbørfeltet er dominert av langvarig eng og beite. Totale mengder tilført fosfor og nitrogen i 2012 var av de laveste som er registrert i måle-perioden. Tapene av fosfor, nitrogen og suspendert stoff var ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Skas-Heigre 2014 

   Molversmyr, Åge; Hauken, Marit (Research report, 2016)
   I 2014/2015 kom det mer nedbør enn normalt (124 %), og middeltem-peraturen var også høyere enn normalen. Totalt for perioden var nedbørmengden 1464 mm, mens avrenningen var 743 mm. Dette gir et nedbøroverskudd på 721 mm. ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Skas-Heigre 2015 

   Molversmyr, Åge; Hauken, Marit (Research report, 2017)
   I 2015/2016 kom det nær normalt med nedbør (men mindre enn gjennom-snittet for foregående 20-års periode ), mens middeltemperaturen var litt høyere enn normalen. Totalt for perioden var nedbørmengden 1186 mm, mens avrenningen ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Skas-Heigre-kanalen 2011 

   Molversmyr, Åge; Hauken, Marit (Research report, 2013)
   I perioden 1. mai 2011 til 1. mai 2012 var både nedbørmengden og middel-temperaturen høyere enn normalen. Nedbørmengden var 1552 mm, mens det var 660 mm avrenning. Dette gir et nedbøroverskudd på 892 mm, som er betydelig ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Skas-Heigre-kanalen 2012 

   Molversmyr, Åge; Hauken, Marit (Research report, 2012)
   I 2012/2013 var nedbørmengden omtrent som normal, mens middeltemperaturen var litt lavere enn normalen. Totalt for perioden var nedbørmengden 1122 mm, mens avrenningen var 632 mm. Dette gir et nedbøroverskudd på 490 mm. I ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Skas-Heigre-kanalen 2013 

   Molversmyr, Åge; Hauken, Marit (Research report, 2015)
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Skuterudfeltet 2011 

   Deelstra, Johannes (Research report, 2013)
   Skuterudfeltet ligger i Ås kommune og er dominert av korndyrking. I året 2011/2012 var det mye nedbør og mer avrenning enn normalt. Det ble gjødslet med lite fosfor, og en høy andel av arealet lå i stubb over vinteren. ...
  • Feltrapport fra JOVA-programmet for Skuterudfeltet 2012 

   Deelstra, Johannes (Research report, 2014)
   Skuterudfeltet ligger i Ås kommune og er dominert av korndyrking. I året 2012/ 2013 var det mye nedbør på sommeren/høsten, og en kraftig regnepisode i april førte til store skader og store jord- og fosfortap. Det ble ...